Tyxo.bg counter

Category: Икономика

МФ публикува бюджет 2018: 400 млн. повече за НЗОК, минималната заплата става 510 лв.

Министерството на финансите публикува законопроекта за държавния бюджет на България за 2018 г. и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г., която представлява мотивите към него.

Политиката по приходите е ориентирана към поддържане на икономическия растеж, подобряване на бизнес средата и насърчаване на инвестициите, чрез запазване на ниски нива на данъчните ставки на корпоративните данъци и данъците върху доходите на физическите лица, ограничаване на данъчните измами и повишаване на макроикономическата и фискална устойчивост в дългосрочен план, се казва в мотивите към законопроекта.

Министерството на финансите обявява, че приоритетите в Бюджет 2018 са фокусирани върху реформите в сектор „Образование“, отбраната и сигурността, социалната и здравна политика, както и провеждането на Председателството на Съвета на ЕС през първата половина на 2018 г.

През периода 2018-2020 година правителството ще продължава да насочва своите усилия в подкрепа на запазване на икономическата и финансовата стабилност, както и за създаване на условия за икономически растеж в съответствие със заложените приоритети, цели и мерки в Програмата за управление на правителството за периода 2017-2021 година, съобщиха от Министерството на финансите.

Основните параметри на бюджетната рамка за периода 2018-2020 година показват реалистичност на фискалните цели при спазване на установените фискални правила. В актуализираната прогноза се запазват целите за дефицита по консолидираната фискална програма (КФП), заложени в пролетната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018-2020 година, съответно за 2018 и за 2019 година от 1,0 % и 0,5 % от БВП и достигане на балансирана бюджетна позиция през 2020 г., чрез придържане към плавни и премерени консолидационни стъпки в рамките на 0,4-0,5 % годишно за прогнозния период.

Политиката по приходите е ориентирана към поддържане на икономическия растеж, подобряване на бизнес средата и насърчаване на инвестициите, чрез запазване на ниски нива на данъчните ставки на корпоративните данъци и данъците върху доходите на физическите лица, ограничаване на данъчните измами и повишаване на макроикономическата и фискална устойчивост в дългосрочен план.

Приходната част на бюджета в средносрочен план е с тенденция на намаление от 36,2 % от БВП за 2018 г. до 35,5 % от БВП през 2020 година. В средносрочен план не се предвиждат значителни промени при данъците, които са един от основните инструменти на фискалната политика. С цел достигане на минималните нива на акцизните ставки в ЕС и в съответствие с договорения преходен период, е прието поетапно увеличаване на акцизната ставка на цигарите за достигане на минималния акциз от 177 лв. на 1000 къса към 01.01.2018 година.

Възможностите за финансиране на публичните разходни политики са ограничени в рамките от 37,2 % от БВП през 2018 г. до 35,5 % от БВП през 2020 г., съобразено със заложените цели за дефицита по КФП и очакваното ниво на приходната част на бюджета. Общите разходи по КФП в средносрочен план показват тенденция на намаление като процент от БВП и имат основен консолидационен принос за постигане на целите за дефицита.

Приоритетите в Бюджет 2018 са фокусирани върху мерки, свързани с продължаване на реформите в сектор „Образование“, с отбраната и сигурността, социалната и здравна политика, както и провеждането на Председателството на Съвета на ЕС през първата половина на 2018 година.

С Бюджет 2018 се осигурява подкрепа за педагогическите специалисти и привличане на млади хора в професията. Продължава стартиралото през 2017 г. увеличение на възнагражденията на педагогическия персонал в системата на средното образование с цел постигане двойно увеличение на размера на средствата за възнаграждения до 2021 г., предвидено в управленската програма на правителството.

С цел обвързване на финансирането с качеството на образованието от 2018 г. ще се извърши промяна в системата на делегираните бюджети, като финансирането няма да зависи само от броя на децата и учениците, а и от броя на паралелките, от спецификата на региона, в който се намира училището, а в по-дългосрочен период и от качеството на образователния процес.

С Бюджет 2018 са осигурени средства за поддържане и развитие на националните отбранителни способности и способностите, свързани с колективната отбрана, включително и средства за изпълнение на одобрените от Народното събрание инвестиционни проекти за придобиване на авиационна техника и на многофункционални модулни патрулни кораби. Предвижда се увеличаване на разходите за персонал, необходими за изпълнението на политиките в областта на отбраната и сигурността.

В социалната сфера от 1 януари 2018 г. е предвидено увеличение на обезщетенията за отглеждане на малко дете от една до две годишна възраст, за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца и на минималния дневен размер на паричното обезщетение за безработица.

През 2018 г. се предвижда продължаване на финансирането на социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ за подобряване качеството на живот на хората с увреждания, както и на деца, които се нуждаят от постоянна грижа в ежедневието си. Предвидено е и увеличение на средствата за персонал за социалните работници, за да бъде запазен административният капацитет и нормалното функциониране на структурите към министъра на труда и социалната политика.

В сферата на здравеопазването за 2018 г. е предвидено допълнително право на разходи в размер на 400 млн. лв. по бюджета на НЗОК. Като приоритетни направления и дейности остават спешната медицинска помощ, електронното здравеопазване, майчиното и детско здравеопазване, асистираната репродукция, лечебните заведения за болнична помощ, както и лекарствената политика. Ще се създадат предпоставки за контрол и ефективност на разходите в системата на здравното осигуряване и за осигуряване на качество на лечението и достъп до медицинска помощ. Допълнителни разходи са предвидени и в подкрепа на приетата от Министерския съвет Концепция за развитие на системата за спешна медицинска помощ в Република България 2014-2020 година

Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. предвижда увеличаване на размера на минималната работна заплата от 460 лв. на 510 лв. от 1 януари 2018 година, на 560 лв. от 1 януари 2019 година и на 610 лв. от 1 януари 2020 година.

Осигурителната политика за периода 2018-2020 г. предвижда запазване на съотношенията на осигурителните вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване. За 2018 г. се повишава размерът на осигурителната вноска за фонд „Пенсии” на ДОО с един процентен пункт. За периода 2018-2020 година се увеличава минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съответно за 2018 година в размер на 510 лв.; за 2019 година – 560 лв.; за 2020 година – 610 лв., като отпада скалата за определяне на диференцирани минимални осигурителни доходи, съобразно облагаемия доход. Промяната в механизма ще доведе до облекчаване на администрирането на този вид доходи, както за НАП, така и за задължените лица. От началото на 2018 година се предвижда и увеличение на минималния месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители от 300 лв. на 480 лева.

По отношение на пенсионната политика в периода 2018-2020 г. продължава увеличаването на възрастта за придобиване право на пенсия от 1 януари всяка година с по 2 месеца за жените и с по 1 месец за мъжете. Необходимият осигурителен стаж за придобиване право на пенсия и за двата пола продължава да се увеличава с по 2 месеца всяка година до достигане на 35 години и 10 месеца за жените и 38 години и 10 месеца за мъжете в 2020 година. Минималната възраст за пенсиониране на работещите в сектор „Сигурност” продължава да се увеличава с по 2 месеца до достигане на 53 години и 6 месеца през 2020 година.

През планирания период са разчетени средства за реализиране на основната част от големи проекти по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г., като лот 3.1 и лот 3.3 от АМ „Струма“, рехабилитация на железопътната инфраструктура и разширение на метрото в София. Оперативна програма „Региони в растеж” също се характеризира със сериозен размер на разходи за инфраструктура.

Управлението на държавния дълг ще бъде в съответствие с основните цели и правила на фискалната политика и ще отчита състоянието и прогнозите в тригодишен хоризонт на основните макроикономически показатели. Към края на първото полугодие на 2017 г. номиналният размер на държавния дълг намалява до 25 199,3 млн. лв. в сравнение с нивото от 25 751,1 млн. лв., отчетено в края на 2016 година, а към края на деветмесечието на 2017 г. номиналният размер на държавния дълг възлиза вече на 23,5 млрд. лв. като въз основа на очакваното изпълнение на дълговите параметри към края на бюджетната година се предвижда до достигне ниво от 23,6 млрд. лв. или под прага на предвиденото в закона за държавния бюджет за 2017 г. дългово ограничение от 23,9 млрд. лева.

През 2018 г. се планира поемането на нов вътрешен държавен дълг под формата на ДЦК в размер до 1,0 млрд. лв. за частично покриване на предстоящите погашения по дълга на обща стойност от 1,6 млрд. лв., в т.ч. 1,2 млрд. лв. падежи на държавни ценни книжа на вътрешния пазар и 0,4 млрд. лв. погашения по външни държавни заеми. Останалата част от 0,6 млрд. лв. ще бъде покрита със средства, спестени от осигуреното финансиране на планирания дефицит за 2017 г. поради очакванията за балансирано бюджетно салдо към края на годината. Реализирането на отрицателно нетно дългово финансиране се очаква да доведе до намаление на държавния дълг до 23,5 млрд. лв. към края на 2018 г. или 22,3 % от прогнозното ниво на БВП.

При намаляващо съотношение на държавния дълг към прогнозния БВП през тригодишния период се очаква към края на 2020 г. дългът да възлезе на 23,8 млрд. лв. или 20,0 % от БВП, което се обуславя от подобрената бюджетна позиция на страната.

България успя да постигне увеличение на квотата за улов на калкан в Черно море

 

 

Тази седмица в Черна гора се проведе 41-та сесия на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (ГКРСМ). В рамките на събитието са обсъдени предложения за приемане на мерки за опазване, управление и контрол на ключови морски запаси в Средиземно и Черно море. От изключително значение за България е Препоръката за многогодишен план за управление на риболова на калкан в Черно море, с която се определят мерки за опазване на вида в Черно море и количествени ограничения за улова му от страните в региона (България, Румъния, Турция, Русия, Украйна и Грузия), съобщиха от Министерството на земеделието и храните.

Към момента квотата за улов на калкан на риболовните кораби на Европейския съюз (ЕС), плаващи под знамето на България и Румъния в Черно море е в размер на 86,4 тона годишно и се определя ежегодно с регламент на Съвета на ЕС. По време на срещата е постигнато значително увеличение на квотата за улов на калкан за кораби на ЕС. През следващата година България и Румъния ще имат право да осъществяват риболов на калкан общо в размер на 114 тона, което е с 32% повече спрямо досегашното разрешено количество.

Това е сериозен успех за България предвид голямото значение на този вид риболов за сектора и предизвикателството за създаване на условия за равнопоставеност между всички черноморски страни.

По време на сесията на ГКРСМ бяха дискутирани и теми свързани с насърчаването на мерките за мониторинг, наблюдение и контрол в рибарството, включително мерки за борба с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, както и възможностите за популяризиране на развитието на устойчиви аквакултури в Средиземно и Черно море.

 

Дългът на България за 2016 година надхвърля 27 млрд.лв., с 4 млрд.лв повече от 2015 г.

Дългът на България в сектор „Държавно управление“ достига 27,3 млрд. лева през 2016 г., показват окончателните данни на Националния статистически институт (НСИ). Това представлява малко над 29% от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната. Съпоставка с данните на статистиката за 2015 г. показва значително увеличение – тогава дългът е бил в размер на малко над 23 млрд. лева или 26% от БВП.

От статистиката сде вижда още, че дългът на сектор „Държавно управление“ всъщност расте най-рязко между 2013 г. и 2014 г.. Тогава само за година от 13,9 млрд. лева дългът се повишава до 22,5 млрд. лева.

Публикуваните днес данни показват още, че за година съществено е стопен бюджетният дефицит на сектор „Държавно управление“. През 2016 г. той е 36 млн. лева или 0,04% от БВП. Година по-рано дефицитът в този сектор е бил 1,5 млрд. лева, което е 1,7% от БВП.

Дефицитът в подсектор „Централно управление“ е в размер на 130 млн. лева през 2016 г., а в „Местно управление „ и „Социалноосигурителни фондове“ има излишък съответно в размер на 73 млн. лева и 21 млн. лева, показват още данните на НСИ.

Източник:епицентър.бг

Автошествие срещу добива на шистов газ в Добруджа

 

 

Автошествие се проведе от Генерал Тошево до село Кардам срещу проучването и добива на шистов газ в Добрич. Над 200 души се включиха в инициативата.

С протестно автошествие от центъра на Генерал Тошево до село Кардам над 200 шофьори заявиха категоричната си позиция срещу инвестиционното намерение за проучване и добив на шистов газ в Добруджа. Хората са притеснени, че водата и въздухът ще бъдат замърсени, а основният поминък в региона – земеделието, ще бъде унищожен.

Сборен пункт на протеста беше сградата на общината в Генерал Тошево, пред която се събират и подписи срещу намерението да се добива газ в региона с 41 сондажа. До днес са се подписали близо 5000 души.

 

Петкова: Оборудването за АЕЦ “Белене“ се съхранява при спазване на всички изисквания

Снимка: Министерство на енергетиката

 

Към момента половината оборудване за проекта АЕЦ „Белене“ е доставено и то се съхранява при спазване на всички изисквания на руските производители“, подчерта министър Теменужка Петкова пред медии по време на инспекция на площадката.

В проверката участваха изпълнителните директори на „Български енергиен холдинг“ ЕАД г-н Петьо Иванов и на „Национална електрическа компания“ ЕАД г-н Петър Илиев, съобщиха от пресцентъра на Министерството на енергетиката.

Преди да започнат доставките има изготвени схеми за разположение на пристигащото оборудване в съответствие с изискванията на заводите производители за консервация, транспортиране и съхранение.

Спазват се всички разпоредби съгласно техническите паспорти на елементите от оборудването. „Всяка част е разположена точно там, където са преценили производителите.

Лично министър-председателят Бойко Борисов се ангажира с казуса по съхранение на оборудването“, каза министър Петкова. По думите й шахтата, чиято опаковка бе нарушена при транспортиране, е преопакована. В склада на закрито са поставени тези части, които производители са определили да са там.

Съгласно подписано споразумение между „Национална електрическа компания“ ЕАД и Атомстройекспорт се предвижда останалата част от оборудването, предназначено за проекта „Белене“, да бъде доставено у нас до края на годината.

Министър Петкова бе категорична, че решение за бъдещето на оборудването следва да се вземе при широк консенсус.

 

“Роснефт“ стъпи в Ирак

 

 

„Роснефт“ стъпи в Ирак. Руската компания ще изнася кюрдски петрол, съобщи ТАСС.

Руската петролна компания вече е подписала с властите в Иракски Кюрдистан споразумение за експлоатация на нефтопровод в кюрдския автономен район.

Делът на „Роснефт“ в проекта може да достигне 60%, а останалите 40% ще бъдат за текущия оператор на тръбопровода – компанията KAR Group.

В момента тръбата има капацитет от 700 000 барела на ден, но той ще се увеличи до 950 000 барела на ден.

 

Бизнесът и синдикатите единни: Промяната в заплащането на болничните не е приемливо

 

 

Ръст с около 10 процента на заплатите очакват догодина президентът на КТ ”Подкрепа” Димитър Манолов и председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев.

„Според нас заплатите ще раста със същото темпо и следващата година. Ние проведохме анкета сред членовете си. Над 70% казват, че ще се увеличават възнагражденията. 3-4% от допитаните казват, че ще ги намалят. Според нас процентът ще бъде близък до двуцифрено число – от порядъка между 8-11% ще продължат да растат заплатите“, каза Васил Велев, председател на АИКБ в студиото на БНТ.

Това мнение споделя и Димитър Манолов, председател на КТ „Подкрепа“. От АИКБ и КТ „Подкрепят“обаче са против намаляването на плащането на първите три дни болнични от 70 на 50%.

„Това няма да реши проблема с фалшивите болнични. Въпросът с фалшивите болнични няма да станат с финансови инструменти. Искат се организационни мерки. По друг начин няма да стане“, каза Димитър Манолов.

Според Васил Велев трябва  да се възстанови това, което беше преди кризата. Работодателите да плащат първите три дни и не 70%, а 80%, колкото са от 4-ия нататък. И НОИ да се вземе в ръце, ако няма достатъчно добра контролна система да я въведе.

 

Половината от маслото у нас не отговаря на изискванията, съдържа забранени вещества

 

 

Половината от предлаганите у нас масла не отговарят на стандартите. Това сочи изследване на асоциация „Активни потребители“.

Отклоненията варират от добавяне на немлечни мазнини, добавяне на вода, неправилно ектикиране, до влагане на забранени от закондателстрвото съставки като фунгицида натамицин.

За теста през 2017 г. са използвани 10 марки масло. Продуктите са купени от търговски обекти в Несебър и Бургас през август, а изследването им е продължило до октомври.

От изследваните 10 търговски марки в три се открива нерегламентирано влагане на немлечни мазнини. Това са съответно 10-грамова опаковка на „Маркенбугер ЕООД” (производител посочен на опаковката, на кашона е друг – „Милтекс КК ЕООД”, Варна) и две марки от 125 гр масло („Чепеларе” и „Хранинвест”), произведени от „Хранинвест ЕООД”, с. Кичево, област Варна.

Количеството на използваните немлечни мазнини варира от 40 до 60% спрямо общата масленост.

При две от търговските марки – тези на компания „Хранинвест”, допълнително е установено и влагане на големи количества вода.

Това е търговска измама, но води до значително влошаване на качеството на храната. Вложените немлечни, най-вероятно хидрогенирани растителни мазнини, повишават риска от сърдечно-съдови болести. Допълнителната вода от своя страна увеличава вероятността от развитие на патогенни микроорганизми, както и окислителни процеси водещи до натрупване в продукта на токсични и канцерогенни съединения.

Рискът от бързо разваляне при влагане на допълнителна вода се намалява чрез влагане на антибактериални и антигъбични препарати с цел удължаване сроковете на трайност.

Натамицинът (Е235) е едно от тези съединения. Това е фунгицид (препарат, унищожаващ гъби) от групата на макролидните полиени и се добива от естествения щам на Streptomyces natalensis или на Streptococus lactis.

Той се използва в хранителната индустрия отдавна, но приложението му има редица ограничения. В Европейския съюз натамицинът е разрешен само за повърхностно третиране на някои сирена и сухи салами – за предотвратяване развитието на плесени (Директива 95/2 от 1995). Влагането на натамицин в краве масло е забранено в ЕС.

При три от тестваните десет марки се открива натамицин – „Чепеларе“ и „Хранинвест“, произведени от „Хранинвест ЕООД”, като и марката „Роса“ на „Белла България“. Количествата варират от 8 до 32 мг/кг.

Натамицинът в маслата без съмнение е добавен умишлено от производителите, защото няма никакъв друг начин за неговото попадане в краве масло.

В 6 от 16 изследвани майонези у нас няма яйцаПри 9 проби пък е регистрирано водно съдържание над 60%, показва изследване на Асоциация „Активни потребители“

Влагането му е грубо нарушение на българското и европейското законодателство. Това съединение е сравнително слабо токсично за хората, но въпреки това представлява риск за здравето по следните причини:

Натамицинът инхибира развитието на видими плесени по повърхността на маслото, но не спира растежа на патогенните бактерии. Слагайки натамицин, производителите безотговорно увеличават сроковете на годност на маслото, но това води до риск от развитие на опасните бактерии, особено когато той е комбиниран с повишено съдържание на вода.

