Tag: МО

Докладът на МО потвърждава изводите на служебния кабинет, че БА не може да гарантира суверинитета на страната

Със затруднения и повишен риск и само в рамките на НАТО българската армия е способна да изпълни конституционните си задължения по гарантиране на суверенитета, независимостта и териториалната цялост на страната. Това се казва в доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България, показа проверка на Епицентър. бг. Днес правителството внесе документа в деловодството на Народното събрание.

Докладът на военното министерство на практика потвърждава анализа на служебния министър на отбраната Стефан Янев, който констатира, че Българската армия не е в състояние да пази териториалната цялост на страната. След бурно недоволство и критики, през май 2017 г. министърът на отбраната Красимир Каракачанов върна доклада и обяви, че ще бъде подготвен нов.

В документа, който днес е публикуван на сайта на МО, обаче фигурират почти същите изводи, казани по завоалиран начин.

Ето и основните изводи от Доклада:

„През отчетния период продължи изпълнението на Програмата за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на България 2020 (Програма 2020) и основаващия се на нея План за развитие на въоръжените сили 2020 (План 2020). За да се отговори на нарастващите изискванията към отбранителните способности на страната в променената стратегическа среда, стартира преглед на изпълнението на Програма 2020 и преглед на План 2020.

Българските въоръжени сили са в състояние със затруднения и повишен риск да изпълняват задачите си по мисиите, произтичащи от конституционните задължения по гарантиране на суверенитета, независимостта и териториалната цялост на страната в рамките на колективната отбрана на НАТО и Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС. Отделни задачи по мисия „Отбрана“ и мисия „Подкрепа на международния мир и сигурност“ се изпълняват с ограничения.

Това се дължи на недостатъчния бюджет, отпускан за отбрана като процент от БВП , нарастващата неокомплектованост с личен състав и лошото състояние на остарял ото въоръжение и бойна техника. Независимо че продължи работата по големите приоритетни проекти за модернизация на българските въоръжени сили съгласно Програма 2020, нито един от тях не беше стартиран през годината.

Предвидените за целта средства от централния бюджет не бяха изцяло усвоени по предназначение. България все още остава далеч от изпълне нието на поетия на срещата на върха на НАТО в Уелс ангажимент да отделя 2% от БВП за отбрана. Министерството на отбраната координира работата по разработването на Националния план за повишаване на разходите за отбрана на 2 % от БВП до 2024 г., приет от Министерския съвет на 04.01.2018 г. Така България изпълни поетия от всички съюзници ангажимент по време на специалната среща на върха на НАТО на 25 май 2017 г. в Брюксел. Планът е предпоставка за преодоляване на дефицита от критично необходими способности за изпълнението на конституционните задължения на въоръжените сили, осигуряването на ефективен принос към НАТО и Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС и реализацията на ключовите решения от срещите на върха на Алианса в Уелс (2014) и Варшава (2016).

Въпреки усилията за набиране на нов и задържане на подготвен личен състав, проблемът с неокомплектоваността с военнослужещи в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (20%) продължи да се задълбочава. От видовете въоръжени сили най – тежко засегнати остават Сухопътни войски, които имат най-голям принос към операциите и мисиите на НАТО и ЕС, както и към операциите по охрана на границата.

Комплектуването на въоръжените сили с резервисти продължава да се осъществява с много сериозни затруднения, като доброволният резерв остава попълнен едва на 17%. Отпуснатите финансови средства по списъчния, а не по щатния личен състав силно ограничаваха възможността за по пълване на вакантните длъжности. Окомплектоване на декларираните формирования се извършваше с условности, което предизвика компромиси при изпълнението на поети съюзни ангажименти.

С активното участие на Министерството на отбраната беше актуализирана Страте гията за национална сигурност като основополагащ стратегически документ за цялата система за национална сигурност. Актуализирани бяха отбранителните й аспекти. Продължи прегледът на националните доктринални документи в областта на отбраната, с цел поддържа нето им в съответствие със средата на сигурност, законодателството, провежданите политики и съюзните публикации. Промените в актуализираната Национална отбранителна стратегия (2016) дадоха отражение върху прегледа на Доктрината на въоръжените сили.

Съгласно промените в ЗОВСРБ, 68 бригада „Специални сили” беше изведена от състава на Сухопътните войски и премина на пряко подчинение на Началника на отбраната. Беше направен анализ и оценка и бяха обобщени постъпилите предложения от участниците в процедурата за придобиване на нов тип боен самолет – Португалия с логистичен пакет САЩ, Швеция и Италия. Служебното правителство взе решение да класира на първо място шведската оферта за изтребителите „Грипен“. По случая в 44-то Народно събрание беше създадена временна парламентарна комисия за проучване изпълнението на процедурата по избора, която изготви и прие доклад, одобрен и от Народното събрание на 05.10.2017 г.

Република България, като страна от Източния фланг на НАТО, продължи да допринася за изпълнението на мерки те от Плана за готовност за действие на Алианса, както и за изпълнението на мерките за адаптирано предно присъствие на НАТО в Черноморския регион. Следвайки решенията от срещата на върха във Варшава от 2016 г., където бе подчертана необходимостта от адаптирано предно присъствие по югоизточния фланг, съюзниците одобриха мерки в сухопътната, морската и въздушната област за Черно море. За изпълнението на една от мерките беше подготвен за афилииране към многонационалната бригада в Румъния един български механизиран батальон, който да участва в съвместната подготовка на бригадата от 2018 г. и бяха предприети действия за изграждането на структура за изпълнението на регионална морска координираща функция на наша територия.“

Динамиката на средата на с игурност в Черноморския регион наложиха прилагането на нови подходи и способи от страните- членки на НАТО за използване на дежурните сили и средства за осигуряване на въздушния суверенитет. За изпълнение на мерките по гарантиране на сигурността на съюзниците и за усилване на охраната на въздушното пространство на страната, от 15.07 до 01.11.2017 г. беше изпълнена съвместна мисия със сили и средства на Република България и Република Италия. Продължи и изпълнението на споразуменията за презгранични операции за охраната на въздушното пространство с Румъния и с Гърция. Продължи работата по разработването на двустранно споразумение за такива операции и с Турция.

В следствие на негативните промени в геостратегическа среда на сигурност в непосредствена близост до нашата територия и нарушеният баланс на силите в Черно море, подготовката на щабовете и формированията от въоръжените сили беше насочена приоритетно към от работване на задачи по мисия „Отбрана“. По тази мисия акцентът беше поставен върху подготовката на въоръжените сили по поддържане и усъвършенстване на съществуващите способности за водене на операции. Съществено внимание беше отделено на подготовката на въоръжените сили, насочена към запазване на придобити способности от участие в реални бойни операции. В рамките на наличните финансови средства с предимство се осигуряваше оборудването, подготовката и участието в съвместни многонационални учения и тренировки на декларираните формирования за колективната отбрана на НАТО. В продължение на изпълнението на Мерките за сигурност на Алианса на територията на Република България бяха проведени международни учения.

Акцентът беше поставен върху подготовката на най- мащабното учение на НАТО за годината „Saber Guardian 17“. Приет беше „Национален план за оказване на поддръжка от Република България като страна – домакин на сили на НАТО”, с цел създаване на оптимална организация за използване на национални ресурси, координация и взаимодействие между държавните органи при оказване на поддръжка от Република България като страна – домакин на сили на НАТО при провеждане на учения и операции на територията на страната. В изпълнение на мисия „Подкрепа на международния мир и сигурност” формирования и отделни военнослужещи участваха в осем мисии и операции зад граница.

Общият брой военнослужещи, предвидени за участие в планираните през годината ротации беше около 907, включително и приносът към Силите за отговор на НАТО и ротата от междин ният резерв за операция на ЕС в Босна и Херцеговина „АЛТЕА“ и Силите за бърз военен отговор на ЕС. В сравнение с 2016 г., когато общият брой на военнослужещите в мисиите и операциите зад граница беше около 760, през 2017 г. има повишение от около 19%.

България продължи да участва в мисията на НАТО в Афганистан “Решителна подкрепа”. Отчитайки важността на постигането на сигурност и стабилност в Афганистан, което способства и за намаляване на миграционния натиск към Европа, както и повишените изисквания по организацията на дейностите на терен, страната ни увеличи присъствието си в Афганистан с още 50 военнослужещи.

В изпълнение на мисия „Принос към националната сигурност в мирно време“ 99 формирования за овладяване и/или преодоляване на последиците от бедствия поддържаха постоянна готовност за оказване на помощ на населението. Формированията участваха в 69 мероприятия по оказване на помощ на населението при тежки зимни условия, пожари, наводнения и транспортиране на болни за нуждите на Министерството на здравеопазването, като бяха изпълнени задачи общо с 1198 души личен състав и 184 бр. техника. Формированията за неутрализиране на невзривени бойни припаси изпълниха задачи по унищожаване на бойни припаси, открити на територията на страната, застрашаващ и живота и здравето на гражданите. Изпълнени бяха 106 мероприятия и бяха унищожени 842 бойни припаса от различни видове и 15 129 бр. електродетонатори.

Общо при изпълнение на задачи по оказване на помощ на населението прибедствия до 31.12.2017 г. бяха изразходени над 250 000 лв., които следва да се възстановяват на Министерството на отбраната.

Продължи участието на военнослужещи в операцията за подпомагане на структурите на МВР в охраната на българо-турската граница и в операция по логистична поддръжка на МВР. Средно месечното участие на личен състав и техника от въоръжените сили в операциите по българо – турската граница е около 240 военнослужещи и 70 единици техника. Съгласно Закона за противодействие на тероризма беше проведена целенасочена подготовка на военните формирования, определени за противодействие на тероризма и бяха развити способности по предотвратяване на терористични актове, изолиране районите на осъществен такъв, ограничаване и ликвидиране на щетите и неутрализиране на терористични групи.

Приоритет в дейността на командирите от всички степени беше подготовката на формированията, определени за участие в мисии извън територията на страната, както и тези от декларираните за НАТО и ЕС сили. В условия на недостиг на финансови средства продължи и зпълнението на Пакет „Цели за способности на НАТО 2013“ (ЦС 2013) и поетите от страната ангажименти по 55 цели и за подготовката на 50 формирования към колективната отбрана. Приет беше и новият пакет ЦС 2017, съгласно който страната пое ангажимент по изпълнението на 59 ЦС и подготовката на 46 формирования за участие в колективната отбрана. Новият пакет осигурява приемственост с Пакет ЦС 2013, но с пренасочването на усилията от операции в отговор на кризи към операции за колективна отбрана.

Министерството на отбраната взе участие в процесите, свързани с изпълнението на приоритетите на Глобалната стратегия на ЕС за външна политика и сигурност. Министерството на отбраната работи активно и по подготовката на Българското председателство на Съвета на ЕС през първата половина на 2018.

България се присъедини към Постоянното структурирано сътрудничество на ЕС в отбраната. Тази инициатива предоставя нови възможности за съвместно изграждане на способности, но същевременно изисква и конкретни ангажименти и усилия. България работи по три проекта –трансгранично придвижване и транспорт на войски и военни товари с водеща нация Нидерландия, изграждане на мрежа от логистични хъбове на ЕС с водеща нация Германия и надграждане на системата за морско наблюдение с водеща нация Гърция. Съгласно План 2020 беше създаден „Център за управление и киберотбрана“ в състава на Стационарната Комуникационно-информационна система (КИС), който ще изпълнява функции и задачи на оперативно и техническо ниво за превенция, защита и реагиране на кибератаки срещу КИС на въоръжените сили. Стартира и процедура по присъединяване на България към Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности по киберотбрана на НАТО (CCD COE) в Талин, Естония.

През 2017 г. задълбочаването на процесите на дестабилизация в регионите на конфликти с геополитическа значимост, експанзионистичната политика на редица големи държави и предприеманите от тях действия за повишаване на военния им потенциал създадоха сериозни предизвикателства пред сигурността на Република България. Геостратегическият и военен баланс в региона на Черно море остана нарушен вследствие на кризата в Украйна и незаконното анексиране на Кримския полуостров.

Кризисните процеси в Близкия изток, Африка и в някои страни от Централна Азия, наред с влошаващите се икономическа и хуманитарна обстановка, оформиха зона на нестабилност в регионален и глобален план.

Хибридните заплахи, в почти всички свои прояви, но особено международният тероризъм и киберпрестъпността, оказваха съществено влияние върху средата на сигурност. Детайлните оценки и анализи на средата на сигурност дават основание да се счита, че с възможното в средносрочен план нарастване на интензивността и разширяване на съществуващи, както и възникването на нови кризи и конфликти в близки до Република България държави и региони. В тази връзка, нарастват изискванията за повишаване на способностите на страната ни, свързани със системата за ранно предупреждение и оповестяване.

Терористичната заплаха за Европа от религиозно мотивирани групировки се увеличава вследствие на благоприятната среда за разпространяване на идеите на радикалния ислям сред част от мюсюлманските общности в Западна Европа и на Балканите, създадените в Близкия изток и Северна Африка логистични бази и завръщащите се от конфликтните зони чуждестранни бойци, които притежават реален боен опит.

Миграцията се превърна в задълбочаващ се проблем за демократичните общества и икономиките на транзитните и приемащите държави. Ситуацията в Близкия изток, Централна Азия и Африка генерираха рискове от повишаване на мигрантския натиск, който влияе негативно върху сигурността на държавите в Европа, в т.ч. Република България.

Рискът от преминаващи през страната чуждестранни бойци, инфилтрирани в миграци онните потоци, създава предпоставки за формиране на терористични и логистични клетки на наша територия, както и за радикализиране на групи и лица.

В областта на киберпрестъпността се наблюдаваше тенденция на постоянно усъвършенстване на формите и методите за откриване на незащитени пространства и технологични пропуски в Интернет с цел нарушаване на функционалността на персоналните, корпоративните и правителствените комуникационно – информационни системи, включително тези с военно и специално предназначение.

Продължава активното използване на киберпространството за пропагандиране на радикални идеи, привличане на поддръжници, манипулиране на общественото мнение, отправяне на заплахи и разпространяване на дезинформация. Местоположението и значението в геополитически аспект на Балканския полуостров, разнопосочната външнополитическа ориентация на държавите от региона, политическата несигурност и близостта до основните кризисни райони предопределят атрактивността му като оперативно поле за работата на редица разузнавателни служби.

Активността им представлява траен риск за сигурността и на нашата страна. Запазиха се някои от рисковете за дестабилизиране на обстановката в страни от Западните Балкани, поради прояви на национализъм и наличието на междуетнически и религиозни противоречия.

Действията на външни сили, насочени към дестабилизиране на политическия процес и на етническо и религиозно помирение, както и за разпространяване на радикални идеологии и практики, представляваха потенциален рисков фактор за сигурността в региона.

Замразените конфликти в постсъветското пространство продължиха да бъдат източник на напрежение. Незачитането на териториалната цялост на независими държави, провеждането на информационни операции и масовото използване на хибридни стратегии подкопават доверието и значително затрудняват връщането към диалога и намирането на трайни политически решения, свързани със сигурността на европейския континент.

Източник:епицентър.бг

МО набира военнослужещи

 

 

Със заповед на министъра на отбраната Красимир Каракачанов са обявени 19 вакантни длъжности за офицери във военните формирования на Сухопътните войски, които следва да се заемат от лица, изпълнявали кадрова военна служба. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Кандидатите за вакантните длъжности трябва да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България. В срок до 15 работни дни от публикуването на заповедта те трябва да подадат лично чрез структурите на Централното военно окръжие писмено заявление за кандидатстване. Вакантните длъжности са във военните формирования 24 150 – Стара Загора, 34 750 – Карлово, 26 400 – Благоевград, 24 490 – Асеновград, 22 220 – Сливен, 22 160 – Плевен, 28 610 – София и 24 620 – Свобода. Във военните формирования на Съвместното командване на силите: 48 960 – София, 22970 – София и 28860 – Горна Малина са обявени със заповед на министъра на отбраната общо 23 вакантни длъжности за военнослужещи – 10 за офицери, 2 за офицерски кандидати, 7 за сержанти и 4 за войници.

От ведомството уточняват, че те също следва да се заемат от лица, изпълнявали кадрова военна служба. До 20 работни дни от публикуването на заповедта кандидатите за вакантните длъжности трябва да подадат лично чрез структурите на Централното военно окръжие писмено заявление за кандидатстване. Обявен е още конкурс за заемане на 50 войнишки длъжности в Националната гвардейска част в София. За приемане на военна служба могат да участват лица, завършили граждански средни или висши училища. Кандидатите за вакантните длъжности могат да подадат заявление в срок до 28 февруари 2018 г. до командира на Националната гвардейска част чрез структурите на Централно военно окръжие по местоживеене на постоянния си адрес. Информация за вакантните длъжности, необходимите документи и условията, на които трябва да отговарят кандидатите, е публикувана в интернет страницата на Министерството на отбраната в рубриките „Най-новото в сайта“ и „Документи – Обяви и конкурси“.

