Tag: Служебният кабинет

Служебният кабинет реши: Право вече ще се учи само редовно

 

 

Специалността „Право” ще се изучава само в редовна форма на обучение. Това е записано в Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право” и професионална квалификация „юрист”, която беше приета днес от Министерския съвет.

В наредбата са залегнали редица мерки за подобряване на юридическата квалификация и професионалната подготовка на бъдещите прависти. Те са предложени от междуведомствена работна група, която изготви анализ на юридическото образование у нас. Проучването констатира морално остарял модел, неоправдано завишен прием на студенти и липса на адекватна подготовка по „Право на Европейския съюз”. Регламентирането на изучаване на специалността „Право” единствено в редовна форма се налага заради констатираното съществено различие между общото равнище на подготовка на студентите от редовна и от задочна форма на обучение.

Предвидено е също въвеждането на специализирани магистърски програми в специалност „Право” след завършване на основната програма. Мярката е насочена към профилирането и по-тясната специализация на юристите, свързани с основните тенденции на развитие на висшето образование и юридическата професия в Европа.

Ще бъде увеличен и хорариумът на дисциплините „Наказателно процесуално право”, „Данъчно право”, „Международно публично право” и „Право на ЕС”. Дисциплината „Административно право и административен процес” се разделя на три дисциплини – „Административно право (обща част)”, „Административно право (специална част)” и „Административен процес”, с оглед на интензивното изменение и усложнение на обществените отношения в сферата на държавното управление и като последица от това – в административното материално право, както и на приемането през 2006 г. на Административнопроцесуалния кодекс.

В рамките на общата програма на обучение ще се въведе възможност за специализирано обучение по чужд език с юридическа насоченост.

Като основна мярка за преодоляване на проблемите в качеството на юридическото образование ще се въведе изчерпателен единен ред на държавния изпит. Той ще гарантира, че завършването на специалността „Право” е на базата на единни критерии, съответстващи на най-добрите постижения на юридическото образование.

Предвидено е също мнението на студентите да се отчита при изменение на учебните планове и програми.

Утвърден е приемът на студенти във ВУЗ и таксите за обучение в държавните висши училища за учебната 2017/2018 година

Държавата ще субсидира обучението в 37 държавни висши училища на 45 584 студенти, от които 38 555 за образователно-квалификационни степени след средно образование. Това реши Министерският съвет, който утвърди днес броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на Република България през учебната 2017/2018 г., както и таксите за кандидатстване и обучение в държавните ВУЗ.

Общо приемът за държавните висши училища е намален с 8% спрямо предходната година, а приемът след средно образование е с 8,4% по-малък. През тази година се очаква 54 346 младежи да завършат средно образование.

Решението на правителството е съобразено с разпоредбите на Закона за висшето образование, както и с последните изменения и допълнения в ПМС 64/2016 за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища. Приемът е съобразен също с данните за реализацията на завършилите студенти и докторанти и с приоритетните за обществено-икономическото развитие на страната професионални направления.

Във връзка с Концепцията за насърчаване на обучението на софтуерни специалисти по професионални направления „Математика”, „Информатика и компютърни науки” и „Комуникационна и компютърна техника”, приемът за обучение на студенти по тези направления е увеличен с 69 места. Разрешен е прием в пет новооткрити професионални направления в четири висши училища. Това са професионално направление „Здравни грижи” с нерегулирана специалност „Медицински козметик” в Медицинския университет в Плевен, „Биотехнологии” и „Изобразително изкуство” в ПУ „Паисий Хилендарски”, „Изобразително изкуство” и „Музикално и танцово изкуство” в СУ „Св. Климент Охридски” и „История и археология” в УниБИТ.

С решението се утвърждава и приемът на студенти срещу заплащане в държавните ВУЗ. За учебната 2017/2018 г. са предвидени 12 104 места, от които 7079 след средно образование.
Частните университети ще приемат 16 159 студенти, от които 10 343 след средно образование.
Новите докторанти ще бъдат със 169 повече от планираните миналата година или общо 2763. За държавните ВУЗ се отпускат 2321 места, за частните университети те са 137, а за научните организации – 305.

Определени са 1000 места за наши сънародници от чужбина, които ще се обучават в бакалавърски и магистърски програми в български ВУЗ. Местата за докторанти са 20. Българската държава ще осигури и 150 места за обучение на граждани на Република Македония. Приемът на студенти и докторанти от българските общности в чужбина е съобразен с желанията и предложенията, изпратени от техните организации в българските дипломатически представителства. Заявеният интерес е предимно към специалности от областта на здравеопазването, туризма и ИКТ.

Решението за приема във висшите училища следва целите, заложени в приетата Стратегия за развитие на висшето образование в Република България и в новия модел за финансиране на висшите училища, ориентиран към резултатите от обучението и потребностите на пазара на труда. По този начин ще се гарантира по-добро качество на обучението и ще се изгради устойчива и ефективна връзка между висшето образование и професионалната реализация.

Таксите за кандидатстване и обучение в държавните висши училища са определени въз основа на предложенията на академичните им ръководства за учебната 2017/2018 г. и са съобразени с разпоредбите на Закона за висшето образование.

Средно с 13,6% се увеличават таксите за обучение в някои професионални направления в 19 висши училища. Това са: СУ „Св. Кл. Охридски“, Университетът „Проф д-р Асен Златаров” – Бургас, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, ЮЗУ „Неофит Рилски”, Шуменският университет „Епископ Константин Преславски”, Русенският университет „Ангел Кънчев”, Техническият университет – София, Техническият университет – Варна, Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски” – София, Лесотехническият университет – София, Аграрният университет – Пловдив, Тракийският университет – Стара Загора, Медицинският университет – Варна, Икономическият университет – Варна, Стопанска академия „Д. Ценов” – Свищов, Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София, Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, УниБИТ – София, Висшето училище по телекомуникации и пощи – София.

СУ „Св. Кл. Охридски“ увеличава таксите за новоприети студенти в професионалните направления: „Администрация и управление“, „Икономика“, „Туризъм“, „Педагогика“, „Педагогика на обучението по…“, „Религия и теология“, „Социология, антропология и науки за културата“. Увеличението за редовна форма на обучение е от 20 лв. до 130 лв., а за задочна форма – от 54 лв. до 200 лв. Най-голямо е увеличението на задочната форма в професионално направление „История и археология“ – 200 лв., а най-малко – с 20 лева, в редовната форма на професионално направление „Религия и теология”. В професионално направление „Математика“ таксата е намалена със 160 лв.

В университета „Проф. д-р Асен Златаров“ най-голямо е увеличението на таксата в „Педагогически науки” (редовна форма) – със 120 лв., а най-малко – с 40 лв., в редовната форма на „Администрация и управление” и „Туризъм”.

Във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” най-голямото увеличение – с 250 лв., е за „магистър” в професионалните направления от областта „Хуманитарни науки” (редовна форма), а най-малкото – с 20 лв., в редовната форма на професионалните направления „Администрация и управление”, „Туризъм”, „Икономика”, „Филология”, „Философия” и „История и археология”.