Натамицинът е алерген и затова неговото присъствие в храните задължително трябва да се отбелязва на етикета.  Освен това той е поредният химикал, натоварващ без нужда метаболизма на консуматорите. Неговото присъствие в кравето масло не носи никакви предимства, които биха обосновали използването му.

 

 

Източник:frognews.bg

 

Две фирми отново обжалват избора на изпълнител на тол системата

 

 

Две от шестте фирми, които участваха в тръжната процедура за избор на изпълнител на тол системата у нас, са подали жалби, съобщават от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. В момента тече запознаване с жалбите.

Държавата ще пледира за бързо произнасяне на институциите и компетентните органи, увери министър Николай Нанков депутати в Народното събрание. Важно е становището и на Комисията за защита на конкуренцията.
Припомняме, за изпълнител беше избран консорциумът „КАПШ ТРАФИК СОЛЮШЪНС“.

За да се избегне ново забавяне на процедурата, ще бъде поискано предварително изпълнение на договора с фирмата – изпълнител.

„Знаем, какъв риск поемаме, но нямаме нито ден за губене“, е категоричен регионалният министър.

Според неговата оценка  за пет месеца нещата по тол системата са придвижени почти до необратим край, а екипът е готов да направи всичко необходимо да изпълни поетия ангажимент от следващата година системата да бъде въведена.

С част от приходите от тол такси ще се финансира доизграждането наавтомагистрала „Хемус“ след 2020-та година. Намеренията са за довършването на последните 50 километра от аутобана разходите да могат да бъдат редуцирани до не повече от 500 млн.лв.

Припомняме, като едно от важните неща, които трябва да се свършат в мандата, правителството определя въвеждането на ТОЛ системата. За това особено много настоява министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, който предупреди за съпротива и че очаква изборът да бъде обжалван, а процедурата отново да се забави. „Едни хора вече втора година се опитват да саботират ТОЛ системата“, заяви Нанков. За въвеждането й настоява и транспортният министър Ивайло Московски.

В началото на годината като едно от първите си действия като новоизбран президент Румен Радев се обяви против възобновяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка за тол таксите. В профила си във фейсбук Радев информира, че от съобщение на сайта на Агенция „Пътна инфраструктура“ от 29 декември 2016 г. става ясно, че е възобновена процедурата за възлагане на обществена поръчка за проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на тол такси от автомобилите над 3,5 т. Това беше и едно от първите явни противоречия между премиера, тогава втори мандат и в оставка, Борисов и новия държавен глава.

На 18 май обществената поръчка бе възобновена от АПИ, за да бъде прекратена отново само дни по-късно – на 22 май заради подадени на 19 май три жалби.

 

АПИ пусна отново обществената поръчка за тунел “Железница“

Снимка: АПИ

 

 

Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира нова открита процедура за „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“. Индикативната стойност на поръчката е 250 млн. лв. без ДДС. Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г., припомнят от агенцията.

Обществената поръчка е в 3 обособени позиции – за тунела, който ще е около 2 км и ще бъде най-дългият досега изграждан у нас, и за пътя преди и след съоръжението. Поръчката е обособена в три позиции, за да може на обекта да се работи едновременно и проектът да завърши в срока на ОПТТИ 2014-2020 г.

Обособените позиции са следните:

Обособена позиция №1: Подучастък №1 от км 366+000 до км 366+720, включително обслужващ тунелен път при северния портал на тунел „Железница“. Индикативна стойност: 33 545 308 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на проектирането и строително-монтажните работи е 600 календарни дни.

Обособена позиция №2: Подучастък №2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“ и площадка за хеликоптери. Индикативна стойност: 194 301 267 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на проектирането и строително-монтажните работи е 1060 календарни дни.

Обособена позиция №3: Подучастък №3 от км 369+000 до км 370+400. Индикативна стойност: 22 153 425 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на проектирането и строително-монтажните работи е 660 календарни дни.

Кандидатите могат да подават офертите си до 17,30 ч. на 27 ноември 2017 г. Те ще бъдат отворени в 14 ч. на 28 ноември 2017 г.

 

КНСБ свиква национален протест за по-високи заплати

 

 

КНСБ ще организира национално протестно шествие на 27 октомври в София, съобщи на извънреден брифинг президентът на КНСБ Пламен Димитров, цитиран от Новини.бг.

Протестиращите ще имат две спирки – пред Министерския съвет и пред седалището на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Протестът е с искане за по-високи заплати както в бюджетния сектор, така и в реалния. Пламен Димитров отбеляза, че от КНСБ са анализирали подробно проектопредложенията за увеличение на заплатите в бюджетната сфера и синдикатът има претенции за повишаване с повече проценти, както и на повече места. Предлага се масово около пет процента увеличение на заплатите, а ние искаме поне десет и повече, допълни лидерът на синдиката, цитиран от БТА. Той припомни, че исканията на синдиката са за поне 10 процента увеличение на заплатите в АСП, АЗ, ГИТ. Остават и исканията на огнеборците. КНСБ ще подкрепи протестите и на работещите в науката на 1 ноември. Синдикатът продължава да настоява заплатите в реалния сектор да растат поне със сто лева всяка година. Лидерът на КНСБ Пламен Димитров отново заяви, че исканията нямат никакъв политически привкус и хората не желаят партии да се припознават в чисто синдикалната битка. Допълнителната мотивация за протеста е и предлаганото намаление на болничните – през първите три дни да се плаща 50 на сто, а не 70 на сто, както е в момента. Според Димитров фалшивите болнични не могат да се борят чрез намаляване на права, а с по-добър контрол. Синдикатите ще протестират и срещу опитите да се отнемат права на хората чрез повдигането от страна на бизнеса на темата за класа „прослужено време“.

От КНСБ са избрали сградата на АИКБ като спирка на протеста, тъй като смятат, че председателят на Асоциацията се явява говорител на работодателските организации. От КНСБ очакват около 6000 души да се съберат на протеста.

 

Бизнесът: Повишаването на минималната заплата е вредно

Повишаването на минималния осигурителен праг е вредна и безполезна политика. Така работниците няма да бъдат осигурявани на пълната си заплата и ще получават една част от нея в плик”. Това заяви пред Нова тв председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев.

В сряда Асоциацията на организациите на българските работодатели поиска оставката на министъра на труда и социалната политика Бисер Петков. Причината е административното увеличение на минималния осигурителен доход с 3,9% и повишението на минималната работна заплата на 510 лв. през 2018 г.

„Ръстът на минималните осигурителни доходи е символичен, тъй като вече две години те не се увеличават заради бойкота на работодателите. Никъде в Европа няма толкова висок сив сектор, което е и причината да има тези минимални осигурителни доходи”, контрира Ваня Григорова от КТ „Подкрепа”.

„Огромна част от бизнеса работи в сенчестата част на икономиката. Това е причината социалният министър да ги вдига с 3,9%, което е много нисък ръст”, допълни тя. От своя страна Велев подчерта, че разходите на работодателите за служителите им са се увеличили с 11% .

„Ние увеличаваме заплатите три пъти по-бързо, отколкото расте икономиката. Откакто сме в ЕС, заплатите са нараснали три пъти”, твърди представителят на работодателите.

По думите му, в България практически няма безработица: „Безработни са хора или без никаква квалификация, или не искат да се преместят в съседния град, където има работа за тях. Тези, които са безработни или не искат, или не могат да работят”.

В Добричко се канят да блокират границата, протестират срещу добив на газ

 

В Добричка област нараства недоволството заради проект за проучвания и добив на газ. Днес местни хора и фермери излизат на протест, като към обяд се канят да блокират граничния пункт „Кардам“, съобщава Нова телевизия.

Протестът е насрочен от 12 часа пред общината в Генерал Тошево, където граждани и членове на Инициативния комитет срещу добива на газ в Добруджа ще изразят своето недоволство.

Фирмата, която иска да получи 35-годишна концесия, за да добива газ от землището на община Генерал Тошево, е „Русгеоком БГ“ АД. В момента текат обществените обсъждания по доклада за оценката върху околната среда.

В малките населени места се обяснява на хората какво ще се случва и дали има опасност за тях, като ги „успокоявали“, че щели да бъдат използвани най-много два опасни химикала. Хората обаче са недоволни и не искат компанията да започва добив на газ. Те се притесняват от замърсяване на подземните води, които са единственият източник за питейни и битови нужди.

В края на седмицата, на 22 октомври, ще се проведе още един протест, при който пътното платно преди ГКПП „Кардам“ ще бъде затворено.

 

Работодателите искат оставката на Бисер Петков

 

 

Асоциацията на организациите на българските работодатели иска оставката на министъра на труда и социалната политика Бисер Петков.

Искането на оставката на Петков е във връзка с предложенията в Проекта на Закона за бюджет на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за административно увеличение на минималния осигурителен доход от 3,9% и увеличение на минималната работна заплата от 510 лв. през 2018 г.

Според работодателите тези намерения са в драстично противоречие с обективните икономически реалности и препоръки на Европейската комисия.

Според работодателите минималните осигурителни доходи (МОД) са въведени преди близо 15 години като мярка за изсветляване на доходите от труд. В първите години от действието си, мярката произвела известен ефект, но с течение на времето, с промените в нормативната уредба и икономическата среда, мярката вече не е актуална, а по-скоро стара, неефективна, „и се превръща в бреме и тежест за конкретността на икономиката и заетостта“.

Според бизнеса у нас години след отключването на глобалната икономическа криза от 2008 г., административно определяният минимален осигурителен доход (МОД) по основни икономически дейности и квалификационни групи професии не съответства на нуждите на икономиката и се разминава драстично както със специфичното състояние на отделните сектори и предприятия, така и с динамиката на заетостта, общата и секторна производителност на труда и ръста на цените.

Този доход само увеличава обхвата на сивия сектор в България и ограничава заетостта в отделни региони, сектори, предприятия и на уязвими социални групи с ниска квалификация, подчертават работодателите и допълват, че тези аргументи са били представяни многократно и в препоръки на Европейската комисия, Световната банка и Международния валутен фонд.

Тези механизми за определяне на прагове на МОД по отделни професии, длъжности и икономически дейности не се прилагат в нито една от държавите членки на ЕС.
Въпреки това у нас е в ход увеличаване на ставките на осигурителните вноски за фонд „Пенсии“ на ДОО, независимо от първоначално заявените намерения за отказ от увеличаване на данъчно осигурителната тежест. Същевременно с това в Наказателния кодекс бяха приети текстове за наказателно преследване на отклоняването от осигурителни задължения в значителни размери, което допълнително обезсмисля нормативното определяне на прагове за МОД, пишат още от АОРБ.

Бизнесът обръща и специално внимание на предприетото административноувеличение на минималните пенсии за осигурителен стаж и възраст. Това увеличение не било обвързано с осигурителния принос и нарушавало принципите на приетия пенсионно осигурителен модел.

Бизнесът подкрепя и становището си със статистически данни, според които реалното административно увеличение на МОД за 2017 г. възлиза на 2.5%, а в същото време ръстът на разходите на работодателите за труд през второто тримесечие на 2017 година спрямо същия период на изминалата 2016 година е 11%. Данните показват още, че за същия времеви интервал приходите от осигурителни вноски нарастват с над 10%, което допълнително и категорично доказвало неадекватността на праговете за МОД.

Според работодателите в т. нар. „специфични препоръки за страната“ от последните години се вижда, че ЕК също не подкрепя определянето на МОД по длъжности и икономически дейности, вкл. поради липсата на „прозрачен механизъм за определяне на МРЗ и правила за административните увеличения на МОД“, нарастването на данъчно осигурителната тежест върху неквалифицирания и ниско платения труд, и липсата на обвръзка с ръста на производителността на труда.

В заключение АОРБ обобщава, че публично заявените намерения за административно нарастване на праговете за МОД с 3,9 % и увеличение на МРЗ на 510 лв. през 2018 г. не са консултирани предварително с работодателите като национално представителни работодателски организации.

Според тях намеренията за промени в Проекта на Закона за бюджет на Държавното обществено осигуряване е стъпка, която е пряко насочена срещу социалния диалог. „Това намерение демонстрира отказ от изпълнение на специфичните препоръки на ЕК, вкл. за актуализация на МРЗ след приемане на консенсусен прозрачен механизъм за нейното определяне, отлагано повече от три години, както и за предприемане на структурни реформи на пазара на труда, гарантиращи конкурентността на икономиката и дългосрочен стабилен икономически растеж“, категорични са работодателите в България.

 

Общината продава дела си в Общинска банка, пусна обява и във “Файненшъл Таймс“

 

 

Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции провежда публично оповестен конкурс на един етап за продажбата на 3 880 388 броя безналични акции, собственост на Столична община, представляващи 67,646 % от капитала на „Общинска банка“ АД.

Агенцията изпрати уведомителни писма за конкурса до банки и фондове, които работят на територията на България. Публикува и обява във в.„Файненшъл Таймс“ в броя от 17.10 2017 г.

На 2 ноември т.г. изтича срокът за закупуване на конкурсната документация. В конкурса могат да участват стратегически и финансови инвеститори, чийто краен собственик не може да е регистриран в офшорна зона, както и да има просрочени публични вземания към държава и община. Стратегическите инвеститори трябва да бъдат български банки или такива от Европейското икономическо пространство с унифициран по скалата на S&P рейтинг мининум ВВ-. Минимален капитал от 20 млн.евро е необходим за финансовите инвеститори, които трябва да докажат и опит в управлението на фондове, финансови активи и акционерни участия.

 

“Кумгейт“ и в земеделието: Уволниха шефката на дирекция “Земеделие“ в София област

 

 

Уволниха началника на областната дирекция „Земеделие“ за област СофияХристина Стойкова, съобщи Нова телевизия, където бе излъчено разследване за дейността й. Обвинението е за шуробаджанащина при раздаването на земеделски субсидии.

Христина Стойкова помогнала за построяването с европари на три големи къщи за гости от фирма на нейните родители. Проверява се доколко къщите за гости се ползват по предназначение.

От друга страна, дъщерята на областната дирекция „Земеделие“ от години получава субсидии за пасища, без да гледа животни.

По-късно през деня се очаква да бъде определен новият областен директор на „Земеделие“ за София област на мястото на Христина Стойкова.

 

Между 20 и 40% повече ще ни струва топлото тази зима

 

 

Отоплителният сезон в големите градове най-вероятно ще започне от началото на ноември, показват данните на топлофикациите, които се съобразяват с прогнозата за времето. За да бъде пуснато парното, е необходимо поне 3 дни среднодневната температура да бъде под 12 градуса и да се очаква трайно захлаждане, предаде БНТ.

С между 20 и 40% повече ще ни струва парното през следващия отоплителен сезон, показват данните на Комисията за енергийно и водно регулиране. Ведомството увеличи цената на отоплението на две стъпки от април и от юли. Причината – рекордно поскъпване на цената на природния газ. Тогава от регулатора се надяваха големите поскъпвания да бъдат компенсирани с намаление от октомври, но до такова така и не се стигна. Вместо тово синьото гориво отново поскъпна.

Увеличението на цената на най-голямата топлофикация у нас, тази в София, ще бъде средно с 24 на сто. От дружеството уверяват, че са приключили с ремонтите си и са готови да пуснат парното.

„През лятото бяха ремонтирани всички основни съоръжения в топлоизточниците, бяха ремонтирани и подменени около 16 километра топлопреносна мрежа. Планът беше да се подменят между 23 и 30 км на година, но се оказа, че се нарушава сериозно транспортната схема на столицата, тъй като столична община изпълни също тази година амбициозна програма по отношение на ремонта на инфраструктурата“, заяви Боян Паунов, директор „Експлоатация“ в „Топлофикация София“.

Сериозен проблем в края на миналия отоплителен сезон предизвика авария на основен топлопровод, който остави почти половината от София без парно повече от пет дни през февруари. Попитахме Боян Паунов дали спуканата тръба е подменена.

„Не е подменена, но са отстранени всички аварии през летния период от май до август беше спрян участъкът от около 2 км от 4 километър до Окръжна болница, беше подменена изолацията, беше почистена повърхността на топлопровода. Да се надяваме, че няма да има проблеми, взети са сериозни мерки по отношение на този участък“, каза Паунов.

Във втория по големина град у нас – Пловдив, цената на топлата вода и парното трябваше да поскъпне с близо 23%. От дружеството обаче въвеждат таван на цените от 10 лева на кубик гореща вода за целия отоплителен сезон. Целта е да се стимулира използването ѝ.

По-скъпо се очаква да излезе отоплението през зимата и за хората, които се отопляват на твърдо гориво. Грубата сметка показва, че дървата за огрев в Благоевград са скочили с 18 лева от лятото до момента и сега се продават за 90 лева на кубик като експерти очакват да достигне до 100 лева.

От най-голямото дружество в Югозападна България, което предлага твърдо гориво, обясниха, че дърва няма в нито един от складовете им, а такива имат в Дупница, Кюстендил, Благоевград, Сандански, Петрич и Гоце Делчев.

От частните фирми, които имат разрешение за добив на дърва, казаха, че заради дъждовете от последните дни не могат да влязат да добиват в гората дървесина. Признаха, че не разполагат с достатъчни количества и се налагало хората да се записват в тетрадки и да чакат по няколко седмици.

Друг проблем е и износът на дървесина. През последните години големи количества заминават за Гърция, защото цените там са двойно по-високи, обясниха още експерти.

 

Русия създава цифровата валута Крипторубла

 

 

Πpeзидeнтът нa Pycĸaтa фeдepaция Bлaдимиp Πyтин ce paзпopeди зa издaвaнeтo нa coбcтвeнa, pycĸa ĸpиптoвaлyтa “ĸpиптopyблa”.

Peшeниeтo бe oглaceнo oт миниcтъpa нa ĸoмyниĸaциитe Hиĸoлaй Hиĸoфиpoв пo вpeмe нa cpeщa c члeнoвeтe нa Mocĸoвcĸия cтoличeн ĸлyб.

Peшeниeтo вeчe e взeтo. Hиĸoфиpoв cчитa, чe paзпopeждaнeтo нa пpeзидeнтa тpябвa дa бъдe изпълнeнo възмoжнo нaй-бъpзo. “Зaявявaм пpeд вcичĸи, чe ниe щe cъздaдeм ĸpиптopyблaтa и пpичинaтa e cъвceм яcнa: aĸo ниe нe нaпpaвим тoвa, caмo cлeд 2 мeceцa тoвa щe нaпpaвят нaшитe cъceди oт Eвpaзийcĸaтa иĸoнoмичecĸa oбщнocт“.

Глaвнaтa ocoбeнocт нa ĸpиптopyблaтa щe бъдe дъpжaвният ĸoнтpoл въpxy eмиcиитe и paзпpocтpaнeниeтo. Ceгa ce paзглeждa въпpoca зa нoв дaнъĸ въpxy дoxoдитe нa физичecĸитe лицa в paзмep нa 13% oт пoĸyпĸo-пpoдaжбитe, ĸoгaтo coбcтвeниĸът нe мoжe дa oбяcни пpитeжaвaнeтo нa ĸpиптopyбли.