 

МО отложи преговорите за поддръжката на МиГ-29

 

 

С два дни от военното министерство отложиха преговорите за договор за поддръжка на 15 изтребителя МиГ-29.
Това стана ясно от съобщение, публикувано на сайта за обществени поръчки на министерството. В него се цитира жалба срещу решението от 6 декември от МО да поканят представители на РСК МиГ за удължаване на ресурса на изтребителите ни.

В мотивите за тази покана ясно бе записано, че тя се отправя към руския консорциум, защото той държи лицензите за подобен ремонт.

От МО не посочват кой е обжалвал процедурата. Няма информация и как забавянето ще се отрази на летателната подготовка на пилотите ни.

Покана за сключване на рамково споразумение беше отправена само към РСК „МиГ“. Поръчката е за 81 294 416 лева. Обяснението е, че България има нужда от основния си изтребител за изпълняване на задачата за охрана на въздушното пространство, нужни са и повече машини, с които да се извършват тренировките на пилотите.

Министерството обяснява, че експлоатацията на машините е възможна до 2029-та година, но има редица системи и агрегати, които имат по-малък ресурс.

Припомняме, малко по-късно от МС отпуснаха 19 млн. лева за този ремонт.

 

 

Източник:БГНЕС

 

Прокуратурата отказала да разследва Николай Петров, преписвайки оправданията му пред МО

Постановлението, с което Военна прокуратура отказва да образува разследване срещу бившия здравен министър проф. Николай Петров, е идентично с писмото на самия проф. Петров, с което той се защитава от изводите в одитен доклад, който го уличава в нарушения като шеф на ВМА.

Писмото е от 21 март, а постановлението на прокуратурата от 12 юни тази година, съобщи БТВ. Двата документа са идентични като съдържание, текст и словоред. Съдържанието на текста е идентично, съвпадат дори препинателните знаци и съкращенията на някои думи.

Разследване на телевизията показа, че фирми, които са близки до проф. Николай Петров, са получили обществени поръчки за 1,6 млн. лева от Военномедицинска академия (ВМА) в нарушение на правилата.  Поръчките за материали за нуждите на ортопедията са спечелени от дружества, които са на семейството на мъжа, с когото живее дъщерята на Николай Петров Руслана. Двамата имат и общо дете. Така на практика проф. Петров като шеф на ВМА е подписал поръчките със зет си.

Договорът между ВМА и консорциум „Ортопедие-Инвекс“ е подписан на 13 януари 2015 г. Проверката на министерството на отбраната установява обаче, че в сключеното споразумение липсва БУЛСТАТ или ЕИК на изпълнителя. Справка в регистъра на Агенцията по обществени поръчки също потвърждава, че въпросният договор е единственият по тази поръчка, в който не е поместен ЕИК или БУЛСТАТ. Нещо повече, „Ортопедие-Инвекс” изобщо не е регистрирано по БУЛСТАТ дружество за конкретната обществена поръчка. А това е нарушение на закона, категорични са одиторите.

Финансовите траншове от ВМА към фирма на близък до директора й са нещо нормално при сегашния модел на управление на здравната система и на държавата. Това мнение изразиха председателят на Центъра за защита на правата в здравеопазването д-р Стойчо Кацаров и бившият шеф на „Пирогов“ доц. Спас Спасков. „Това говори за модел на управление. Хасково, Добрич – така е структурирано нашето управление. Хората участват в политиката, за да получат келепира. И ако не получат келепира, се сърдят“, обясни Кацаров.

И двамата медици са на мнение, че прекомерната намеса на държавата създава предпоставки за корупция и трябват стъпки в противоположната посока. А именно – премахване на монопола на НЗОК, влизане на частните здравни фондове, които по-добре контролират ресурса си, премахване на лимитите и налагане на нови и адекватни стандарти за дейностите. Всичко това – с възможност за пряк контрол от страна на потребителя.

Все по-силни обаче са съмненията, че Николай Петров е станал жертва на организирана медийна кампания, зад която прозират интересите на фармацевтични компании. Твърди се, че пръст в нея има собственик на фармацевтична компания, притежавал преди години няколко вестника.

Според Проф. Генчо Начев цялата история история около Николай Петров е скроена, тъй като е засегнал нечии интереси. Цялата работа ми се струва до голяма степен скроена, има нарушени интереси, за да се отиде в тази посока. Има нещо много неприятно за България – ценните хора не са чак толкова много, а ние правим всичко възможно да ги очерним, заяви той. Проф. Петров е очернен, това е сигурно. Като гледах цялата тази история много прилича на сценарий, заяви още проф. Начев пред Нова тв Има нарушени интереси във фармацефтичната индустрия, подчерта изпълнителният директор на УМБАЛ “Св. Екатерина”.

Каракачанов: Топката за изтребителите е в МО и както винаги, то ще я отиграе правилно

 

 

Топката за изтребителите е в Министерството на отбраната и както винаги то ще я отиграе правилно. Това каза пред журналисти в парламента вицепремиерът и министър на отбраната Красимир Каракачанов, предаде Агенция „Фокус“.

„Oчаквам да влезе в дневния ред докладът за състоянието на отбраната за 2016 г. и ако народните представители имат въпроси към МО, аз и началникът на отбраната сме тук“, коментира Каракачанов.

По думите му процедурата за самолетите ще е прозрачна.

„Да, нямам никакви съмнения, тъй като става въпрос за много пари. Единият вариант е да се почнат разговори с трите фирми в началото, другият е да се започне изцяло нова процедура, защото тя в момента е затворена само между страни членки на НАТО и ЕС. Примерно, бихме могли да закупим самолети, произведени в страни членки от НАТО и ЕС, които са собственост на друга страна. Ясно е, че ще се върви към нови преговори в единия от вариантите“, допълни той.

Според него, започвайки новите разговори, трябва да се говори за нови самолети, а не втора или трета ръка.

 

Той посочи, че не иска да говори с имената на фирми и самолети, за да не излезе, че има някакво отношение към един или друг.

„Аз определено имам такова, знам за какво става дума. Имам ясно становище какво не трябва да правим, но не искам да влизам с конкретика, защото това ще се изтълкува погрешно, а не е редно. Нови условия, нови преговори – ще минат няколко месеца“, допълни Каракачанов. Попитан какво ще стане, ако Русия се включи с нови МиГ-ове, той отговори, че това е теоретично невъзможно.

 

И служителите в МВР, и в Министерството на отбраната (МО) са хора, които гарантират сигурността ни и заслужават по-добро възнаграждение, каза още Каракачанов.

„Не приемам неща като условия минимум. Ако питате колегите във въоръжените сили, които хронично са пренебрегвани десетилетия наред, трябва да говорим за минимум 100% увеличение. С премиера съм провеждал няколко разговора и се радвам, че той проявява разбиране. Не трябва да се пренебрегва секторът „Сигурност“. И служителите на МВР, и в МО са хора, които гарантират нашата сигурност и те заслужават отношение и по-добро възнаграждение“, обясни Каракачанов и посочи, че през октомври това ще се реши, когато започнат конкретните разчети с Министерството на финансите (МФ).

Военният министър не скри, че му се иска увеличението да е с много, но „едно е да искаш, друго е да можеш, трето и четвърто е да го направиш – по крилатата фраза на Николай Хайтов“.

Разчетите са до средата на ноември да имаме готовност с предварителни цени, на базата на които да разговаряме с РСК МиГ за ремонта на МиГ 29, каза още министър Каракачанов, цитиран от Дарикнюз.бг. Той държи всички 15 самолета, с които разполагаме, да бъдат ремонтирани по възможност в „Аивионамс“.

„Мисля, че до средата на ноември, ако се движим с тези темпове, ще имаме офертата колко би ни струвало това, и после да се пристъпи към сключване на договори“, посочи министърът.

„Имаме подписан меморандум, те ни изпратиха писмо, с което са определили работната група, която трябва да дойде. В рамките на 30 работни дни тя трябва да обследва състоянието на самолетите, на двигателите, след което да се изготви оферта“, обясни процедурите той.

 

Руското МО обясни защо стратегически ракетоносци Ту-22 са летели над Черно море в посока България и срещнали ли са британски изтребител “Тайфун“

 

 

Екипажите на стратегическите бомбардировачи Ту-22 във вторник са изпълнили учебно-тренировъчен полет над неутрални води на Черно море, съпроводени от изтребители Су-27, съобщи пресцентърът на руското министерство на отбраната, цитирано от РИА Новости. Както снощи информирахме британски изтребител „Тайфун“ бе вдигнат от румънската авиобазата край Констанца, за да пресрещне и наблюдава руската въздушна армада.

„На 25-ти юли 2017 г. екипажите на бомбардировачите с далечен обсег Ту-22 в съответствие с плана за подготовка изпълниха учебно-тренировъчен полет над неутрални води на Черно море. Полетът на два бомбардировача Ту-22 премина в съпровождане от изтребители Су-27“, се казва в съобщението.

Отбелязва се че полетът е бил изпълнен в строго съответствие с международните правила за използване на въздушното пространство, без да бъдат нарушавани границите на други държави. По време на въздушното патрулиране нито един чуждестранен военен самолет не се е приближавал към района на полетите на руските свръхзвукови ракетоносци. Това се уточнява в съобщението на руското МО по повод разпространената от британските ВВС информация, че изтребител „Тайфун“ от Кралския въздушен флот е пресрещнал руските самолети.

 

 

Източник:Блиц

 

Руското МО: Подписано е споразумение по зона на деескалация в “Източна Гута“ край Дамаск

Улица в Източна Гута

 

Подписано е споразумение относно зона за деескалация в Източна Гута край Дамаск след проведени преговори в Кайро, съобщи руското МО. Там има компактна маса от над 10 хиляди екстремисти с различна ориентация.

Определени са границите на зоната за деескалация, местата за разполагане на силите за контрол и техните пълномощия, маршрутите за доставка на населението на хуманитарна помощ и свободно преминаване на жителите.

Споразуменията са подписани като развитие на договореностите в Астана през май, като Русия, Турция и Иран станаха гаранти по изпълнението. Там страните обсъждаха създаване на зони в Източна Гута, Идлиб и Хомс.

Създаването на такива зони на юг в страната водят Русия, САЩ и Йордания, включващи районите на Дераа, Кунейтра и Сувейда.

Доклад на МО: България дори не е класирала офертата на Португалия за Ф-16

 

 

България е избрала шведските изтребители „Грипен“ за модернизиране на военновъздушните си сили. Това става ясно от доклад на Министерството на отбраната. Шведската компания „Сааб“ е класирана на първо място.

Конкурентната оферта на Португалия за самолети F-16, втора ръка не е била сред класираните, става ясно още от документа. Няма информация кога правителството ще вземе окончателното решение за сделката.

От Военното министерство предвиждат преразглеждане на финансовите параметри на вече приетите проекти за инвестиционни разходи за ВВС и ВМС.

За да могат да изпълнят приоритетни проекта за Военновъздушните Военноморските сили /ВМС/, както и разработване и приемане на проект за инвестиционен разход за модернизация на Сухопътните войски /СВ/ от Министерството на отбраната предвиждат преразглеждане на финансовите параметри на вече приетите проекти за инвестиционни разходи.

Това се посочва в доклад от вицепремиера и министър на отбраната Красимир Каракачанов, който беше публикуван на сайта на военното ведомство.

В него Каракачанов предлага Министерският съвет да разгледа и предложи за приемане от парламента на проект за инвестиционен разход „Придобиване и поддръжка на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада“, както и на изменение и допълнение на проекта за инвестиционен разход за придобиване на нов тип боен самолет и на проекта за инвестиционен разход за придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС, приети с решение на парламента на 2 юни 2016 година.

Посочва се, че с реализацията на проекта ще бъде преодолян съществуващия дефицит от способности в механизираните формирования от състава на Сухопътни войски.

Инвестиционният проект е разработен за времеви интервал от 12 години – от 2018 до 2029 г., като в рамките на 1 млрд. и 220 млн. лева е предвидено придобиването на 198 единици бойна и специална техника, както и допълнително оборудване за комплектуване на три батальонни бойни групи. В проекта са включени прогнозни разходи за интегрираната логистична поддръжка през целия жизнен цикъл на отбранителните продукти, се казва в доклада.

Посочва се, че необходимата техника и оборудване трябва да бъдат доставени за по-кратък период от време /до 7 години/, а изплащането им да се извърши съгласно прогнозните финансови разчети. Реализация на проекта може да се извърши чрез придобиване на нови бойни и специални машини, произведени от международни производители с участие на български фирми от отбранителната промишленост в доставката на отделни елементи и поддръжката на машините, пише в документа.

За синхронизиране и своевременно реализиране на другите два инвестиционни проекта – за придобиване нов тип боен самолет и на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС, се налага промяна на финансовите и времевите им рамки, а оттук и необходимост от промяна на приетите от парламента проекти за инвестиционни разходи, е записано в документа, в който са посочени и прогнозните разчети по отделните проекти, възлизащи общо на около 3,5 млрд. лева до 2029 година, гласи документът на МО.

В доклада се посочва още, че в изпълнение на разработената Програма за реализация на проекта за придобиване на нов тип боен самолет, която е част от одобрения на 2 юни 2016 г. от парламента проект за инвестиционен разход, със заповед на служебния премиер от 10 март т.г. е била назначена междуведомствена работна група за обобщаване, анализиране и оценка на отговорите на Искането за предоставяне на предложения /RFP/ от Италия, Португалия – с логистичен пакет от САЩ, и Швеция.

Работата на работната група е приключила на 5 април т.г. с протокол, съгласно който предложението на Швеция е класирано на първо място с резултат 0,90, а предложението на Италия – на второ място с резултат 0,61.

Предложението на Португалия – с логистичен пакет от САЩ, не е било класирано „поради несъответствие на ценовото му предложение с изискванията, заложени в RFP“. Протоколът е бил утвърден от министрите на отбраната и на икономиката на служебното правителство и внесен за разглеждане в Министерския съвет.

На заседание на МС на 26 април т.г. е взето решение министрите на отбраната и на икономиката от следващото редовно правителство да подготвят пакет от документи, които да бъдат представени за разглеждане в Министерския съвет.

Предвид времевата фаза от изпълнението на проекта на ВВС и променената финансова рамка ще се наложи да се осъществят допълнителни преговори с класираните страни, съгласно протокола от работата на междуведомствената работна група. В тази връзка в доклада се предлага да бъдат проведени преговори с тези страни, произтичащи от променените финансови и времеви параметри на проекта.

 

 

Източник:news.bg

 

Руското МО проверява дали е убит ръководителят на “Ислямска държава“ Абу-Бакр ал-Багдади в резултат на удар от руската авиация

 

 

В резултат на руски въздушен удар в Сирия е ликвидиран лидерът на „Ислямска държава” Абу Бакр ал Багдади. Съобщението е получено в руското Министерство на отбраната, предават всички големи руски осведомителни агенции.

По различни канали от ведомството проверяват постъпилата информация.

„Според информацията, която се проверява по различни канали, на срещата (по която е нанесен удара от руските ВКС), е присъствал и Ибрахим Абу Бакр ал Багдади, който в резултат на удара е загинал”, се казва в съобщението.

В края на май в Сирия в резултат на руски въздушен удар бяха унищожени около 30 полеви командири и близо 300 бандити от личната им охрана. Сред ликвидираните терористи се оказа и емирът на Ракка Абу ал Хаджи ал Мисри, емирът Инрахим Ан Наеф ал Хадж, който контролираше района от Ракка до Ес Сухне и шефът на службата за сигурност на ИД Сюлейман ал Шауах.

Отбелязва се, че ударът е нанесен на 28 май, когато главатарите на джихадистите са се събрали на съвещания в южното предградие на Ракка. Не срещата е трябвало да бъде обсъждано изтеглянето на терористите от Ракка по т.нар. южен коридор.

Руската авиация е нанесла удара през нощта на 28 мая, от 00:35 до 00:45 московско време, след като данните за мястото и времето на съвещанието на джихадистите са били потвърдени от безпилотен самолет. Преди бомбардировката Министерството на отбраната на Русия е информирало Пентагона за предстоящата атака, уточнява РИА Новости.

 

Източник:Блиц

 

Извънредно от МО! Вертолет “Пантер“ падна във водата на тактическото учение “Черно море – 2017“, има ранени

 

 

Днес, 9 юни, около 12,30 ч, при маневра след изпълнена задача „артилерийска стрелба по надводна цел“ по време на тактическото учение „Черно море – 2017“, вертолет AS „Пантер“ – 565 MB пада във водите на Черно море на 7 мили източно от устието на река Камчия. Вертолетът е от състава на военно формирование 36 940. Това съобщиха от пресцентъра на министерство на отбраната.