В техническите университети най-голямо увеличение има в ТУ – Варна. Там с 473 лв. поскъпва обучението в професионално направление „Транспорт, корабоплаване и авиация” (редовна и задочна форма). Студентите в МГУ „Св. Иван Рилски“ – София, ще плащат 290 лв. повече в професионалните направления от областите „Природни науки, математика и информатика” и „Технически науки” (редовна и задочна форма).

В медицинските университети има увеличение само в МУ – Варна. Там сумите за първокурсниците в редовната форма в направленията „Медицина”, „Фармация” и „Стоматология” скачат с 300 лв.
В четири висши училища има намаление на таксите за студенти. Освен в СУ „Св. Климент Охридски“, намаление на част от таксите има и във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, в ШУ „Еп. Константин Преславски” и в РУ „Ангел Кънчев”. Намаленията са от 20 лв. до 400 лева. В Шуменския университет с 400 лв. е намалена таксата за „Растителна защита” (магистри редовна и задочна форма), а в Русенския университет – за „Национална сигурност” (редовна и задочна форма), намалението е с 260 лв.

Без промяна остават таксите за студенти в 14 държавни висши училища – ПУ „Паисий Хилендарски”, Технически университет – Габрово, Университет по архитектура, строителство и геодезия – София, Химикотехнологичен и металургичен университет – София, Университет по хранителни технологии – Пловдив, Медицински университет – София, Медицински университет – Пловдив, Медицински университет – Плевен, УНСС – София, НАТФИЗ „Кр. Сарафов” – София, Национална художествена академия – София, Национална спортна академия – София, Висше строително училище „Л. Каравелов” – София, и Висше транспортно училище „Тодор Каблешков” – София.

Средно с 21,1% (от 20 лв. до 450 лв.) се увеличава таксата за обучение на докторанти в 11 държавни висши училища. В СУ “Св. Климент Охридски”, ШУ „Епископ Константин Преславски” и в Университета „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, има намаление на някои от таксите за обучение на докторанти – средно с 15,3 на сто.

В 20 висши училища и в БАН таксите за обучение на докторанти се запазват.

 

Нинова: Служебният кабинет замете следите на предното правителство, дебатът за урана беше имитация

 

 

Служебният кабинет днес замете следите на предишното правителство, дебатът за урана в Хасковско и Първомай беше имитация. Това каза лидерът на БСП Корнелия Нинова от трибуната на Народното събрание в отношение към изслушването на трима служебни министри в парламента за урана в Хасково и Първомай, предаде Агенция „Фокус“.

Нинова попита дали бившите министри Лиляна Павлова, Ивелина Василева и Петър Москов ще понесат политическа отговорност.

По думите й в този парламент ще се поставят истинските въпроси на обществото и ще се търсят решенията на проблемите от ПГ на „БСП за България“. „Това не беше дебат, а имитация. Това беше замитане на следите от служебния кабинет“, каза тя и заяви, че веднага след заседанието БСП ще внесе подписка за създаване на временна анкетна комисия по въпроса.

„Това, което се случи днес в залата беше всичко друго но не и дебат. Каква работа свършихме? Кой въпрос решихме днес? Нито един. Поговорихме си два часа – резултат никакъв. Какво разбраха онези, за които беше предназначено изслушването. Разбраха няколко неща, има превишение на нормите на уран във водата, но не е опасно, но водата е спряна“, каза Корнелия Нинова. Лидерът на БСП заяви, че не се знае какъв ще ефектът върху здравето на народа.

„Ще го разберем след три – четири месеца, ако се наложи да направим такова изследване“, каза тя и посочи, че във Варненско има информация за същия проблем. „Според нас трябва да решим три въпроса първо къде в цялата страна има такъв проблем. Спешно трябва да се гарантира здравето на хората,а не след 3-4 месеца“, заяви лидерът на БСП Корнелия Нинова. Тя попита някога в парламента дали ще поставят откровено истински въпроса за политическата отговорност.

 

Служебният кабинет отмени Постановление №208 на Министерския съвет за бежанците

 

 

Правителството отмени Наредбата за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумение за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила, приета с ПМС 208/2016. Това съобщи правителствената пресслужба.

На извънредно заседание на кабинета, проведено днес, беше отменено и Решение №173/2017 за одобряване на изменената рамка на Национален механизъм за изпълнение на ангажиментите на Република България по презаселване, одобрена с РМС 263/2016 г.

В сегашния си вид Наредбата на практика не функционира, беше посочено на заседанието. Тя не съдържа ясни критерии и изисквания за социалната и културната интеграция на мигрантите. Освен това, създава редица проблеми и генерира напрежение в населените места, особено за кметовете, които следва да изпълняват изискванията на нормативната уредба и, едновременно, да се съобразят с възникващите обществени нагласи, са основните мотиви за решението.

Правителството възложи на министрите на вътрешните работи и на труда и социалната политика в най-кратък срок – до 7 април, да подготвят нова наредба, която да отчете международните правни норми, да въведе ясни критерии за интеграция и да гарантира спокойствие и сигурност в страната.

Действията на правителството са съгласувани с държавния глава.

 

Лиляна Павлова: Ще продължим програмата за саниране, която служебният кабинет спря

 

 

Програмата за енергийна ефективност поетапно трябва да обхване целия сграден фонд в страната. За съжаление, в момента е спряна, но ако ни гласувате доверие, ще гарантираме нейното продължаване, защото така ще удължим живота на старите блокове, ще ги направим по-топли и уютни. Това заяви на среща с етажни собственици в Провадия водачът на варненската листа на ГЕРБ Лиляна Павлова, съобщиха от пресцентъра на ГЕРБ.

По думите ѝ социалният и икономическият ефект на програмата са безспорни, защото освен ползата за етажните собственици, осигурява работа и за много малки и средни фирми. Местни жители споделиха административните трудности, които срещат заради липсата на съдействие за санирането от страна на общинското ръководство в Провадия. Лиляна Павлова разясни процедурите през сдружението на етажните собственици и опроверга обвиненията, че държавата спира местните европроекти.

„От ГЕРБ никога не сме делили общините. За да има еврофинансиране, трябва да се кандидатства и община Суворово например е типичен пример за това, тъй като там се изградиха с европейско финансиране и ВиК проекти, и спортна зала, и стадион”, припомни Павлова.

„Образованието е основният приоритет в управленската програма на ГЕРБ. Ще осигурим двойно увеличение на заплатите на учителите, ще развием професионалните гимназии, за да няма дефицит на специалисти с техническо образование. Ще се използват всички възможни законови механизми, за да няма деца, които не ходят на училище”, категорична бе Павлова.

Тя изтъкна сред приоритетите на ГЕРБ необходимостта от реформиране на здравеопазването и прекратяване на злоупотребите с ТЕЛК-ове и социални помощи.

