Archive for: юли 21st, 2018

Правно мнение на проф. д-р Даниел Вълчев до КС: Ратифицирането на Истанбулската конвенция е в противоречие на Конституцията

„Ратифицирането на Конвенцията би довело до включването в българския правен ред на акт (при това с йерархичен приоритет по отношение на законите), който съдържа понятия с неясен смисъл, съотношение и обем и влизащи в противоречие с вече установени в законодателството и съдебната практика понятия.
Това би представлявало противоречие с установения в Конституцията принцип на правовата държава, включващ в себе си както идеята за определеност, яснота и недвусмисленост на правните норми, така и идеята за правната сигурност.
Поради това считам, че разпоредбите на чл. 3, б. „б” и „в” и чл. 4.3 от Конвенцията противоречат на принципа за правовата държава, прокламиран в Преамбюла и в чл. 4 от Конституцията.“

Правно мнение по к.д. № 3/2018 г.

от проф. д-р Даниел Вълчев,

Юридически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

 

Относно: Конституционно дело No 3/2018 г. за произнасяне за съответствие на сключената от Република България Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие с Конституцията на Република България преди ратификацията й.

Уважаеми конституционни съдии,

На основание чл. 18, ал. 2 от Закона за Конституционен съд и чл. 20а, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Конституционния съд и във връзка с Определение на Конституционния съд от 20 март 2018 г. представям моето писмено правно мнение по предмета на конституционно дело No 3/2018 г.

Делото е образувано на 8 февруари 2018 г. по искане на седемдесет и пет народни представители от 44-тото Народно събрание на основание чл. 149, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България за произнасяне за съответствие на сключената от Република България Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (наричана по-нататък Конвенцията) с Конституцията на Република България преди ратификацията й.

Ще изложа моето мнение в следната последователност:

1. Изходни правнофилософски позиции

2. Социално-правен контекст на спора

3. По съществото на спора

1. Изходни правнофилософски позиции

Преди да изложа моето правно мнение по съществото на спора, е редно да декларирам правнофилософските позиции, стоящи в основата на това мнение.

(а) Насилието над жени е реален проблем в днешните общества, в това число и в българското общество. То е един от най-честите случаи на насилие над хора, които не могат в достатъчна степен да се защитят. По своята обществена значимост насилието над жени е съизмеримо с насилието над деца, над възрастни хора и над хора в неравностойно положение. Няма съмнение, че правните системи, в това число и българският правен ред, трябва да бъдат постоянно усъвършенствани по посока на по-добра превенция, на по-бързо разкриване и по-справедливо наказване на тези случаи на насилие.

(б) Необходимостта в България да започне публичен дебат за нетипичната сексуална ориентация и за нейните юридически проекции е според мен безспорна. Нетипичната сексуална ориентация е позната във всички големи културни традиции, а вероятно по някакъв начин и във всички общества. Разбира се, отношението към нея е много различно (от ожесточено преследване, през свенливо приемане, до поетическо възхваляване) в зависимост от исторически стеклото се съчетание на разнообразни морални, правни, религиозни, обичайни, естетически и други фактори. Липсата на структуриран обществен дебат у нас дава място за крайни позиции, затваря темата в различни групи, образувани по нееднородни признаци, и на практика освобождава говоренето от ангажимент за каквато и да е аргументация.

(в) Хората с нетипична сексуална ориентация имат същото право на щастие и наравно морално третиране като всички останали хора. Вярвам, че е редно подобно разбиране да има и съответен юридически израз. Същевременно това по никакъв начин не предполага предоставянето на допълнителни права или отказ от традиционните за едно общество ориентири при възпитание на децата.

(г) Правната идентификация на субектите е претърпяла огромно развитие през последните няколко века. Това развитие е поне в две посоки – към все по-голямо навлизане на техниката и технологиите при физическото идентифициране на лицата (със следващите от това юридически проекции) и към все по-голяма свобода на отделните индивиди да определят някои от характеристиките на тази идентификация (облечено в съответни юридически процедури). Моето разбиране е, че правната идентификация на лицата (и особено на физическите лица) не е изцяло техен личен въпрос. Това е въпрос, който е значим за цялото общество.