Предприети са незабавни спасителни действия, при които членовете на екипажа са извадени от водата и са транспортирани на борда на намиращите се в близост военен катер и фрегатата „Дръзки“.
При първоначалния медицински преглед е установено, че командирът на екипажа капитан Георги Анастасов е тежко пострадал с опасност за живота, а останалите двама членове на екипажа – капитан Павел Симеонов и капитан Анатоли Апостолов са адекватни, без опасност за живота.

Пострадалите военнослужещи са транспортирани и настанени във Военната болница във Варна. Междувременно близките им са уведомени за инцидента.

По случая се води разследване.

Припомняме, авиобаза „Чайка“ е създадена през септември 1998 г. Към 2016 г. там бе базирана вертолетна ескадрила на Военноморските сили. В ескадрилата са включени 3 вертолета „Panther“ (Eurocopter AS565 Panther). Първият от тези три хеликоптера е приет на въоръжение на 9 октомври 2011 г. България отказа останалите 3 вертолета по договора заради недостиг на средства.

В ескадрилата са включени и 3 вертолета за борба с подводници „Ми-14“. Те са заземени, защото не са модернизирани.

От 1 август 2012 г. вертолетите „Panther“ носят денонощно дежурство за участие в операции по търсене, спасяване и оказване на помощ на бедстващи кораби и летателни апарати.

 

Руското МО разпространи уникални ВИДЕА от военните години за Деня на Победата

 

 

По случай 72-годишнината от победата във Великата Отечествена война Министерството на отбраната на Русия разпространи в Интернет видеа, посветени на събитията от военните години и разгрома на нацистка Германия. Проектът „Нашата Победа в обектива“, вече е на сайта на военното ведомство.

Кадрите, които не са публикувани по-рано, са съпроводени от подробна информация. На сайта на руското министерство на отбраната са качени 5 видеа: «Герои тыла», «Фронтовые будни», «Конструкторы Победы», «Герои Победы», «Письма и песни Победы».

 

 

Източник:Блиц

 

Руското МО за първи път показа уникалната военна база “Арктически трилистник“ (ВИРТУАЛЕН ТУР)

 

 

На официалния сайт на Министерството на отбраната на Русия от днес заработи виртуалната 3D-екскурзия във военната база на Северния флот „Арктическа детелина“, построена за военнослужещите на остров Александра в архипелага Земя на Франц Йосиф, предаде Лента.ру.

„Арктическа детелина“ е  единственият в света обект масивно строителство, изграден на 80-ия градус северна ширина. Базата, която е във формата на три лъча се състои от многобройни съоръжения със специално предназначение, пунктове за управление, гаражи, складове и автономен енергоблок.

Тя е изцяло автономна и осигурява комфортен живот на 150 военнослужещи в продължение на година и половина. Общата площ на комплекса е 14 000 кв.м.

Посетителите на сайта на руското военно ведомство ще могат да се разходят (виж ТУК) по всеки един от четирите етажа на базата, да се запознаят с условията на живот и работа на личния състав.

Във виртуалната екскурзия нагледно са показани стаите на военнослужещите, столовата, тренировъчната зала, киноконцертната зала, атриума, библиотеката, оранжерията, медицинския блок.

 

 

Източник:Блиц

 

Валентин Радев: Смените в МО са кадрови преврат! ГЕРБ ще търси сметка на служебния министър

Надявам се, дори да няма правителство още, ние да имаме време в парламента да извикаме министър Янев и да го разпитаме защо е направил тези смени и какви са аргументите. Това каза новоизбраният депутат от ГЕРБ Валентин Радев във връзка с извършените кадрови промени от служебния кабинет в отбраната.

„Не съм сигурен дали друго служебно правителство е било в такава позиция – президентът да е бивш военнослужещ, вицепремиерът да е бивш военнослужещ, министърът на отбраната да е бивш военнослужещ и да правят едни смени – „кадрови преврат“ бих нарекъл. В интервюто си от тази сутрин министър Янев каза много лъжи и ние няма как да не сме възмутени. От ГЕРБ направихме декларация по въпроса и тези, които се занимаваме с отбрана всички писахме по „Фейсбук“ и помолихме многократно да спрат с тези назначения“, заяви Валентин Радев.

Във връзка с назначаването за постоянен секретар на Министерството на отбраната, Валентин Радев коментира, че задачата на постоянния секретар е да се занимава с администрацията. „Те добавят, че той трябва да бъде и инженер с техническо образование към всички останали квалификации, заедно с това да бъда на някаква длъжност, като директор или главен експерт, за да може този, който в момента назначиха и той да влезе вътре“, посочи Радев. Той допълни, че служебният министър не посочил в интервюто си защо е избран Румен Василев, а не някои от другите двама кандидати.

По-рано днес служебният министър Стефан Янев отправи упреци към предходния кабинет на Борисов, в който министър на отбраната бе Николай Ненчев. „Дружеството „Терем”, което бившият министър Ненчев е заварил със сума от порядъка на 60 милиона в сметките, в момента няма нищо нито в сметките, нито в договори. Не знам къде са тези пари не можем да ги намерим. Питайте Ненчев къде са“, заяви министърът на отбраната и вицепремиер Стефан Янев.

Всичкото това говорене, че има политическа или друг вид чистка, е неоснователно, защото служителите в Министерство на отбраната трябва да покриват определени критерии, към тях има строги изисквания.  Така че, няма човек, който да не е уволнен заради извършени нарушения, оправда се за кадровата чистка Янев. В началото на този месец, в Съвета на директорите на „Интендантско обслужване“ ЕАД е назначен осъденият бивш столичен пожарникар Огнян Спасов Гугушев.

Източник:епицентър.бг

Стефан Янев размаза Ненчев: Питайте го къде са изчезнали 60 милиона лева от “Терем“!

 

 

Не съм дошъл в Министерство на отбраната със списък за уволнение. Нямам статистика колко да уволня. Това заяви служебният вицепремиер и министър на отбраната Стефан Янев по повод обвиненията, че във ведомството се извършва политическа чистка.

„Назначенията и уволненията са правени на базата на ясни критерии и принципи. Няма човек, който да е уволнен без ясни критерии за извършени нарушения в дейността, която е изпълнявал. Няма назначение, което да не е извършено с конкурс”, заяви той пред bTV.

„Във всички търговски дружества с лоши финансови резултати хората са сменени. Функциите, които те изпълняват, са много отговорни. Едно от тях е „Интендантско обслужване”. В продължение на години в резултат на натрупаните проблеми се оказа, че в момента нямаме един постоянен поток на осигуряване на униформи в армията. Всеки път, когато трябва да облечем определена група хора, възникват проблеми”, каза още Янев.

Що се отнася до назначаването на постоянен секретар на отбраната, служебният министър заяви, че на този пост документооборотът е много голям. „Ако поставим администрацията в невъзможност да работи в обичайния си ритъм, всички тези трудности ще се струпат върху новия министър. Ще се наложи да полага по 1 500 подписа дневно вместо нормалните 500.

Всички налични хора в администрацията на МО са проверени дали отговарят за позицията. Т.нар. подбор е направен между повече от 40 души от администрацията, дадохме шанс и на хора, които са извън системата”, посочи служебният вицепремиер.

Що се отнася до наследството, което е заварил във военното министерство, Янев заяви, че от самото начало във ведомството текат различни проверки, които се извършват контролните органи, с което министерството разполага. „Установихме много нередности. Проверките продължава, вече сме дали 3-4 доклада във Военна прокуратура и АДФИ”.

Янев отговори и на твърдението на бившия министър, че Ненчев е оставил всички дружества в цветущо състояние, а той ги е съсипал, давайки пример с „Терем”. При идването на Николай Ненчев то имало в сметките си 60 млн. лв и 180 млн. лв. договори. В момента дружеството няма нито парти, нито договори. Питайте него защо са празни сметките”, призова той.

Пожелавам му късмет в търсенето на партийната ми книжка в БСП. Аз не съм член на тази партия”, подчерта той.

МО: В армията няма политически чистки, осигурени са пари за заплати и на новоназначените

 

 

Във връзка с обвиненията за политически уволнения и назначения от Министерство на отбраната уточняват, че служебното правителство е сформирано на експертен принцип и не е обвързано с политически сили.

От министерството допълват още, че всяка една кадрова промяна не може да бъде квалифицирана като политическа, освен ако предишни назначения не могат да бъдат възприети по този начин. Всички сегашни назначения се базират на ясни професионални критерии и изпълнение на служебните задължения.

Предприетите уволнения са на базата на извършените проверки от оторизирани контролни органи на Министерството на отбраната и констатираните от тях слабости и нарушения. Новите назначения са осъществени след провеждане на конкурс, там където нормативната уредба изисква това, съобщават още от администрацията

По повод публикации в медиите относно увеличаване на порционните пари за Министерството на отбраната и Българската армия с 30 лв. месечно на човек, министерството уточнява също така, че от 1 април 2017 г. до края на годината от бюджета на МО за тази година ще са необходими около 9,8 млн. лв.

Тази сума ще бъде осигурена от икономии на разходи за персонал, които се очаква да бъдат около 11 млн. лв. От началото на тази година са стартирали конкурси за назначаване на 640 военнослужещи.

Средствата за техните заплати са заложени в бюджета, гласуван от Народното събрание миналата година и нямат връзка с повишаването на порциона на военнослужещите и цивилните служители.

Увеличаването на порционните пари, по никакъв начин няма да попречи на изпълнението на планираните разходи за назначаване на новопостъпилите през тази година военнослужещи.

Техните заплати са гарантирани.

 

Скандал и в МО! Министър Янев изхарчил предизборно 12 млн. лева, оставя оголен бюджет

 

 

Министерството на отбраната (МО) вече няма пари за назначаване на военнослужещи в оголените армейски редици, а в момента текат конкурси за близо 500 длъжности. Проблемът е, че от фонд „Работна заплата“ са взети 12 млн. лв. за предизборно увеличение с 30 лв. на порциона в армията и на цивилните в министерството, считано от началото на април, твърди вестник „Сега“, като се позовава на свой източник.

На 15 март министърът на отбраната Стефан Янев обяви пред bTV, че служебното правителство е намерило финансови резерви, които да позволяват повишаване на порционните пари на военните. Той допълни, че сега служителите на МВР вземат 120 лв. месечно за храна, а в армията се дават 90 лв., като от април сумите ще бъдат изравнени. Министърът така и не каза откъде ще вземе парите.

Дупката от 12 млн. лв. няма откъде да се запълни, а точно с тези средства е трябвало да се плаща на новите попълнения. Актуализацията на парите за заплати не може да стане с решение на Министерския съвет, а трябва да се актуализира целият държавен бюджет от Народното събрание, обясни източникът ни.

Така следващият военен министър ще трябва да работи с по-малко пари и не е ясно откъде ще попълни дупката в бюджета си, нито какво ще стане с хората, които издържат конкурсите за назначаване.

И без това военната професия не е никак атрактивна заради ниските заплати – редниците започват кариерата си под пагон с малко над 600 лв. месечно.

Финансовият проблем се появява точно когато армията прави пореден опит да попълни оголените си редици, обявявайки един от най-мащабните конкурси за военни.

Боеспособността на войската е на карта след неуспеха през 2016 г. да се назначат близо 740 войници. Кандидатите за тях се оказаха малко и неподготвени.

Това е поредният скандал в служебното правителство на проф. Герджиков. Днес „Антимафиоти“ повдигнаха обвинение на здравния министър Илко Семерджиев за оказване на натиск и заплаха за уволнение на директор на Агенция, ако не назначи негов човек на висш административен пост.

 

В МО отвориха офертите за нов боен самолет

 

 

Отвориха предложенията на участниците в процедурата по доставка на нов тип боен самолет в Министерството на отбраната, съобщиха от ведомството. Участниците са: Португалия с логистичен пакет САЩ, Швеция и Италия, в процедурата за придобиване на нов тип боен самолет.

 Междуведомствена работна група, назначена със заповед на министър-председателя, отвори постъпилите предложения в присъствието на представители на Италия, Португалия и САЩ и Швеция. Работната група, с председател командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Цанко Стойков, ще започне обобщаване, анализиране и оценка на отговорите от 14 март 2017 г.

В съответствие с приетия на 2 юни 2016 г. от Народното събрание Проект за инвестиционен разход „Придобиване на нов тип боен самолет„, на 9 декември 2016 г. Министерството на отбраната изпрати „Искане за предоставяне на предложение (Request for Proposal – RFP)“ до Италия, Португалия и САЩ, както и Швеция.

В този документ е посочен краен срок за получаване на предложенията до 12.00 ч. на 13 март 2017 г. Всички поканени страни спазиха указания срок.

Инвестиционният проект за придобиване на нов тип боен самолет беше утвърден с Решение на Министерския съвет от 1 април 2016 г. и предвижда на първия етап от неговата реализация да бъде сключен междуправителствен договор за придобиване на 8 броя самолети в периода 2018 – 2020 г.

Припомняме, през октомври 2016 бе удължен срока за придобиване на нов тип боен самолет. Той трябваше да бъде договорен до края на тази година. Новите срокове бяха одобрени от новия шеф на ВВС Цанко Стойков.

 

 

Източник:news.bg

 

Герджиков представи ревизията на кабинета “Борисов 2“: Измами, нагласени и забавени поръчки в МВР, МО, АПИ

 

 

Забавени и нагласени обществени поръчки, така че да бъдат спечелени в полза на определени участници – това са част от констатациите, които са направени в доклада за състоянието на министерствата. Служебният премиер Огнян Герджиков обяви, че съществените нарушения са в Министерството на отбраната, МВР и Агенция „Пътна инфраструктура“.

Има риск от спиране на средствата по Програмата за развитие на селските райони, а причината е забавяне на процедури.

Ако се стигне до спиране на средства по ПРСР, това ще е втората програма след „Наука и образование“ от настоящия програмен период със спрени пари.

Несъществени нарушения са открити в поръчките при едва девет министерства – Министерството на финансите, Министерството на транспорта информационните технологии и съобщенията, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Министерството на туризма и Министерството на енергетиката. Тези нарушения не са се отразили на законността на поръчките.

Първенец в нарушенията е военното министерство, където нарушения имало в 45 от общо 82 поръчки.

Във военното министерство за 2016 година са проведени 113 процедура за възлагане на обществени поръчки, от тях са прекратени 31. Останалите 82 са за доставки на стоки и услуги, които са приключили с подписани договори. Анализът показал нарушения в 45 от поръчките.

В 9 от процедурите имало индикатори за измама и други сериозни нарушения, като те са прададени на Военната прокуратура. Останалите 36 процедури са изпратени по компетентност на Агенцията за държавна и финансова инспекция.

Според доклада, който се очаква да бъде публикуван в понеделник, в немалко от техническите задания са включвани условия и изисквани, които дават категорично предимство на един участник или необосновано ограничават участието на други участници.

В обществените поръчки на АПИ има нарушения в процедурата за избора на изпълнител за поддържане на участък от магистрала „Хемус“, поддържането на осветленията на тунелите „Витиня“, „Топли дол“, „Ечемишка“ и „Правешки хан“. Процедурите са проведени през 2015 г.

Има и установени нарушения в процедурата за поддръжка на участъци от магистралите „Тракия“ и „Марица“ и поддържането на тунела „Траянови врата“.

Забавянето на процедури в земеделското министерство и в МВР могат да доведат до санкции от страна на Европейската комисия, се посочва в доклада. Това са процедурите за изготвяне на последваща оценка на програмата за развитие на селските райони. Неизпълнението може да доведе до риск от спиране на програмата от ЕК, се посочва в заключението.

В МВР са забавени обществените поръчки, свързани с отпуснатите от ЕК пари за охрана на границата. „Това поставя в риск усвояването на средствата и евентуална наказателна процедура от страна на ЕК“, се посочва още в доклада.

Проблеми са отчетени в Агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия, Министерството на здравеопазването и Агенцията по вписванията.

Герджиков каза, че е разпоредил проверките да продължат, а обществените поръчки, които предстои да бъдат проведени, да са съобразени със закона.

Пълният одитен доклад ще бъде публикуван в понеделник.

Премиерът прочете доклада и отказа да отговаря на журналистически въпроси, въпреки, че медиите бяха извикани в 8.30 сутринта.

 

 

Източник:епицентър.бг

 

Бойко Ноев: За да има 100 нарушения на обществените поръчки в МО, значи там са върлували банди!

 

 

„Секторът „Сигурност” е един от големите провали на предишното управление, такъв батак не е имало от години. Вижте какво става с МВР – то е неуправляемо, вижте какво става по границата – за три години през България минаха 60 000 нарушители на границата, затова хората като тези в Елин пелин се страхуват”, коментира в „Тази сутрин” военният експерт Бойко Ноев.

За да има 100 нарушения в обществените поръчки в Министерство на отбраната (МО), значи там са върлували банди. Служебните правителства са ненужни, но те имат едно преимущество, че са надпартийни. Това дава възможност за няколко месеца да се извърши един своеобразен одит на държавата.