„Хората искат справедливост, затова предвиждаме по-бързо съдебно производство, полицейско присъствие във всяко населено място, намаляване на бюрократичната тежест”, заяви още Лиляна Павлова.

 

 

 

Вицепрезидентът Йотова: Служебният кабинет си върши работата. Българите искат промяна и я получават

 

 

Нямах много време да мисля дали свиквам, дали е ново, дали е предизвикателство. Всичко се разви толкова бързо. Има работа, която трябва да се върши буквално от първия ден. Това заяви в ефира на Нова телевизия в първото си интервю след встъпването си в длъжност вицепрезидентът Илияна Йотова.
„Няма да крия от вас, че е различно от това, което съм правила досега. Вкъщи нещата не са се променили особено, текат си по старому. През тази седмица мъжа ми извърши една удивителна операция, иновативна“, похвали се Йотова.
„Президентът Радев имаше 3 изисквания към служебния кабинет – да кажат какво заварват в министерствата, ако има злоупотреби да ги споделят на българската общественост. Хората в този служебен кабинет може да имат много критици, но си вършат работата. Това е първият кабинет, който е поставен в такава ситуация – веднага след президентски избори. Българите искат промяна и сега я получават“, каза Йотова.

„Виждам ситуацията покрай скандала с Георги Костов за много грозна. Не ми се вижда главен секретар, който тръгва по линията на някакви тайни записи, да пуска сигнали към прокуратурата и да не ги пуска. За мен правителството е постъпило правилно и има моя кредит на доверие“, каза тя.

Тя се опита да оправдае кабинета за масовите уволнения в страната. „Смятам, че господин Герджиков има аргументи и обяснения за всичко това“, заяви тя.

Трябва постепенно да се пристъпи към отмяна на санкциите срещу Русия”, коментира още вицепрезидентът Илияна Йотова. „България изобщо не е сама в тази позиция. Има много гласове по тази тема дори и в Германия. Има приета декларация на френския парламент за отмяна на санкциите, защото те вредят на обикновените хора в европейските страни”, добави още тя.

„С президента Румен Радев работим добре, работим в екип, съветваме се за неща, които трябва да излязат като общи позиции. Виждаме се тогава, когато е необходимо”, каза още тя.

„Моя лична амбиция е да покажем един нов стил в отношенията между президента и вицепрезидента – интелигентни, разумни хора, които работят в екип и утвърждават авторитета на институцията”, обясни Илияна Йотова.

На въпрос за обвързаността на служебния кабинет с БСП, тя отговори: „Ако видите обвиненията към служебния кабинет на господин Близнашки, думите на определени политици са копи-пейст – и за областни управители, и на зам.-министри… Този театър го играем вече години наред в България. По-важното е тези хора за тези два месеца да си свършат работата“.

Запитана дали има натиск от партийната централа на БСП върху нея, Йотова бе категорична: „Мина вече почти месец и очевидно тези тежки съмнения, за които вие говорите, не се потвърждават. И обективно – всички партии са заети да редят листи, идват избори. Ние с господин Радев имахме своите послания, своите тези и своите обещания и ще продължим да ги изпълняваме през всичките тези години… Не очаквайте от мен да се отрека от БСП за една нощ“.

 

Нинова: Ако служебният кабинет не провери дълга от 16 млрд., ние ще го направим, като спечелим вота

 

 

Гарантирам, че ако служебното правителство не провери дълга от 16 млрд. лв., това ще е едно от първите неща, с които ще се заемем, когато спечелим изборите. Това каза лидерът на БСП Корнелия Нинова и водач на листата на „БСП за България“ в 25-ти МИР София град по време на пресконференция в централата на партията, предаде „Фокус“.

„Държим на нашето искане да се направи наистина преглед на финансовото състояние на държавата и в частност на дълга, но не тези общи приказки колко сме взели и колко ще върнем, а кои банки посредничиха, срещу какви комисионни. Това, което не се чете в официалната статистика по дълга“, коментира Нинова.

Във връзка със смяната на главния секретар на МВР Георги Костов, Нинова заяви:

„Надяваме се скандалът с отстраняването на Георги Костов да не попречи на прозрачните и почтени избори, без манипулации.“

На въпрос дали България е готова да влезе в еврозоната, водачът на листата на „БСП за България“ в 27-ми МИР и член на Изпълнителното бюро на БСП Драгомир Стойнев заяви, че България трябва да мине през Европейски валутен механизъм 2 (ERM 2). По думите му за еврозоната се изисква мнението на еврогрупата, на ЕК и на Европейската централна банка.

„Имаше един период, в който единствено Европейската централна банка не беше достатъчно съгласна, т.е. всички други бяха съгласни, но това не беше при управлението на ГЕРБ“, заяви Стойнев.

По думите му страната ни трябва да мине през периода на ERM 2. Той изрази надежда тази „чакалня“ да бъде възможно най-къса.

 

 

Служебният кабинет сменя и Божидар Димитров!

Министерството на културата обяви конкурси за директори на три музея и на Националния институт за недвижимо културно наследство, показва справка на сайта на ведомството. Търси се нов директор на Националния исторически музей, на Националния музей „Шипка-Бузлуджа“, на Музея „Борис Христов“-София. Кандидатите за всички длъжности да са висшисти, с образователно-квалификационна степен „Магистър“.

Изискваната специалност за НИМ и за музея „Шипка-Бузлуджа“ е „История и археология“, за къщата-музей „Борис Христов“ – „Музикално и танцово изкуство“ или „Педагогика на обучението по музика“.

За Националния институт за недвижимо културно наследство кандидат-директорът трябва да е с професионално направление: „Архитектура, строителство и геодезия“ и предпочитана специалност: „Архитектура“, „Урбанизъм“.

За всички позиции се изисква минимум 5 години работа в областта на културното наследство и минимум 5 години управленски опит. Като предимства се изтъкват научна степен или академична длъжност, владеене на чужд език, компютърни умения. Сред личностните качества са посочени управленска компетентност, която да включва способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати.

Желателно е кандидатите да познават и прилагат българското законодателство в областта на опазването на недвижимото културно наследство; нормативната уредба в областта на движимите културни ценности и музейното дело. Изисква се познаване и структурата и функциите на Министерство на културата и неговите подразделения, както и комуникативна компетентност и умение за работа в екип. Очаква се кандидатите за тези управленски позиции да имат способност да предлагат иновативни решения в рамките на съществуващите указания и процедури.

Конкурсът се провежда чрез разглеждане на представените документи и концепция за развитието на културната институция, към чието ръководене се стреми кандидатът.

В едномесечен срок от публикуване на обявата – 22.02.2017 година се очаква кандидатите да представят документи в „Човешки ресурси“ в Министерство на културата, бул. „Ал. Стамболийски“ № 17, всеки работен ден от 14.00 до 17.00 часа.