(д) Според мен правото не бива да бъде използвано за социално инженерство в името на нечии представи за обществена справедливост (или политическа коректност). Политическата история през последните векове ясно показва, че подобни опити на практика винаги завършват с провал и плащане на тежка социална цена. Затова и считам, че основният принцип на правото е мирът. Правото е призвано да разрешава значими социални конфликти по мирен начин и в съответствие с предварително известна процедура. В този смисъл то наистина има тясна връзка със справедливостта, но главно като гарантира честна процедура при решаване на конфликти и като дава на своите адресати стабилни ориентири за поведение, които се опират на възприетите от мнозинството морални маркери.

2. Социално-правен контекст на спора

В говоренето около ратификацията на Конвенцията се очертаха две шумни групи,нескромно определящи себе си като страни в спора. И двете групи застават зад неотносими към ратификацията тези, подкрепени с некоректни аргументи. Привържениците на ратификацията твърдят, че всеки ден забава на ратификацията се равнява на стотици нови случаи на насилие срещу жени и поставят на всеки, който се изказва против ратификацията, етикета на оправдаващ насилието над жени.Противниците на ратификацията твърдят, че тя би била крачка към признаването на „трети пол“ и легализиране на еднополовите бракове. Нито едно от двете твърдения не е вярно във вида и обема, в които се излага.

Всъщност, спорът „за” и „против” ратификацията на Конвенция е само част от един по-голям дебат, засягащ границите между основни понятия с правно значение.Моето поколение стана свидетел на няколко големи заличавания на граници между ясни в миналото понятия. Най-типичният пример в това отношение е заличаването на границата между „мир” и „война”. Исторически (но всъщност само до преди няколко десетилетия) състоянието на мир се е заменяло със състояние на война при спазване на определена формализирана процедура с елементи на ритуалност – отзоваване на дипломатически представители, даване на ултиматуми или размяна на ноти и в крайна сметка официално обявяване на война. Днес пълномащабни военни действия биват наричани „мироопазващи операции”, „хуманитарна намеса” или „превантивни удари”.

Въпреки получилото се замърсяване на смисловия фон, не е трудно да се види, че зад спора „за” и „против” ратификацията на Конвенцията стоят два големи въпроса.

(а) Първият от тях е за границата между понятията „мъж” и „жена”. Този въпрос опира до това дали биологичните характеристики на индивида са определящи (или поне водещи) при неговата правна идентификация. Съвременната наука по безспорен начин е установила различията в хромозомите на двата пола. Въпросът е дали тази ясна биологична идентичност трябва да съвпада с правната идентификация, или следва да бъде дадена възможност на индивидите сами да решават каква да бъде тяхната правна идентификация в зависимост от това как се чувстват.

Моето мнение по този въпрос е, че биологичните характеристики на индивида не могат да бъдат рязко отделени от неговата правна идентификация. Ако все пак направим това, то в перспектива следва да се готвим за петдесетгодишен убиец, който твърди, че се чувства на шест години и затова е наказателно неотговорен, или за син и майка (в недетеродна възраст), които искат да сключат брак.

Абсурдността на примерите има за цел единствено да подчертае тенденцията. Ако се върнем на полето на конкретния спор,то въпросът, който се налага, може да бъде формулиран така: трябва ли един мъж, който се чувства като жена, да може да получи правна идентификация на жена (или респективно обратното) и трябва ли останалите хора да бъдат информирани за неговата биологична идентичност.

(б) Вторият голям въпрос е дали българските институции имат самочувствието да отстояват автономността на българския правен ред. Твърдението, че определени тенденции, идващи отвън, са неизбежни, въпреки преобладаващото отрицателно мнение на българските граждани, противоречи на основни демократични принципи.