Според Бойко Ноев не бива служебният министър да се занимава с поръчките в МО, защото това го отклонява от други сериозни задачи. Ако министър Стефан Янев се плъзне по пистата на 100-те поръчки, ще си загуби времето и няма да се заеме важните неща, които трябва да се случат в МО. Например как ще се спре изтичането на кадри, какво се случва с БТК, с КТБ, по големите проблеми. И аз съм се плъзгал по тази плоскост и съм си загубил времето. Има хора, които да свършат това.

„Проблемът с границата не е решен. Мен повече ме безпокои, когато в Европа се събират политици, обезпокоени от бежанските потоци, защо България не е била представена. Аз питам г-н Герджиков, защо не сме отишли“, каза Бойко Ноев. „Натриването на носа няма да помогне на държавата“, предупреди военният експерт.

„Служебните министри трябва да решат проблемите на държавата за три месеца, ако не могат, трябва да кажат как това ще стане. Сега военната експертиза управлява и тя трябва да покаже в кратки срокове решенията. Правителството трябва да вземе решение за започване на операция по разполагане на армия по границата, да се установи зона за сигурност. Там държавата да поеме своите функции, а не да има Динковци по границите“, каза още Бойко Ноев.

За да има 100 нарушения в обществените поръчки в Министерство на отбраната (МО), значи там са върлували банди. Сигурно е замесена цялата администрация, коментира той. Такъв батак не е имало. Вижте какво стана с границата. Отговорността е на Борисов, Орешарски, Йовчев и Найденов, Бъчварова и Ненчев, категоричен бе Ноев.

 

Руското МО разработва хиперзвуково оръжие за използване в плазма

В министерството на отбраната на Русия се разработва принципно ново хиперзвуково оръжие, което ще се състои от изцяло нови материали и ще се използва в плазма. Това заяви руският заместник-министър на отбраната Юрий Борисов.

„На прага сме на ново хиперзвуково оръжие, което изисква използването на принципно нови материали и системи за управление, които работят съвършено в друга среда, в плазма”, заяви Борисов, цитиран от „Звезда“.

Дадените разработки са необходими в съвременната армия, защото се задава поредната надпревара в научно-техническата революция, отбеляза руският министър.

Най-новите видове и системи на въоръжение, на първо място, са насочени към скоростта на откриване на противника и неговото поразяване.

„Днес този, който по-бързо се научи да открива противника, да задава целта и да поразява – и всичко това трябва да се прави в реалния мащаб на времето – той ще побеждава”, добави Борисов.

В министерството на отбраната на Русия също очакват сериозни пробиви в разработите на лазерно и електромагнитно оръжие.

 

Бомба в МО: Началникът на отбраната подаде оставка заради новия президент!

1453132160

 

 

Началникът на отбраната генерал Константин Попов е подал рапорт за освобождаване от заеманата длъжност, съобщава Агенция „Фокус“.

За решението му са били информирани президентът и върховен главнокомандващ Росен Плевнелиев, министър-председателят в оставка Бойко Борисов, министърът на отбраната Николай Ненчев, както и неговите заместници.

Причината за това решение генерал Попов е определил като морален акт, тъй като в продължение на години е бил пряк началник на новоизбрания президент генерал Румен Радев и по този начин дава възможност на новия държавен глава сам да определи най-висшия военен, с когото да работи за развитието на Българската армия.

По повод подадения рапорт генерал Попов е заявил пред щаба на отбраната, че „Моралът винаги стои над властта“.

Мандатът на генерал Попов, като началникът на отбраната, според закона за Въоръжените сили е 4 години и трябваше да изтече през 2020 г.

По рапорта на генерал Попов трябва да се произнесе президентът на републиката.

От пресцентъра на министерството на отбраната разпратиха лаконично съобщение за подадения от ген. Попов рапорт:
Днес, 2 декември 2016 г., генерал Константин Попов подаде рапорт за освобождаване от военна служба на основание чл. 169 от Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България поради придобито право на пенсия при условията на чл. 69, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване. Рапортът ще бъде разгледан съгласно законно установените процедури.

Генерал Константин Попов встъпи в длъжност началник на отбраната на 9 февруари 2016 г, а на 1 май 2016 г. беше произведен в най-високото българско военно звание пълен генерал.

По време на военната си кариера е преминал през всички длъжности от младши пилот на изтребител до началник на отбраната на Република България.

 

Страхотен скандал около поредния гаф на Ненчев: МО качило на сайта си сделката в “Младост“ като “тайна продажба“! (снимки)

20160201-fqlxniyygk
Това за мен е 100% корупция. На сайта на Министерството на отбраната дори е качен файла за продажбата с името „тайна обява“. Това заяви в ефира на Нова телевизия Георги Кадиев.

Той дори показа принтскрийн на линка, от който се сваля файла и именуван точно по начина, по който казва.

„Първо е обявено на 21 ноември, след като Бойко Борисов обяви, че подава оставка. Тогава изведнъж ведомството на Ненчев започва да движи далаверата. Търгът е на 29 декември, стартовата цена се води на 35 евро на квадратен метър. Така е направен търгът, че никой да не разбере за него, никой не знае какво пише в документавията“, заяви Кадиев.

„Тези затворени обществени поръчки на Министерството на отбраната винаги са били проблем. Около 6 декара от парцела остават за ведомството. Едно време там е бил гарнизонен арест. Доколкото знам там има 5 постройки. Отговорността носи един земеделец в министерството. Градинките в „Младост“ които са спорни, които искаме да спасим, са общо около 14 декара. Те трябва да бъдат прехвърлени към Столична община и тя просто може да ги спаси съвсем лесно така“, смята политикът.

„За търга разбрах от сайта на министерството на отбраната. Жена се обърна към мен чрез „Фейсбук“, оказа се, че е брокер на имоти, който понякога проверява имотите от сайта на отбраната, тъй като както тя се изрази „има интересни обяви“. Тя ми прати скицата на имота и ми каза, че това според нея е абсолютна далавера. Тя няколко пъти е участвала в търг на Министерството на отбраната и никога не е печелила, но и никога не е получавала документи, кой е спечелил, кой е участвал и за каква цена е закупил имота“, каза той.

Атанас Запрянов зам.-министър на отбраната пристигна в студиото точно след политика. „Първо трябва да бъдем прецизни, няма нищо тайно. Файлът не знам защо се казва така. Тези имоти са от излишните имоти още от началото на тази година“, каза той.

Зам.-министърът бе запитан многократно защо се казва файлът така, но не пожела да отговори. Ани Цолова и Виктор Николаев обаче не се отказваха и питаха през въпрос за това, за съжаление отговор не получиха.

Запрянов опита да се оправдае за търга, давайки за пример подобни за други имоти, обявени на ниски цени, но Кадиев и останалите в студиото не успяха да разберат нелепата му логика.

 

МО на Русия към САЩ: Не ни пречете да се борим с терористите

1480003882-wgwe
От руското министерство на отбраната разкритикуваха изявлението на Държавния департамент на САЩ, призовал другите страни да не подкрепят руските танкери, които доставят гориво за авиогрупата на Русия в Сирия. По думите на говорителя на ведомството Игор Конашенков, подобни изявления на представител на Държавния департамент, за съжаление, потвърждават оценките, че борбата с международния тероризъм в Сирия никога не е била на администрацията в САЩ.

„Ако не можете или не искате да се борите с „Ислямска държава” и „ан Нусра”, поне не ни пречете”, каза Конашенков.

По думите му, ако по-рано САЩ са протаквали преговорите по всичките въпроси на борбата с терористите от „Ислямска държава” и „ан Нусра”, държавният департамент на САЩ директно призовава другите страни да пречат на руските военни.

 

 

 

Източник:Блиц

 

Информационният център на МО поздрави новоизбрания президент с два филма за него (Видео)

main_1479221775

Кадър: armymedia.bg

 

Информационният център на министерството на отбраната и Военният телевизионен канал (ВТК) пускат два филма за ген. Румен Радев, който бе избран за президент на Република България в неделя. Филмите се показват за първи път на сайта на центъра на armymedia.bg.

Информационният център е решил да пусне филмите, производство на ВТК, като поздрав към ген. румен Радев за избора му за президент и върховен главнокомандващ и да изразят отношението си към неговите воински качества. Министър Николай Ненчев е уведомен и е одобрил инициативата.

„Ген. Радев е професионалист до мозъка на костите“, каза пред Епицентър.БГ директорът на центъра Владимир Прелезов и подчерта, че е чест за Българската армия, че такъв професионалист става президент. Междувременно стана ясно, че Прелезов не е подавал оставка, каквато информация се появи по-рано през деня.

Дватата филма са „Това сме ние“ от 2014 г. и „В небето и над него“ от 2007 г. И в двата главно действащо лице е новоизбраният президент и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили, ген. Румен Радев.

 

 

 

 

Източник:епицентър.бг

 

Руското МО обясни на Вашингтон каква е разликата между ситуацията в Алепо и Мосул

1478061714-konashenkov

На снимката: Генерал-майор Игор Конашенков

 

Министерството на отбраната на Русия коментира изявлението на говорителя на Държавния департамент на САЩ Джон Кърби за разликите между операциите в Алепо и Мосул, съобщи РИА „Новости“

„Действително има радикални разлики между ситуацията в сирийския Алепо и щурма срещу иракския Мосул. И ние сме готови да ги посочим конкретно на адмирал Джон Кърби“, каза говорителят на руското военно ведомство генерал-майор Игор Конашенков.

Той отбеляза, че докато в Алепо руската авиация не извършва полети повече от две седмици, то Мосул ежедневно е подложен на ударите на американските стратегически бомбардировачи Б-52Н, както и на самолетите F/A-18 и „Рафал-М“, излитащи от самолетоносачите „Дуайт Айзенхауер“ и „Шарл де Гол“. Само за последното денонощие коалицията е нанесла 21 удара по Мосул и предградията, добави Конашенков.

Освен това в Алепо Русия и сирийските власти са организирали шест хуманитарни коридора за мирните жители, които искат да напуснат града, но не успяват да го сторят заради минирането на изходите и стрелбата от страна на терористите.

„В Мосул се съобщава за предприетия „щурм“ срещу градските квартали, населени с мирни жители, с неясни, но крайно тревожни заради масовите жертви последици“, каза Конашенков, като добави, че в случая дори не се предвиждат хуманитарни коридори, „сякаш милионният град е населен само с терористи“.
В същото време в Алепо остават открити два коридора за бойците, които могат да напуснат града заедно с техниката и оръжието, припомни генерал-лейтенантът.

Отделно в Алепо работят представители на ООН, Червения полумесец и други международни организации, както и журналисти. „Докато в Мосул, по странно стечение на обстоятелствата няма нито журналисти, нито активисти, нито „бели“ доброволци или друг цвят „каски“. Никой“, подчерта говорителят на руското МО. Той добави, че всичко, което могат да си позволят американските и европейски медии, са „бодряшки цензурирани доклади за обичайните успехи на коалицията и бъдещата велика победа над терористите, непотвърдени от реалните снимки“.

„И след всичко това Джон Кърби обидено твърди, че, за разлика от Алепо, операцията в Мосул протича в строго съответствие с Международното хуманитарно право?“, възмути се Конашенков.

Източник: „Руски дневник“

 

10 години затвор за бивш шеф в МО, прибрал близо 1 млн. лв.

1477481975-zaaphp

 

 

Присъда от 10 г. затвор при първоначален „строг“ режим за присвоени 994 896 хил. лв., собственост на Министерство на отбраната, получи Димитър Илиев – бивш директор на Териториална дирекция – Варна при Изпълнителна агенция „Социални дейности на МО” по внесен обвинителен акт на Военноокръжна прокуратура – Сливен, съобщиха от обвинението.

На Димитър Илиев е наложено наказание лишаване от свобода за срок от 10 г., които да изтърпи в затвор или затворническо общежитие от „закрит тип“ при първоначален „строг” режим, както и конфискация на част от имуществото му – апартамент в КК „Св.св. Константин и Елена“- гр. Варна и гаражна клетка.

Подсъдимият Илиев е лишен от право да заема държавна или обществена длъжност, или да упражнява професия, свързана с управление, съхранение, контрол или отчитане на финансови или стоково – материални средства за срок от 10 г. Той е осъден да заплати на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно почивно дело“ сумата от 994 896.21 лв., ведно със законните лихви, представляваща обезщетение за причинените имуществени щети.

През периода от 06.04.2007 г. до 18.12.2007 г. в гр. Варна, в курортен комплекс „Св.св. Константин и Елена“, Илиев в качеството му на длъжностно лице – директор на Териториална дирекция – Варна към ИА „Социални дейности на МО”, при условията на продължавано престъпление, присвоил парични средства в особено големи размери – 994 896 хил. лв., собственост на Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната” – София, връчени в това му качество, да ги управлява, като деянието представлява особено тежък случай.

Илиев разпоредил превеждането на присвоената сума с бюджетни платежни нареждания по сметка на юридическо лице – изпълнител на обществена поръчка за заплащане на дейности, които на практика не са били осъществени. За улесняване на длъжностното присвояване подсъдимият Илиев в кръга на службата си съставил и използвал множество официални удостоверителни документи, в които удостоверил неверни обстоятелства, относно количеството на СМР и на доставено и монтирано оборудване.

Същото лице е осъдено и по четири досъдебни производства, след внесени обвинителни актове от прокурори при ВОП – Сливен в Сливенски военен съд с присъди съответно на шест години, три години и шест месеца, две години и шест месеца и две години и три месеца лишаване от свобода за присвояване на средства собственост на Министерство на отбраната, като престъпленията са свързани също с осъществяване на процедури по ЗОП и НВМОП.

 

Атанас Зафиров: Ненчев е назначил проститутка в МО. Защо все още е министър?

main_1476338670

 

 

Депутатът от БСП Атанас Зафиров е възмутен, че Николай Ненчев все още е министър и след като в съда лъсна проститутското минало на бившата шефка на „Снабдяване и търговия – МО“ във военното министерство Росица Русева. Той не скри възмущението си и от твърдението на МО, че те не знаели за криминалната регистрация на въпросната началничка.

„Омерзен съм, че подобни хора са допускани до висшите ешелони на властта“, коментира соцдепутатът Атанас Зафиров пред Канал 3 по повод регистрацията за проституция на съпартийката на министъра, която бе отстранена от работа миналата година след трикратен отказ на ДАНС за достъп до класифицирана информация.

”Дълбоко съм омерзен, но присъдата я дават хората. В социалните мрежи кипи възмущение“, каза Зафиров.

„Продължавам да твърдя, че въпросната госпожа има регистрация за такива деяния. Беше ми показан документ от районно управление, че тя няма регистрация и още тогава ми беше ясно, че този документ е фалшив. Няма как физическо лице да вземе такъв документ“,

каза още членът на комисията по отбрана в НС, който беше задал и подобен актуален въпрос на министър Николай Ненчев преди половин година, свързан именно с проститутското минало на земеделската активистка. По думите му това е венецът на всички дела, които военният министър е сътворил досега.

По-рано през деня в парламента лидерът на ДСБ Радан Кънев се дистанцира от Ненчев, чиято кадрова политика в МО отривисто защитаваше още от мига, в който от опозицията започнаха да вадят скандални факти, включително и за въпросната Русева.

Бяха оповестени  уволненията на хора в повереното й дружество от системата на МО, както и скандалният факт, че частна охранителна фирма е получила достъп до сървъра на отбраната. „Не коментирам тази тема. Към ничии кадрови решения не се чувствам отговорен“, измъкна се Радан Кънев от неудобните въпроси за миналото на Русева – протеже на неговото протеже Ненчев.

 

 

Антон Тодоров с нови разкрития на назначената в МО проститутка и за фондацията на министър Ненчев

20150106-imkesfzonn

Антон Тодоров

 

 

Спечелих дело срещу Цветан Василев, спечелих и срещу Росица Русева. Това заяви по Канал 3 политологът Антон Тодоров, който спечели дело за клевета. Той отиде в съда, след като една от най-близките сътруднички на военния министър Николай Ненчев от младежкото движение на БЗНС Росица Русева не получи допуск за класифицирана информация като шеф на дружеството „Снабдяване и търговия“ на МО. Тогава той обяви в национален ефир, че има три регистрации за проституция. Впоследствие Русева бе отстранена от министерството.

На въпроса, от къде има информация за скандално назначената от Ненчев Русева той отговори, че са важни фактите, а не как се е сдобил с информацията.

„Оказа се, че дамата наистина е проституирала в миналото и има доста криминални регистрации“, допълни той.

По думите му Русева изпълнява поръчка и зад гърба й стоят много хора, включително и министърът на отбраната Николай Ненчев. Водещата Мая Костадинова съобщи, че е поканила министъра в Канал 3 и очаква реакция от ведомството.