Заедно с документите е необходимо да бъде представена и концепция за развитието на желаното ведомство за срок от 5 /пет/ години. Концепцията се представя в седем екземпляра, подписани от кандидата, в затворен непрозрачен плик, в обем не повече от пет страници. В нея трябва да има анализ и оценка на състоянието и дейността на съответното ведомство и насоки за утвърждаването му.

 

 

 

Източник:Блиц

 

Лиляна Павлова захапа Герджиков: Нека да не забравя служебният кабинет, че и той подлежи на ревизия!

Нека не забравя служебният кабинет, че и той подлежи на ревизия. Това заяви на извънредна пресконференция в централата на ГЕРБ бившият министър на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.

„От изказването тази сутрин видяхме, че освен хвърлени реплики и неизвестно какви констатации, мита за някакви злоупотреби от правителството не бяха доказани”, добави тя.

Според нея е добра новина все пак, че в нейното министерство няма констатирани грешки по отношение на обществените поръчки. Единствените такива  били открити в държавното дружество АПИ и то само в две. Именно в тях Павлова видя и целенасочена атака, като според нея зад тези проверки се крият съвсем други цели и подбуди.

„Проверката е целенасочена за два договора за поддържане на автомагистралите. Очевидно някой има нездрав интерес“, заяви Павлова.

„Служебният кабинет трябва да проведе честни избори, не трябва да си позволява неща, на които ставаме свидетели в последните дни, подчерта тя.

„Аз съм била в два служебни кабинета, но в нито един не сме си позволили да подпомагаме, която и да е било партия за предсрочните избори. Учудвам се и съм убедена, че като че ли основната задача на служебния кабинет е да подпомага един от политическите проекти в предстоящите избори“, заяви на пресконференцията на ГЕРБ бившият министър на правосъдието Екатерина Захариева.

„Не се притесняваме от нищо. В Министерството на правосъдието не бяха упоменати констатирани нарушения. Най-голямата нередност, виждате ли, била, че някоя фирма решила, че ще оспорва обществена поръчка“, добави тя.

„Притесняваме се, когато проверките са тенденциозни и непълни, с цел да се създаде усещане, че нещо нередно се е случило. А най-нередното беше, че са забавени няколко процедури. И това при положение, че ние бяхме призовани да не сключваме обществени поръчки в края на нашия мандат“, каза още Захариева.

 

 

Източник:Блиц

 

Петър Москов: Служебният кабинет панически разгражда направеното през последните 2 години

 

 

Служебното правителство се занимава с паническо разграждане на направеното през последните 2 години в здравеопазването. Това обяви бившият здравен министър Петър Москов пред БиТиВи.

По думите му, ако нищо не се е било променило в този период, нямало да се бърза да се разгради всеки механизъм и нормативно действие.

Москов посочи, че министерството е успяло да върне държавата където ѝ е мястото – търговският закон да не определя публичните отношения в здравеопазването, болниците да не се занимават с търговия и печалба. „Това сме отстоявали през действията по спиране източването на касата“, посочи той.

Според Москов истерията в здравното министерство е част от заявката на БСП и ДПС в нощта на президентските избори да се махне пръстовия отпечатък и в момента служебното правителство го изпълнява.

Бившият министър показа данни от системата на НЗОК за изисканите от болниците финанси за периода от въвеждането на отпечатъка през октомври 2016 г. до януари тази година. Според данните му има спад и разлика от 10 млн. лв. Той е категоричен, че няма как икономическият ефект да бъде нула.

По повод разделението на десните партии той посочи, че консолидирането на десницата не минава през ултиматум и в момента трябва да бъде приоритет активна отбрана от това БСП и ДПС да се връщат на власт. Десницата трябва да е една и да участва активно.

 

Българското дипломатическо дружество излезна с декларация: Служебният кабинет да каже кой е виновен за гафа с Бокова

 

 

Служебното правителство и министърът на външните работи да изяснят пред българския избирател кой е виновен за „най-големия гаф в българската външна политика през целия български преход – бламирането на кандидатурата на госпожа Ирина Бокова за Генерален секретар на ООН.“

За това призовават в нарочна декларация от Българското дипломатическо дружество.

Кой носи отговорността за това позорно петно върху българската дипломация, за отпадането на България от групата на сериозните и предсказуеми държави. При подаването на своя вот на предсрочните парламентарни избори българите трябва да знаят кой и защо допусна България да се „откаже” от конкурентната надпревара за непостоянен член на СС на ООН в полза на Полша. Потърсена ли е административна и финансова отговорност за тези изключителни гафове“, пишат още от БДД.

Оттам призовават още да бъде направена ревизия на кадровата политика на бившия външен министър даниел Митов, както и да бъде изяснено „къде работят днес кадрите от политическия кабинет на министър Митов, както и каква заплата и премии са получавали на своите постове в близкото обкръжение на този министър“.

Ето и пълния текст на декларацията на Българското дипломатическо дружество:

Президентът Румен Радев постави ясно и точно задачите пред служебното правителство. Основната задача е подготовката на честни и демократични избори. За да бъдат честни тези избори, за да може всеки един гласоподавател да вземе информирано решение е необходимо да бъдат извадени „скелетите от гардероби” на предишното, коалиционно правителство. Това се отнася до всички министерства, ведомства и агенции, независимо от това коя политическа сила е издигнала техните ръководители.

Българското дипломатическо дружество вижда изпълнението на тази задача от министъра на външните работи в следните основни направления:

Политическо. Българският избирател трябва да е наясно кой, кога и защо сътвори най-големия гаф в българската външна политика през целия български преход – бламирането на кандидатурата на госпожа Ирина Бокова за Генерален секретар на ООН. Кой носи отговорността за това позорно петно върху българската дипломация, за отпадането на България от групата на сериозните и предсказуеми държави. При подаването на своя вот на предсрочните парламентарни избори българите трябва да знаят кой и защо допусна България да се „откаже” от конкурентната надпревара за непостоянен член на СС на ООН в полза на Полша. Потърсена ли е административна и финансова отговорност за тези изключителни гафове?

Кадрово. Българското общество следва да бъде запознато с причините за назначаването в чужбина на кадри, включително и посланици, които са на следпенсионна възраст, за значителното увеличение на времетраенето на мандата на редица дипломати, включително и на посланици. Тези случаи са в пряко нарушение на българското законодателство. Защо се преназначават дипломати, включително и посланици, от една столица в друга без да се завръщат в България ? За българския избирател ще бъде важно да знае вярна ли е информацията, че голяма част от дипломатите, назначени в чужбина и на средни ръководни постове в МВнР през последните месеци, симпатизират открито на партиите от предишното правителство. И кому е нужно раздуването на щата на постоянното представителство към ЕС в Брюксел след като по-голямата част от дейността по председателството ще се извърши по столиците на държавите-членки и в София? Ще бъде интересно да научим къде работят днес кадрите от политическия кабинет на министър Митов, както и каква заплата и премии са получавали на своите постове в близкото обкръжение на този министър.