3. По съществото на спора

(а) По въпроса за някои понятия в Конвенцията и за техния български превод

Темите, очертани по-горе, не са самоцелно подбрани, а следват от няколко въпроса, произтичащи от разпоредбите на Конвенцията.

Първият от тях е за понятията, с които Конвенцията борави, и преди всичко за понятията „sex”, „gender”, „sexual orientation” и „gender identity”. В българския превод на разпоредбата на чл. 4.3 от Конвенцията тези понятия (употребени като изрично изключени основания за дискриминация) са съответно „пол”, „социален пол”, „сексуална ориентация” и „идентичност, основана на пола”.

Това, което веднага прави впечатление е, че „gender” е преведено като „социален пол”, а „gender identity” – като „идентичност, основана на пола”, а не, както би било логично, „идентичност, основана на социалния пол”. Терминологичната неяснота в българския текст на Конвенцията се задълбочава от дефиницията, съдържаща се в разпоредбата на чл. 3, б. „в”: „Пол” означава социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и за мъжете.” В съответния английски текст (Аrt. 3, ”c”) е дадена дефиниция на “gender”, а не на “sex”. По аналогичен начин стоят нещата със съпоставянето на английския и българския текст на разпоредбата на чл. 3, б. „г” – “gender-based violence against women” е преведено като „насилие над жените, основано на пола” (а не “на социалния пол”).

Само за съпоставка с други славянски езици може да посочим, че в македонския текст (при всички резерви, които може да има към словосъчетанието „македонски текст”) “gender” е преведено като “род”, а “gender identity” като “родова идентичност”. В сръбския текст “gender” също е преведено като “род”, а “gender identity” като “родни идентитет”. В руския текст пък думата, съответстваща на “sex”, просто е изпусната, а “gender identity” е преведено като “гендерная идентичность”. В Украинския текст “gender” е преведено като “гендер”, а “gender identity” – като “гендерна ідентичність”.

Въпросът за смисъла на някои понятия, използвани в Конвенцията, не опира единствено до нехайния или преднамерено опорочен превод на български език. Остават неясни смисълът, обемът и съотношението между понятията „социален пол”, „идентичност, основана на пола” и „сексуална ориентация”. Въпросът не е теоретичен, а би имал сериозни практически последици при евентуалното прилагане на Конвенцията, тъй като тези понятия са в основата на очертаването на нейния обхват.

Ратифицирането на Конвенцията би довело до включването в българския правен ред на акт (при това с йерархичен приоритет по отношение на законите), който съдържа понятия с неясен смисъл, съотношение и обем и влизащи в противоречие с вече установени в законодателството и съдебната практика понятия. Това би представлявало противоречие с установения в Конституцията принцип на правовата държава, включващ в себе си както идеята за определеност, яснота и недвусмисленост на правните норми, така и идеята за правната сигурност.

Поради това считам, че разпоредбите на чл. 3, б. „б” и „в” и чл. 4.3 от Конвенцията противоречат на принципа за правовата държава, прокламиран в Преамбюла и в чл. 4 от Конституцията.

(б) Относно обхвата на Конвенцията

Сред декларираните цели на Конвенцията (чл. 1) са да защитава жените от всички форми на насилие, да предотвратява, преследва и премахва насилието над жени, да създаде цялостна рамка, политики и мерки за защита и помощ на всички жертви на насилието над жени и т.н. Разпоредбата на чл. 2 „Обхват на Конвенцията” отново поставя в центъра словосъчетанието “насилие над жени”. Следователно ключово за определяне на обхвата на Конвенцията (без това да изчерпва нейния обхват) е понятието „насилие над жени”.

В българския текст на Конвенцията „насилие на жени” (чл. 3, б. „а”) е дефинирано като „нарушение на правата на човека и форма на дискриминация срещу жените и означава всички актове на насилие, основано на пола…”. Така прочетена, разпоредбата е ясна – защитени са жените в биологичен смисъл, като е подсилена защитата в случаи, когато е упражнено насилие над жена, защото е жена. Но в английския текст на Конвенцията четем друго – в чл. 3, б. ”а” става дума не за „насилие, основано на пола”, а за “gender-based violence”, т.е. за насилие, основано на социалния пол – т.е. за насилие, основано на “социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и за мъжете”.