„Самата съдийка каза, че е странно, че тази госпожа тръгва да съди някого, като знае какво е правила“, добави той. В досието на Русева е отбелязана проституция като малолетна, както и криминално проявени съпруг и син. „Цялата история около нея е много мръсна“, добави политологът.
Тодоров продължи със скандалните си твърдения и попита в студиото.

„Министър Ненчев като войник отклонявал ли се е от военна служба, имал ли е катастрофа и комуникирал ли е с ВКР? Той е участвал и във фондация с Росица Русева. И тази фондация участвала ли е в открадването на три имота на депутат от БЗНС и прави ли се проверка от прокуратурата? Аз задавам тези въпроси, но знам отговорите“, коментира още Тодоров и каза, че е готов да отиде в съда, където да докаже твърденията си, ако военният министър има кураж да го направи.

Фондацията, в която Ненчев и Русева участвали се казва „Селска чест“. И още едно съвпадение – военният министър и неговата вече бивша служителка са от едно и също село – Кукорево.
Антон Тодоров добави, че е доволен от решението на съда, защото в момента 4-5 журналисти, които търсят истината, са подсъдими. Някои от тях не можели да си платят съдебните разноски.

 

МО на Русия потвърди прехвърлянето на “Искандер“ до Калининград

1475941925-efe

 

 

Министерството на отбраната на Русия потвърди прехвърлянето на ракетния комплекс „Искандер“ в Калининградска област, съобщи ТАСС, като се позова на официалния говорител на министерството Игор Конашенков. Руските военни използват прехвърлянето на ракетния комплекс за уточняване параметрите на един от спътниците-шпиони на САЩ. Генерал Конашенков заяви, че МО на РФ не е правило нещо особено секретно при преместването на „Искандер“ до Калининград.

„Никой не е възнамерявал да прави голяма тайна от транспортирането на комплекса с товарния кораб „Амбал“. Един „Искандер“ беше специално поставен още преди натоварването на „Амбал“ под прелитащия американски разузнавателен спътник, за уточняване на параметрите на работата на този космически апарат“, заяви руският генерал.“Не ни се наложи да чакаме дълго – американските ни партньори потвърдиха всичко в „разобличителен порив“, добави той.

Официалният говорител на Министерството на отбраната на РФ подчерта, че руските военни не веднъж са местили оперативно-тактически ракетни комплекси „Искандер“ в Калининградска област и ще правят това и в бъдеще, в рамките на бойната подготовка.

„Оперативно-тактическият комплекс „Искандер“ е мобилен. В рамките на плана за бойна подготовка, подразделенията на ракетните войски целогодишно извършват маршова подготовка, преодолявайки значителни разстояния по територията Руската Федерация с различни способи: въздушни, морски и пехотни“, добави генералът.

 

Източник: Руски дневник

Ненчев чисти администрацията на МО от пенсионирани служители

main_1469015592

 

 

Министърът на отбраната Николай Ненчев предприе масово прочистване на служители в администрацията на ведомството, придобили и упражнили правото си на пенсия. За тази стъпка съобщиха от самото МО, като уточниха, че тя е в съответствие с приетите миналата година поправки в Закона за държавния служител.

С тях министерството получи възможност да прекрати служебното правоотношение на възрастните си служители, които заедно със заплатата прибират и пенсия и вече са се възползвали от всички компенсации и придобивки. Целта на освобождаването им от длъжност е обновяване на състава на администрацията, аргументираха се от МО.

„Монитор“ научи обаче, че това става, без да е съгласувано с цялото ръководство на министерството, както и точно в момент, в който постоянният секретар на ведомството е в отпуск.

Предприетите действия съответстват и на управленската програма на правителството за насърчаване на младежката заетост, побързаха да подчертаят обаче в съобщението от ведомството на Ненчев. За всички освободени позиции щели да бъдат обявени конкурси, съобразно законовата процедура.

Целта е да се насърчат кадри от системата на Министерството на отбраната и Българската армия за кариерно развитие, както и да се стимулират млади и перспективни кадри с подходящо образование и квалификация извън системата на министерството, посочиха още от МО.

 

МО опроверга Ненчев: Не сме казвали, че руски самолети са навлизали във въздушното ни пространство

main_1469545364

 

 

Министерство на отбраната заяви, че руски самолети не са навлизали във въздушното ни пространство.

„Съгласно международните регламенти на Европейската агенция за гражданско въздухоплаване и регионалното Споразумение за разпределение на въздушното пространство над Черно море, за всяка страна е определен регион за полетна информация, отговорност и контрол (за България Flight Information Region Sofia – FIR Sofia).

Този регион има координати в акваторията на Черно море далеч извън морското и въздушното пространство на страната.

Изнесената информация от Министерството на отбраната не е свързана с нарушение на въздушното ни пространство, което би изисквало нота за протест, а е свързана с полети на руски самолети без включени транспондери и без предварително заявени полетни планове. Има случай и на полет на самолет без отличителни знаци.

Всички те са документирани от Военновъздушните сили на Република България и от системата за противовъздушна отбрана на НАТО, заявява Министерството на отбраната в коментар на случаите на „неизпълнение на международни норми във въздухоплаването от руски самолети над акваторията на Черно море“.

Министерството на отбраната на Република България не оспорва правото на самолети от ВВС на друга страна да извършват полети в международното въздушно пространство над акваторията на Черно море, включително в региона за контрол на полети на България (FIR Sofia) при спазване на международните въздухоплавателни норми.

Министерството на отбраната не търси конфронтация с никого. Изразяваме загриженост за поддържането на взаимно уважение и доверие между черноморските страни при осъществяването на полети в международното въздушно пространство над акваторията на Черно море.

Коментърът на МО  подвърждава гневната декларация на Министерството на отбраната на Русия от преди два дни, че  военни самолети на Русия не са нарушавали въздушното пространство на България.

Скандалът гръмна, след като българският министър на отбраната Николай Ненчев заяви преди няколко дни в тв ефира, че руски самолети ни провокират в зоната за отговорност. Веднага официалният представител на МО на Русия заяви, че в Русия са посрещнали твърдението му с нескрито изумление.

От МО на Русия поискаха обяснение от министър Ненчев, колко далече от въздушната граница на България се простира границата на въображаемата от него зона на отговорност на НАТО, отбелязва Игор Конашенков.По думите му, руските самолети действително летят над Черно море, но в съответствие с международните правила и само с включени средства за опознаване – транспондери.

„Ние проверихме твърдението на Николай Ненчев за искане към Москва да обяви нарушението на правилата за полети на руските самолети. До ден днешен нито едно обръщение към нас не е постъпвало от страна на МО на България. Но да се говори пред телевизиите за приетите от българското военно ведомство „превантивни мерки“, препоръчваме на г-н министъра за начало да провери докладите на своите подчинени за реалното положение на нещата, заяви Конашенков.

Русия  поиска България да обясни допълнително за какво нарушение на въздушните граници на НАТО става дума, след като министърът на отбраната Николай Ненчев заяви, че е зачестило навлизането на руски самолети в зоната на отговорност на българската бойна авиация и това са „провокации с неясна цел“.

Конашенков поиска министърът да обясни колко далеч от българското въздушно пространство минава зоната на отговорност на НАТО.

Понеже министерството неведнъж било заявявало, че полетите над Черно море стават с включени транспондери и в пълно съответствие с международните стандарти, руската страна изразява искрено недоумение от думите на министъра на отбраната на България.

„Преди всичко бихме искали пояснения – и то не само пред нас – от господин министъра колко далеч от въздушните граници на България се простират границите на зоната за отговорност на въздушното пространство на НАТО, която те си въобразяват“, попита Конашенков.

Днешното обяснение на българското МО показва, че в  изказването си министър  Ненчев не е бил коректен по отношение на руските ВВС и техните полети над Черно море.

 

 

 

Източник:епицентър.бг

 

Скандално! Шефове в МВР и МО източват бюджета чрез вратички в закона

main_1446964066

Снимка: БГНЕС, архив

 

 

Над 4000 души в системата на МВР, предимно началници, източват напълно законно държавният бюджет, като получават едновременно и пенсия от НОИ и заплата от вътрешното министерство. Същото важи и за Министерството на отбраната, съобщава Фрог нюз.

Това става възможно с приемането на изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване от парламента през лятото на миналата година. Поправките са в сила от 15 август. Става дума за параграф 49 от преходните и заключителни разпоредби на Кодекса. Според него служителите от сектор „Сигурност”, придобили право на пенсия по чл.69, при навършване на възраст 52 г и 10 месеца и при 27 години общ осигурителен стаж, могат да се пенсионират, без да се изисква освобождаване от служба, съответно уволнение или прекратяване на правоотношението.

Служителите на МВР и МО мигновено се възползвали от това право и подали документи в НОИ. При одобрение те получават шест пенсии накуп, обикновено с тавана от 920 лв, или около 6000 лв. След което всеки месец вече взимат пенсия от 920 лв, като продължават да си работят в МВР.

Така среден служител от вътрешното министерство си докарва заплата от ведомството и пенсия от НОИ около 2500 лв., което е повече от заплатата на висшата професионална фигура в МВР – главният секретар. На всичко отгоре пенсиите от НОИ всеки месец се индексират с около 30 лв, научи Фрог нюз.
Така ако даденият началник реши да се пенсионира от МВР ще си получи и 20 заплати при пенсиониране и пенсия от министерството. По този начин хората, получаващи пенсия от НОИ и заплата от МВР дават мило и драго да останат на постовете си и са готови да служат на всяка власт. А са и лесно манипулируеми и зависими.

Всичко това е напълно законно, но не е морално, коментираха експерти. И всичко това става на фона полицейски протести и заплахи заради „финансова и социална несигурност” в МВР. Фрог нюз научи, че има и хора от системата с необходимия стаж за пенсиониране, които са отказали да се възползват от тази опция по морални причини, заради беднотията в държавата.

По този начин МВР продължава да бъде най-социалното министерство в държавата с над милиард лева годишен бюджет – 90% от който отиват за заплати, пенсии, изплащане на извънреден труд, отпуски и социални придобивки.

 

Нов скандал в МО! Две немски компании отказват участие в конкурс заради съмнение в корупция?

20160426.kajkekngas

 

 

Грандиозен скандал е на път да се разрази в управляваното от Николай Ненчев отбранително министерство, научи БЛИЦ от два независими източника.

Медията ни узна, че двете големи немски фирми „Люрсен“ и „Дил“ са отказали в последния момент да участват в изложението за въоръжение „Хемус“. Компаниите са дали да се разбере, че се оттеглят от престижния форум заради съмнение в корупция в МО.

От двата концерна подозират, че няма честни и обективни конкурси, а победителите са предварително одобрени по задкулисен начин.

Самият Николай Ненчев е изпаднал в паника, след като е разбрал за решението на „Ларсен“ и „Дил“. Скандалът идва само седмица, след като прокуратурата повдигна обвинение в длъжностно престъпление на един от сивите кардинали във ведомството – Венцислав Цанов, който отговаряше пряко за обществените поръчки.

Очаква се, че новият скандал ще оттекне чак в Брюксел и ще има неприятни последици за нашата държава.

 

 

 

Източник:Блиц

 

БЛИЦ пита МО и МВР: Запознати ли сте как се пази границата ни с Турция

20160419.zqdzvpuvau

От Агенция БЛИЦ се обърнахме с официални писма до вътрешния министър Румяна Бъчварова и министъра на отбраната Николай Ненчев с няколко въпроса. Разбира се, те са свързани с опазването на границата ни с Турция. И по-специално в района около Малко Търново.

Екипи на БЛИЦ и ПИК стигнаха до Турция! Границата ни е разграден двор, а за бежанците е важно да ги оставят на правилното място. Това е тъжната действителност. Кадрите, които заснехме, показват точно пътя на бежанците.

В момента напливът на мигранти се насочва към Бургаско и региона, където всеки ден гранична полиция намира бежанци.

Ето и въпросите към министрите:

До министър Румяна Бъчварова, до министър Николай Ненчев

Уважаеми министри, екипи на Агенция БЛИЦ и Агенция ПИК успяха да стигнат необезпокоявани до нашата граница с Турция. В тази връзка отправяме няколко въпроса към вас:
1. Запознати ли сте със ситуацията по българо-турската граница в района на Малко Търново.
2. Запознати ли сте с факта, че портите на кльона по границата са напълно отворени.
3. Ако до Вас не е стигнала такава информация, можете да се запознаете с това какво видяхме на този линк:http://www.blitz.bg/news/article/405847
4. Какви мерки ще вземете, за да се подобри опазването на границата ни.

 

 

Източник:Блиц

 

МО на Русия извади на показ мощната сила на крилатата ракета “Искандер М“ (ВИДЕО)

20160418.khhnrkwjzc

 

 

На закрито място от команден пункт срещу условен враг, който се намира на разстояние от 200 км от стартовата позиция, бе пусната крилата ракета „Искандер М“. Само димяща следа остана във въздуха след пуска на ракетата, предава lifenews.ru.

Министерството на отбраната публикува видео от пуска от оперативно-тактическия ракетен комплекс (ОТРК) „Искандер-М“ на 15 април в рамките на заключителния етап от лагерния сбор на ракетната бригада ЦВО на полигон Капустин Яр в Астраханска област.

 

 

 

Източник:Блиц

 

Задържаха за далавери шефа на “Отбранителна аквизиция“ в МО

20160418.nejicjlfbm

 

 

Военноокръжна прокуратура – София привлече като обвиняем директора на дирекция „Инвестиции в отбраната“, в момента „Отбранителна аквизиция“, в Министерство на отбраната за престъпление по служба, от което са настъпили вредни последици за министерството в размер на 259 773,78 лв. и случаят се води като особено тежко престъпление. Това съобщиха от пресцентъра на Прокуратура на Република България.

В качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение и възложител на обществена поръчка с предмет “Сключване на рамково споразумение за доставка на облекло за военнослужещи“, Цанов не изпълнил служебните си задължения, не издал решение за обявяване на класирането на участниците и не сключил споразумение с класирания от комисията на първо място участник в процедурата.
Вместо да бъде сключен договор с търговското дружество, предложило най-ниска цена за доставка на облекло, министерството е сключило договор с друго дружество и така е нанесло вреда в размер на 259 773,78 лева.

Венцислав Цанов е с мярка за неотклонение „Гаранция в пари“ в размер на 5 000 лв., която трябва да бъде внесена в 5 дневен срок от днес.
Разследването по делото продължава.

Сливането на дирекциите „Инфраструктура на отбраната” и „Отбранителна аквизация” предизвика силните подозрения на депутатите именно заради това, че военният министър Николай Ненчев назначи за негов шефа Венцислав Цанов. Той беше уволнен от Николай Младенов заради серия от корупционни скандали по времето на военния министър Веселин Близнаков от НДСВ.

Цанов бе възстановен на работа от правителството на Пламен Орешарски, а необяснимо или може би съвсем обяснимо харесан от реформатора, демократ и земеделец Ненчев за решаващ фактор за стотиците милиони, с които разполага ведомството и които ще бъдат отпускани с неговия подпис.

Ненчев пък сля дирекциите зад гърба на ресорния зам.-министър Орхан Исмаилов, заради което между двамата избухна скандал по медиите.

 

 

Източник:Блиц

МО обяви обществена поръчка за двигатели РД-33 за МиГ-29

main_1450451133

 

 

Министерството на отбраната, главна дирекция „Отбранителна аквизция”, обявява, че организира възлагане на обществена поръчка чрез процедура – ускорена на договаряне с обявление по Закона за обществените поръчки с предмет: „Извършване на доставка на двигатели РД-33, сер. 2, за самолет МиГ-29“.

Решението и обявлението за обществената поръчка са публикувани в Регистъра на обществени поръчки на 14 април 2016 г., уточнява БГНЕС.

Заглавието на поръчката, предоставено от възлагащия орган е: Доставка на 10 броя двигатели РД-33, сер. 2, за самолет МиГ-29.

В краткото описание на поръчката се казва, че се допуска доставка на различни количества неизползвани и/или ремонтирани двигатели РД-33, сер. 2, но в рамките на предвиденото за доставка общо количество от 10 броя двигатели и в рамките на предвидените за целта финансови средства. Двигателите да са комплектувани с всички агрегати, съгласно описите в индивидуалната документация (формулярите).

В срока на действие на договора за обществена поръчка, възложителят, чрез писмена заявка за доставка до изпълнителя ще определя количеството двигатели, което трябва да бъде доставено. Писмената заявка за доставка от възложителя е основание за започване на дейностите по доставка на заявените двигатели от страна на изпълнителя. Посочените количества на двигателите за доставка могат да бъдат намалявани от възложителя, като МО си запазва правото да заяви за доставка двигатели само в рамките на осигурените финансови средства по бюджета на МО. От предното обстоятелство не произтича отговорност за Министерството на отбраната.