Mиниcтъpът cпeциaлнo пoдчepтa, чe cъздaвaнeтo нa ĸpиптopyблaтa в ниĸaĸъв cлyчaй нe oзнaчaвa лeгaлизaция нa битĸoйнa и дpyгитe ĸpиптoвaлyти, пoнeжe тe ce бaзиpaт нa зaпaдни ĸpиптoгpaфcĸи пpoтoĸoли, a нe нa cepтифициpaнa pycĸa ĸpиптoгpaфия.

Имa гoлямa вepoятнocт, нeзaвиcим дoбив нa ĸpиптopyбли пo пpинцип дa нямa. Hиĸoфиpoв ĸaзa, чe нaй-пepcпeĸтивeн изглeждa “зaтвopeният мoдeл c тoчнo oпpeдeлeнo ĸoличecтвo peгyлиpyeмa eмиcия”.

Πpeди няĸoлĸo дни Цeнтpaлнaтa бaнĸa нa PФ ce изĸaзa ocoбeнo ocтpo oтнocнo peгyлиpaнeтo нa зaпaднитe ĸpиптoвaлyти и блoĸиpaнeтo нa външнитe yeб-caйтoвe, oт ĸoитo нaceлeниeтo мoжe дa зaĸyпи битĸoйни. Maлĸo пo-ĸъcнo, пo вpeмe нa зaceдaния c Bлaдимиp Πyтин бe peшeнo, чe “eмитиpaнeтo и paзпpocтpaнeниeтo нa ĸpиптoвaлyти в Pycия тpябвa дa cтaвa чpeз дъpжaвeн ĸoнтpoл”.

Ha тoвa зaceдaниe Πyтин избpoи пpoблeмитe, cвъpзaни c бeзĸoнтpoлнитe зaпaдни ĸpиптoвaлyти: “Πpeди вcичĸo, тoвa e възмoжнocттa зa изпиpaнe нa ĸaпитaл, пoлyчeн пo пpecтъпeн нaчин, зaoбиĸaляйĸи дaнъчнoтo oблaгaнe и финaнcиpaнeтo нa тepopизмa и ecтecтвeнo, пoявaтa нa мoшeничecĸи cxeми, жepтви нa ĸoитo мoгaт дa cтaнaт oбиĸнoвeнитe гpaждaни“.

Πpeди мeceц, пpeдceдaтeлят нa pycĸaтa Цeнтpaлнa бaнĸa Eлвиpa Haбиyлинa cpaвни oбopoтa oт ĸpиптoвaлyтитe c финaнcoвитe пиpaмиди: “Hиe cмe ĸaтeгopичнo пpoтив въвeждaнeтo нa ĸpиптoвaлyтитe ĸaтo плaтeжнo cpeдcтвo, cpeдcтвo, ĸoeтo ce изпoлзвa пpи зaĸyпyвaнeтo нa cтoĸи и ycлyги и cмe пpoтив пpиpaвнявaнeтo ĸъм чyждитe вaлyти пo тoзи нaчин. Hиe виждaмe, чe днeшният нaчин зa изпoлзвaнe нa ĸpиптoвaлyтитe пo мнoгo пpизнaци пpиличa нa пиpaмидa“.

Haбиyлинa c пpaвo e oбeзпoĸoeнa. B дpyгитe дъpжaви xopaтa зaпoчнaxa дa пpoдaвaт жилищaтa cи зaeднo c вcичĸoтo имyщecтвo, зa дa дaдaт вcичĸитe cи пapи зa зaĸyпyвaнeтo нa битĸoйни.

Πoдoбнo нeщo би мoглo дa ce cлyчи и в Pycия.

Πo дpyг нaчин cтoят нeщaтa c гapaнтиpaнaтa pycĸa ĸpиптopyблa, диpeĸтнo пpиĸpeпeнa ĸъм пacпopтa нa пoтpeбитeля.

Bcъщнocт, глaвнoтo e c ĸypcът нa ĸpиптopyблaтa дa нe ce cлyчи cъщoтo, ĸaтo c oбиĸнoвeнaтa pyблa, ĸoятo oт 6,30 pyбли зa eдин дoлap пpeз 1998 гoдинa дeвaлвиpa дo 57,17 pyбли зa eдин дoлap ĸъм днeшeн дeн.

Зa paзлиĸa oт pyблaтa, oт 2010 гoдинa битĸoйнът нapacнa oт 0,10 ВТС зa eдин дoлap дo днeшнитe $5750 зa 1 ВТС, ĸoeтo oзнaчaвa 57 500 пъти pъcт нa битĸoйнa зa ceдeм гoдини.

Mнoгo иĸoнoмиcти ca нa мнeниe, чe въвeждaнeтo нa нaциoнaлни ĸpиптoвaлyти в paзличнитe дъpжaви щe пoмoгнe в бopбaтa cpeщy xeгeмoниятa нa aмepиĸaнcĸия дoлap. Cчитa ce, чe oт тaзи cитyaция нaй-мнoгo щe cпeчeлят дъpжaвитe, ĸoитo пъpви възпpиeмaт нoвaтa тexнoлoгия и зaпoчнaт дa ce paзвивaт в тoвa нaпpaвлeниe.

Извecтният pycĸи иĸoнoмичecĸи eĸcпepт Mиxaил Maшчeнĸo ĸaзa, чe ĸpиптopyблaтa нямa ниĸaĸвo нaмepeниe дa ce ĸoнĸypиpa c битĸoйнa – нитo eднa дъpжaвнa ĸpиптoвaлyтa пo oпpeдeлeниe нe мoжe дa ce ĸoнĸypиpa c нeгo. Cъздaвaнeтo нa ĸpиптopyблaтa щe e пoлeзнo зa peшaвaнe нa вътpeшнитe пpoблeми нa cтpaнaтa – ĸoнтpoлa нa движeниeтo нa пapичнитe пoтoци и изĸopeнявaнeтo нa ĸopyпциятa.

Πpeди гoдини aдминиcтpaциятa нa пpeзидeнтa Oбaмa c гoлeми пoдoзpeния ce oтнece ĸъм твъpдe нeoбичaйния пpoeĸт зa cъздaвнeтo нa дeцeнтpaлизиpaнa ĸpиптoвaлyтa и зaдeли знaчитeлни pecypcи зa дeaнoнимизиpaнeтo нa Caтoши Haĸaмoтo – миcтичният cъздaтeл нa Віtсоіn. /

Даниел Десподов

 

 

Източник:Кaldata.com

 

Вторият корпус на реактора АЕЦ “Белене“ пътува към България

 

 

Ижорските заводи успешно изпратиха и втория корпус на реактора за АЕЦ „Белене“. В съответствие с договора, сключен през 2008 г., заводите са изработили два комплекта реакторно оборудване за българската АЕЦ.

Изработени за нашата АЕЦ в това число са и два корпуса за атомни реактори, вътрекорпусни устройства, връхни блокове, компенсатори на налягането, хидроакумулатори на системата за активно охлаждане на активната зона на реактора, хидроакумулатори на системата за пасивно заливане на активната зона на реактора, възли на главния циркулационен тръбопровод и друго оборудване за първи контур.

След като е приключило изработването, оборудването за „Белене“ се е съхранявало в предприятието.

В края на миналата година българската страна проведе инспекция на оборудването. Изпращането на оборудването от цеховете на Ижорския завод към морското пристанище на Санкт Петербург за по-нататъшно транспортиране в България започна през януари 2017 г. Първият корпус на реактора за АЕЦ „Белене“ бе изпратен през февруари 2017 г.

 

Такса “Смет“ скача двойно за малките населени места

Двоен скок на такса смет в малките населени места и крайните квартали на големите градове. Това прогнозират експерти с влизането в сила на нови правила за събирането на таксата.
Промените бяха гласувани от Народното събрание и влизат в сила от 1 януари догодина, припомня Нова телевизия. Според експертите, промените  ще  увеличат и бюрокрацията. Например – домоуправителите ще трябва стриктно да следят колко хора живеят в съответната кооперация и да водят редовно домовата книга. В противен случай ги грозят глоби до 1000 лева.

Дали това ще доведе до назначаване на нови служители към кметствата и общините ,които да проверяват как се изпълняванаредбата, предстои да видим. Това обаче не се вписва в широко рекламираното съкращаване на чиновници, за което постоянно говори Томислав Дончев.

70% от обществените поръчки у нас – нагласени

 

 

70 процента от обществените поръчки в България са нагласени според оценка на бизнеса

Това обяви председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев.

Той отбеляза, че борбата с корупцията, която е една от спънките в развитието на бизнеса у нас, била оставена на политиците и гражданския сектор, но нямало видим напредък.

“Прогнозираният ръст, който се очаква от порядъка на близо 4% на БВП, ние го оценяваме като реалистичен – той би могъл да бъде и по-висок, ако се решат трите важни проблема пред развитието на бизнеса или ако има съществен напредък – липсата на човешки ресурси, административните тежести и нивото на корупция”, изтъкна Велев пред БНР.

По отношение на програмата за намаляване на административната тежест, обявена от правителството, той отбеляза, че тя се движела в добро темпо.

По въпроса за недостига на квалифицирани кадри в икономиката Велев обясни, че човешки ресурси липсват по няколко причини, като най-главната от тях била емиграцията.

Като отбеляза, че няма необходимост от кардинална промяна в политиката по доходите у нас, Васил Велев повтори тезата на работодателите, че доходите растели по-бързо от икономиката и по-бързо от производителността на труда.

По думите му, България била сред първите 30 процента от държавите в света според размера на доходите.

“И е крайно време да престанем да се овайкваме колко сме бедни и как някой трябва да ни даде. Трябва да насърчим политиките, които водят до стремеж за повишаване на образование и квалификация, стремеж за полагане на един по-производителен труд, който да доведе до по-високи ръстове и по-високи възнаграждения, а не политики, които демотивират хората, които ги оставят в позата на протегната ръка към държавата”, подчерта представителят на работодателите.

 

 

Източник: news.bg

Най-голямото неравенство във възнагражденията в ЕС е в България

 

България е сред страните с най-голямо неравенство в заплащането. Същевременно у нас това се съчетава с невъзможността на социалната система да се справи с този проблем. Това се посочва в представения днес годишен доклад на Европейската комисия „Развитие на трудовия пазар и работната заплата в Европа“, предаде БТА.

Годишният доклад отбелязва още, че според начините за оценка, резултатите могат да бъдат различни, защото у нас промяната в политиките е допринесла най-много за преодоляването на неравенствата в заплащането от 2008 до 2014 година.

От анализа на ЕК става ясно още, че заплатите в България миналата година са нараснали повече от производителността на труда. За същото алармираха и работодателските организации през седмицата. Според тях ръстът на заплатите в България значително изпреварва производителността. За дисбаланса те обвиняват правителството, което постоянно повишавало минималната заплата.

Според бизнеса още по-притеснително е намерението на управляващите да повишат шоково доходите през 2018 г. В бюджета е предвидено минималната заплата да се повиши от 460 на 510 лв., а заплатите в бюджетната сфера с 15%.

Нашата страна бележи растеж от над 5% в почасовото заплащане на труда. Отчита се обаче, че за разлика от повечето страни в ЕС, в България почти няма разлика в заплащането на наетите на граждански и на трудови договори, отбелязва още ЕК.

Годишният доклад на ЕК сочи още, че България е сред държавите с най-висок дял на хората, заети на непълен работен ден заради възможностите, а не заради желанието им.

България е сред страните, в които се наблюдава значителен растеж на заетите в областта на обслужването.

За разлика от повечето държави в ЕС, у нас има спад в заплащането на заетите в областта на финансите и бизнес услугите.

 

Румен Овчаров: Оборудването за “Белене“ е хвърлено и ръждясва сред природата!

 

 

Оборудването за АЕЦ „Белене“ е оставено сред природата, не се съхранява както трябва. Това може да го компрометира и то да не може да се използва повече.

Това заяви в студиото на БТВ бившият енергиен министър Румен Овчаров.

„80% от оборудването на АЕЦ „Белене“ е вече на площадката.  Хвърлено е на природата като играчка. Вече половин година то пристига, обаче е захвърлено сред природата“, каза Румен Овчаров.

„Оттук нататък изцяло зависим от руската страна. Тя може да ни каже, извинявайте, но това става само за старо желязо“, каза още Овчаров и призова управляващите енергетиката в момента да побързат да консервират и съхранят добре това оборудване, преди да е дошла зимата. Овчаров се опасява, че то може да бъде повредено.

„На площадката в Белене преди бе съхранявано оборудване. Вместо да ходят при руснаците и те да им вземат куп пари, да потърсят тези специалисти, които съхраняваха оборудване преди“, каза Овчаров.

„Овчаров обърна внимание, че идва зима. „В случая зависим отново от руската страна, която може да каже, че оборудването е повредено, защото не е съхранявано правилно и да се окажем с един куп скъпо старо желязо, което не можем да продадем. Не дай си Боже да дойдат и онези мургавите с каруците и да го вдигнат“, добави той.

Бях предложил по-добре да си го държим в Русия, поне ще имаме документ, че е съхранявано от руската страна, каза още гостът.

Той заяви, че няма атомна централа без позиция на държавата. „Как някой ще дойде и ще построи централа, без държавата да знае за това. Държавата носи отговорност за отработеното гориво, за радиоактивните отпадъци“, обясни още Овчаров.

„Бях предвидил, че ”Росатом” ще ни осъди за АЕЦ „Белене” и го обявих публично. Заявих, че реакторите може да ги закарат в Банкя и да ги сложат там като паметници на глупостта. Борисов след това мое изказване заяви: ”Овчаров да внимава!” Последва ровене по папките за „Белене”, после повдигане на обвинение за Бобов дол. Прокуратурата беше написала, че се плаща концесионна такса за Бобов дол, а тя беше отпаднала“, каза още Овчаров.

Запитан за бъдещето на проекта за АЕЦ „Белене“, бившият енергиен министър каза, че няма никакво значение кой ще бъде инвеститор, трябва да има позиция на държавата, когато се строи атомна централа.

„Когато не знаеш къде отиваш, със сигурност отиваш в грешната посока“, цитира Овчаров Тери Пратчет и посочи, че такъв е случаят с АЕЦ Белене. Глупави и наивни са приказките на власта, че някой ще дойде и ще построи централа без държавата да знае, тъй като държавата носи отговорност за тази централа, каза още бившият енергиен министър. И припомни, че държавата носи отговорност за евентуалните щети при експлоатацията на една атомна централа.

Ексминистърът беше категоричен, че анализите на БАН ще потвърдят заключенията на HSBC от 2012 година, според които България има нужда от нови електроблокове. По думите му данните от анализите преди 5 години са били манипулирани от тогавашния министър Делян Добрев.

„Кумгейт“ е модел на управление в държавата, смята бившият енергиен министър. Бойко Борисов прави каквото си иска в държавата, Делян Добрев прави каквото си иска в Хасково – това е моделът, категоричен е Овчаров.

Румен Овчаров смята, че случаите „Емко” и „Кумгейт” са тясно свързани точно, защото това е моделът на управление на кабинета „Борисов 3“. „Проблемът не е „Емко”, а „Дунарит” като стана ясно, че той ще става собственост на Емилиян Гебрев“, добави той. „Има абсолютна безнаказаност за хора като Делян Добрев. ГЕРБ управлява от доста време и решиха, че когато те управляват, хората са глупаци“, посочи Овчаров.

Запитан с какво се занимава сега, Румен Овчаров разкри, че вече е пенсионер и получава максимална пенсия, защото през целия си трудов стаж не е пропускал да се осигурява на максималната ставка.

 

Менда Стоянова:Минималната работна заплата от 460 лева ще стане 510 лева

 

 

„Няма да увеличаваме заплатите на калпак. Възможно е такова увеличение и то ще се случи 2018 година. Това ще се реализира благодарение на 2,5 милиарда повече разходи, които се предвиждат в бюджета за следващата година. Тези пари дойдоха от ръста на икономиката. За 2017 очакваме близо 4 % ръст. Този ръст означава по-големи заплати в реалния сектор“.

Това заяви председателят на бюджетната комисия и депутат от ГЕРБ Менда Стоянова в сутрешния блок на БНТ. „Задава се рязък ръст на минималната работна заплата. От 460 лева, каквато е сега, тя ще стане 510 лева“, уточни още шефката на бюджетната комисия. „Синдикатите като видяха 510 казаха – не, ние искаме 530 лева. Е, винаги ще има недоволни, но това е реалността за момента“, уточни още тя.

„Пари има в повече, но те са фокусирани в приоритетните сектори. Мисля, че така е правилно“, категорична е шефката на бюджетната комисия. Тя поясни още, че за сектор образование са предвидени 330 милиона лева, което ще доведе до увеличение на учителските заплати с около 15%.

Депутатката от ГЕРБ бе категорична, че следващият сектор, който поема голяма част от увеличените разходи, е сигурност – отбрана и МВР. „Един милиард лева повече ще отидат предимно за пенсии и здравеопазване, както и за социално подпомагане. Трябва да повишим заплатите в последния сектор, за да привлечем повече хора, които сега се отказват от тази работа, заради заплатата, която е близка до минималната сега. Важно е те да почувстват, че реално имат помощ от държавата“, каза още Стоянова.

„Това са трите големи фокуса на политиката на ГЕРБ, които и през 2018 година ще продължим за развиваме. Все пак да не забравяме и инфраструктурата, по която работим. Там обаче голяма част от проектите ще бъдат финансирани и с европейски проекти и с наш бюджет“, поясни депутатката от ГЕРБ.

 

Одобриха “Източен вариант“ за магистрала “Струма“

 

 

Висшият експертен екологичен съвет (ВЕЕС) при МОСВ взе решение на заседанието си днес за одобряване на осъществяването на инвестиционното предложение за „Подобряване на трасето на Лот 3.2 на автомагистрала „Струма“ по Източен вариант Г 10.50.

Предвид големия обществен интерес, при взимането на решението членовете на съвета проведоха задълбочена експертна дискусия. Те се съобразиха със значителния брой, постъпили в хода на процедурата по оценката на въздействието на околната среда (ОВОС) различни по характер становища, позиции, мнения и възражения по различните варианти на трасе.

Бяха взети предвид резултатите от проведените обществени обсъждания и заключенията на независимите експерти от извършените ОВОС и Оценката за съвместимост с предмета и целите за опазването на защитените зони от мрежата Натура 2000.

За да подпомогнат вземането на решение, в състава на заседанието на ВЕЕС бяха включени представители на научната общност и други  експерти. Заседанието на 12. 10. 2017 г. беше насрочено със заповед на министъра на околната среда и водите, съгласно Правилника за функциите, задачите и състава на ВЕЕС. В работата на заседанието участва и представител на НПО, определен според правилника.

С взетото решение по ОВОС за одобряване на Източен вариант Г 10.50 на трасе на Лот 3.2 на автомагистрала „Струма“ са предписани задължителни за изпълнение условия и мерки по Закона за опазване на околната среда при всичките етапи по реализацията на инвестиционното предложение.