Този прочит поставя множество въпроси, някои от които и с практически измерения. Например защитена ли е от Конвенцията (извън случаите на домашно насилие) жена, която е приела социално изградената роля на мъж? А защитен ли е в същата хипотеза мъж, приел социално изградената роля на жена? И как познаваме кога тези роли са действителни или само претендирани? Освен отсъствие на определеност, яснота и недвусмисленост на правните норми и компрометиране на идеята за правната сигурност, в случая е налице и предпоставяне на допълнителни права и на допълнителна закрила на лица, които са определени не по обективни критерии, а в зависимост от техни твърдения относно собствените им вътрешни преживявания.

Поради това считам, че чл. 1, чл. 2 и чл. 3 от Конвенцията противоречат на принципа на равенството, прокламиран в чл. 6 от Конституцията.

(в) Относно т.нар. „стереотипни роли на пола” и „нестереотипни роли на пола” (в английския текст “stereotyped gender roles” и “non-stereotyped gender roles”)

Според разпоредбата на чл. 12.1 страните по Конвенцията се задължават да „предприемат необходимите мерки за насърчаване на промени в социалните и културни модели на поведение на жените и мъжете с цел изкореняване на предразсъдъци, обичаи, традиции и всякакви други практики, основани на идеята за малоценност на жените или на стереотипни роли за жените и мъжете”. В цитираната разпоредба на словосъчетанието „стереотипните роли за жените и мъжете” е придаден силно пейоративен смисъл, като то е приравнено на словосъчетанието „идеята за малоценност на жените”.

В разпоредбата на чл. 14.1 пък страните са задължават (вярно с уговорката „където е подходящо“, което обаче видимо няма значението на „където Конституцията не го забранява“) да предприемат „…необходимите стъпки за включване на съобразен с развиващите се възможности на учащите се учебен материал по въпроси като равнопоставеност между жените и мъжете, нестереотипни роли на пола, взаимно уважение, ненасилствено разрешаване на конфликти в междуличностните отношения, насилие над жените, основано на пола, и право на лична неприкосновеност, в официалните учебни програми и на всички образователни равнища“.

От цитираните разпоредби отново възникват множество въпроси, един от които има и конституционноправни измерения. Нека да оставим настрана въпроса дали е случайно, че Конвенцията не предвижда никаква специална закрила на жената-майка (респективно на бременна жена) и дори не споменава такова явление като майчинството.Но едва ли някой непредубеден човек би оспорил твърдението, че една от най-характерните стереотипни роли на жената, е ролята й на майка. Следователно чл. 12.1 от Конвенцията задължава Република България да предприеме необходимите мерки за насърчаване на промени в социалните и културни модели на поведение на жените и мъжете с цел изкореняване на предразсъдъци, обичаи, традиции и всякакви други практики, основани на идеята за ……. стереотипни роли за жените ….”. Но стереотипната роля на жената като майка е не просто част от преобладаващото светоусещане на българските граждани. Според разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от Конституцията жената-майка се ползва с особената закрила на държавата.

Поради това считам, че разпоредбите на чл. 12.1 и чл. 14.1 от Конвенцията противоречат на разпоредбата на чл. 47, ал. 2 от Конституцията.

 

УВАЖАЕМИ КОНСТИТУЦИОННИ СЪДИИ,

Независимо какво ще бъде решението на Конституционния съд, това дело дава един уникален повод за внасяне на яснота по един особено важен въпрос – какво следва да се разбира под „мъж” и „жена” според българската Конституция.