Гаранцията за участие в процедурата е безусловна и неотменима банкова гаранция в размер на 144 000 лева, със срок на действие не по-малък от 160 дни, считано от крайния срок за подаване на заявлението за участие в процедурата, или парична сума в размер на 144 000 лева, внесена по сметка на дирекция „Финанси-МО” в БНБ.

 

 

Източник:епицентър.бг

 

Руското МО наказа строго генерал Конашенков

20160305.dvmvzwznxg

 

 

Русия наказа популярен свой генерал, който огласява военните сводки, заради попадналите под обстрел група журналисти в Сирия на 1 март, сред които бе и българинът Борис Анзов. Острото порицание е за началника на управлението на пресслужбата и информацията в Министерството на отбраната на Русия генерал-майор Игор Конашенков.

Това съобщи „Коммерсант“, цитиран от БНР, позовавайки се на свои вътрешни източници от военното министерство.

Причина за това е недостатъчната сигурност и мерките, които е трябвало да бъдат осигурени на намиращите се в зоната на изпълнение на бойни задачи руски и чужди журналисти.

Преди няколко дни при артилерийска атака край населеното сирийско селище Кинсиба, идваща от границата с Турция, няколко снаряда се взривиха в периметър около 150 – 450 метра от група с руски и чуждестранни журналисти, между които беше и българина Анзов, който пострада леко.

Под обстрел попаднаха и още няколко журналисти от Русия, Китай и Канада, които получиха също леки травми.
Това е третият рейд с журналисти от началото на руското военно участие в Сирия, който след специална процедура на подбор посещават близкоизточната държава.

 

 

Източник:Блиц

 

Ексклузивно питане в парламента: Има ли проститутка в МО?

1455622694

 

 

Депутатът от БСП Атанас Зафиров внася три остри въпроса към военния министър Николай Ненчев. „Ще питам Ненчев по една тема, която мина като светкавица в медиите и заглъхна набързо. Става въпрос за едно скандално назначение и още по-скандално потулване“, обясни пред Епицентър.бг народният представител от левицата.

Зафиров се интересува защо назначената от Ненчев за шеф на „Снабдяване и търговия“ Росица Русева не е получила допуск до класифицирана информация. Депутатът пита „истина ли е твърдението, че причината е трикратна нейна регистрация за проституция  и как е назначена въпросната персона без такъв допуск“. „Дала ли е въпросната Русева разрешение на частна охранителна фирма за достъп до сървърите и до личните кодове за програмата, с която дружеството работи. Може ли с този достъп да се влезе в информационните масиви на МО и на МВР. На каква длъжност е в момента г-ца Русева ?“, продължава с въпросите към Николай Ненчев народният представител от левицата. Той търси и истината за сигнал, изпратен до президента, до председателя на НС, до главния прокурор и до председателите на всички парламентарни групи. В него се казва следното: „Моля да извършите проверка заради извършени престъпни деяния от член на правителството, министър на отбраната на Република България“.

Зафиров пита: „Били ли са Ненчев и Русева  учредители и управляващи на сдружение „Селска чест“, регистрирано на 10 август 2012 г. в Софийския градски съд. Има ли срещу това сдружение сигнал в Народното събрание и главния прокурор за измама в особено голям размер, свързана с придобиване на наследствени имоти ?“

В сигнала е посочено, че военният министър е извършил съмнителни сделки с имоти във Варна и в София, а престъпните деяния са в особено големи размери. На 24 юни 2015 г.   въпросният сигнал бе заведен в деловодството на парламента. С него трябваше да се занимава комисията за борба с корупцията.

Писмото бе  подписано от Емил Василев. Името съвпада с това на бившия депутат от 41-вото НС и зам.-председател на РЗС, но  Василев отрече да е подавал такъв сигнал. Възможно е да има съвпадение на имената. За парламентарната комисия сигналът не е анонимен и ще го разгледа, допълва изданието.

Военният министър е обвинен, че е въвел в заблуждение нотариуса и купувача на имотите с уверението, че представляваната от него партия и сдружение са собственици.

Казусът е следният: Със саморъчно написано завещание от 11 април 1996 г. 74-годишният тогава юрист Георги Скачков дарява три свои имота във Варна – в местността Траката, и в София – в кв. „Симеоново“, в полза на БЗНС и фондация „Селска чест“, която тогава е била в процес на учредяване. По това време Скач¬ков е бил с ампутирани крака, пълзяща гангрена и адски болки, твърдят земеделци. Според тях в документа е записано „БЗНС Мозер“, а такава организация не съществува. Заради това юристите на Анастасия Мозер твърдели, че имотите са станали държавна собственост.

Два дни след написване на завещанието Скачков умира. Достоверността на документа е потвърдена от експерт-криминалисти при РДВР-Варна.

В сигнала се твърди, че не е ясно на коя от политическите формации, носещи името БЗНС, са завещани имотите. Към датата на откриване на наследството фондацията пък не е съществувала. Сдружение със същото име е регистрирано чак през 2012 г. Учредители са Николай Ненчев, Росица Русева и Емануил Васев. Русева е бивш шеф на търговското дружество „Снабдяване и търговия“-МО, която бе отстранена заради двукратен отказ на ДАНС да й даде допуск за работа с класифицирана информация.

Оспорват сделки на земеделеца

През 2013 и по-късно през декември 2014 г. фондация „Селска чест“ и партията са признати от варненски нотариус за собственик на недвижимите имоти във Варна заедно с построените в тях вилни и селскостопански сгради. Парцел №3240 в местността Траката (Ваялар) е продаден за 70 000 лв. – три месеца след регистрацията на БЗНС.

Подателят на сигнала твърди, че тъй като нито фондацията, нито сдружението са съществували към момента на откриване на завещанието, те не могат да придобиват имуществени права. Не може да се приеме и че дарението е за БЗНС, ръководено в момента от Ненчев, тъй като през 1996 г. са съществували и други политически партии с тази абревиатура.

Пред Епицентър. бг председателят на парламентарната Комисия за борба с корупцията Валентин Иванов съобщи, че сигнал, подаден от Емил Василев, не е разглеждан от народните представители. Иванов поясни, че ако има сигнал, то той вероятно е в деловодството на Народното събрание.

 

 

 

 

Източник:епицентър.бг

 

Скандали тресат МО! Двама зам.- военни министри бягат от Ненчев

20160210.gbtfddzqav

 

 

Зам.-министрите на отбраната Орхан Исмаилов и Димитър Кюмюрджиев са обявили намерение да напуснат постовете си. Според лидера на партия „Свобода и достойнство” Корман Исмаилов неговият съфамилник е влязъл в конфликт с шефа си Николай Ненчев заради решението му да слее двете най-големи дирекции в МО – „Отбранителна аквизация” и „Инфраструктура на отбраната”.

Втората дирекция досега бе на подчинение на Исмаилов, през нея годишно минават милиони левове, пише „24 часа”. Кюмюрджиев пък е недоволен от забавянето на проектите за модернизация на армията.

ВМРО, което предложи Кюмюрджиев за зам.-министър с идеята да надзирава Исмаилов, ще го препоръча на новия състав на Комисията за защита на конкуренцията.

 

 

 

Източник:Блиц

 

МО свири отбой: Няма да има задължителна военна подготовка

20160205.hdroayckwy

 

 

Във връзка с публикации в медиите за промени в Закон за резерва на въоръжените сили на Република България (ЗРВСРБ) уведомяваме, че в Министерството на отбраната в момента тече процес на обсъждане на изменения на закона. В тях не се предвижда провеждането на задължителна военна подготовка, съобщи пресцентърът на военното ведомство.

Всички промени изцяло ще съответстват на Конституцията на Република България. Преди съответните текстове да бъдат внесени за гласуване в Министерски съвет и Народното събрание те ще бъдат предложени на обществено обсъждане и ще бъдат координирани със становищата на парламентарно представените партии.

На този етап не могат да се коментират конкретни предложения за дейностите по воденето на военния отчет.

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

МО опроверга: В България няма да идва нова военна техника от САЩ

20151201.upibvmkhrz

 

 

В България няма да бъде прехвърляна нова военна техника от САЩ. Това съобщиха източници от Министерство на отбраната.

По-рано днес беше разпространено съобщение от интернет страницата на Пентагона, в което се твърди, че САЩ ще прехвърлят 70 единици бойна техника от Германия в Румъния в сряда. Предислокацията се извършва в рамките на операция Atlantic Resolve, като Румъния ще бъде първата страна, която ще участва в ротацията, която има за цел да улесни провеждането на съвместни учения. Друго въоръжение ще бъде прехвърлено в България от Литва през декември, е уточнил говорителят на Пентагона Джеф Дейвис, пише „Труд“.

Според него тази техника е част от набор оборудване, което включва 12 000 единици, включително танкове, бойни машини за пехотата и артилерия. Те могат да бъдат премествани според изискванията за провежданите учения в региона, напомнят от Министерството на отбраната на САЩ.

В България в момента има 10 американски танка и няколко десетки броя друг тип техника. Част от тях може да бъдат предислоцирани в Румъния, коментираха военни експерти.

„Продължаващото взаимодействие укрепва нашата способност да работим ефективно със съюзниците си, изгражда увереност и помага за изграждането на силни връзка, която ще се превърнат в основа за бъдещата сигурност в региона“, коментира говорителят на Пентагона.

Министър на отбраната на САЩ Аштън Картър заяви по време на посещението ви с Естония по-рано тази година, че САЩ ще разположат свое въоръжение в Централна и Източна Европа. Картър също така заяви, че България, Естония, Латвия, Литва, Полша и Румъния са се съгласили да приемат подобно оборудване, което се позовава на официалния говорител Джеф Дейвис.
Ротацията се извършва в рамките на операция Atlantic Resolve, като Румъния ще бъде първата страна, която ще участва в ротацията, която има за цел да улесни провеждането на съвместни учения. Друго въоръжение ще бъде прехвърлено в България от Литва през декември, е уточнил Дейвис.

Дейвис обясни, че тази техника е част от набор оборудване, което включва 12 000 единици, включително танкове, бойни машини за пехотата и артилерия. Те могат да бъдат премествани според изискванията за провежданите учения в региона, напомнят от Министерството на отбраната на САЩ.

„Продължаващото взаимодействие укрепва нашата способност да работим ефективно със съюзниците си, изгражда увереност и помага за изграждането на силни връзка, която ще се превърнат в основа за бъдещата сигурност в региона“, коментира говорителят на Пентагона.

Министър на отбраната на САЩ Аштън Картър заяви по време на посещението ви с Естония по-рано тази година, че САЩ ще разположат свое въоръжение в Централна и Източна Европа. Картър също така заяви, че България, Естония, Латвия, Литва, Полша и Румъния са се съгласили да приемат подобно оборудване.

 

Нов скандал в МО: Ненчев люто се закани на генерал от ВВС – ще хвърчат пагони!

20151009.duzbeopdkr

 

 

Военният министър Николай Ненчев вдигна мерника на зам.-командващия на Военно-въздушните сили /ВВС/ бригаден генерал Анатолий Кръстев. Заканата е заради гостуването му в Канал 3, където заместникът на ген.-майор Румен Радев опроверга твърдението на Ненчев, че двата полски двигателя за МиГ, които ще ползваме временно, са безплатни. „Ще му потърся отговорност! Всичко, каквото съм казал, е истина!“, разпени се министърът.

На въпроса това означава ли, че ще му поиска оставката, Ненчев каза, че днес е получил текста на изявлението на Кръстев и първо иска да се запознае с него, но се закани: „Ако някой си позволява да говори неистини, това е много опасно, особено ако се касае за българската армия!“

По време на гостуването си в Канал 3 зам.-шефът на ВВС уточни:
„Естествено, че няма да бъдат безплатни тези два двигателя, те са в контекста на договора. Ние няма да платим сега, когато ги получим, но в клаузите на договора са включени“, каза летецът.

Така, след шефа си ген.-майор Радев, той вече е вторият начело на ВВС, който очевидно издразни министър Ненчев. Шефът на ВВС го накара да ревнува, че си приписва неговата заслуга в издействането на 80 млн. за ВВС от Бойко Борисов на срещата, когато премиерът го разубеди да подава оставка.

Министърът пък обяви в парламента, че споразумението с Полша за ремонта на самолетите ще влезе след няколко дни за ратификация в Народното събрание. Той дори анонсира, че щял да води журналисти от широк кръг медии в Полша, за да се убедят, че тя успешно ремонтирала МиГ-ове.

Ненчев също така не виждал драма в това, че Полша има лиценз да ремонтира само своите МиГ, но не и на чужди държави.
„Полша как ремонтира своите самолети? Те са същите, нали така, тоест, какъв е проблемът да ремонтира нашите? Каква е разликата? Къде намирате разликата?“, скара се той на медиите.

Министърът се похвали, че очаква повишение на бюджета за МО догодина със 150 млн. лв. По-рано по време на парламентарния контрол в отговор на Слави Бинев от Патриотичния фронт министърът успокои пленарната зала:
„Няма и не би следвало да има каквото и да е безпокойство за охраната на въздушното пространство. Направихме немалко, имаме основание да бъдем в състояние сами да го охраняваме, дотогава, докато е необходимо“ После хвърли в пространството проникновеното заключение, че тъй като „моралът е съвкупност от патриотизъм“, „голяма част от българските граждани от малки се учат от депутатите“.

 

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

МО: Няма да отдаваме въздушния си суверенитет на други държави

20150930.mnagnvobdm

 

 

Министерството на отбраната започва процедура по съгласуване на проект за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили (ЗОВС) на Република България, с която се разрешава на съюзнически самолети, съвместно с българските Военновъздушни сили (ВВС), да изпълняват задачи по охраната на българското въздушно пространство. Това съобщиха от ведомството.

След успешно приключване на процедурата по съгласуване на проекта за промени в ЗОВС, той ще бъде предложен за разглеждане в Министерския съвет на Република България, а след това изпратен за одобрение от Народното събрание.

Промените са направени така, че да изключат възможността охраната да бъде поета само от сили и средства на чужди държави. С тях се гарантира, че няма да бъде отдаван български въздушен суверенитет на други държави.

Промените се налагат по няколко причини и всички те са свързани с нуждата от усилване на способностите по охрана на въздушното пространство на страните от целия източен фланг на НАТО, в това число и на България.

На Срещата на върха в Уелс през 2014 г. държавните и правителствени ръководители на страните-членки на Алианса отправиха препоръка за необходимостта от провеждане на съвместна мисия за усилване на способностите по охрана на въздушното пространство на страните от източния фланг на НАТО.

Такава мисия се изпълнява в страните от Прибалтика още от 2013 г., но тя бе усилена в резултат на предприетите мерки за гарантиране на сигурността на държавите от НАТО. Румъния също изпълни препоръките на Алианса и на нейна територия бяха развърнати съюзнически сили от средата на 2015 г.

Единствено България продължава да изпълнява ангажиментите си към общата охрана на въздушното пространство на НАТО – Интегрираната система за противовъздушна и противоракетна отбрана самостоятелно.

Провеждането на съвместна мисия по охрана въздушното ни пространство с други страни-членки на НАТО е част от предвидените в Плана за готовност за действие на НАТО мерки за гарантиране на въздушната сигурност на страните от източния фланг на Алианса.

Те се изразяват в присъствие на ротационен принцип на сили и средства на НАТО за водене на съвместни учения и тренировки и усилване на наличните национални способности, с цел повишаване на оперативната съвместимост на съюзниците и демонстрация на съюзна решимост, сплотеност и взаимна ангажираност към колективната отбрана.

Решението ще подпомогне бойната авиация на България, както като подобрени способности, подготовка на летателния състав, така и като техника. Така няма да се допусне отслабване на способността ни да гарантираме въздушния суверенитет на България и НАТО.

 

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

Как МО разбра, че военните и картечницата от видеото са бутафорни?

20150915.grtpdazlga

 

 

Читатели на БЛИЦ бурно коментират във форума на сайта реакцията на Министерството на отбраната, че картечницата и военните в автобус 76 са били бутафорни. За случая съобщи вчера агенция БЛИЦ, като приложи кадри от автобуса, заснети от столичанин в неделя.Същият столичанин е бивш служител на Министерството на отбраната, така че се предполага, че е наясно с униформите и типовете оръжия. Освен това кадрите са неясни – не може по тях да се установи с точност дали картечницата е пластмасова, а униформите фалшиви.

Според сигнала му, а и видно от кадрите, двама щатски военни са влезли в автобус 76, пътуващ от „Плиска“ към центъра, и най-невъзмутимо са поставили на пода картечница върху поставка. Оръжието е било без калъф или някакви предпазни средства. В автобуса са пътували доста столичани, включително и деца.

Ето какво ни сигнализира още Христо Панайотов:

„Вчера, неделя, около 17.30 ч. се качих на рейс №76 от „Плиска“ към центъра. Докато пътувах, видях, че в рейса има двама военни с маскировъчни униформи. На единия от тях на ревера бе изписано „US ARMY“.