 

Теменужка Петкова: Подписваме договор с Русия за оборудването на “Белене“

България трябва да подпише нов договор с Русия заради оборудването на АЕЦ „Белене“. Това съобщи пред журналисти министърът на енергетиката Теменужка Петкова, цитирана от БНТ.  По думите ѝ, все още не е ясно колко пари ще струва на държавата съхраняването на мощностите за втората атомна централа. Преговорите с Москва най-вероятно ще продължат до края на годината.

По-рано днес премиерът Бойко Борисов се срещна с представители на руската държавна компания „Росатом“, които са на посещение у нас. Петкова обясни, че не се изключва възможността Русия да бъде привлечена за инвеститор в централата, чието строителство беше замразено през 2013 г. Конкретни преговори по този въпрос обаче не са водени.

България до момента е изхарчила над 3 млрд. лева за доставката на оборудване за АЕЦ „Белене“. Реакторите за двата блока на централата са изработени и платени от страната ни, след като България беше осъдена по арбитражно дело от Русия. Окончателно оборудването трябва да бъде доставено у нас до края на годината, но също така то трябва да бъде консервирано, за да се запази.

В момента Българската академия на науките изработва доклад , който да покаже доколко изгодно ще бъде на България да изгради втората атомна централи и какви опции има пред страната. Междинният доклад на учените вече е готов, обяви Петкова. Тя не пожела да коментира резултати от него, но обяви, че той показва, че след 2032 г. ще са необходими допълнителни енергийни мощности на България, но не коментира дали те трябва да са непременно ядрени.

Досега интерес към изграждането на АЕЦ „Белене“ са проявили три компании, една от които – държавната китайска енергийна корпорация.

Правителството отпусна 158 млн. лв. за модернизация на пътя Калотина-София

 

 

Правителството взе решение да се осигурят допълнителни 158 млн.лв., средства от държавния бюджет, за модернизация на пътя Калотина – Софийски околовръстен път. Предвижда се проектът да бъде изпълнен със средства по Механизма за свързване на Европа и от държавния бюджет, съобщиха от правителствената пресслужба.

Планираната обща стойност е 177 милиона лева. Финансовият ресурс по механизма е 47,4 млн. лв.

Републиканският път ГКПП „Калотина“-СОП е част от основната трансевропейска транспортна мрежа и осигурява връзка към трансевропейски коридор „Ориент/Източно Средиземноморски“. Трасето е част от направлението Лондон – Будапеща – Белград – Ниш – София – Пловдив – Истанбул – Калкута, което е най-краткият път, свързващ Западна Европа с Близкия и Средния Изток.

Модернизацията на пътния участък ще подобри трансграничната връзка между България и Сърбия, ще помогне за постигане в голяма степен на завършеност на магистралната мрежа по направлението запад – изток на българска територия, ще се намали времето за пътуване и ще се осигурят комфортни и безопасни условия за движение.

Участъкът, който предстои да бъде модернизиран, включва строителство на автомагистрала с дължина 14,5 км и габарит 25,5 м, както и множество съоръжения като мостове, надлези, подлези, пътни възли и тунели за преминаване на едри бозайници.

 

Секира за джигитите: “Гражданска отговорност“ скача с 200% при нарушения на пътя

От началото на 2018 г. застраховките „Гражданска отговорност” ще се определят индивидуално за всеки шофьор на база нарушенията, които е правил на пътя.
„Подготвяхме се дълго за въвеждането на тази система“, каза  по този повод зам.-председателят на Комисията за финансов надзор (КФН) Ралица Агайн в студиото на Би Ти Ви. Идеята е шофьорите без нарушение да плащат по-ниска цена от базовата, която се плаща в момента, а хората с нарушения – по-висока. За най-недисциплинираните шофьори цената може да скочи до 200% спрямо базовата, за изрядните намалението е около 50%, уточни Агайн.

Една от важните стъпки за въвеждането на системата „бонус – малус” е била да се свържат информационните системи на застрахователите с тези на МВР. При определянето на цената ще се взимат предвид всички регистрирани нарушения и влезлите в сила наказателни постановления.

Със сигурност ще се санкционира шофирането с превишена скорост, защото това нарушение най-често води до инциденти на пътя, обяви зам.-председателят на КФН. Тя уточни, че новата система може и да не влезе в сила от 1 януари следващата година, но със сигурност ще бъде въведена в началото на 2018 г.

Целта не са по-високи приходи за застрахователите, категорична е Ралица Агайн.

Караниколов капитулира, връщат договорите на “Емко“

 

 

Възстановяват договорите на „Емко“, а протестите на работниците се отменят.

Това стана ясно след среща в министерски съвет на премиера Бойко Борисов, икономическият министър Емил Караниколов и собственикът на „Емко“ Емилиян Гебрев.

Борисов заяви, че е разпоредил частните и държавни компании да работят, когато има поръчки, за да се справят в срок.

Нито е имало рекет, нито натиск. Това е желанието на определени политици да не се спират в този процес. Идеята беше частни, държавни заводи, държавен посредник да бъдат, не само равнопоставени, но и всеки да защитава своите интереси“, заяви Борисов.

Икономическият министър Емил Караниколов обяви, че от днес започва възстановяване със споразумение на договорите на „Емко“ в пълния им размер.

Той благодари на ВМЗ, че са откликнали, когато е имало нужда, и продукцията им ще бъде изкупена от „Кинтекс“, тъй като има интерес. Той обяви, че ВМЗ скоро ще получат и други договори, за други боеприпаси.

Емилиян Гебрев, собственик на“Емко“, заяви, че се взело най-правилното решение, което позволява да се запази добрият имидж на държавата и е добре този еталон на сътрудничество между държавна и частна фирма да продължи да работи.
Оттук нататък няма да се повтори това с фирмите от бранша.

Гебрев отбеляза, че е важно, че държавата е застанала зад гърба им и те се чувстват силни на външния пазар. Оръжейникът благодари на премиера.

Припомняме, въпреки че в края на миналата седмица лицензът за търговия на „Емко“ бе възстановен, работниците излязоха и в понеделник отново на протест в София.

Техният протест бе причина премиерът Борисов да закъснее за Консултативния съвет по национална сигурност, който се оказа провален заради липса на кворум.

Собствениците, управата и работниците от „Емко“ настояха освен лиценза да си получат обратно и договорите, прехвърлени към ВМЗ във времето, когато заради нарушения на безопасността, бяха лишени от лиценз.

Сега казусът намира развръзка, въпреки че по думите на икономическия министър Караниколов основният проблем на „Емко“ е, че не притежава достатъчно складове. Той посочи преди дни, че след като лицензът е върнат, „Емко“ може да прави каквото иска с продукцията си, а протестите на работниците от „Емко“ той определи като „рекет“ към държавата.

 

 

Николина Ангелкова не смята да подава оставка

 

 

Министърът на туризма Николина Ангелкова не вижда причина да подава оставка, съобщава БТА.

В началото на миналата седмица Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти поиска от Ангелкова да напусне позицията си. По думите на министъра на туризма обаче недоволството от политиката в туристическия сектор, изразено от организацията, представлява мнението само на част от браншовите сдружения. Тя допълни, че изразяването на несъгласие с политиките на ведомството е право на организацията.

Ангелкова изтъкна и, че в националния регистър има над 300 сдружения, три били регистрираните организации, свързани с туроператорска и турагентска дейност, а регистрираните туроператори и турагенти са над 3000. Министърът каза още, че в АБТТА членуват – 80 – 90 организации, така било и в БАТА и в Националното сдружение „Туризъм“.

Ангелкова е категорична, че фактите за сектора доказват прогрес. Тя смята, че със сигурност има още какво да се желае, защото Министерството съществувало от три години, а проблемите в бранша са трупани отдавна. Министърът цитира и данни на НСИ, които сочат увеличение на  броя туристите в България. 

„Продължаваме напред с диалог. Вече втора година имаме най-успешния туристически сезон. За първите осем месеца на тази година общият брой на чуждестранните туристи, който са посетили България, е над 6 500 000.Международното признание, което получаваме е на достатъчно високо ниво“, обясни Ангелкова и добави, че данните за туристите са НСИ и БНБ.

Ние сме министерство, работим с официални данни„, изтъкна министърът по повод на твърденията, че има несъответствие в оповестения и реалния брой туристи, посетили България.

От изказването на Ангелкова стана ясно, че до месец предстои обществена поръчка за обновяването на туристическия ни портал, като се предвижда сайтът да бъде надграден с нови езикови версии, включително и обвързването му със социалните мрежи.

От бюджета за следващата година са поискани повече средства за национална реклама с тенденция през следващите три години те плавно да се увеличават, съобщи министър Ангелкова. Общият бюджет на Министерството за тази година е около 16 млн.лева, за реклама са 12 млн.лева. Поисканото увеличение за догодина е в размер 2 – 3 млн.лева.

Ангелкова обясни, че се очаква още една поръчка за интегрирани рекламни кампании по целевите за България пазари, като целта е да се обхванат първите 30 пазара, от които посрещаме най-много туристи.

Николина Ангелкова коментира и предстоящото председателството на страната ни на Съвета на ЕС. По нейни думи предстоят общо 6 ключови събития. В тази програма се нарежда и среща на високо ниво на министрите на туризма на ЕС на тема „туризъм и икономически растеж“ , планирана на 13 февруари. На 15 февруари пък ще има международна конференция с участието на министри на туризма и извън ЕС

Австрийците от “Капш Трафик Солюшън“ ще изграждат тол-системата у нас

Консорциум „Капш Трафик Солюшънс“ е определен за изпълнител на обществената поръчка за проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа.
Тя ще бъде на база изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т (тол) и на база време за леките автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5 т (електронна винетка). Председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Дончо Атанасов подписа решението за класиране на участниците в процедурата и определянето на изпълнител на обществената поръчка.

Класирането на участниците, съгласно обявения критерий за оценка „Икономически най-изгодна оферта“, е следното:

КОНСОРЦИУМ „КАПШ ТРАФИК СОЛЮШЪНС“ – с комплексна оценка 100 точки;

КОНСОРЦИУМ „ТОЛ БЪЛГАРИЯ“ – с комплексна оценка 74,27 точки.

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 19 месеца. Изграждането на тол системата ще бъде за сметка на избрания изпълнител. След успешното й внедряване инвестицията следва да се възвърне чрез събраните приходи.

Кирил Домусчиев дава Валери Симеонов на съд

 

 

В писмо до медиите председателят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България Кирил Домусчиев заявява, че ще съди зам.-министър-председателя Валери Симеонов за клевета.

Домусчиев заявява, че днес е възложил на адвокатите си да заведат дела за „всичките клевети, внушения и обиди, изказани нееднократно от Валери Симеонов по мой адрес и по адрес на нашите компании“.

Председателят на КРИБ е категоричен, че тези „неверни твърдения“ не само вредят на неговия имидж, но и на целия бизнес климат в България. Също така това на практика е сериозен натиск от страна на Симеонов върху независимия български съд, на който предстои да се произнесе по арбитражно решение, казва още Домусчиев.

Миналата седмица Валери Симеонов внесе сигнал до главния прокурор срещу решение на Арбитражния съд по делото за „Български морски флот“. Решението променя условията по приватизационния договор, които дават право на собственика Кирил Домусчиев да съкрати броя на корабите и работниците в дружеството.

 

Публикуваме позицията на Кирил Домусчиев без редакторска намеса:

„С недоумение гледам как по медиите Вицепремиера по икономическите и демографски въпроси Валери Симеонов води с голяма арогантност поредната си клеветническа кампания срещу мен и Български Морски Флот. В същото време с колеги работодатели отчетохме, че не виждаме нищо полезно свършено за бизнеса в България от този човек в новото му амплоа на Вицепремиер. Некомпетентността и арогантността му са отчайващи, а опитът му да бъде специалист по всичко, обикаляйки множество телевизии, буди усмивки.

От турове по медии и плажове остава ли му време да свърши нещо практически полезно за държавата?! Търпението ми се изчерпа и днес възложих на адвокатите ми да заведат дела за всичките клевети, внушения и обиди, изказани нееднократно от Валери Симеонов по мой адрес и по адрес на нашите компании. Тези неверни твърдения не само вредят на моя имидж, но и на целия бизнес климат в България. Също така това на практика е сериозен натиск от страна на Симеонов върху независимия български съд, на който предстои да се произнесе по арбитражно решение.

Клеветите му надхвърлят всякакви граници, такива, каквито и жълтите вестници не биха си позволили.

Поредният пример е историята му за някаква 120-метрова яхта, която БМФ е купило и отчело като инвестиция. Бих се радвал, ако Валери Симеонов ми покаже къде я е видял записана в балансите и отчетите на компанията, и къде се намира тя. Ако го направи, ще препоръчам на управителния съвет на дружеството да вземе решение да му я дари!

Ако не успее да докаже твърденията си, му препоръчвам да се извини публично. Същото важи и за твърденията му, че БМФ купувал „големи кораби с малки двигатели“! Още една проява на некомпетентност! Цялата морска гилдия се смее на „експертността “ на Симеонов в областта на корабоплаването. Корабите са големи, защото такива иска пазарът днес, а двигателите им са по-икономични като разход на гориво, защото са съвременни. Не може те да имат ледови клас, а да нямат необходимата мощност. Спирам дотук с коментара си за Вицепремиера по клеветническите въпроси Валери Симеонов. С него оттук нататък ще се виждаме често в съда!“

Емил Караниколов: Вече усещаме рекет към държавата от “Емко“

Емил Караниколов Снимка БНТ

 

 

Лицензът беше спрян поради нарушение на закона. И то не формални, а такива, които застрашаваха сигурността на населението и на работещите в завода, заяви в „Денят започва” на БНТ икономическият министър Емил Караниколов.
„Дружеството не притежава достатъчен брой складове, в които да прибере продукцията си и около 100 контейнера с готова продукция не бяха прибрани в складове, а стояха на производствената площадка”, каза Караниколов.

„Лицензът беше върнат, тъй като бяха отстранени нередностите, които водят до пряка опасност за населението и работниците. Контейнерите бяха изнесени и в момента се намират на пристанище Бургас. Тази продукция вече може да бъде изнасяна в чужбина. За продукцията има интерес и те могат да я продадат. Не знам защо продължават протестите в такъв случай. Вече усещаме някакъв рекет към държавата”, заяви Караниколов.

Министърът подчерта, че няма специално отношение към нито едно дружество във военнопромишления комплекс. Оръжейният търговец „Кинтекс“ е прекратил договорите си с „Емко“ и е подписал такива с ВМЗ „Сопот“, за да обезпечи собствените си договори с трети страни-потребители. Въпросът е защо държавното дружество „Кинтекс“ е сключило договор с по-скъпа частна компания, подчерта Караниколов.

Надявам се до края на годината икономическият растеж и ръстът на БВП да достигнат 4%. Ръстът на доходите се доближава до 10%. Мисля, че се справяме добре. Ще предложим и мерки, които да насърчат инвеститорите, каза още Емил Караниколов.

 

Борисов прие представители на протестиращите работници в “Емко“

Министър-председателят Бойко Борисов прие представители на протестиращите работници в оръжейния завод „Емко“, които настояваха да изложат проблемите си лично пред него. Позицията им за развитието на ситуацията през последните месеци беше представена от собственика на предприятието Емилиян Гебрев и членове на Инициативния комитет.

„Винаги съм бил на мнение, че трябва да се изслушват страните и да се намери решение в диалог“, посочи премиерът. Прието беше предложението му още днес да започнат преговори между ръководството на предприятието и Министерството на икономиката за изчистване на спорните въпроси около сключените от „Емко“ договори.

Протестът на работещите в „Емко“ приключи със закана за нов протест, ако не бъдат решени проблемите с договорите. Представители на Инициативния комитет, заедно със собственика на предприятието Емилиян Гебрев се срещнаха с министър-председателя Бойко Борисов и с икономическия министър Емил Караниколов.

След срещата Димитрина Маркова, финансов директор на „Емко“, заяви, че г-нБорисов е изслушал и двете страни и се е запознал със ситуацията.

„Премиерът разпореди утре да се реализира работна среща в държавната „Кинтекс“, чийто принципал е министърът, да се изяснят всички казуси и да му се докладва. След утрешното решение на нашите проблеми с нашите договори, ако не се върне изходната ситуация към май месец, когато започна атаката към нас по най-разумния начин за държавата и за нас работещите в „Емко“, протестите ще продължат“, заяви Маркова.

Така за сряда Инициативният комитет, чиито представител е Димитрина Маркова, планира нов протест, който се очаква да бъде още по-масиран и от този, провел се в петък 6-ти октомври. „От утрешното дипломатично решение на министър Караниколов ще зависи дали протестите ни ще продължат“,заяви Маркова.

Емилиян Гебрев, собственик на „Емко“ посочи, че прехвърлянето на договора от „Емко“ към ВМЗ „Сопот“ е проблем на държавата. „Това не е наш проблем, а на този, който го е прехвърлил този, който го е прехвърлил, той да си го върне. Това си е проблем на министъра“, посочи Гебрев.

Той настоя за принципно разрешаване на казуса и отново припомни, че частната собственост според Конституцията е неприкосновена.

На въпрос, как ще коментират проверките на НАП, Гебрев посочи: „Когато някой ги праща – те какво да правят – проверяват“. „Ако всичко се върне на изходна позиция май месец – ние ще си понесем всички загуби, без да имаме каквито и да било претенции“, заяви Гебрев.

Той коментира въпроса дали биха си потърсили правата пред съда.

На въпрос дали продължават да искат оставката на Караниколов, Гебрев посочи, че това е въпрос на морал и вътрешно разбиране. „Аз, ако съм на негово място, след такъв скандал, след такива груби грешки, за да си запазя честта и достойнството – на часа и секундата, аз бих си я подал“.

От пресцентъра на МС съобщиха, на среща протестиращите работници в оръжейния завод „Емко“ лично изложиха пред премиера Борисов позицията си.

„Винаги съм бил на мнение, че трябва да се изслушват страните и да се намери решение в диалог“, е посочил премиерът.

Според съобщението е било възприето предложението на Борисов още днес да започнат преговори между ръководството на предприятието и Министерството на икономиката за изчистване на спорните въпроси околосключените от „Емко“ договори.

 

Работниците от “Емко“ на нов протест, искат си договорите и среща с Борисов

 

 

С викове оставка и мафия започна поредният протест на работниците от „Емко“ на площад „Независимост“.

Днешният протест е 12-ти поред. Протестиращите носят трансперанти с лика на министър Караниколов, на които пише „Той“, както и надписи: „Вън мафията от нашия бранш“.

Димитрина Маркова, финансов директор на предприятието, заяви пред събралите се работници: „Г-н министър, вие и тази сутрин казахте, че ние рекетираме държавата. Вие ни рекетирате, вие ние отнемате договорите.“

Маркова цитира писмо от външнотърговското дружество „Кинтекс“, съдържащо указания за методиката на изпитания и начина на тестване на продуктите за Индия. Маркова посочи, че за други дестинации няма проблем, но за Индия имат проблем… Това е рекетьорство от държавното дружество „Кинтекс“ с принципал министъра на икономиката. Малко преди да започне протеста самият министър Караниколов заяви, че протестите са форма на рекет.

Не искаме чуждо – искаме си нашето – вие сте този, който отне лиценз противозаконно„, посочи Маркова.