 

Очакваме също служебният външен министър да провери компрометираните назначения на високи постове, протоколите от „спешните и извънредни” заседания на Кариерната комисия през последните месеци, заповедите за уволнение на кадрови дипломати, които съдът е признал за незаконосъобразни и да информира българската общественост за резултатите от тази проверка.

В същото време той би могъл да подготви аргументирани предложения за
повишаване на административния капацитет и мотивацията на дипломатическата служба, които да предложи на следващото правителство в светлината на българското председателство на Съвета на ЕС;

Административно-финансово. Българският избирател и данъкоплатец трябва да е наясно къде отиват неговите средства за финансово осигуряване на външната политика. За неговия информиран избор ще съдейства информация от страна на служебния външен министър относно продажбата на Дипломатическия клуб и опитите за продажба на редица български имоти зад граници, за подписаните от предишното правителство обществени поръчки и др.

 

За българското общество ще бъде важно да знае вярна ли е информацията, че изпълнението на обществената поръчка по поддръжка и „обновяване“ на визовата информационна система се извършва по начин, който може да подкопае критично техническата готовност на България за присъединяването ни към Шенгенското пространство.

 

Не е ясно също как бе проведен „конкурса” за наемане на частна фирма, която трябваше да предложи нова структура на МВнРи на какъв принцип бяха подбрани лекторите. Тази фирма получи над 100 000 лева бюджетни средства за своето „изследване” и „обучение”. От следствието и прокуратурата очакваме конкретни решения до извънредните парламентарни избори по сигналите за неправомерни действия по закупуването на телефонни централи, както и за избора на фирма за закупуване от МВнР на самолетни билети за командировки в чужбина.

Предлагаме на служебния външен министър да формулира предложение до премиера за отзоваването на всички генерални консули, назначени по политически съображения. Напомняме, че някои от тях агитираха открито срещу избора на действащия български президент. Това се отнася и за тези назначения, които не отговарят на чл. 24 на Закона за дипломатическа служба, а именно: (2) По изключение за ръководител на задгранично представителство може да бъде назначено лице, което не е от състава на дипломатическата служба само когато то е изявена личност, която се ползва с безспорно добро име и авторитет в Република България. Това ще бъде първа стъпка към премахване на допуснатите деформации на Закона за дипломатическата служба, към възстановяване на законността и нормализиране на дипломатическата служба.

Българското дипломатическо дружество ще бъде в състояние да даде своята оценка за работата на служебното правителство и служебния външен министър, в частност тогава, когато, обществеността получи честна и неподправена информация по поставените въпроси. Не може да се крием зад гриф „класифицирана” информация или „спешни нужди” по подготовката на председателството на Съвета на ЕС при информация и подозрения за закононарушения и действия с негативен морален ефект върху дипломатическата служба и българското общество.

София, 9 февруари 2017 г.

УС на БДД

 

 

 

Източник:епицентър.бг

 

Проф. Иво Христов: Служебният кабинет трябва да извади скелетите на ГЕРБ от гардероба

 

 

Десислава Пътева, A-Specto

– Проф. Христов, как оценявате първите стъпки на президента Радев на политическата сцена? Още с първата му реч в парламента заваляха критики, че тя е била фокусирана върху проблеми, с които би трябвало да се справя по-скоро един премиер, а в същото време не е успял да очертае какви ще са приоритетите на институцията, която представлява. Според Вас това така ли е?

– Не, каквото и да кажеше Радев, каквото и да направеше, щеше да има недоволни. А това произтича от простото обстоятелството, че президент е Радев, а не някой друг – да речем Цецка Цачева. Следователно всички политически сили и свързаната с тях медийна прислуга искаха да видят друго разположение на силите. Естествено, че няма да бъдат доволни от Радев. Търсят се всякакви видими и невидими претексти за критика.

Ясно беше, че в речта му, след полагането на клетва в Народното събрание, ще бъде очертано състоянието на страната. За първи път от такава трибуна държавен глава каза, че страната е в ужасяващо състояние, което е в разрез с политкоректните приказки на Плевнелиев и кликата около него. Първо, Радев очерта тези проблеми, второ, той очерта и какво може да направи президентската институция заради статута, който ѝ е отреден в Конституцията. Той не може да реши всички проблеми, които бяха продукт на българския преход и доведоха страната ни до изключително трагично икономическо, политическо, социално и духовно състояние. С възможностите, които има, той може поне да започне да показва проблемите, което никак не е малко.

– Как оценявате подбора на служебния кабинет? Оставаме с впечатлението, че в стремежа си да се дистанцира от Корнелия Нинова и нападките, че тя ще определи състава на служебния кабинет, Радев е отишъл в другата крайност. Подбрал е основно фигури, които гравитират около НДСВ, макар тази политическа сила да има твърде малка електорална подкрепа.

– Радев беше атакуван без основание, че едва ли не е креатура на БСП. Позволих си да кажа още след първия тур на президентските избори, че ако БСП си мисли, че те са избрали Радев, са в дълбока грешка. Съвършено различен е въпросът, че едва ли не първата грижа на всеки български журналист е, след избирането на даден президент, да го пита дали ще се еманципира от силата, която го е номинирала. Нали разбирате, че това е глупаво. Защо трябва да номинирате кандидат, който след това да се отрече от вас? Ясно е, че между кандидата и партията има връзка. Въпросът е тя да бъде интелигентна, да не бъде под формата на „Мъпет шоу”, каквато беше ситуацията с Плевнелиев и Борисов.

В конкретния случай, Радев ясно заяви, че целите на този служебен кабинет не са да очертаят трета политическа сила, наред с БСП и ГЕРБ, както на някои им се привижда – едва ли не президентска партия, структурирана около изпълнителната власт. Той ясно и коректно каза, че служебният кабинет има служебни функции. Формално той има всички правомощия на едно редовно правителство, с изключение на това, че не може да предлага бюджет и да предлага законопроекти. Но целият останал спектър от дейности и актове, които издава Министерски съвет, служебното правителство може да ги прави. Второ, поставяйки акцент върху експерти от парламента, част от тях от политическа сила с мизерни електорални възможности в рамките на статистическата грешка, имам предвид царската партия, той ясно иска да покаже, че действително ще акцентира върху експертността и временността на този кабинет. Няма политически неутрални хора. Това също е едно глупаво клише, каквото е клишето, че президентът трябвало да бъде деполитизиран. Това е висша политическа длъжност в държавата.

Това, което на мен ми се иска да се случи, е този служебен кабинет все пак да направи рекапитулация на завареното. Скелетите, които ГЕРБ оставя в гардероба, са поне дузина. Ако това нещо не се направи и не се покаже на публиката, след време негативите ще рефлектират директно върху кабинета на Радев. Второ, ако направи такава рекапитулация, служебният кабинет естествено веднага ще бъде обвинен, че е взел страна в политическата борба, че се използва, за да атакува ГЕРБ. Но, както се казва, няма пълно щастие. След като веднъж си поел ролята и участваш в политическата битка, защото да си президент е участие в политическа битка, а не отстраняване от нея, трябва да си понесеш и съответните негативи.