Носеха с тях лека картечница М16. В част от времето докато единият, който очевидно я носеше, си я беше поставил на стойката на земята, за да не му пречи, докато си ръфа баничката… След като приключи с храненето, я вдигна, сгъна стойката невъзмутимо и си я взе на рамо. В автобуса имаше и малки деца, както е видно и от видеото. Хората бяха като втрещени… Дали пък усещането за наближаващо военно положение няма да ни изненада преждевременно, макар и да сме все още уж далече от разгръщащите се конфликтни точки?“

БЛИЦ попита вчера МО и МВР във война ли сме, че да се разнасят свободно оръжия из София? Редно ли е да се паникьосват по този начин нищо неподозиращи хора, които мирно си пътуват в автобусите из столицата, та макар и да сме член на НАТО? Знае ли някой от отговорните власти кои са тези американски военни, които без да им пука от нищо влизат в градския транспорт и тупват по средата оръжието си?

Ето какво отговори на фейсбук страницата си Министерството на отбраната: 

„Във връзка с появилите се кадри на военнослужещи, превозващи оръжие в градския транспорт на София, Министерството на отбраната направи проверка с всички присъстващи български и международни сили в страната. Тя показа, че показаните в клипа хора не са свързани с нито една от тях. Проверката установи, че показаните военни униформи не са истински и не се използват в този вид от никоя от военните сили, разположени в България в момента. Оръжието от кадрите също не отговаря на описанието, дадено от подалия сигнала читател и вероятно е бутафорно. Всички български и чуждестранни военнослужещи, които се намират в България, спазват стриктни правила, които изключват пренасянето на оръжие в публичен транспорт.“

Читателите на БЛИЦ обаче не се задоволяват с този отговор и задават следните въпроси:

„Как Министерството на отбраната, Военна полиция, МВР и ДАНС са извършили проверката?

С какви доказателства разполагат?

С какви безспорни доказателства е аргументирано изявлението им по тези въпроси?

– установени ли са двете лица, разпитани ли са
– направена ли е експертиза на униформите им
-изяснено ли е точно как и точно откъде са се снабдили с такива униформи
– иззета ли е картечницата и направена ли е експертиза точно каква е – истинска, реплика, годна, негодна, метална, пластмасова, играчка, за пейнтбол…или друго
– откъде е закупена – доставчик, производител
– пригодена ли е за стрелба с патрони и би ли могла да се пригоди

Изяснено ли е с каква цел двете лица са извършили тази провокация и кой е извършителят?
Задържани ли са двете лица и повдигнато ли им е обвинение!“

Очакваме отговорите на читателските запитвания от отговорните институции.

 

 

БЛИЦ

 

 

 

 

 

Касапницата край Плевен: Двама цивилни от МО са загинали, още петима техни колеги са ранени

20150914.gatryzikkk

 

 

Двама от загиналите днес при тежката катастрофа, разиграла се на железопътния надлез по пътя гр. Плевен – с. Гривица, са цивилни служители на Министерството на отбраната. Това информираха от пресцентъра на Прокуратурата, цитиран от plevenzapleven.bg. От там посочват още, че Военно-окръжна прокуратура – София разследва пътния инцидент.

Катастрофата стана около 13,30 часа днес, като са се ударили микробус „Форд“, собственост на Министерството на отбраната, и Фолксваген „Туаран”, поясняват от Прокуратурата. Другият загинал в пътно-транспортното произшествие е гражданско лице.

Ранени са и петима цивилни служители на МО, които са настанени в лечебно заведение. Военно-окръжна прокуратура – София умолява гражданите, очевидци на произшествието, да се обадят на телефон 02 921 60 63.

 

България става бойно поле от днес, МО обяви опасните зони

mo

 

 

Въздушнодесантна операция, в рамките на която е предвидено участие на парашутисти и спускане на техника от въздуха, ще се проведе днес след 21,00 часа в районите на летищата Балчик и Тенево и на полигона Ново село, съобщи МО. Тренировката е част от международното учение “Swift Response – 2015″, което стартира миналата седмица и ще продължи до 13 септември.

Във въздушнодесантната операция ще участват около 400 военнослужещи от сухопътните сили на САЩ, Италия и България, както и екипажи, които ще управляват летателните машини. В тренировката се очаква да се включат 12 вертолета и 12 военнотранспортни самолета С-130.

В района на ямболските села Тенево и Каравелово, както и на община Балчик ще бъдат изпълнявани нощни полети на различна височина – от 450 метра до 1000 метра. Възможно е жителите на населените места да бъдат обезпокоени от шума на самолетите, предупредиха от МО.

В петък пък от ВВС съобщиха, че тази седмица започват ученията в района на зенитния полигон на Шабла, поради което са определени като временно опасни зоните, намиращи се във въздушното пространство над него и прилежащата му акватория, както и навътре в морето между нос Калиакра, нос Карталборун и линията, отстояща на 100 километра успоредно на бреговата ивица.

Във връзка с провеждащо се военно учение “Swift Response – 2015″ ще бъде създадена временна организация на движението по главен път I-9, съобщават от ОД на МВР-Добрич.

За времето от 20:00 часа до 22:00 часа, ще бъде затворен за движение участъка от кръговото кръстовище на град Балчик до разклона за село Топола по главен път I-9.

Обходен маршрут за МПС с тегло до 3,5 тона е крайбрежен път град Балчик – местност Тузлата – село Топола. Тежкотоварните автомобили ще бъдат отбивани в град Балчик и град Каварна на удобни и осветени места.

Всички постъпи към главен път I-9 от километър 61+300 до 50+400 ще бъдат затворени.

 

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

МО предупреждава: Тази нощ ще има придвижване на войскови колони с техника

tank

 

 

Възможни са задръствания в стеснените участъци на автомагистрала „Хемус“ заради придвижването на войскови колони с техника за международното учение „Шабла 2015“, съобщи БНР. Трудностите в трафика може да възникнат във времевия отрязък в петък от 22 часа до 6 часа на 15 август, както и в събота от 22 часа до 6 часа на 16 август, информират от Министерството на отбраната. Промяната в графика на придвижването на войските стана след като премиерът Борисов вдигнал скандал на Генералния щаб.

Колоните ще бъдат съпровождани от екипи на служба „Военна полиция“, които са оборудвани със звукова и светлинна сигнализация.
На местата, където има опасност от възникване на пътно-транспортни произшествия, движението ще бъде регулирано, за да няма инциденти.

Водачите на автомобилите от колоната ще спазват ограничение на скоростта, а колите в нея ще се движат на дистанция с цел те да могат да бъдат изпреварвани на разрешените затова места от пътния участък. От Министерството на отбраната призовават шофьорите да спазват Закона за движение по пътищата и правилника за неговото прилагане

Тежката военна техника ще идва след 22.00 часа. Накарах се на Генералния щаб сутринта. Това каза днес премиерът Бойко Борисов. Той обясни, че тежката военна техника е трябвало да пътува снощи, но цистерна се е преобърнала на Автомагистрала „Хемус“ и затова е взето решение, че днес в 18:00 часа колоните ще продължат нататък.

„Точно в петък в 18:00 часа, когато хората се изнасят по северната магистрала към планини и морета, те искат тогава да прекарват техниката. Затова след 22 часа едната колона ще нощува в Шумен, а другата във Велико Търново. И после пак ще се придвижват“, заяви Борисов.

„Защо трябваше да се налага да се караме за нещо, което би трябвало да го осъзнават сами? Когато изкараш камионите в 18:00 часа по тези пътища, какво очакваш? На следващия ден ще има репортажи „Задръстихме пътищата“, каза още премиерът. Той коментира, че всеки трябва да носи отговорност.

От 24 до 28 август 2015 г. на зенитен полигон на ВВС – Шабла Военновъздушните сили, съвместно със Сухопътните войски и Военноморските сили, ще проведат учение „Шабла – 2015“. Стрелбите се организират повече от 20 години и се превърнаха в традиционна тренировка на формированията за противовъздушна отбрана от Българската армия и авиацията от ВВС. Тази година в учението ще вземе участие и дивизион от зенитно-ракетните войски на ВВС на Словашката република.

27 август (четвъртък), от 10:00 часа, ще се проведе Ден за високопоставени гости, наблюдатели и медии. Гостите ще бъдат свидетели на интензивни стрелби с различни типове зенитно-ракетни комплекси и с изтребители МиГ-29 по разнообразни въздушни цели в широк височинно-скоростен диапазон, а самолети Л-39, Су-25 и вертолети Ми-17 ще изпълнят стрелби по морски цели., гласи съобщение на пресцънтъра на МО.

 

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

Нов скандал! МО плащало по 100 лева на час на Огнян Минчев, Соломон Паси и Антоний Гълъбов

mo

 

 

Министерството на отбраната е направило необясними харчове за наемането на външна фирма за кадруване, както и за плащането на хонорари на лектори, които да обясняват за хибридната война, пише „Преса“. Последно ведомството на Николай Ненчев си нае социологическа агенция, която да провери рейтинга на българската армия.

Пролетта политическото ръководство на министерството на обраната е възложило на частна фирма срещу 9700 лв. да проучи състоянието на администрацията и да предложи мерки за намаляване на броя на чиновниците, за да се отговори на премиерското решение до 31 март всички министерства да представят програма за структурни и функционални реформи. Тогава от МО заявиха, че възлагат на външна фирма да кадрува, въпреки че имаше доклад на експертите от министерството, защото е независима и следователно по-обективна.

Това лято МО се бръкна и изхарчи 6400 лв. за хвърковата чета от лектори, които да разясняват на електората хибридната война, заплахите за националната сигурност и вижданията за развитите на армията. На такива мастити лектори като Огнян Минчев, Соломон Паси, Антоний Гълъбов и други е заплащано по тарифа 100 лв. за лекторски час

 

Чистка в МО: Ненчев уволни шефа на кабинета си Илия Налбантов

mo

 

 

Изненадващо в петък следобед министърът на отбраната Николай Ненчев е уволнил началника на политическия си кабинет Илия Налбантов, съобщава „Преса“. Все още не се знае кой ще заеме неговата длъжност. Налбантов беше на същия пост и по време на служебния министър Велизар Шаламанов.

Парламентарният секретар на военното ведомство Пламен Даракчиев пък щял да остане на поста си до 1 юли. Няма да бъде уволнен, а ще бъде преназначен на друга длъжност в системата на МО.

Даракчиев изпълнил най-важната мисия, за която бил назначен в МО – да съдейства и да подпомага Ненчев да бъдат предадени досиетата на военното разузнаване, отбелязва „Преса“.

 

МО изтри скандална снимка от сайта си

mo

 

 

Как дете, маскирано като служител на комунистическата милиция, разстрелва в главата друго, облечено като лагерник, са наблюдавали военният министър Николай Ненчев, шефката на парламента Цецка Цачева и доста депутати. Снимка от сцената бързо предизвика възмущение в социалните мрежи, тъй като напомня кадри от клипове на “Ислямска държава”.

Кадърът бе разпространен от Министерството на отбраната, но по-късно бе изтрит.

Снимката е направена на остров Персин при възпоминание на жертвите на комунистическите лагери в събота. Възстановките включвали и други сцени като съдебен процес срещу врагове на комунизма, водене на лагерници и пр., също изиграни от деца.

 

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

Служители на МВР и МО готвят национален протест

mo

Министерствата на вътрешните работи и на отбраната се подготвят за национален протест в знак на несъгласие с пенсионната реформа. Това съобщи във Варна Златко Кузманов, заместник-председател на Синдикалната федерация на служителите в МВР. Според него пенсионната реформа не отговаря на реалностите и в двете ведомства. Протестът ще се състои на 12 и 13 юни, съобщи БНР.

Ние не сме против идеята да се въведе минимална възраст, тъй като това очевидно е наложително. Проблемът е, че тази възраст се въведе изведнъж и с голяма амплитуда. При нас промяната вече надхвърля 16 години за последните 7-8.

При нас мъжете и жените отдавна са изравнени като възраст за пенсиониране. По-плавно трябва да е това увеличение и да е съобразено с реалностите в МВР. МВР не е подготвено за служители на 55 години. Няма дейности, които могат да се извършват от такива служители в такова функционално състояние. Те ще бъдат излишни като служители, обясни Кузманов.

Източник:Преса.бг

Стуци Ламборгинито се връща в МО на бял кон

stu

Снимка: Фрог нюз

 

 

Министърът на отбраната Николай Ненчев назначава отново двама бивши ръководни кадри на агенцията „Военни клубове и военно почивно дело“, които бяха освободени през последните години, пише „Сега“.

За зам.-директор на агенцията е назначен Петър Манолов, който от 2011 до 2013 г. беше неин директор. Той беше освободен от бившия служебен министър Тодор Тагарев. Сред мотивите, посочени от МО тогава, беше критичен доклад на инспектората. За връщането на Манолов от МО не са съобщили, но то става ясно от сайта на агенцията. Там пише, че той е единственият зам.-директор.

Според устройствения правилник обаче тя трябва да има втори заместник-директор. Вчера в различни сайтове се появи информацията, че за този пост се подготвя бившият зам.-директор на закритата военна агенция „Социални дейности“ Стоян Стоянов – Стуци, която беше влята във „Военни клубове“. Информацията беше потвърдена от МО.

Договорът за назначението на Стоянов не е факт, но се готвел от 1 юли. Стоянов беше освободен през септември 2009 г. по време на първия мандат на ГЕРБ по взаимно съгласие. Той зае поста година по-рано. Дотогава ръководеше „Военни клубове и информация“, чийто наследник е сегашната „Военни клубове и военно почивно дело“. Под нейно разпореждане бяха 48-те военни клуба. Тя притежаваше няколко почивни станции, взимаше наеми на помещения в Централния военен клуб в София и в Дома на покойника на ул. „Гурко“. Именно агенцията беше стопанинът на двете БМВ-та, пребоядисани в цвят пепел от рози, които Бойко Борисов и Николай Младенов откриха в МО.

Под ръководството на Стоянов „Военни клубове и информация“ започна строежа на военното НДК на столичния бул. „Скобелев“ 23. До този момент строежът на сградата възлиза на повече от 20 млн. лв., въпреки че предварителните очаквания бяха да струва само 9 млн. лв.

В началото на 2009 г. Стоянов беше разследван за дейността му като директор на „Военни клубове и информация“. Заради това на 23 януари 2009 г. ДАНС му отне допуска до класифицирана информация. По-късно прокуратурата прекрати разследването и върна допуска на Стоянов. Въпреки това той беше помолен да напусне. Стоянов е известен във военните среди като собственик на едно от малкото в света „Ламборгини Контач“. Заради това е и прозвището му – Стуци Ламборгинито.

 

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

Управляващите обмислят рокади в МО

mo

 

 

Още преди да навърши една година от мандата си, правителството може да се раздели с още един министър след оставката на бившия МВР шеф Веселин Вучков. Все по-често сред управляващите се говори за смяната на военния министър Николай Ненчев, твърди в. „Сега“, позовавайки се на правителствени източници. Причината за това са редица грешни ходове на Ненчев, които са навлекли гнева на коалиционните партньори от ГЕРБ.

Земеделецът Николай Ненчев е от квотата на Реформаторския блок. За засилващия се натиск за смяната на военния министър говори и заплахата от страна на представители на РЗС, че ще извадят документи срещу него, ако не си подаде оставката. Подобен ход няма как да стане без санкцията на лидера на партията Яне Янев, който в момента е съветник на премиера Бойко Борисов за борба с корупцията.

Министър-председателят също демонстрира отношението си към Ненчев, като взе нещата в свои ръце около казуса с ТЕРЕМ-Варна. На практика военният министър беше бламиран от премиера, след като той отмени решението на Ненчев да смени шефа на военния завод в морската столица Савин Попов с Георги Стойков. В резултат на това над 300 работници в продължение на два дни протестираха пред портала на завода и на Аспаруховия мост във Варна. След разговор с представители на работниците Борисов взе решение да остави Стойков на поста. Военният министър се проваля тотално в кадровата си политика. Назначеният от него управител на „Снабдяване и търговия“ Росица Русева подаде оставка заради отказ на ДАНС да й издаде достъп до класифицирана информация.

Ненчев направи голям гаф и на церемонията по случай 103 години от създаването на Военната академия „Г. С. Раковски“. Повече от два часа строени на двора в академията, го чакаха чужди военни аташета, преподаватели, военни и гости. През това време Ненчев бе на полигона в Ново село, а за да може да присъства на тържеството, организаторите дори смениха началния час на събитието – от 16 на 17 часа. Въпреки това той пропусна събитието. Така честването започна без нито един представител на ръководството на МО. „Абсолютно неуважение демонстрира към системата. Толкова народ строен да чака! Срам пред чужденците“, коментираха помежду си висши военни, изнервени от провала на тържеството. Крайната дума обаче за евентуална смяна ще има ръководството на Реформаторския блок.