Те дължат, ние имаме да вземаме – крадци„, заяви още финансовият директор. Искаме си нашето, не чуждото, каза още тя във връзка с прекратените три договора на предприятието.

„Лишават ни от изконното право на труд“ – извика от трибуната и Красимир Падарев, директор производство на ЕМКО в Монтана. Последваха викове „мафия“.

По думите на Падарев лицензът е бил бе върнат, защото са били неуморни.

Не е честно срещу тези отрудени хора да действате така – на принципа разделяй и владей, заяви Маркова и визира противопоставянето им с ВМЗ Сопот.

Малко след 10 часа стана ясно, че премиерът Бойко Борисов е решил да се срещне с протестиращите, които още миналата седмица настояха на разговор само с него.

Димитрина Маркова и Красимир Падарев приеха, като на срещата в Министерски съвет присъства и министърът на икономиката Емил Караниколов. Представителите на Инициативния комитет обявиха решението да приемат протегнатата ръка за диалог.

От трибуната на протеста те заплашиха, че ако до сряда няма решение на техния казус в протеста ще се включат не 1300 човека, а много повече и тогава всички ще отидат при тях.

Протестиращите направиха символична стена под прозорците на Министерски съвет, където се очаква да се проведе срещата.

Припомняме, в петък Междуведомственият съвет по отбранителна индустрия и сигурност на свое заседание единодушно реши търговският лиценз на оръжейния завод „Емко“ да бъде възстановен, след като разгледа доклада на полицията, в който се констатира, че са изпълнени предписанията относно нередностите, носещи пряка опасност за работниците и населението. Връщането на лиценза бе отлагано няколко пъти с мотива, че все още има неотстранени нередности.

Работниците на „Емко“ протестират от два месеца. 

Миналата седмица работници на „Емко“ протестираха отново, като този път окупириха и жълтите павета в София. Така и успяха да издействат среща с икономическия министър. Тогава той и обеща да забърза процедурата с оценката на лиценза.

На пресконференция миналата седмица Караниколов защити като целесъобразни преподписаните договори с ВМЗ-Сопот, тъй като цените, предложени от държавния военнопромишлен комплекс, са с 10% по-ниски от тези на „Емко“.
Според него „Кинтекс“ и ВМЗ – Сопот ще реализират по-добра печалба.

Доклад: Пътищата у нас са по-лоши от Танзания, Алжир и Мали

Източник: БГНЕС
Непрекъснатите хвалби на управляващите, че подобряват пътищата в България, харчейки милиарди, засега не водят до реален резултат. Това става видно от поредната класация в ежегодния доклад на Световния икономически форум за качеството на инфраструктурата.

В проучването за 2017 г. страната ни е поставена на 93-то място по качество на пътищата сред 137 изследвани държави. Непосредствено преди нас са страни като Танзания, Алжир, Черна Гора, Мали, Армения, цитира в. „Сега“. С еднаква оценка като България са Виетнам и Уганда, а непосредствено след нас, с незначителна разлика, се нареждат Лаос, Уругвай, Аржентина, Етиопия. Първо място в класацията за най-качествени пътища заемат Обединените арабски емирства.

В челото са още Сингапур, Швейцария, Холандия, Португалия. САЩ завършват първата десятка, а Германия е едва 15-а. Показателно е, че позицията на страната ни е в дъното на класацията по лоши шосета за поредна година, макар да има минимален напредък. През 2015 година например Световният икономически форум ни постави на 99-о място, но от 140 страни. Малка утеха сега е, че изпреварваме Сърбия (на 100-тна позиция), Босна и Херцеговина (109-а) или Румъния (120-а). Далеч пред нас са Гърция, класирана на 44-то място, и Турция – 30-а. Македония не е включена в изследването.

Отчайващото състояние на пътищата у нас бе критикувано през миналата година и от Еврокомисията.

 

Бюджет 2018: 700 млн. повече за заплати във всички сектори

Правителството е заделило 700 милиона повече за заплати в следващия бюджет. Сред увеличените възнаграждения ще бъдат и полицейските, но все още се обсъжда точно с колко. Ще има повече пари и за здравеопазването. Това стана ясно от думите на финансовия министър Владислав Горанов по време на извънредна пресконференция на ГЕРБ в партийната централа, предаде Канал 3.

Предвидени са със 700 млн. повече разходи за персонал и то във всички сектори, които се финансират от бюджета, каза Горанов. Заложен е и по-нисък дефицит.

„Във всички сфери с различен размер, средно близо 10 на сто е увеличението на разходите за персонал“, добави финансовият министър.

„Първият приоритет ни е ясен от много месеци насам“, каза за сектора на образованието Горанов. „Добрата новина е, че увеличението на учителските заплати вече дава резултат“, обобщи той и посочи, че  химици, биолози и други специалисти от научните институти напускат и влизат в българското училище. Това е начин най-добрите преподаватели да бъдат мотивирани и да влязат в клас, доволен е Горанов.

„Ръст ще има и в системата на здравеопазването. Има планирано увеличение на заплатите на полицаите, дайте ни време“, уточни министърът, като допълни, че не иска да оповестява числа, преди да е разговарял с вътрешния министър Валентин Радев.

По думите му, следващата година се очертава също да бъде добра за икономиката ни, доходите сега растат с двуцифрени темпове, расте и потреблението, констатира Горанов. Всичко това безспорно дразни нашите опоненти, допълни той.

Следващата седмица Горанов ще обсъди бюджета с министрите поотделно, а след 15 октомври – и в Съвета за тристранно сътрудничество. В рамките на законовия срок, до края на 31 октомври, Бюджет 2018 ще бъде внесен в Народното събрание, обеща Владислав Горанов. „Дотогава всичко ще е ясно, ние и сега имаме много висока степен на готовност“, уточни още финансовият министър.

Караниколов се оправда: Не съм нареждал на “Кинтекс“ да прекратява договорите с “Емко“

Снимка Ладислав Цветков, БТВ

 

 

Министърът на икономиката Емил Караниколов беше категоричен, че не е давал указания да се прекратяват договорите на държавния оръжеен посредник „Кинтекс” с „Емко”.

“Няма такава моя санкция. „Кинтекс” е извършил анализ на търговския риск и за да обезпечи изпълнението на договора с третата страна е предприел тези действия, като е прекратил договорите, ВМЗ са встъпили в изпълнението им и в момента тази продукция се изработва”, подчерта министърът в предаването „Лице в лице” по БТВ.

Според него дори „Емко“ сама поискала да се анулират договора им с индийските представители. И то точно този, по който индийците имали интерес да присъстват на приемката.

„Ние трябва да пазим държавния интерес. „Дунарит“ е дружество, което прави уникална продукция. Но когато няколко дружества прави еднаква продукция, „Кинтекс“ е длъжна да пита всичките“, заяви Караниколов. По думите му това може да се направи от ВМЗ и от Емко.

Той подчерта, че това е търговски спор. „Аз не се бъркам в работата на дружествата”, отбеляза Караниколов.

По повод  протеста на работниците от „Емко” въпреки възстановения лиценз министърът заяви, че  ги е поканил на среща, но те са отказали с аргумента, че той ги е излъгал.

„С кое съм ги излъгал”, учуди се министърът. „Днес са с нови искания, които не сме обсъждали – възстановяванe на прекратените договори с „Кинтекс”, допълни той.

Министърът отбеляза, че влизането на служители на НАП в „Емко” няма нищо общо с казуса с лиценза.

„Има запор на акциите на трето дружество, което „Емко” казва, че му е собственик. Няколко пъти органите на НАП са се опитали да получат официално тези акции, отказано им е. Полицията пък е длъжна да окаже съдействие на всеки държавен орган, който има някаква процедура”, обясни той.

„Не са проверявали документи на „Емко”, търсят съвсем друга собственост, блокирана от българската държава по съвсем друго производство”, допълни министърът.

 

НАП и МВР влязоха в офиса на “Емко“

 

 

Данъчни инспектори проверяват офиса на „Емко“ в София на ул. „Джеймс Баучер“, съобщи bTV. Това става малко след като министърът на икономиката Емил Караниколов заяви, че предприятието ще си върне лиценза за износ на специална продукция.

От НАП и МВР потвърдиха за проверката. От приходната агенция твърдят, че ревизия във фирмата тече отдавана, а фактът, че инспектори са влезли в офиса точно днес е просто съвпадение.

НАП проверява нещо в „Емко“ и ние присъстваме. Така е било на много други места„, коментира вътрешният министър Валентин Радев.

Малко по-късно от НАП обясниха, че са търсели запорирани акции на „Дунарит“ в офиса на „Емко“. Акциите били на трето лице.

Припомняме, малко по-рано стана ясно, че решението за връщане на лиценза е взето единодушно от членовете на Междуведомствения съвет към Министерския съвет и предписанията към фирмата са изпълнени.

Това означава, че от днес фирмата отново е пълноправен участник на международните пазари, съобщи министъра на икономиката Емил Караниколов. От тук нататък дружеството има право да внася и да изнася компоненти и продукцията, която изработва.

Връщането на лиценза бе отлагано няколко пъти с мотива, че все още има неотстранени нередности. Очакваше се и доклада на Националната полиция, а като основни открити нередности се посочваха нарушения при съхранение на продукцията и безопасността на работа.

Миналата седмица работници на „Емко“ протестираха отново, като този път окупириха и жълтите павета в София. Така и успяха да издействат среща с икономическия министър. Тогава той и обеща да забърза процедурата с оценката на лиценза.

 

Връщат лиценза на “Емко“

 

 

Оръжейното предприятие „Емко“ ще има отново лиценз за търговия.

Отнетият му лиценз ще му бъде върнат, информира на нарочен брифинг икономическият министър Емил Караниколов. 

Това става след като Междуведомственият съвет по отбранителна индустрия и сигурност имаше тази сутрин заседание, на което е решено търговският лиценз на оръжейния завод „Емко“ да бъде възстановен.
Емил Караниколов информира, че Междуведомствения съвет към Министерски съвет е разгледал доклада на полицията. Констатира се, че са изпълнени предписанията относно нередностите, носещи пряка опасност за работниците и населението. Решението за връщането на лиценза е взето единодушно.

 Това означава, че от днес фирмата отново е пълноправен участник на международните пазари, съобщи Емил Караниколов. От тук нататък дружеството има право да внася и да изнася компоненти и продукцията, която изработва.

Връщането на лиценза бе отлагано няколко пъти с мотива, че все още има неотстранени нередности. Очакваше се и доклада на Националната полиция, а като основни открити нередности се посочваха нарушения при съхранение на продукцията и безопасността на работа.

Миналата седмица работници на „Емко“ протестираха отново, като този път окупириха и жълтите павета в София. Така и успяха да издействат среща с икономическия министър. Тогава той и обеща да забърза процедурата с оценката на лиценза.

Тази сутрин работници от Монтана и Трявна също се запътиха към София с намерение да протестират от 14 часа на на площад „Независимост“.

Освен че настояват за възстановяването на лиценза на завода,оръжейниците от „Емко“ искат да бъде решен и въпросът с блокираната на пристанище Бургас вече произведена продукция, както и проблемът с договорите между предприятието и търговската компания „Кинтекс“.
Затова и най-вероятно възстановяването на спрения лиценз няма да спре протеста на работниците.

На брифинга в МИ Министър Караниколов уточни, че една от констатираните нередности е била свързана с наличието на боеприпаси, които не се съхраняват правилно в складове, а са били на самата производствена площадка. Тази нередност е била отстранена.

Естествено имало и други предписания, но те не застрашават живота на работниците и населението, посочи Караниколов.

Относно договорите, които са прекратени от „Кинтекс“ , Караниколов опроверга твърденията, че в качеството си на министър на икономиката е разпоредил спирането на въпросните търговски взаимоотношения. „Това не е вярно. Не се бъркам в работата на никое търговско дружество по отношение на техните контрагенти или на договорите, които имат“.

Относно преподписаните договори с ВМЗ-Сопот министър Караниколов уточни, че цените, предложени от държавния военнопромишлен комплекс, са с 10% по-ниски от тези на „Емко“.

„Дори да се забавим с десет седмици с доставката на тази продукция към трета страна – това ще се покрие от разликата, която е дадена от ВМЗ. Към момента от третата страна са поискали от нас информация какъв ще е срокът на забава за изработване на тази продукция, без да казват кой да е производителя, такива вече са изпратени, забавата ще е в шестседмичен срок“, уточни Караниколов.

Според него „Кинтекс“ и ВМЗ – Сопот ще реализират по-добра печалба.

Министърът обеща на работниците Междуведомственият съвет да разгледа бързо техните искания и изтъкна, че за произведената от „Емко“ стока има голям интерес и търсене.

На въпрос, свързан с включването на „Емко“ в забранителния списък на Държавния департамент на САЩ, министър Караниколов заяви, че трябва да се работи за излизането на дружеството от въпросния забранителен списък.

Караниколов посочи, че ще бъде сформиран Национален икономически съвет към Министерство на икономиката, който ще работи за подобряване на нормативната база и подпомагане на военнопромишления комплекс в България.

Две ценови оферти за ТОЛ системата

 

 

Отвориха ценовите оферти на фирмите участници в обществената поръчка за ТОЛ системата. До отваряне на ценовите оферти стигнаха двама от участниците.

Фирмата, предложила по-ниска цена е „Капш трафик солюшънс“- 149 997 000 лв без ДДС. Консорциум „Тол България“ предлага 193 500 000 лв без ДДС.

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 19 месеца. Индикативната ѝ стойност е 200 млн. лева без ДДС. Изграждането на ТОЛ системата ще бъде за сметка на избрания изпълнител.

След успешното ѝ внедряване изпълнителят ще възвърне своята инвестиция с пари от събраните приходи.

Оферти са подадени от шест участници.

Припомняме, като едно от важните неща, които трябва да се свършат в мандата, правителството определя въвеждането на ТОЛ системата. За това особено много настоява министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, който предупреди за съпротива и че очаква изборът да бъде обжалван, а процедурата отново да се забави. „Едни хора вече втора година се опитват да саботират ТОЛ системата“, заявиНанков.
За въвеждането й настоява и транспортният министър Ивайло Московски.

Преди две седмици бе разпространен и фалшив имейл от името на НАП с информация за победител в системата. Информацията бе опровергана късно вечерта от АПИ, от където увериха, че ще сезират и ДАНС за случая.

В началото на годината като едно от първите си действия като новоизбран президент Румен Радев се обяви против възобновяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка за тол таксите. В профила си във фейсбук Радев информира, че от съобщение на сайта на Агенция „Пътна инфраструктура“ от 29 декември 2016 г. става ясно, че е възобновена процедурата за възлагане на обществена поръчка за проектиране, изграждане и въвеждане на електронна система за събиране на тол такси от автомобилите над 3,5 т. Това беше и едно от първите явни противоречия между премиера, тогава втори мандат и в оставка, Борисов и новия държавен глава.

На 18 май обществената поръчка бе възобновена от АПИ, за да бъде прекратена отново само дни по-късно – на 22 май заради подадени на 19 май три жалби.

Резултати от оценяването на техническите оферти на участниците, извършено от тръжната комисия, са следните:

– Обединение „БГ ПЪТ“ – участникът е предложен за отстраняване;

– КАПШ ТРАФИК СОЛЮШЪНС – Оценка за функционалност и експлоатационни качества на системата, реализация на хардуерна система – 10 т. Оценка за план за изпълнение и управление на риска – 10 т. Оценка за качество при изпълнение на поръчката – 10 т. Техническа оценка – 100 т.

– ТОЛЛНЕТ АД, Чехия – участникът е предложен за отстраняване;

– СИЕЛА НОРМА АД – участникът е предложен за отстраняване;

– Обединение „ТЕЛЕТОЛ“ ДЗЗД – участникът е предложен за отстраняване;

– Консорциум „ТОЛ БЪЛГАРИЯ“- Оценка за функционалност и експлоатационни качества на системата, реализация на хардуерна система – 5 т. Оценка за план за изпълнение и управление на риска – 5 т. Оценка за качество при изпълнение на поръчката – 10 т. Техническа оценка – 66,67 т.

Предстои комисия да провери дали двамата участници отговарят на изискванията.

Българският земеделец е най-бедният на Балканите

 

 

Българският работник в сектор „Земеделие“ е най-бедният на Балканите. Данни за това твърдение представи президентът на КНСБ Пламен Димитров, който откри международна конференция за заплащането в сектора, организирана от Федерацията на независимите синдикати в земеделието към КНСБ и с подкрепата на фондация „Фридрих Еберт“.

Българският земеделски работник получава средно 419 евро. След него е само македонският му колега, който получава 401 евро.

За сравнение в Хърватия заплатите за такъв вид труд са средно 926 евро. ВБосна средното възнаграждение е 632 евро, в Черна гора – 771 евро.

Най-богатите земеделски работници живеят в Словения, където получават по 1346 евро. Близо до нас е само Сърбия, където заплащането е 463 евро.

Увеличение на доходите на работещите в сектор „Земеделие“ с 42% до 2021 година е една от целите на Федерацията на независимите синдикати, заяви председателят Светла Василева. Целят и увеличаване на заетостта с 15 на сто. Това ще помогне и за изсветляването на отрасъла, който, според синдикатите, е близо 40 %.

В дискусиите участват 17 представители на различни синдикати от 6 държави, сред които Турция, Сърбия, Босна и Херцеговина.

Бедността в България е ужасяваща. Първото нещо, което разбрах в страната е, че минималното заплащане във Франция се равнява на заплатата на българските депутат, заяви д-р Хелене Кортлендер, директор на „Фридрих Еберт“ за България.

На всеки лев допълнителна добавена стойност в сектор „Селско стопанство“, работникът получава едва 30 стотинки към заплатата си, изтъкна пред участниците в конференцията икономистът в КНСБ Любослав Костов.

Според Института по социални и синдикални изследвания (ИССИ) към организацията в хранителната промишленост разходите за единица труд на час са 4,16 лв. Като процент от общите разходи на дейността това представлява едва 8,1 на сто.

Между 50 до 80 % с новите страни-членки е разликата в заплащането на труда в България и в останалите страни-членки варира, според данни на ИССИ. За старите, разликата е 3 до 10 пъти за старите, изтъкна Любослав Костов.

Според президента на КНСБ Пламен Димитров у нас се наблюдава изкривяване на пазара заради европейските средства, които постъпват в сектор „Земеделие“. От близо 15 млрд. лв., 11 млрд. лв. са били насочени към зърнопроизводството. Това концентрира огромни средства в малко ръце и пречи както на заплащането, така и на развитието на сектора като цяло, заяви лидерът на конфередерацията.

 

РИОСВ-Пазарджик отхвърли проекта за добив на волфрам във Велинград

 

Екоинспекцията в Пазарджик отхвърли реализирането на инвестиционното предложение за „Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център„, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Пазарджик, цитирани от БТА. Мотивите им са, че не са отчетени потенциалните замърсявания.

Директорът на екоинспекцията е подписал решение по Оценката за въздействие върху околната среда/ОВОС/, с което не одобрява осъществяването на инвестиционното предложение на „РЕСУРС-1″АД на територията на община Велинград.