– Някои анализатори вече коментират възможността за такава рекапитулация, но отбелязват, че има прекалено малко време да се инспектира целият мандат на Борисов…

– О, не се знае. Като знаем какви са електоралните нагласи, които вече излизат наяве, нищо чудно този служебен кабинет да изкара половин година. Както знаете има такава максима – „Временните неща са постоянни”. В случая въобще не изключвам такъв вариант.

– Стана ясно, че парламентарните избори са насрочени за 26 март. Как очаквате да се разпредели подкрепата за политическите сили? Виждаме, че ГЕРБ и БСП почти са изравнили позициите си…

– Което ме плаши от гледна точка на това, че се създават обективни предпоставки за уж принудително съставяне на коалиционно правителство – ако не след първото, то след второто раздаване. Образно казано, ако не успеят сега, ще успеят след едни извънредни избори наесен, каквито въобще не изключвам. Според мен някой упорито работи в тази насока. За мен коалиционно правителство на БСП с ГЕРБ е абсолютно недопустимо. Все пак трябва да има нещо, което се нарича политическа чистоплътност. Но има мощни фактори, които тласкат партията точно в това направление.

– Но още след като беше избрана за председател на БСП Корнелия Нинова заяви, че няма намерение да прави коалиция с ГЕРБ. От партията на Борисов също отрекоха такава възможност.

– Последното нещо, на което можете да имате доверие, са приказките на политиците. Както знаете, думите на Бисмарк са известни в това отношение – най-много се лъже преди война, по време на избори и след лов.

– Каква ще е съдбата на десните проекти, които непрестанно се роят? Каква е причината да се идеализират формации, които рециклират добре познати лозунги за борба с корупцията и да бъдат припознавани като носители на промяна?

– Отнасям се към дясното в България като към медицинско заболяване. Към него трябва да се отнесем с настойчивостта на лекар срещу буйстващ пациент, който не разбира дълбочината и смисъла на болестта си. Не може в сиромашко общество, каквото е българското, непрекъснато да има роене на десни проекти. Става въпрос, разбира се, за лабораторни проекти, за които заем къде са заченати и по какъв начин се финансират. Проблемът е, че това всъщност са организации с мизерен електорален потенциал, който се оценява на между 200 000 и 300 000 души, но за сметка на това има несъразмерно огромно присъствие в медиите. Тези хора дефилират с цялата си претенциозна надутост и заявки за морал във всички основни български медии. Не на последно място, на тях им се придава несъразмерна на техните реални възможности тежест.

Борисов, в буквалния смисъл на думата, ги употреби. Сложи ги на постове в най-неприятните министерства, където те се занимаваха с две основни неща – да крадат и да развиват собствената си представителност. Не виждам как, ако изборите са честни, тези хора ще влязат в парламента, освен ако не се обединят. Знаем топлите чувства, които те хранят един към друг, тоест те са като едно голямо семейство. Ако все пак получат заповед отгоре да се обединят, тази шарена компания може би ще влезе в парламента за пореден път, за да бъде употребена в коалиционни игри от всякакъв характер.

– Какви са очакванията ви по отношение на външната политика на Радев? Докато предишният държавен глава остро осъждаше действията на Русия, Радев дава заявки за стопляне на отношенията с Русия.

– Това лошо ли е? Все още това не е определено като престъпление по Наказателния кодекс. Не е лошо да се погледне картата. Русия заема 1/6 част от сушата, тя е една от двете свръхядрени сили. Какво означава, че нямате връзки с тази страна? Това означава да нямате връзка със земното притегляне. По отношение на външната политика на Радев, вече е ясно, че той ще спазва поетите от страната ангажименти. Неслучайно неговото първо посещение е в щабквартирата на НАТО в Монс и в Брюксел. А за досегашния президент… Недоразумения – интелектуални, човешки, политически, всякакви, не коментирам.

– На фона на коментарите на новия американски президент Доналд Тръмп, че ЕС се разпада, а НАТО е един излязъл от употреба военен алианс, логично ли ви звучи позицията на Радев, че няма да отстъпва от евроатлантическия път и ще настоява да бъдат гарантирани националните ни интереси в съюзите, в които членуваме?

– Тоест, че Радев купува фабрика на 8 септември срещу 9 септември… Първо, бъдещето на ЕС е неясно, по-скоро негативно. Бъдещето на НАТО е по-скоро ясно. Той ще бъде дисциплиниран и ще започне да си плаща. Но че има преконфигурация на основните сили, това е повече от ясно. Само прочетете последната книга на Хенри Кисинджър, който въпреки преклонната си възраст, се оказа, че има силно влияние в експертния екип на Тръмп. Русия и Америка, всяка на свое собствено основание, нямат интерес от могъща Европа. И поради тази причина, и поради вътрешната несъстоятелност на ЕС, той очевидно ще бъде разгромен и декомпозиран. Това съвсем не означава, че върху костите му няма да бъде създадено нещо друго. Ние вероятно ще наблюдаваме този процес.

 

*Заглавията са на редакцията

 

 

Източник:епицентър.бг

 

Янков: Служебният кабинет да покаже точно какво се е случило през тези 2 г. управление на Борисов

„Имаме искане към служебния кабинет – на базата на факти и обстоятелства, какво точно се е случило през тези две години управление на Борисов.” Това заяви народният представител от БСП Красимир Янков по БНТ.

По повод предстоящите парламентарни избори, той обясни, че не трябва да се говори популистки и даде пример с вчерашните изказвания на ГЕРБ във връзка с енергетиката. По думите му популизмът през двете години на управление на Борисов е взело връх. Според него левицата е предлагала мерки за справяне със сериозни проблеми- като демографската криза. „Имаше консенсус, прие се конкретен план и кабинетът на Борисов не предприе нищо”, коментира Янков и допълни, че конфронтацията между политическите партии води до отхвърляне на добри мерки.

Той даде пример и с предложените, но отхвърлени от Борисов, мерки по отношение на битова престъпност. „За да се решат проблемите трябва да има приемственост”, обясни Красимир Янков и бе категоричен, че за работата на политиците трябва да се съди по делата им.

По темата енергетиката, Красимир Янков обясни, че има доклад, който БСП е направила публичен, за да може хората да не се лъжат. „Няма вода в язовирите. Хронично се спира 8-ми блок в ТЕЦ „Марица изток 2”, липсва експертиза от този, който разпорежда и проверява готовността за есенно-зимния период – министърът на енергетиката. Всичко се случва, заради некомпетентността на този министър, който преди да поеме ресора, е нямал никакъв опит в тази област”, обясни Янков и категорично заяви, че заплахата от липса на електроенергия стои и ще я има през целия зимен период.

