Едно от престъпленията е извършено в съучастие между Варев и Кечева, която е нарушила служебните си задължения при сформиране на състава на комисия по чл.78а ал. 2 от Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползване на земеделските земи. Кечева е издала три броя заповеди за извършване проверка на място за установяване на начин на трайно ползване на имоти в землището на гр.Белово, с.Мененкьово, с.Габровица, с.Сестримо и с. Момина Клисура в Община Белово.

Впоследствие двамата обвиняеми са съставили пет броя констативни протоколи, в които са отразили неверни начини на трайно ползване на земи – вместо пасища и мери са ги вписали като изоставени или затревени ниви.Последвала е продажба на земи в огромни размери.

Общинските земи са продадени на две фирми „Българско земеделско производство“ ООД – София и на „Навигатор-5“ ЕООД -гр.Вълчи дол. Сумите от продажби на земите в размер на 2 291 929 лева са изразходвани за ремонт на 64 броя обекти в общината, като за 151 000 лева не може да се установи къде са вложени.
В тази връзка е повдигнато обвинение за умишлена безстопанственост на Костадин Варев.

Другото обвинение срещу Костадин Варев е за безстопанственост по поводизваждане на тръби от напорен водопровод, положени преди 30 години в землището на гр. Белово.
По делото е установено, че тръбите са били извадени и продадени за отпадъчно желязо на стойност 75 000 лева, но 50 000 лева от тях не били внесени в касата на общината. Изваждането на тръбите е станало в периода от януари 2013 г до август 2014 г. по договор с фирма, избрана от кмета Варев, без търг. Вредата на общината е в размер на 50 000 лева.