 

 

 

Източник:Блиц

 

МО налива 2 млн. лева за щаба на НАТО в София

mo

 

 

Военното министерство обяви поръчка за проектиране, авторски надзор, строително-монтажни и ремонтни работи за щаба на НАТО в София. Документите са публикувани на сайта на МО. От тях се потвърждава предварителната информация, че щабът ще е разположен в сградата на военните на бул. „Тотлебен“ 34.

Плановете предвиждат щабът да започне да работи до края на годината, но ремонтът трябва да приключи за 3 месеца. Официалното му наименование е „Щабен елемент за интегриране силите на НАТО“, тъй като той ще бъде в състав от 40 души. От тях 20 ще са български военни. Строителните работи ще струват 1.958 млн. лв. Предвижда се да бъдат ремонтирани съществуващи в момента помещения. Ще бъде подменен окаченият таван, пребоядисани стаите и коридорите, доставени нови мебели за стаите, конферентната зала и съвместния оперативен център. Нужни са и нови елтабла. За да кандидатстват български компании, те трябва разполагат с достъп до класифицирана информация. Това се отнася за ръководните длъжности, както и за работниците. Срокът за подаване на документите изтича на 16 април. Изборът ще стане по документи.

След като бъдат избрани фирмите, те ще трябва да изпратят своите предложения за процедурата, пише „Сега“. Започването на строителството стана възможно, след като преди празниците депутатите подкрепиха ратификацията на споразумението с НАТО за команден център на алианса в София. Тя беше гласувана на първо и второ четене. Дебатите по тази ратификация продължиха два дни и не минаха без нападки между яростните противници на центъра на НАТО – „Атака“, и партиите, подкрепящи правителството. Първоначално лидерът на националистите Волен Сидеров обяви, че НАТО иска да разполага база в Шабла с тежко въоръжение. Това принуди военния министър Николай Ненчев да обясни в парламента, че става дума за структура на НАТО за командване и управление, която да бъде разположена до София. 50% от личния състав ще бъдат военнослужещи от страните на НАТО, а 50% ще са български военнослужещи.

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

Шефката на “Снабдяване и търговия“ в МО подаде оставка

mo

 

 

Управителят на „Снабдяване и търговия” ЕООД Росица Русева подаде оставка снощи. Причините за това решение са да се сложи край на спекулациите около нейното име и дейността й в дружеството, съобщиха от Министерството на отбраната.

Росица Русева се оттегля от заемания пост по собствено желание. Министърът на отбраната Николай Ненчев уважи мотивите и прие оставката.

Проблем около името на Русева възникна, когато стана ясно, че тя не може да получи достъп до класифицирана информация. Това означава, че дружеството не може да получи лиценз за търговия с оръжия, което е неговата основна дейност, коментират запознати.

Русева беше назначена от настоящия министър Ненчев. Тогава той обясни, че тя е изключителен финансист и икономист и разчита много на нея за по-активната реализация на излишната бойна техника.

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

Доклад на МО: Джихадисти залашват България

mo

 

 

Рисковете пред сигурността на България остават “относително високи” заради редица фактори в региона, които предполагат запазване на конфликтното противопоставяне. Това е един от изводите в Доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили за 2014 г., пише „Труд“.

Документът вече беше одобрен от Министерския съвет и се очаква след Великден да влезе за гласуване в парламента.

Сред най-опасните фактори е набирането на доброволци от региона за бойни действия в мюсюлмански държави, т. нар. джихадисти, както и “евентуални действия на някои от тях след завръщането им”. Кризата в Украйна, замразените конфликти в Черноморско-каспийския регион и острите етнически противопоставяния също са сред заплахите за страната ни, пише в доклада. Като опасност са посочени дори пиратите в Гвинейския залив, които застрашават международното корабоплаване въпреки операциите на ЕС и НАТО срещу тях, в които участваше и България.

В документа е посочено, че безпокойство предизвикват опитите за манипулиране на общественото мнение чрез дезинформация, пропагандни кампании, медийна манипулация, използване на социалните мрежи за дезинформация и опитите на популистки партийни лидери за манипулиране на групи избиратели и за предизвикване на объркване сред населението. Не са дадени примери, които да доказват тези твърдения.

За първи път е конкретизирано, че има сериозни заплахи от киберпрестъпления, които могат да бъдат насочени към “правителствени институции”. В няколко европейски армии вече официално сформираха войскови подразделения, които да се занимават единствено с водене на бойни действия в интернет пространството.

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

Отрязали дама с ключов пост в МО от достъп до тайни

mo

 

 

Назначената от военния министър Николай Ненчев за шеф на търговското дружество „Търговия и снабдяване“ ЕООД в МО Росица Русева е получила отказ от достъп до класифицирана информация, каквато е необходима за поста й, съобщиха отлично запознати пред БЛИЦ. Информацията бе потвърдена неофициално от две места.

Отказът на Русева от достъп до тайните на практика означава, че дружеството няма да получи лиценз за търговия с оръжия, което е неговата основна дейност, коментират запознати.

Назначението на Русева в МО е най-значимото за последния министър, който е от БЗНС. В едно от интервютата си Николай Ненчев заявява, че тя е изключителен финансист и икономист и разчита много на нея за по-активната реализация на излишната бойна техника. Русева беше десета в листата на Реформаторския блок на последните избори в 24 район в София, а година по-рано е в листа на БЗНС от родния за министъра Ямбол. Освен съпартийка на Ненчев, тя е и негова градска.

Из министерството се носи мълва, че в дружеството е настъпил пълен батак, след като тя е уволнила всички материално-отговорни лица, които са управлявали складовете на дружеството в страната, без те да сдадат наличното в тях в законовия едномесечен срок. Изхвърлените пък запечатали помещенията с техниката в присъствието на нотариус, което към момента блокирало работата на търговското дружество на военното ведомство.

Принципно министерството залага на въпросното дружество очаквания за допълване на бюджета със собствени приходи. До сега различните министри прогнозират всяка година между 30 и 50 милиона лева приходи от освобождаване от стара бойна техника, която се търгува за скрап.

На въпрос на БЛИЦ към МО в лицето на медийната съветничка Валя Кардашевска дали е отказан наистина достъпът до класифицирана информация на г-жа Русева, ни бе заявено, че такава информация няма към момента и ни бе поискано официално запитване, каквото изпратихме и очакваме отговор.

Според медийни публикации, последната работа на Росица Русева била във фирма за бързи кредити.

Новината за отказа от класифицирана информация се разпространява и из Фейсбук и е публикувано на стената на Движение за Справедливост-РПГ.

Ето какво са постнали активистите му на страницата си в социалната мрежа:

„Нова „калинка“ на възлова позиция са издигнали „реформаторите“ в Министерството на отбраната. Пример за това е шефката на едно от ключовите търговски дружества на Министерството на отбрана – „Снабдяване и търговия”- Росица Русева. След като оцениха нейната „експертна” компететност и от счетоводителка в детска ясла я направиха търговец на оръжие, сега й бе отказан „допуск за класифицирана информация”, който е задължителен реквизит за оръжейния лиценз на дружеството, а и за заемане на длъжността. Законът изисква, при отказ на такъв, тя да бъде отстранена от длъжност. Росица Русева ( или както я наричат в МО – Роса Боса ) има привилегията да бъде близка съпартийка на министъра на отбраната и е управител с него на Сдружение „СЕЛСКА ЧЕСТ”. Сега на изпитание е не само морала на Н.Ненчев , а и дали ще спази закона“

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

МО призна: Пращаме повиквателни на запасняците, но не за война

mo

 

 

 

Няма мобилизация на резервисти и подготовка за война. Това се казва в съобщение на Министерството на отбраната, след като лидерът на „Атака“ Волен Сидеров направи изявление от парламентарната трибуна, че в България тече военна мобилизация. От трибуната на Народното събрание той алармира, че служители на армията в много градове са получили повиквателни, с които са предупредени да се явят в случай на нужда.

Сидеров свърза данните с посещението на генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг в България миналата седмица. Той направи паралел с нашето малцинство в Одеска област. БЛИЦ съобщи още във вторник, че жителите на украинското село Кулевча, което е населено 98 процента с българи, се обявиха против мобилизацията и отказаха да воюват в Донбас.

Ето какво се казва в съобщението на МО: 

„По повод изказването на лидера на политическа партия „Атака“ Волен Сидеров Министерството на отбраната заявява:
България и Министерството на отбраната не мобилизират войски, нито подготвят война срещу която и да е държава. В изказването и изводите на лидера на ПП „Атака“ Волен Сидеров няма нищо вярно.

Съгласно Закона за резерва на Въоръжените сили на Република България и Наредба за военния отчет на български граждани и техника за мирно и военно време, приета с ПМС №167/30.07.2012 г., на военен отчет подлежат всички български граждани, преминали военна подготовка (бивши кадрови войници, сержанти и офицери, граждани, отбили наборна служба, и такива, които са изявили желание да придобият начална военна подготовка). Те участват в окомплектоването на военновременни формирования съгласно закона. Централното военно окръжие и неговите структури в страната извършват периодично актуализация на списъците за окомплектоване и това е причината да са изпращани повиквателни заповеди до български граждани, които имат военна подготовка.

Проверката на списъците на ангажираните във военновременните формирования хора се налага заради отпадане по различни причини (болест, напускане на страната за дълъг период от време, гледане на дете до 3 г., навършване на пределна възраст за служба в запаса, промяна на постоянния им адрес и др.). В тези случаи структурите на Централно военно окръжие връчват повиквателни на други запасни, които отговарят на условията. Това е ежедневна дейност, която се организира и изпълнява в мирно време съгласно изискванията на Закона за отбраната и Въоръжените сили.

 

 

 

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

Чиновник-протестър в МО плаши Фейсбук страница със закриване

mo

 

 

 

Директорът на дирекция „Връзки с обществеността“ в Министерство на отбраната Даниел Стефанов е заплашил администраторите на страницата „Българска армия“ със закриване, пише bpost.bg/. Стефанов, който беше медиен съветник и на служебния министър Велизар Шаламанов, е поискал името на страницата да бъде сменено и заплашил, че ако не го сторят, ще поиска да бъде закрита.

Макар и да е кръстен „Българска армия“, в блога има предимно текстове за величието на Русия и антинатовски и антиамерикански постове и коментари.Очевидно именно проруските текстове са подразнили Стефанов, който участваше дейно в уличните карнавали в София през миналата година, странно защо наричани „протести срещу кабинета „Орешарски“.

„Уважавам правото да имате личен блог във ФБ. Вашата страница обаче има подвеждащо заглавие – Българска армия. Всъщност тя няма нищо общо с Българската армия. Като един от хората, които се занимават с присъствието на МО и БА в социалните мрежи, предлагам да предложите възможни промени в името на страницата си, така че тя да не създава впечатление, че представя официална информация за Българската армия и въоръжените сили на страната. Ако откажете, ще преминем към официално сезиране на ФБ. Надявам се да решим проблема по разумен начин“, е написал на страницата на блога Стефанов.

Отговорът на администраторите обаче е смразяващ: „Русофобе, като ти гледам лицето, нямаш нищо общо нито с българщината, нито с Българската армия! И ние ви предлагаме да решим проблема по най-разумен начин – напуснете България“. Те препоръчват и заплашват, че ще излязат на улицата с камъни. Много от потребителите на популярната страница пък открито се заканват да го набият .

Ето какво пише Атанас Георгиев: „Този изрод го познавам от протестите. Имаме досието му.Той и още няколко отрепки редовно бяха на спявка именно при посредници между протестиращи и американското посолство. Те са една дружинка с Асен Генов – онова платено наркоманче, което директно работи срещу интересите на България. По време на протестите хвърляха камъни, шишета, рушаха по улиците, като се криеха зад хората, които мирни изразяваха своята позиция.

Заради такива платени провокатори страдат невинни. Няколко мои колеги бяха ранени, но за това изобщо не се говори, а тези се заливаха с червена боя и лъжеха, че е кръв. Фалшифицирани сцени се разпространяваха по медиите на западния свят за обработване на общественото мнение. Не се притеснявайте! Ако ви закрият страницата, ще ви предоставя цялата информация за това л….!“

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

Николай Ненчев: Има страшни злоупотреби в МО, започваме проверка

mo

 

 

 

Министърът на отбраната Николай Ненчев се срещна с представители на работниците и служителите в държавната фирма „Интендантско обслужване” в Калофер. Те бяха обявили готовност да блокират подбалканския път заради лишаването им от поръчка за летни униформи на армията.

Николай Ненчев съобщи, че е констатирал „страшни неща” в практиката на оглавяваното от него ведомство и по този повод вече е разпоредил да започне проверка.

Става дума за схема, при която предишни министри са обявявали обществени поръчки за ушиване на дрехи за армията, те са били взимани от частни фирми, които после са възлагали същата поръчка на държавната „Интенданско обслужване” като подизпълнител.

На въпрос дали в случая става дума за посредничество при получаване на поръчка и взимане на пари от спечелилите търговете, министърът отговори „Най-вероятно е точно това”.

Той пое обещание да се опита да спре обявената от служебния кабинет на Георги Близнашки обществена поръчка за летни униформи на армията в размер на 4 милиона лева, но не обеща, че ще успее поради напредналия стадий на търга.

Ненчев предложи на държавната фирма да бъдат дадени други поръчки, но това не бе посрещнато с облекчение от директора на „Интендантско обслужване” Ганчо Караджов. Според него, ако те не получат поръчката от 4 милиона лева, догодина няма да отговарят на законовите изисквания за получаване на поръчки без конкурс от министерството.

Въпреки тези разминавания, засега блокирането на подбалканския път отпада, но хората в Калофер остават в готовност пак да излязат на протест, ако нищо не се реши в следващите дни.

 

 

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

МО на Русия: Твърдението на Швеция за руски невидим самолет е лукавство

mo

 

 

 

 

Министерството на отбраната на Русия опроверга озвучената по-рано от шведските колеги информация за руски военен самолет, който за малко не се сблъска с пътнически лайнер. „Никакви предпоставки за авиационно произшествие, свързано с полета в петък на 12 декември на руски военен самолет в международното въздушно пространство над акваторията на Балтийско море не е имало“, каза говорителят на руското военно ведомство Игор Конашенков.

По думите на майор-генерала, „полетът е преминавал в строго съответствие с международните правила за използване на въздушното пространство, без да нарушава границите на други държави и на безопасно разстояние от маршрутите на движение на гражданските въздушни съдове“. Разстоянието до маршрута на полета на пътническия самолет, с който уж за малко не се е състоял сблъсък, е надвишавала 70 километра.

„Изявлението на ръководителя на шведското военно ведомство за „невидимост“ за шведските диспечерски служби на руския военен самолет заради изключен транспондер е лукавство“, каза още Конашенков. Той подчерта, че полетите на военните самолети на страните от НАТО в международното въздушно пространство до границите на Русия, чиято интензивност е нараснала над 3 пъти през последните месеци, винаги са се осъществявали с изключени транспондери, съобщава ТАСС.

По-рано министърът на отбраната на Швеция Петер Хултквист съобщи, че самолет, невидим за радарите на гражданската авиация, едва не се е сблъскал над Балтийско море с пътнически самолет. По думите му, невидимият самолет е принадлежал на Русия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник:Блиц

 

Спряха продажбата на 100 000 гилзи

prod

 

 

 

Министерството на отбраната изненадващо прекрати търг за продажбата на 100 000 „гилзи месингови обновени“. Официалната версия е, че е изтекъл концесионният договор между МО и фирма „Снабдяване и търговия – МО“ ЕООД, която е 100% собственост на военните.

Продажбата на 100-милиметровите мисингови гилзи беше обявена на 9 септември. Само за две седмици интерес към търга са проявили над десет фирми, пише „Труд“. Единичната цена за една гилза е била 49 лв. без ДДС, което прави над 4,9 млн. лв. за цялата сделка. При евентуален търг с тайно наддаване цената би скочила още, което щеше да доведе до намаляване на печалбата, поясняват оръжейници. Една гилза тежи около 9 кг. Те могат да бъдат продавани за скрап, но могат да бъдат използвани и за пълно възстановяване на огневите им качества и да бъдат изнесени за продажба в Африка. Там има сериозен пазар за стари съветски боеприпаси.

Очаква се гилзите да бъдат пуснати отново на търг, но заедно с други боеприпаси, които не са толкова печеливши, за да бъде намалена конкуренцията на пазара.

Ръководството на военното министерство преди три години сключи вътрешен договор със собственото си дружество „Снабдяване и търговия – МО“ ЕООД, който регламентира, че при всяка сделка ще бъдат отчислявани по 3% за ЕООД-то. Идеята бе, че когато има официална комисиона, няма да се търсят корупционни схеми за вземане на пари. В момента дружеството е обявило, че продава бронирана техника.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник:Блиц