Той каза още, че левицата настоява за отговор от енергийния министър, какво трябва да се разбира под „ситуацията предстои да се влоши през следващите дни”, както е записано в доклада. „Кои са следващите дни?”, попита той. Янков допълни, че ЕСО е информирал европейския оператор, че България е в състояние на тревога. „А в същото време министър Петкова прекъсна пресконференция на БСП и се опита да обвини левицата, че това било провокация срещу, както тя самата се изрази – „нашите дружества”, през национален ефир. Аз съм категоричен, че това са дружества на българската държава, на всички нас, не са на ГЕРБ, защото изтърваната фраза говори и за отношението, което те имат – те са собственици на държавата”, обясни Красимир Янков. По думите му проблемите, произтичащи от управлението на Борисов, са свързани и с използването на държавата  за репресия срещу хората и бизнеса – малкият бизнес страда, за сметка на големия. „Това се случва с участието и на коалиционните му партньори от дясно”, каза още той.

По повод случващото се в БСП, Красимир Янков заяви, че вече са приети предложенията на председателя на партията Корнелия Нинова за ограничаване на депутатския мандат на 12 години и за повече пряка демокрация, което ще доведе до обновление, без да се загубят доказалите се експерти в нея.

Цветанов: БСП очакват новият президент и служебният кабинет да мотивират хората да гласуват за тях!

 

 

„Ние от ГЕРБ ще отидем при избирателите си с отчет за работата ни в парламента и ще положим усилия свършената от нас работа да получи реален отзвук в кампанията преди изборите. Защото ГЕРБ гради кампанията си и заявката си за следващо участие във властта единствено на база на свършеното, в това число и на основата на работата ни досега в парламента.“ Това заяви в декларация от парламентарната трибуна председателят на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов.

„Не така обаче изглеждат нещата за нашите опоненти от БСП, които очакват новият президент и съставеното от него служебно правителство да мотивират хората да гласуват за тях. Не разчитайте, уважаеми дами и господа, на това българите да имат кратка памет!“, продължи Цветанов.

„Не можете да се маскирате като перспективна управленска алтернатива на ГЕРБ, като се възползвате от доверието към новия президент и превърнете работата на неговия служебен кабинет във ваш актив. Това не може да бъде ваш актив. От социологическите изследвания се вижда, че вашият електорат „набъбна” с вот на нетипични за вас избиратели“, каза още Цветанов от парламентарната трибуна.

Ето и пълния текст на декларацията на ПГ на ПП ГЕРБ

Уважаема г-жо Председател на Народното събрание,
Уважаеми дами и господа народни представители,
Уважаеми гости,

Днес отбелязваме началото на един от най-кратките политически сезони на Българския парламент. За всички ни тези последни работни дни на 43-тото Народно събрание са предизвикателство. Ние трябва да работим достойно и отговорно до последния момент, мислейки какво послание оставяме на българите в качеството си на законотворци, а не да ползваме пленарната зала и парламентарната трибуна за предизборна агитация и обругаване на опонентите. Защото примери в тази посока не липсваха дори по време на светлите Коледни и Новогодишни празници от страна на БСП.

Очаквам всички ние, народните представители от 43-тото Народно събрание, да проявим мъдрост и прагматизъм и да отчетем с консенсус добре свършената работа по отношение на законодателната дейност на този парламент. Разбира се, ще трябва да бъдем искрени с хората и откровено да споменем онова, за което не ни достигна времето. Вероятно не всички сме удовлетворени от качеството на отделни закони и по-добре българите да знаят оценките ни от сега, отколкото впоследствие да се говори за „законодателен брак” и да се хвърля сянка на негативизъм върху работата на парламента. Защото, уважаеми дами и господа, няма такова понятие като „лоша работа на парламента като цяло”. Има конкретни имена на депутати, парламентарни комисии и парламентарни групи, които допринасят за добри резултати в работата ни, но има и такива, които откровено пречат. Крайно време е персоналната отговорност да замени неправомерните обобщения за сметка на работата на цялата институция.

Ние от ГЕРБ ще отидем при избирателите си с отчет за работата ни в парламента и ще положим усилия свършената от нас работа да получи реален отзвук в кампанията преди изборите. Защото ГЕРБ гради кампанията си и заявката си за следващо участие във властта единствено на база на свършеното, в това число и на основата на работата ни досега в парламента.

Не така обаче изглеждат нещата за нашите опоненти от БСП, които очакват новият президент и съставеното от него служебно правителство да мотивират хората да гласуват за тях. Не разчитайте, уважаеми дами и господа, на това българите да имат кратка памет! Не можете да се маскирате като перспективна управленска алтернатива на ГЕРБ, като се възползвате от доверието към новия президент и превърнете работата на неговия служебен кабинет във ваш актив. Това не може да бъде ваш актив.
От социологическите изследвания се вижда, че вашият електорат „набъбна” с вот на нетипични за вас избиратели. Всичко това не дава сигурност, защото едва ли сте наясно дали можете да управлявате този ресурс по логиката на вашите политически интереси за предстоящите избори.

В настоящото Народно събрание са представени рекорден брой политически партии за последните години. ПГ на ГЕРБ е удовлетворена от политическата комуникация, която постигнахме в рамките на 43-то Народно събрание. Не една и две кризисни ситуации през последните години изискваха потискане на тясно партийния егоизъм. Консенсусът не винаги се случваше, но съм убеден, че именно в това Народно събрание в резултат на усилията на ГЕРБ показахме, че политическият диалог е възможен.
Парламентарната група на ГЕРБ истински се отвори към партньорство и сътрудничество. Ние търсехме съгласие по съществото на проблемите, а не просто съглашателство. Търсихме решения в рамките на възможното и не допускахме компромиси, които да водят до наполовина решени проблеми. Дори само това да сме постигнали през последните две години, то представлява респектиращ политически актив. Защото е факт, че днес няма препятствия пред воденето на откровен политически диалог между партиите в парламента.

Все още обаче предразсъдъците и тясно партийните интереси до известна степен пречат на резултатността при подобни преговори. Истински вярвам, че няма да има връщане от онова, което вече е направено за комуникацията между отделните парламентарни формации. Защото опитът ни показа, че отиващият си парламент беше един от тези, в които нямаше много място за „грозни пазарлъци”. Надяваме се това тепърва да повлияе за по-добър публичен образ на институцията, която всички ние представляваме.

Парламентарната група на ГЕРБ бе част от добре синхронизирания работещ механизъм „Парламент-Министерски съвет”. Ние инициирахме своевременно приемане на законопроекти, с цел да не „вързваме ръцете” на кабинета в усилията му да отговори по възможно най-бърз и адекватен начин на обществените очаквания. Както може да се предполага, опозицията побърза да нарече работещото ни взаимодействие с кабинета „популистки ПР”. Абсурдът на подобни твърдения бе опроверган от самата парламентарна практика на комуникация, при която ние всеотдайно и търпеливо търсехме масова подкрепа за да приемем добрите идеи за България. Често в името на толерантния политически диалог, ГЕРБ даваше път на програмни приоритети на своите партньори в управлението, което разбира се не всякога се е харесвало на нашите собствени избиратели.