От инспекцията посочват, че до решението се е стигнало след резглеждане на Експертен екологичен съвет на 27 септември 2017 г. На заседанието 19-членният съвет при РИОСВ-Пазарджик не е одобрил доклада за ОВОС, внесен от инвеститора, с 18 гласа „против“ срещу 1 „за“.

Мотивите на експертите са, че в доклада не са отразени съществуващите водохващания за питейно-битови нужди, които попадат в рамките на заявената площадка. Не са отчетени потенциалните въздействия върху повърхностните води и е напълно реалистично питейните води да бъдат замърсени от рудодобива. Същото се отнася и за атмосферния въздух в района на евентуална бъдеща мина.

Друг мотив за решението на експертите е, че липсват мерки за недопускане замърсяването на водоизточниците. Взето е предвид и становището на РЗИ – Пазарджик, според което дейността на мината ще доведе до сериозно отрицателно въздействие върху околната среда в района и до рискове за здравето на хората в близост до находището.

Екоинспекторите са взели предвид и внесените над 6000 писмени становища от граждани, обществени организации и юридически лица, които декларират принципно несъгласие. Хората са против реализацията на това инвестиционно предложение.

 

БСП показа пипалата на Делян Добрев и в енергетиката: Кумгейт и в управата на “Булгартрансгаз“

 

 

След като осветиха скандала кумгейт в Хасково, от БСП сигнализираха за нов – свързан с енергийната фирма „Булгартрансгаз“.

Членът на Изпълнителното бюро на БСП Атанас Зафиров обясни как се управлява държавното дружество. То има двустепенна форма на управление – с управителен и надзорен съвет, обясни Зафиров. И напомни, че Димитровград е част от Хасковска област, където решенията явно взима депутатът от ГЕРБ Делян Добрев, който е и председател на областната структура на управляващата партия.

С благословията на Делян Добрев постовете си са заели председателят на Управителния съвет на „Булгартрансгаз“ Таня Захариева, която е и председател на Общинския съвет в Хасково, както и зам.-председателят на надзорния съвет на дружеството Владимир Митрушев, бил по-рано и зам.-кмет на Димитровград, обясни Атанас Зафиров.

Изпълнителният директор Георги Гегов бил мъж на депутата от ГЕРБ Теодора Георгиева, а двамата заедно кумували на депутата от управляващата партия Александър Ненков и съпругата му Пламена Ненкова.

„Пламена Ненкова пък е служител в „Булгартрансгаз“ и е подчинена на своя кум. Това е реален конфликт на интереси“, обясни депутатът от БСП Иван Иванов.

Новият „кумгейт“ стига и до парламента, тъй като майката на Ненков – Юлия Ненкова, е председател на Комисията за защита на конкуренцията, а баща му – Румен Ненков е конституционен съдия.

Затова младите напускат страната ни – нямат роднина или кум от ГЕРБ, обобщи Зафиров.

„Тази роднинска връзка и зависимости се пренасят не само на общинско ниво, но и в държавните предприятия, каквото е „Булгартрансгаз”. Там не са само кумове, а това дружество до голяма степен определя енергийната политика на България“, продължи Зафиров. И риторично попита: Докъде се простират пипалата на този октопод, създаден в Хасково?

Валери Жаблянов коментира, че това са трайни стабилни, почти институционализирани роднински връзки по вертикала за разпределение на ресурси. По думите му по този начин се изграждат модели, които деформират местната и националната власт по посока на определени олигархични групи. „Този модел не може да бъде наречен демократичен“, категоричен е той. Въпросният модел обслужва изпълнителната власт и управляващото мнозинство, става ясно от изказването му. „За нас това е осъдително“, отсече Жаблянов. Според него има сериозна вътрешнопартийна криза в ГЕРБ, която няма начин да не се отрази на управлението и на управляващата коалиция.

 

 

Фандъкова прекратява договора с две фирми, които поддържат уличната мрежа в София

 

 

„Прекратявам договорите на две от фирмите, които поддържат уличната мрежа – „Пътища и съоръжения“ и „ПСТ Груп“. И при двете сме констатирали неизпълнение на повече от 25% от работата по договор.“ Това написа във Фейсбук кметът на столицата Йорданка Фандъкова.

„Прекратявам и договора на фирмата „Пътища и съоръжения“ за рехабилитация на бул. „Шипченски проход“, след некачественото изпълнение на първия етап, който се изпълнява тази година. До провеждането на процедура за избор на нов изпълнител за текущия ремонт работата ще се изпълнява от общинското дружество „Софинвест““, уточнява кметът на София.

 

Ще ни трябват 366 години за да стигнем заплатите в Германия

 

 

366 години трябват на Източна Европа, за да достигне нивата на заплатите в Германия, ако продължават да се повишават с тези темпове.

Това сочат изчисления, направени от профсъюзите в Чехия, цитирани Лука Византини – генерален секретар на Европейската конфедерация на Профсъюзите пред БНТ, цитиран от dir.bg.

Византини смята, че равнището на заплатите е един от най-сериозните проблеми в Европейския съюз.

Мисля, че това е един от най-сериозните проблеми на ЕС – равнището на заплатите. Знаете колко е трудно да се обсъжда на европейско равнище директивата по този въпрос, за да сме сигурни, че българските или полските работници имат поне същото равнище, както в по-западните страни.

Това, което повтаряме на всички европейски институции и особено на правителството на източните държави, че не е достатъчно да има само равно третиране по отношение на работата, каза Византини.

По мнението му е необходимо е да се увеличат и надниците или заплатите в източните държави, за да има наистина равностойно третиране.

 

Прекратиха обществената поръчка за тунел “Железница“ от АМ “Струма“

 

 

Агенция „Пътна инфраструктура“ прекрати обществената поръчка за проектиране и строителство на тунел „Железница“ на АМ „Струма“.

Прекратяването на обществената поръчка идва след забележки на Агенцията за обществени поръчки. Срокът за обжалване на решението за прекратяване е 10 календарни дни.

От АПИ уверяват, че Агенцията има готовност да проведе нова процедура за проектиране и строителство на тунел „Железница“ веднага след влизане в сила на решението за прекратяване на поръчката.

По думите на председателя на АПИ Дончо Атанасов извършените промени в документацията на обществената поръчка са били наложителни. Те били извършени в допустимия по закон срок.

Агенцията по обществените поръчки обаче е счела, че промените ще променят първоначално обявените условия пред участниците и поради тази причина е необходимо да процедурата да бъде прекратена и пусната отново с въведените корекции.

 

Повдигнаха ново обвинение на Румен Овчаров, ощетил “Мини Бобов дол“ с близо 9 млн. лв.

 

 

Ново – „прецизно“ – обвинение е предявено на бившия министър на енергетиката Румен Овчаров по делото за „Мини Бобов дол“.

Обвинението е уточнено и внесено днес, съобщават от СЗ „Антикорупция“

На Румен Овчаров е повдигнато обвинение за умишлена безстопанственост, от която за „Мини Бобов дол“ ЕАД са последвали щети в размер на 8 940 231,47 лв. Това е станало след изготвяне на съдебно икономическата експертиза, уточняват от прокуратурата.

Припомняме, през февруари 2017 г. Румен Овчаров получи две обвинения за мини „Бобов дол„. Едното е за безстопанственост, а другото е за престъпление по служба при определянето на концесии на мините.

Овчаров е обвиняем за и по делото АЕЦ „Белене“. В края на миналата година Румен Овчаров беше обвинен, че в нарушение на Закона за обществените поръчки е допуснал подписването на споразумението между „Националната електрическа компания“ (НЕК) и руската „Атомстройекспорт“ (АСЕ) на 29 ноември 2006 г.

Внесена е конкретизация и по обвинението на Румен Овчаров за извършено от него престъпление по служба, извършено в периода 31.05.2006 г до 26.02.2007 г. при условията на продължавано престъпление.

Според новото обвинение разследването е установило, че Румен Овчаров не е упражнил достатъчно контрол върху работата на изпълнителния директор на „Мини Бобов дол“ ЕАД.
По това време Румен Овчаров е бил министър на икономиката и енергетиката и принципал на „Мини Бобов дол“ ЕАД.

Изпълнителният директор на „Мини Бобов дол“ не е предприел действия посъбиране на вземания от договора за наем с „Ораново“ООД и не е извършил действия за подобряване на финансовото състояние на дружеството. Щетите, които са настъпили за „Мини Бобов дол“ ЕАД представляват неплатени наемни суми от договора с „Ораново“ ООД, режийните разходи по производствената дейност и разликата между фактуриран наем и начислени амортизационни отчисления от „Мини Бобов дол“ ЕАД.

Конкретно от прокуратурата посочват, че на 31.05.2006 г. Овчаров е превишил властта си като е дал разрешение на „Мини бобов дол „ЕАД да сключи договор за наем с „Ораново“ООД, като е иззел правомощията на Министерски съвет съгласно чл.5, т.3 от Закона за подземните богатства. По силата на този договор е дадено право на „Ораново“ ЕООД да организира и управлява подготовката и изземването на запасите от въглища в мината и е нарушен Закона за концесиите.

Според обвинението така са настъпили значителни вредни последици за „Мини Бобов дол“ и Българската държава, тъй като е осъществен неконтролиран и незаконен добив на подземни богатства изключителна държавна собственост, създадена възможност от засягане на живота и здравето на населението.

Като не се е съобразил с разпоредбите на Закона за подземните богатства – а именно концесията е следвало да се предостави на физически и юридически лица, които удостоверяват, че имат надлежна регистрация и притежават необходимите технически, управленски и финансови възможности, предложил на Министерски съвет да вземе решение за прехвърляне на права и задължения по невлязъл в сила концесионен договор на „Мини Бобов дол“ ЕАД от държавното дружество на „Ораново“ЕООД за срок от 35 години. На 26.02.2007 година, сключил допълнително споразумение № 1 към договор за предоставяне на концесия на „Мини Бобов дол“ЕАД и от това са настъпили значителни вредни последици за „Мини Бобов дол „ЕАД и Българската държава изразяващи се в лишаване на държавното дружество от предмета на дейност.
По-късно на брифинг в прокуратурата говорителят на Главния прокурор Румяна Арнаудова съобщи, че новото обвинение срещу бившия енергиен министър Румен Овчаров е прецизиране на щетата, която е настъпила за „Мини Бобов дол“ и тя вече е в размер на близо 9 млн.лв. Щетата идва от неплатени наеми по договора с мина „Ораново“, режийните по производствената дейност, както и разликата между фактуриран наем и начислени амортизационни отчисления. Другите обвинения срещу Овчаров за „Мини Бобов дол“ са за умишлена безстопанственост и за престъпление по служба.

Протестиращите оръжейници от “Емко“ се срещнаха с министър Караниколов

 

 

Започнахме диалог, в който са определени ангажименти за начина, по който заедно да действаме, за да е обективно отношението към нас. Това казаха представители на протестиращите работници от военно-промишления комплекс „Емко“ след среща с министъра на икономиката Емил Караниколов в Министерски съвет, предаде репортер на Novini.bg

Искрено се надяваме, че обективността ще надделее. Ние поемаме ангажимент да спазваме законовата уредба в страната и да работим в диалог, за да бъдат избягвани проблемите. Трябва да се даде шанс и на управлението в страната, и на нас. С диалог нещата могат да бъдат решени. Надяваме се на положително решение дори по отношение на договорите. Имаше неща, които министърът научи от нас, заявиха представителите на протестиращите.

Имаше диалог между нас, потвърди и Емил Караниколов. Ще разговарям с МВР да получим по-бързо информацията. Конкретният ми ангажимент е, че ако в констатациите няма нещо, което да застрашава живота и безопасността на населението и работниците, лично ще искам да се върне действието на спрения лиценз за внос и износ. Оттук нататък ще имаме диалог по всички други теми, включително по нормативната база – с абсолютно всички производители в промишления комплекс, посочи икономическият министър. Веднага щом имам доклад, междуведомственият съвет ще бъде свикан извънредно, уточни той.

По темата „Дунарит“ не сме говорили, тъй като на срещата нямаше техни представители, обясни още Емил Караниколов.

 

Оръжейници от “Емко“ протестират на жълтите павета, искат си лиценза (снимки)

 

 

С викове: „Оставка“ и „Мафия“ работници и служители на „Емко“ поискаха връщане на лиценза на предприятието.

В протеста на столичния площад „Независимост„, който е в триъгълника между сградата на Министерския съвет, Президентството и Партийния дом, участват над 300 души.
Те свирят с тромби, носят трикольори и транспаранти с надпис: „Не ни оставяйте без работа„, „Гражданино, подредихте ли си склада„- с лика на министъра на икономиката Емил Караниколов, „Искаме си парите„, „Протестираме срещу отнемането на лиценза на Емко„.

На протеста при работниците са и лидерите на АБВ Константин Проданов и неговият заместник Румен Петков и лидерът на Движение 21 Татяна Дончева.

От трибуната на протеста Константин Проданов призова министърът на икономиката Емил Караниколов да предприеме единствената достойна стъпка и да си подаде оставката. Протестиращите подеха искането и продължиха с възгласи: „Оставка„.

Протестиращите призоваха министъра на икономиката Емил Караниколов да дойде при тях, вместо да провежда среща с излъчена от протестиращите контактна група в сградата на Министерски съвет. Въпреки това те излъчиха свой представител за среща.

Пред журналисти лидерът на Движение 21 Татяна Дончева определи ситуацията със завода като изключителна наглост.

„Говорене за пред лаици е, че ВМЗ Сопот може да поеме поръчката“, коментира Дончева. По думите й тези хора в една частна фирма са работили много, те са изработили това, което са се договорили и имат право да получат парите си. Според нея, това е посегателство срещу труда на хиляди хора и унижение срещу личността.

Дончева бе категорична: „Това е грабеж и унижаване на личното достойнство на човека. Ти не можеш да го юркаш в продължение на месеци да работи и след това да му кажеш – извинявай аз няма да ти платя. Както не можеш да му кажеш: „вашите боеприпаси са на 55 сантиметра, а не на 65 сантиметра от стената и сега ако обичате ги преместете“.
Не можете да им пращате серия от проверяващи всеки от тях да отива да прави актове с думите: „ако не ви направя аз, ще дойде да ви направи друг човек“. Защото е ясно, че това е една организация, зад която стои цялата държавна машина. Няма как иначе да пратите такива серии проверяващи от всички контролни органи“, коментира Дончева.

Лидерът на Движение 21 заяви още: Очевидно правителството на ГЕРБ заора тежко. Мотивиран или от собственика на фирма Виафот („Виафот инвестмънт България“ – б.р.), на когото позволиха да си сложи икономически министър или от някакви други икономически съображения, е без значение. Начинът, по който те все още могат да излязат от ситуацията, казвам все още, защото след седмица – две те няма да могат да излязат, дори с цената на оставката на икономическия министър. Ако си въобразяват, че европредседателството ще е някакъв претекст, заради който да се спре – те се лъжат.

По време на европредседателството ни светът трябва да разбере, че в България има прояви на фашизъм, каза още Дончева.

„Има хиляди случаи в страната, гербаджии на ниско равнище грабят собствеността на хора, които смятат, че са им по силите да смачкат, които даже няма на кого да се оплачат. Смятам, че този протест на работниците от Емко, на една от модерните български индустрии, е началото на организирани усилия, с които да се сложи край на господството на мафията в страната“, каза още Татяна Дончева.

Емилиян Гебрев, собственик на Емко зави, че лицензът не е най-важното нещо за предприятието. „За един завод най-важното нещо е да произвежда„, каза още той и изтъкна, че Емко е производител, а не посредник.

„Поради тази причина самият лиценз не е най-водещото нещо. Най-водещото нещо и зад мен всички тези хора нервничат и се ядосват, защото те се подиграват с техния труд. Изработили са си договора, изработили са си съответните стоки и изделия, а нито някой им ги плаща за неща, които са изнесени преди месеци – никой не плаща, което е странно. Държавата не плаща, а също така и не приема стоки, които са изработени и готови за износи се намират на самото пристанище“, посочи Гебрев.

Той каза още, че Емко е сто процента частен. „Министърът на икономиката като принципал взема от частното и дава на държавното, въз основа на какво? Това също не е ли конфликт на интереси?“- попита собственикът на Емко.

Гебрев бе категоричен, че от тяхна страна няма политизация на протеста.Собственикът настоя за заплащането на готовата продукция, както и издължаването на държавата към Емко.

Относно сумата, която следва да бъде разплатена на дружеството, Гебрев заяви, че парите са повече от тези, които са се дължали на полицаите за облекло. „Най-важното нещо е държавата да даде пример, че не краде„, заяви той и изтъкна, че в противен случай държавата казва официално, че може да се краде.

Заместник-председателят на АБВ Румен Петков заяви, че има опасност страната ни да загуби пазарите си в Индия и Алжир. Петков припомни, че именно от АБВ са настоявали за оставането в забранителния списък за приватизация на ВМЗ Сопот, както и спасяването на Дунарит.

 

 

Източник:news.bg

 

Японска компания търси розово масло и вода от България

 

Японската компания Uni-World Enterprise Co. Ltd. търси българско розово масло и розова вода.

Чуждестранната компания иска да установи контакти с български производители на био и конвенционално розово масло и розова вода.

Фирмата е осъществила контакт с българското посолство в Япония. Директен контакт може да бъде направен с г-жа Мива Ашизава (Miwa Ashizawa) от компанията на e-mail info@rimedio.co.jp и на телефон +81 462073666.

Площите с маслодайна роза в страната са над 39 000 декара. Близо 10 000 декара от тях са биологични насаждения.

В България традиционно се произвежда между 7.5 и 8.5 хиляди тона розов цвят годишно.

В страната работят около 50 розоварни. Над 80% от тях са големи, а останалата част са малки семейни дестилерии.

 

Индия си иска договореното от “Дунарит“ и “Емко“: Дайте ни продукцията от “Емко“, иначе зачеркваме България

Индийската армия

 

 

Индийската армия си иска договореното от ”Дунарит” и ”Емко”

Държим производителят „Дунарит“ да си изпълни задълженията към нас и да ни предаде готовата продукция. Имаме договор за това. Кинтекс е търговец, който е одобрен от нас и производителя. Ако държавата продължи да пречи това споразумение да се изпълни по правилата на закона, ще има много тежки последици.

Това заявил представител на индийската държава, в частност на военното министерство в Делхи, който пристигнал в София преди два дни. За посещението Фрог нюз научи от свои източници в Министерство на икономиката. Високопоставеният индиец обяснил човешки на министър Емил Караниколов, че който си позволява да нарушава международни споразумения и правила, трябва да е готов да понесе последствията. Такива ще са вкарването на България и български производители на военна продукция в „черен списък“. Това на практика е зачеркване на страната ни като някакъв фактор на оръжейния пазар.

Което пък се изчислява в стотици милиони загуба за производителите, търговците, посредниците и най-вече за държавата, защото ще загуби огромни данъци. Освен това ще се затворят предприятия, хиляди работници ще останат на улицата и държавата ще трябва да поеме грижата за тях и техните семейства.

Опитите на министър Караниколов да обясни на индийците, че ВМЗ – Сопот може да поеме поръчката предизвикал нова остра реакция. Наложило се индиецът да му обясни, че ВМЗ не може да произвежда точно тези муниции, които са поръчани на „Дунарит“. Обяснил също, че ВМЗ не е предпочитан в Индия по много причини. На всичкото отгоре желаната продукция е готова и чака да бъде транспортирана, което не става по неясни причини и недопустима намеса на държавата в перфектно сключена и изпълнена поръчка.

В крайна сметка Караниколов обещал, че на 6 октомври Междуведомствената комисия може да вдигне забраната върху лиценза на „Дунарит“ и „Емко“, което ще отпуши ситуацията.

От лекцията на индийската страна Караниколов научил също, че „Кинтекс“ посредничи, но не може да изнесе самостоятелно продукцията към Делхи, защото индийците нямат договор с „Кинтекс“, а с „Емко“. А „Емко“ са избрани след т. нар. „прострелване“. Това означава, че индийците са проучили възможностите на производителя и са одобрили продукцията му.

 

ВАЖНО! Скандално развитие по казуса с „Дунарит“ и „Емко“ се очаква в европейската комисия. България може да бъде тежко санкционирана за нерегламентирано финансово подпомагане на участник в схемата за заграбване на „Дунарит“. Става дума за незаконното наливане на близо 40 млн на фирма Виафот, която се свързва с Делян Пеевски. Кой е наредил да се подарят милиони данъкоплатците на олигарха от ДПС и защо?

 

 

Източник:frognews.bg

 

Двойно намаляват производителите на мляко за последните 10 години

 

Млечните продукти може да поскъпнат от недостиг на мляко в ЕС, смята Асоциацията на млекопреработвателите. Министъраът на земеделието Румен Порожанов и фермери в Луковит, обсъдиха проблемите в бранша и дегустираха продукти от местни производители, на национален събор „Млечния път на България през вековете“, съобщава БНТ.

Двойно по-малко са производителите на мляко за последните 10 години.

Владимир Матев фермер от с. Горан споделя, че „преди години, когато работеха фабриките имахме възможност да реинвестираме. Сега последните две години, много се сви пазарът, българинът няма пари и започваме да работим на кредит“.

Във фермата на Владимир Матев отглеждат 100 крави, а за разрастване на бизнеса не може да се говори, коментира производителят.

Асоциацията на млекопреработвателите иска промяна на политиката за подпомагане и засилена проверка на всички ферми. Според тях, така ще се намали сивия сектор при продажбата на мляко, който е близо 50 %.

Въпреки че тази година парите от ЕС за „Училищно мляко“ са два пъти повече,фермерите, които кандидатстват, намаляват. „От 11 до 21 септември са подадени 163 заявления. 8 са от производители, останалите са от търговци“, коментира Живко Живков от Държавен фонд „Земеделие“.

„За съжаление имаме голямо производство. Това е популяризиране на българския продукт и на качеството на българския продукт“, смята министърът на земеделието и храните Румен Порожанов.

 

БНБ одобри Стоян Мавродиев за шеф на Българската банка за развитие

 

 

Екипът на БНБ одобри кандидатурата на Стоян Мавродиев за ръководител на Българската банка за развитие (ББР). Това става ясно от регистъра с одобрения на ръководни кадри, воден от Централната банка.

Мавродиев е вписан с днешна дата в регистъра по Наредба № 20 на БНБ от 28 април 2009 г. Одобрението на името му беше последното условие, за да може бившият председател на Комисията за финансов надзор и бивш депутат от ГЕРБ да влезе в управата на държавната банка.

Припомняме, пет извънпарламентарни сили изпратиха открито писмо до ръководството на БНБ, в което мотивирано призоваваха ръководството на Народната банка да не одобрява кандидатурата на Мавродиев. Сред обстоятелствата, които бяха посочени, бе и липса на банков опит, както и бездействие по отношение фалита на КТБ.

Бяха припомнени скандалите около него по време на мандата му като председател на Комисията за финансов надзор. Срещу влизането на Стоян Мавродиев в ръководството на Българската банка за развитие имаше изключително остри реакции.

Освен Мавродиев в управата на Банката за развитие влизат Румен Митров и Николай Димитров.

 

Валентин Златев: Има политически чадър над Марешки. Смразяващо е бездействието на държавата при контрабандата и измамите с горива!

 

 

1 милиард лева годишно губи държавата от сивия сектор и контрабандата на горивата. Това заяви председателят на Българската петролна и газова асоциация Валентин Златев по време на заседанието на парламентарната Комисия за надзор на приходните агенции.

Управителният съвет на организацията настоя пред народните представители за създаването на специален закон, който да регулира бранша и да създаде равни условия за този бизнес.

„Част от проблема се нарича Марешки”, заяви изпълнителният директор на асоциацията Андрей Делчев.

„Аз съм убеден, че над този човек все още има тежък политически чадър”, добави Валентин Златев. По думите му иначе не е логично да няма никакви резултати от всички финансови проверки на бизнесмена-депутат, при положение, че фирмите му имат 15 млн. загуби.

„Не приемем ли закон, който да създаде равни условия, корупцията ще продължи, контрабандата създава корупция, корупцията защитава контрабандата“, обобщи Златев.

„За последните 5 години Законът за акцизите е променян 50 пъти. Държавата може да гарантира своите интереси, създавайки равни условия за всички участници на пазара“, отбеляза Златев.

Смразяващо е бездействието на държавата, когато има 1 милиард несъбрани, а в същото време говорим как да увеличим с 10 лева пенсиите. Тези пари не влизат в бюджетите, те са в куфарите! Не приемем ли закон, който да диктува равни права и условия за всички участници на пазара, корупцията ще расте. Говорим за феномен на човек, седящ на трибуната на българския парламент. И продължавам да твърдя, че върху него има тежък политически чадър. Говорим за 13 милиона загуба! Откъде са тези евтини горива? Дайте всички да ги купуваме, за да печелим всички! Обидно е, честно го казвам това. Това е темата и тя или ще се реши, или ще продължи. И ще се гледаме в очите, но ще ни е срам от това“, заяви Валентин Златев.

„Колко струва цената на горивото е политика, колко е загубата за държавата също е политика, дайте да намерим общо решение на пазара“, обърна се към управляващите Драгомир Стойнев.

Репликата на народният представител от БСП бе към председателя на парламентарната комисия Емил Димитров – Ревизоро, който благодари на депутатите, че не използвали темата за политиканстване. Драгомир Стойнев се позова на думите на шефа на „Лукойл“ и изчисли, че от 2015 г., откогато е докладът на Министерство на финансите е за 1 милиард загуби от контрабанда и сив сектор, то сега, две години по-късно,  хазната е загубила 2 милиарда.

Няма фипронил в пилешкото месо в страната

 

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) извърши лабораторна проверка за фипронил на птиче месо. Проби за анализ бяха взети от четирите най – големи производители на птиче месо в страната.Изследвано бе както месо от пилета бройлерно производство, така и месо от кокошки носачки.

Пробите бяха изпратени за проверка в лаборатория и резултатите показаха, че в нито една от тях не е открито съдържание на фипронил в месото.

Проверката беше направена с цел безопасността на храните, предлагани на пазара и във връзка със засиления официален контрол по отношение на разпространението на продукти, замърсени с фипронил.

Българската агенция по безопасност на храните продължава и засиленият мониторинг над яйца и яйчни продукти, както произведени у нас, така и търгувани в рамките на свободния европейски пазар.

От началото на следващия месец до края на годината от всички ферми и пакетиращи центрове ежемесечно ще бъдат вземани проби за лабораторен анализ.

 

Пет партии срещу идеята Стоян Мавродиев да оглави ББР

 

 

Пет извънпарламентарни партии оспорват предложението Стоян Мавродиев да оглави Българската банка за развитие (ББР).
Партиите са „Движение Да България“, ДСБ/ Нова Република, „Зелените“, „Български земеделски народен съюз“ и „ДЕОС„.

Те изпратиха открито писмо до ръководството на БНБ и конкретно до Димитър Костов, ръководител на управление „Банков надзор“ и до управителя на БНБ Димитър Радев, в което обосновават твърдението си.

„В публичното пространство са налице множество обективни данни, които оспорват надеждността и пригодността на Мавродиев да заеме позицията на изпълнителен директор на държавнaта банка за развитие“, пишат политическите представители.

Партиите изреждат причините за своята позиция – „Мавродиев доказано се провали като председател на Комисия по финансов надзор, която трябваше да се задейства и предотврати престъпната схема КТБ. Банката и свързани с нея лица са поднадзорни на ръководената от Мавродиев институция и се ползваха с неговото благоволение. Загубите за обществото са над 4 млрд. лева плюс стотици милиони инвестиции, загробени в акции и облигации на свързани с КТБ лица, пишат представителите на петте партии.

Мавродиев е известен експерт в предоставянето на услуги за създаване на офшорни компании и сметки, което очевидно е важен елемент от неговия професионализъм да стане и директор на държавна банка с 2.2 млрд. лв. активи – подкрепен от правителството, иронично оценяват уменията на председателя на КФН от петте формации.

Останалите „мотиви против“ Мавродиев са изреждане на връзка между името на Мавродиев с делото за „кокаиновия крал“ Евелин Банев-Брендо. „Мавродиев е представил неверни сведения, за да ползва кредитна карта с по-ниска преференциална лихва, което е констатирано и от Софийска градска прокуратура, звено „Антикорупция“ по пр. № 7216/2015 г.“, пишат критиците на финансиста, номиниран за председател на ББР.

Стоян Мавродиев няма нито ден стаж на ръководна позиция в друга банка.Очевидно е, че стажът му като председател на финансовия регулатор КФН или като „ковчежник“ на ПП ГЕРБ не може по разумен начин да се приеме като адекватен опит, се казва в писмото на петте политически сили.

На финала на откритото писмо се казва, че БНБ трябва да е научила уроците от провала КТБ и нуждата банките да се управляват по прозрачен начин от хора с морал, адекватен опит и професионализъм. Одобряването на лице със спорен интегритет за член на управителен съвет на банка противоречи на целта на закона за осигуряване на стабилна, надеждна и сигурна банкова система и защита на интересите на вложителите.

„Призоваваме Ви да проявите отговорност като приложите буквата и духа на Закона за кредитните институции и да не одобрите Стоян Мавродиев за член на управителния съвет на Българската банка за развитие„, пишат представителите на десните партии.

В противен случай, БНБ ще абдикира под политически натиск от основата си функция за надежден гарант за стабилността на банковата система, предупреждават от „Движение Да България“, ДСБ/ Нова Република, „Зелените“, „Български земеделски народен съюз“ и „ДЕОС“.

 

Синдикати и работодатели се карат дали “клас прослужено време“ е противоконституционен

 

 

Шефът на Българската стопанска камара (БСК) Божидар Данев и шефът на КНСБ Пламен Димитров се скараха в сутрешния блок на БиТиВи по темата дали „клас прослужено време“ е противоконституционен.

„В конституцията пише, че заплатата се определя съгласно извършената работа – няма възраст, няма опит„, категоричен беше Божидар Данев.

Пламен Димитров контрира, че това не било вярно. „Законно и незаконно не определяме в студиото, добавките се определят със закон“, категоричен е той.

По думите му, проблемът, че младите хора в България са дискриминирани на пазара на труда бил измислен. „Има системи за допълнително заплащане“, допълни още Димитров.

Според него премахването на „клас прослужено време“ ще доведе до дестабилизация на работната сила в България, защото работещите хора са на възраст от 40 нагоре.

Трябва да премахнем тази неясна, неевропейска система и механизъм„, контрира Данев.

„За мен е странно може ли един министър да сменя една поръчка и да я дава на друг завод. Работа на политик ли е това“, коментира Данев ситуацията с „Дунарит“.

„Или държавата, или индърграунда, искат да се намесят в разпределението на тези финансови потоци“, допълни още той.

 

 

КНСБ: Премахването на клас прослужено време няма да мине!

 

 

Синдикатите обявиха, че няма да допуснат добавката за прослужено време в заплатата да бъде отменена. Президентът на КНСБ Пламен Димитров бе категоричен, че въпросът за отпадането на добавката за квалификация и прослужено време не стои пред КНСБ.

Пламен Димитров предупреди, че ако поредният опит на бизнеса да премахне допълнителните пари успее, ще има радикални действия.

КНСБ настоява за по-активна и по-обхватна политика на правителството по доходите и заплащането на труда, обяви Димитров на пресконференция на КНСБ. Той и главният икономист на синдиката Любен Томев направиха анализ на управленската програма на кабинета.
Заложените основни ориентири по заплащането на труда (650 лева минимална работна заплата и 1500 лева средна работна заплата в края на мандата) са атрактивни като анонс, но и са съвсем постижими при очакванията за ускоряване на икономическия растеж и засилено търсене на работна сила, каза Томев. По думите му тези цели не отразяват намеренията за ускорено приближаване към средноевропейските равнища на заплащане на труда. КНСБ настоява за постигане на 60 процента от средноевропейското равнище на благосъстоянето в края на мандата на правителството.
От КНСБ приветстват намерението за намаляване на дълготрайно безработните с най-малко 30 на сто.

Синдикалната организация обаче е против заложеното замразяване на всички парични помощи и обезщетения, плащани от бюджета на ДОО (340 лева за отглеждане на дете до двегодишна възраст, 540 лева еднократна помощ при смърт на осигурено лице, както и 7,20 лева минимално обезщетение при безработица).
КНСБ настоява и за повече мерки за повишаване на събираемостта от осигурителни вноски. Общият размер на неплатените вноски, които могат да бъдат извадени на светло са в порядъка на няколко милиарда лева, каза Пламен Димитров. КНСБ готви сигнали до главния прокурор за фирми, които извършват осигурителна измама.
Според синдиката управленската програма на правителство на Борисов за първи път е толкова подробна и структурирана, но не е изведен на челно място основният приоритет на България – запазването на българите в страната и връщането на тези, които искат и могат да се върнат. Ежегодно между 30 и 40 хиляди души трайно емигрират от страната, допълни Пламен Димитров.
Според него финансовата рамка, която си поставя правителството е прекалено консервативна и ненужно рестриктивна. КНСБ продължава да настоява за необлагаем минимум до размера на минималната работна заплата и предлага двустепенна система на прогресивно облагане – първо стъпало – 10 на сто данък до нормата на максималния осигурителен доход и второ – 20 на сто данъчна ставка над него. По думите на Пламен Димитров всяка мярка за намаляване на данъците е дясна и тази като такава, трябва да бъде възприета от сегашното правителство.
В областта на здравеопазването, от КНСБ заявиха, че е чудесно, че на първо място се поставя профилактиката като приоритет, но не ясно какво означава понятието социално-здравни грижи, какви са тези услуги и какво ще включват. Не става и известно задължителните профилактични прегледи дали ще бъдат финансирани на 100 процента, тъй като в момента лимитите на личните лекари са 50 процента от записаните пациенти при тях. Според КНСБ трябва да се отговори и дали ще продължат лечебните заведения да бъдат търговски дружества, което за синдиката е недопустимо.
КНСБ смята, че няма ясна политика и какво ще се случва с общинските болници, ще имат ли статут на защитени болници, което е особено важно за отдалечените райони. Липсват ни повече от 10 000 медицински сестри, а за година и половина откакто това стана ясно, няма никакви мерки за осигуряването им, допълни д-р Пламен Радославов, заместник-председател на здравната федерация към синдиката. Според него има закъснение с програмата за развитие на Спешната помощ и е възможно предвидените 162 милиона лева да бъдат безвъзвратно загубени.

 

 

Източник БНР и БТА

 

Топлофикация готова да пусне парното

Снимка Архив БГНЕС

 

 

„Топлофикация София” има готовност да стартира новия отоплителен сезон в столицата, съобщиха от дружеството.

Клиенти на „Топлофикация София” трябва да приключат всички ремонти по вътрешната отоплителна инсталация, както и да запълнят източените инсталации. Отоплението няма да бъде включено в сградите, в които инсталацията не е запълнена, защото това означава, че в някое жилище ремонтът все още не е приключил. Също така е необходимо потребителите да отворят на максимална степен вентилите на радиаторите си, за да не се налага допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела след пускане на отоплението, както и да проверят уредите си за дялово разпределение. В случай, че дисплеят им е угаснал, клиентите трябва незабавно да потърсят съдействие от обслужващата ги фирма – топлинен счетоводител.

Според изискванията на нормативната уредба дружеството има задължение да доставя на клиентите топлинна енергия за отопление в абонатните станции на сградите в периода от 1 октомври до 30 април, когато бъдат изпълнени двете изисквания – три последователни дни със средноденонощна температура по-ниска от +12°C и прогноза от НИМХ – БАН за трайно застудяване. „Топлофикация София” следи ежедневно прогнозата за времето и когато бъдат изпълнени изискванията, ще започне общото включване на отоплението в столицата. Детските градини, училищата и здравните заведения могат да поискат отопление по – рано, като за това е достатъчно директорът да изпрати писмено заявление в обслужващия топлорайон.

Дружеството също така дава възможност при изразено желание от страна на клиентите в сграда-етажна собственост отоплението да бъде пуснато преди официалния старт на отоплителния сезон. За целта е необходимо да се представи в център за обслужване на клиенти заявление и подписано решение от Общото събрание на етажната собственост за по-ранното включване на парното. Прилагането на тази процедура е изцяло в полза на клиентите и чрез нея се избягва възможността за предварително пускане на отоплението в съответната сграда по еднолично решение и без знанието и съгласието на цялата етажна собственост.

За допълнителна информация във връзка с началото на отоплителния сезон и за въпроси, свързани с топлоподаването, клиентите могат да се свържат с кол центъра на компанията – тел. 0 700 11 111.

 

Емил Караниколов: Крайният собственик на “Дунарит“ е офшорка, това не е ли притеснително?

 

 

Министърът на икономиката Емил Караниколов заяви пред Нова ТВ, че държавата не е лош стопанин. Според него просто има калпави мениджъри, независимо дали става дума за държавно или частно дружество. Така Караниколов коментира казуса с „Дунарит“.

Той обвърза обявяването на „Дунарит“ за публична продан с името на банкера Цветан Василев. Пред Нова тв Караниколов отговори на нападките за „плячкосване“ на дружества от военно-промишления комплекс (ВПК).

По думите му с действията правителството защитава държавния интерес. „Относно „Дунарит“ – крайният собственик е една офшорка на Вирджинските острови, това не е ли притеснително?“, попита Караниколов.

На въпрос на водещия чия е тази офшорка министърът обясни, че не знае и именно за това се правели офшорните компании. След това обаче уточни, че се „говори, че е на Цветан Василев“.

„Това никой не го притеснява, притесняват се, че в държавата може да влезе едно дружество. Защо? – защото държавата била лош стопанин“, каза Караниколов и обясни, че има „калпави стопани“.

Той допълни, че не става въпрос за национализация на предприятието, а за публична продан, на която може да се яви всеки.

„Когато едно дружество от ВПК, крайният му собственик е една офшорка, когато има публична продан с наддаване, не виждам какъв е проблемът“, каза той.

 Според него критиците на правителството не защитавали националния интерес. По думите му комисията за конфискация е защитила националния интерес, като блокирала вписването на „Емко“ като собственик в „Дунарит“.