Изпитваме удовлетворение от приетите законодателни промени в областта на правосъдието, които освен, че гарантират повече справедливост в България, доближиха страната ни и до излизане от европейския Механизъм за сътрудничество и проверка. Така постигнахме едно по-високо ниво на интегрираност в Европейския съюз.

Чрез парламентарната си дейност от последните две години ГЕРБ успя да промени до голяма степен и очакванията на своите избиратели. Избирателите на ГЕРБ се научиха да приемат необходимите компромиси, те свикнаха да подкрепят диалога на своята партия с други политически сили в името на добри консенсусни решения. Ние съзнаваме, че често забавяхме важните решения за нашите структури по места в името на по-общите задачи, диктувани от обществените приоритети. Чест прави на кабинета Борисив, че не делеше проблемите на „по-близки до програмата на партия ГЕРБ” и „по-отдалечени от нея”.

Правителството работеше по своите политики с ясното съзнание, че общественото одобрение към работата му ще бъде на приливи и отливи. Кабинетът на Борисов не търсеше лекия път и евтината популярност. Факт е, че този кабинет успя да издигне високо глас в европейските институции и да търси най-доброто решение на националните ни проблеми с европейска помощ. Ценен принос на нашия кабинет е, че запази на завидна висота еврооптимизма на българите и съпричастността ни към европейската перспектива. Това се оценява много високо от европейските ни партньори.

В края на управлението си отчитаме рекорден за последните 8 години икономически растеж и бюджетен излишък, който директно води до намаляване на държавния дълг. Доходите на българите се увеличиха, а безработицата намаля значително. Продължихме успешно да подобряваме инфраструктурата в страната ни, изпозвайки пълноценно ресурсите на европейската солидарност, от които само преди две години бяхме изолирани. Всички тези усилия на кабинета Борисов бяха оценени от партньорите ни в Брюксел, които насочиха към нас специализирана помощ от 160 милиона евро за справяне с миграционния натиск и укрепване на сигурността по границите ни.

ПГ на ГЕРБ се оказа важен лост за осъществяване на всички законови мерки за запазване на стабилността в страната ни. Без алтернатива са и множеството парламентарни и дипломатически усилия за обезпечаване на ред и спокойствие в страната, на фона на задълбочаващи се проблеми със сигурността в Европа и в региона ни. Още по-притеснителни са военните конфликти в близки до нас региони, които генерират неспирен поток от мигранти, организирана престъпност и тероризъм. На този фон, през последните две години, с последователните усилия на днешното правителството, България се утвърди като остров на стабилност не само на Балканите, но и в целия регион на Югоизточна Европа и Близкия Изток.

И накрая, но далеч не на последно място, ПГ на ГЕРБ счита за особено важно за пореден път да декларира желанието ни да се съобразим с вота от Референдума. Делът на гласувалите в допитването българи е твърде голям за да бъде пренебрегнат. И ако законът за малко не направи Референдума задължителен, то моралът на ГЕРБ ни задължава да настояваме да се уважи желанието на избирателите за промяна в политическата логика на управление на държавата.

Призоваваме обаче всички парламентарно представени политически сили да се съобразим с волята на българските граждани, да се мобилизираме и да положим възможните усилия. Защото всяко несъобразяване с гражданската воля, на над 2 500 000 българи ще доведе до увеличаване на негативната енергия в обществото, а от там и до задълбочаване на политическата криза, което за нас е неприемливо.

Пожелавам на всеки от вас, уважаеми колеги, здрава и спорна 2017 година! Пожелавам ви и успех в предстоящите парламентарни избори! Искрено се надявам да запазим респекта и нормалните човешки отношения помежду си в кампанията, за да можем да работим и занапред за България!

 

 

 

Източник:епицентър.бг

 

Ивайло Московски: Служебният кабинет на Румен Радев да реши за концесията на летище “София“

1479474788-kons

 

 

 

Имаме законово основание и ще удължим до 31 януари концесията на летище „София“. Оставяме на служебния кабинет на г-н Радев или някакъв друг – те да решат да прекратят или не процедурата. Това каза на извънредна пресконференция транспортният министър в оставка Ивайло Московски, след като по-рано днес от БСП поискаха незабавно прекратяване на концесията на националното летище.

Московски категорично отрече, че летището ще бъде подарено на турска фирма. „Нека тези, които претендират за прозрачност и честност, нека те да вземат решението“, каза още Московски. Той обясни, че концесията на летище „София“ „за нас винаги е била обвързана с единствената възможност да бъдат стабилизирани БДЖ. Няма да припомням, че ние ги заварихме в предишния си мандат с дълг от 800 млн. – натрупвани именно от партиите и хората, които в момента настояват да не се намери решение за тях. За тези години ние успяхме задълженията им да са под 500 млн. Въпреки това кредиторите не позволяват повече разсрочване и единственият вариант да се намери ресурс е вътрешен”, каза Московски и уточни, че затова се е пристъпило към отдаване на концесия на летище „София“.

По-рано днес в парламента депутатът от БСП лява България Жельо Бойчев заяви: Настояваме процедурата по отдаване на концесия на летище „София“ за 35 години да бъде прекратена. Не може едно правителство в оставка, а след това и един служебен кабинет, да се произнасят по толкова значими въпроси. Ние се обявихме срещу концесията още при самото й обявяване и считаме, че едно редовно избрано правителство с ново мнозинство в следващото НС трябва да се произнесе по този въпрос. Ако това не бъде направено, ще считаме, че това е поредната сделка на това отиващо си правителство и поредното предаване на националните интереси. И това е, може би, цената за подкрепата на г-н Ердоган за Цецка Цачева на последните избори. Защото даването на националното летище на турска фирма за нас е пробив в националната сигурност, каза Бойчев.

Летищата във Варна и Бургас също са с национално значение – а тези господа изведнъж забравиха за това, а те ги дадоха на концесия. Значи тяхната концесия не е била пробив в националната сигурност, а сега – на Летище София е пробив, подчерта министърът в оставка.

Московски отрече, че чрез концесията имало отблагодаряване на Ердоган за подкрепата за Цецка Цачева. Това летището да бъде концесионирано на турска компания не е харизване, каза Московски. Първо става дума за авансово плащане от 640 млн. плюс по 10 млн. на година концесионни такси, плюс 300 млн. инвестиции. Ако това са подаръци, нямам коментар”, каза Московски.

Удължаваме срока, но тези хора трябва да кажат какво се случва с БДЖ и с тези около 500 млн. дългове – трябва да кажат откъде ще дойдат. Когато са правени дълговете на БДЖ никой не е питал хората да ги правят ли, коментира Московски. Той заяви, че „те вероятно пак така ще направят, – ще вземат от бюджета без да пипат и ще платят за железниците. Хипотеза 2 – държавата да остане без железници.

 

 

Източник:епицентър.бг