„Тях не ги притеснява това, че държавата може да бъде ощетена, а те са държавници в тази схема, а ги притеснява това, че държавата ще бъде собственик. При повечето от тях има теза, че държавата е лош стопанин. Държавата не управлява сама дружествата, пак казвам – има калпави мениджъри“, каза Караниколов.

По думите му в момента с „Дунарит“ „няма никакви проблеми“ и производственият процес в предприятието не е спирал. „Дунарит няма абсолютно никакви проблеми, няма проблем с лиценза“, каза той и опроверга информацията, че лицензът на предприятието е отнет и че има блокирани сметки.

 За отнетия лиценз на „Емко“ той поясни, че на 6 октомври ще се проведе на междуведомствения съвет, който разглежда лицензите и се надява „въпросът да бъде решен“.

Самите работници в завода обаче потвърдили, че имало нарушения. Караниколов обясни, че „за съжаление“ законът е такъв, че при подобни нередности – като съхранението на контейнери на производствената площадка, се изисквало отнемане на лиценза за износ, а не на този за производство.

Според него е логично да се спира именно вторият лиценз и сега министерството подготвяло подобна законова промяна.

По думите му в случая с „Емко“ имало и друг вариант:

„Дружеството трябваше да предприеме незабавни действия за отстраняване на нередностите. Основната, която беше – 100 контейнера на производствената площадка, това законът го забранява“.  „Ако стане инцидент и някой каже „то беше маловажно“ как ще го приемете“, попита Караниколов. Той обясни, че по отношение на дружеството не тече друга процедура. „По никакъв начин не искаме да придобиваме това дружество“, каза още министърът.

Министърът каза, че се проверяват всички дружества от военно промишления комплекс и при много от тях няма открити проблеми.

По отношения на ниския си рейтинг Караниколов заяви, че това е така, защото обикновения човек все още не усеща ефекта от икономическия подем коментира Караниколов.

 

С 35% се е увеличил стокообменът ни с Русия

 

 

С 35% се е увеличил двустранният стокообмен между България и през първото полугодие на 2017 година, съобщиха от Министерството на икономиката.

Данните бяха представени по време на среща на министърът на икономиката Емил Караниколов с посланика на Руската федерация у нас Н.Пр. Анатолий Макаров.

 Министър Караниколов и посланик Макаров обсъдиха развитието на двустранните търговско-икономически взаимоотношения. Двамата акцентираха върху възможностите за разширяването и задълбочаването им.

От началото на годината се отбелязва положителна тенденция на увеличаване на двустранния стокообмен, който през първото полугодие на тази година достига почти 2 млрд. щ.д.

Посланик Макаров подчерта позитивната тенденция и изрази надежда тя да се запази и да се увеличи. Министър Караниколов от своя страна представи мерките за насърчаване на инвестициите, както и възможностите в индустриалните зони в страната ни.

 

ВМЗ-Сопот подписа меморандум за дългосрочно сътрудничество със сръбското предприятие, произвеждащо барут “Милан Благоевич“

 

 

Ръководството на най-голямото предприятие от военнопромишления комплекс в България „Вазовски Машиностроителни заводи“ ЕАД – Сопот(ВМЗ-Сопот) подписа меморандум за дългосрочно сътрудничество със сръбското предприятие, произвеждащо барут „Милан Благоевич“.

Меморандумът е за дългосрочно сътрудничество и определя широк спектър от дейности – съвместни разработки, техническа взаимопомощ, излизане на трети пазари и други. Параметрите на договорите позволяват на двете предприятия да постигнат по-високо ниво на печалби, както и да получават продукция на по-ниска цена.

Договорът става факт след проведените на 20 септември преговори в град Лучани, Сърбия.

Припомняме, преди около месец премиерът Борисов и министърът на икономиката Емил Караниколов посочиха, че всеки подобен акт гарантира по-доброто сътрудничество между двете държави.

 

 

Изтича срокът на винетките за платено паркиране в София

 

 

Центърът за градска мобилност припомня, че през октомври изтича валидността на около 4000 винетните стикери в платените зони за паркиране. Срокът за разглеждане на документите е 14 дни, въпреки че служителите на дружеството работят с максимална експедитивност и издават разрешенията далеч преди крайния срок.

До този момент около 2600 души веча са подали заявления. Експертите на ЦГМ съветват всички, които искат да получат достъп до тази услуга да не чакат последните дни.

Работят 4 офиси за подаване на документи – на бул. „Будапеща“ 17, на „Възраждане“ 1 и в метростанциите „Европейски съюз“ и „НДК“. Заявка за издаването на винетен стикер може да да стане и он лайн на адрес www.sofiatraffic. bg.
На същите адреси се приемат документите на живущите в присъединените части на зелената зона в районите „Средец“ и „Лозенец“, която започва да действа от 1 октомври 2017 г.
Гражданите, които живеят в зоните за платено паркиране и искат да ползват правото да паркират със стикер, но не са променили своята адресна регистрация, могат да подадат документи и да получат възможност да спират в рамките на месец. След промяната на личните си документи те ще вземат и годишния стикер.

 

За риба с изтекъл срок на годност предупреждават “Активни потребители“

 

 

Предлагат риба с изтекъл срок на годност, предупреди председателят на Българската национална асоциация „Активни потребители“ Богомил Николов. Пред БНР той обясни, че въпреки самоконтрола на търговските вериги и наблюдението на клиентите, които четат етикетите, на пазара има стара риба.

Ние като потребители не обръщаме достатъчно внимание и самите вериги също са направили пропуск, дали е нарочно или не, няма голямо значение. Контролният орган също не е забелязал такива пропуски.

От началото на ХХI век има 1400 случая, докладвани в Европейската система, за наличие на тежки метали в риба
. Нито един от тях не идва от България, обясни Николов. Страните членки са длъжни да съобщават за всички нередности и опасности на пазара чрез централизираната Система за бързо оповестяване за опасни храни и фуражи (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF).

От всички сигнали от началото на ХХI век около 5400 сигнала за нередности или опасности в рибните продукти. За сравнение, предупрежденията замесните храни са 2600, за пилешкото около 2300. Най-малко са сигналите за нередности при млечните храни – 900.

Понеже изброените продукти от животински произход се консумират много повече изводът е очевиден – рибата е най-рисковата храна. При нея шанса да попаднете на опасен продукт е поне 5 пъти по-голям отколкото при другите месни продукти, пишат „Активни потребители“.

Според Николов, подобен проблем е сигнал, че най-вероятно тестове за годността на рибата, не се извършват. Неговата организация е мотивирана да направи такъв тест.

Оказа се, че от 12 изследвани риби, в една беше установено превишение на нормата за олово. Тази риба беше балтийска шпрота, която на етикета беше преведена като цаца.

Установихме още няколко такива разминавания в наименованията на рибите –или етикетите са неправилно преведени, или са обозначени с различно име. Имаше една сьомга, която изобщо нямаше характерния розово-червеникав цвят, а по-скоро беше бяла, каза Николов.

Анализът на данните от RASFF сочи, че тежките метали са основни замърсители в рибата с 1410 случая, гласи справка на „Акитивни потребители“. На следващите места в тази печална класация са патогенните микроорганизми (780), паразитите (560) и някои химични биозамърсители като хистамина и др. Всъщност рибата е най-замърсената с тежки метали храна изобщо.

Изненадващо на първо място за произход на замърсени риби е Испания. С произход от тази страна са докладвани 534 случая на тежки метали. Вероятно се дължи на факта, че рибата от Испания се лови в замърсени с индустриални и битови отпадъци райони на Атлантическия океан и Средиземно море. Следващи в класацията са обичайните заподозрени държави от Азия – Виетнам, Индонезия, Сингапур и др., гласи справката на потребителската организация.

Контролът в България се осъществява от Българската Агенция по Безопасност на Храните (БАБХ). Националният контрол е докладвал за 39 случая на опасна риба, от общо 5400 в ЕС. За последен път това се е случило през 2014 година. От споменатите 39 предупреждения нито едно не е за съдържание на наднормени количества тежки метали, докато в ЕС те са 26% от всички докладвани случаи.

 

Иван Иванов: Цената на парното и тока остават, дори газът да поевтинее

 

 

Цената на тока и парното си остават същите, дори да поевтинее цената на природния газ. Това заяви председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов след заседание на държавния регулатор, цитиран от БТА.

На открито заседание по-рано през деня в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) разгледаха предложението на „Булгаргазда намали със 7,29 % цената на природния газ за четвърто тримесечие на 2017 г.

„Тази цена, която ще влезе в сила от 1 октомври, се съпътства и от промяна в мрежовите услуги, защото влиза в сила нов входно-изходен тарифен модел. Тарифите, които вече бяха оповестени от „Булгартрансгаз“, предвиждатизвестно увеличение на цените за достъп и пренос, като това увеличение е най-голямо именно към потребители, които имат неравномерно сезонно потребление на природен газ“, допълни Иванов.

По думите му топлофикациите са най-силно засегнати, защото те имат потребление на природен газ преди всичко през есенно-зимния сезон.

Иванов каза още, че изчисленията показвали, че това води до увеличение на разходите за мрежови услуги с повече от 2,5 на сто. „Това означава, чесумарното изменение е под 5 на сто и няма основание КЕВР да коригира цените на топлинната и високоефективна електрическа енергия“, допълни Иванов.

Председателят на КЕВР все пак отбеляза, че за индустриалните потребители в страната, които имат равномерно годишно потребление на природен газ,увеличението на цената за мрежови услуги ще бъде в рамките на 6 и 10 на сто, което в стойностно изражение е малко над 1 лев.

„Булгаргаз“ предлага цената на последното тримесечие на 2017 г. да стане343,22 лв. на 1000 куб. м. или 32,26 лв. на MWh.(без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).

Окончателното решение за новата цена на природния газ ще бъде взето на закрито заседание на КЕВР, което ще се проведе на 29 септември.

 

Русия предлага да ни помогне за вредните емисии на ТЕЦ-овете

Снимка: Министерство на енергетиката

 

 

Българо-руското партньорство в енергийния сектор ще продължи да се развива и задълбочава. Това каза в Москва министърът на енергетиката Теменужка Петкова, която участва в четвъртото заседание на Работна група „Енергетика“, част от Междуправителствената българо-руска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество. В откриването на заседанието участва и министърът на енергетиката на Русия Александър Новак, съобщиха от ведомството.

Сътрудничеството в електроенергетиката, атомната енергетика и газовия сектор бяха сред основните дискутирани теми между страните, които отбелязаха активизиране на българо-руския диалог през последната година.

По време на дискусиите бе отбелязан интересът на ПАО „Силовые машины“ към евентуално разширяване на сътрудничеството при реконструкция на енергийни обекти в България – ТЕЦ „Марица изток“ 2, ТЕЦ „Бобов дол“, ТЕЦ „София“, водноелектрическите централи „Китница“, „Ардино“, „Бял извор“, както и на други енергийни обекти. Компанията има готовност и занапред да участва активно в модернизацията на оборудването за АЕЦ „Козлодуй“.

ООО „Ракурс инжиниринг“ потвърди готовността си да участва във възстановяването на хидроенергийните мощности в България и да съдейства при внедряване на цифрови технологии в българските топлоелектрически централи.

Националният съюз за енергоспестяване на Руската федерация проявява интерес към реализацията на съвместни проекти в областта на комплексната модернизация на българските въглищни централи в контекста на новите европейски екологични изисквания.

В областта на атомната енергетика България и Русия констатираха многогодишното успешно сътрудничество при осигуряване на ядрено гориво и съпътстващи услуги за АЕЦ „Козлодуй“. Така например, с активното съдействие на руската страна успешно са завършени дейностите за продължаване срока на експлоатация на пети блок на атомната централа до 60 години и се изпълнява програмата за шести блок.

По време на заседанието на РГ „Енергетика“ руската страна потвърди интереса на „Росатом“ за участие в проектите по извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на ядрената централа, финансирани чрез Международния фонд „Козлодуй“.

Следващото заседание на работната група ще се проведе в България.

 

Румен Гечев: Как така кабинетът не знае кой е собственикът на “Дунарит“? Целта е да я плячкосат, чрез фалит!

„Как така българското правителство не знае кой е собственикът на Дунарит? Къде са държавните институции?! Това е абсурд!“

 Така народният представител Румен Гечев коментира сагата около оръжейното предприятие, което българската държава, в лицето на Министерство на икономиката и енергетиката, пробва да приватизира. Той определи ситуцията като абсурдна, тъй като официалните български власти продължават да твърдят, че не знаят кои частни лица произвеждат оръжие за износ.

 Преди седмици бе отнет лицензът на „Дунарит“ от Междуведомствената комисия за експортен контрол.  Според Румен Гечев,  това ще доведе до загуба на оръжейни поръчки за стотици милиони долари, а ефектът за българската икономика ще бъде изключително силен.

 „Приватизацията на „Дунарит“ няма как да не я свържем с КТБ. Целта е да я плячкосат, чрез фалит. Това съвпада със странни автомобилни катастрофи, с отравяне на собственик на Дунарит и други“, каза Гечев, коментирайки проблемите на военно – промишления комплекс.

 Той разказа и за срещите си с хора от оръжейни фирми. „Разбрах, че българската оръжейна индустрия е в опасност. Защото се намира във възход през последните години. Очаква се приходите тази година да се над 1 млрд. долара. Лошото е, че ако ние не произвеждаме оръжие, ще го произведат други. То е свързано с националната сигурност и превъоръжаване на българската армия. Това е продукция – неизбежна, необходима. Осигуряват се приходи за българската икономика“, посочи народният представител.

 „Притеснително е, че се засилват противоречията между българското правителство и отделни фирми. Притеснително е, че се провалят поръчки на фирми. Противопоставят се частни и държавни фирми, обясни Гечев. И продължи: “Може да провалим поръчки за стотици милиони долари. И ако не се балансират нещата, ефектът ще е негативен. Ако някой мисли, че ще се скрие в тази ситуация, той бърка. Залогът е голям. Има лицензи за производство на оръжие и лицензи за износ на оръжие. Спира се износ на оръжие, което е на пристанището“.

Аферите на лидера на “Воля“ нямат край! 1,88 млн. лв. загуба за Марешки от горивата

 

 

Аферите на лидера на „Воля“ нямат край!

1,88 млн. лв. е загубата от пряка дейност на “Трейднет Варна”, показва финансовият отчет на фирмата за 2016 г. Това е компанията, през която минава бизнесът с горива на политика бизнесмен Веселин Марешки, пише 24 часа. Тя купува и снабдява с бензин и дизел бензиностанциите на зам.-шефа на парламентта.

Формално компанията допреди близо месец бе собственост на Веска Марешка – майка на Веселин Марешки, но бе прехвърлена на сестра му Нина Марешка. Изчисленията на база на обявените финансови резултати показват, че Марешки губи по близо 5000 лева на ден от горивата, въпреки твърденията му, че продава с печалба.

За сравнение през 2015 г., когато той влезе в този бизнес, дневната му загуба бе под 2000 лв. Приходите за миналата година на “Трейднет Варна” са малко над 80 млн. лева. Ако сумата се раздели на 12-те бензиностанции, които Марешки е имал през 2016 г., се оказва, че всяка една от тях е продавала горива и други стоки за средно над 555 000 лева месечно.

В сравнение с 2015 г. приходите от бензиностанция са паднали близо 4 пъти. Тогава с една бензиностанция във Варна Марешки е имал приходи от над 2 млн. лева месечно. От отчета на “Трейднет Варна” става ясно още, че бизнесът с горива се финансира от този с лекарства на Марешки.

В момента НАП прави пълна ревизия на дейността на “Трейднет Варна”. Проверката бе отложена през пролетта с решение на Варненския окръжен съд след жалба на Веска Марешка, че е даден кратък срок за предоставяне на документи пред НАП. В началото на лятото ревизията е била възобновена. Тя би трябвало да приключи в най-скоро време, ако срокът не бъде удължен заради нуждата от допълнителни проверки.

Друга фирма на Марешки – “ВМ петролеум”, която държи бензиностанциите му, е натрупала задължения от над 11,3 млн. лева през миналата година. Това показва финансовият отчет на компанията, публикуван в Търговския регистър.

Не е ясно от какво са задълженията, но е възможно да са от бензиностанциите, тъй като през 2016-а фирмата се е сдобила с активи за над 11 млн. лв. Според финансисти появата на задължения за над 11 млн. лв. в отчета на “ВМ петролеум” може да означава, че за голяма част от изградените бензиностанции все още не е платено.

Въпреки трупането на нови загуби и задължения наскоро Марешки заяви, че петролният бизнес му е много приятен и няма немерение да го продава. Дори мислел да го разширява с нови бензиностанции и да направи собствени петролни бази.

Марешки по-скоро би продал аптечния си бизнес, защото му е трудно да го контролира, но това не означавало, че ще го направи. За разлика от горивата бизнесът с лекарства на Марешки е печеливш и финансисти се чудят защо би го продал, за да запази този, който му носи загуби и задължения.

 

Проверяват 5 млечни компании за притискане на конкуренцията

 

Комисията за защита на конкуренцията започна проверка на пет млекопреработвателни компании в страната.

Проверката цели да се установи дали фирмите са нарушавали добросъвестната търговска практика и дали са увреждали интересите на конкурентите в сектора. Проверките на КЗК са по депозирани сигнали от неправителствени организации като Конфедерацията за защита от дискриминация.

Според информация в сайта на КЗК проверката касае фирмите „Обединена Млечна Компания“ ЕАД, „Димитър Маджаров 2“ ЕООД, „Полидей 2“ ООД, „Комлектстрой“ ЕООД и „Ел Би Булгарикум“ ЕАД. Производството срещу фирмите е било образувано в КЗК на 15 септември, петък.

Пред БНР председателят на Конфедерацията за защита от дискриминация адвокат Анели Чобанова заяви, че сигналът е продължение на започнатото в Института по стандартизация и в Патентното ведомство. По думите ѝ в този конкретен случай може да става въпрос за недопустима подмяна на българското законодателство по отношение на киселото мляко.

Според Чобанова е възможно въпросните марки кисело мляко да са упражнявали нелоялно и господстващо положение на българския пазар и да са притискали останалите производителите в сектора. „По този начин другите участници, стараейки се да изпълняват всички изисквания на БДС, те се затрудняват повече финансово и стават по този начин неконкурентоспособни на господстващите на пазара фирми“, добави адвокатът.

Оказва се, че въпросните фирми поставяли върху опаковката на артикулите си надпис, че продуктите отговарят на стандартите на БДС. Според Чобанова това е нарушение по отношение хем на опаковката, хем на материала, от който е изработена опаковката. „След като си посочил, че твоят продукт отговаря на БДС, той трябва да отговаря на 100%“, обясни Чобанова.

Очаква се резултатите от проверките на КЗК да излязат до месец.

Припомняме, в началото на месец юли някои от горепосочените фирми бяха проверявани за това дали новите полипропиленови опаковки променят качеството на българското кисело мляко и могат да бъдат стандартизирани по БДС. Тогава проби бяха взети от фирмите Маджаров, ОМК, Полидей /Домлян/, Булдекс, Лактима и Ел Би Булгарикум.