Мисля, че минималното, което Конституционният съд следва да направи, е отчетливо да изясни, че според Конституцията „мъж” означава биологичен мъж, а„жена” – биологична жена. Ако българският конституционен законодател желае да уреди сключването на брак между лица от един и същи пол или българският законодател реши да създаде нова правна фигура със сходни правни последици (което аз лично считам за правилно), то това трябва да стане открито и по предвидения в Конституцията ред.

 

Източник: „Юридически барометър“

 

Contra Magazin: Американците се страхуват от мира и се радват на войната

 

 

САЩ са най-войнствената държава в света, твърди австрийското издание  Contra Magazin

От момента на основаването си през 1776 година те практически постоянно воюват, главно с други страни.

За 242 години от съществуването на САЩ не е имало нито една десетилетие, в което тази страна да не е водила никъде войни или да не е участвала във военни конфликти, пише авторът на статията Марко Майер.

До момента всеки американски президент се сблъсква с подобни въоръжени конфликти.

За цялото време на съществуването на САЩ в живота на страната има само 17 мирни години — това е 7 % от общия брой години.

Най-дългият мирен период е между 1935 и 1940 години, по време на световната икономическа криза, се отбелязва в статията.

Това доведе до факта, че след края на Втората световна война в държавата се образува огромен военно-промишлен комплекс, а американската армия стана най-големият работодател в целия свят, ако броим професионалните войници и гражданските служещи.

С това е свързана също развитата отбранителна промишленост, създаваща много работни места и след спада в много други отрасли превърнала се в най-важния отрасъл от промишлеността в САЩ, подчертава авторът.

Според него, отбранителният сектор играе крайно важна роля в икономиката на САЩ, затова не си струва да сме изненадани от това, че с негова помощ Вашингтон поддържа и обслужва своята «глобална империя».

За това той има над хиляда военни учреждения по цялото земно кълбо.

Само в Германия те са над 220, отбелязва изданието.

Всичко това изисква немалко средства, дори когато съюзниците поемат част от разходите, но такава система обезпечава работни места и държи безработицата на относително ниско ниво, продължава австрийският журналист.

«Войната  — това е бизнес, а продължителната, никога не завършващата война — това е кървав бизнес-модел, на базата на който елитите на страните печелят разкошно», пише  Contra Magazin.

Големият патриотизъм на американците  помага за това, защото политическите кръгове и СМИ с негова помощ водят населението за носа, за да могат гражданите да не мислят, че в действителност техните военни убиват и самите те умират само в името на милиардите на Уол Стрийт.

Именно защото войната се превърна в САЩ в икономически фактор с огромна важност, американците започнаха да се страхуват от мира, твърди Майер.

Какво ще се случи, ако внезапно не останат никакви, създадени от елитите, врагове?

Стотици хиляди работни места ще станат ненужни.

Затова американците се страхуват не от войната.

Мирът за тях е по-лошото, твърди авторът на статията.

 

Д-р Първан Дангов: Ако имаше чума, козите на баба Дора нямаше да са живи

 

 

Насилствените мерки срещу болестта чума по животните в Странджанско трябва да спрат час по-скоро, за да може самите специалисти да решат ситуацията, каза за „Хоризонт“ д-р Първан Дангов, бивш кмет на Дупница и бивш директор на областната Агенция по контрол на храните в Кюстендил.

Според д-р Дангов заболяване чума няма.

„И при положение, че официалните власти твърдят, че се борят с чумата, питам аз, чисто професионално, защо козите на баба Дора са още живи? Т.е. ако имаме – хипотетично, според тях, нали имаме заразно огнище – те са там, в заразното огнище. Практически вирусът досега трябваше да ги е довършил и те щяха да умрат. Само че те са живи и баба Дора ги храни всеки ден“, каза той.

Преди три години д-р Първан Дангов и екип от ветеринарни специалисти работеше срещу заболяването бруцелоза по животните в района на Рилското корито. Той разказа как е било тогава:

„Ние тогава умъртвихме хуманно над 400, може би 500 животни от различни животински видове – овце, кози, говеда, кучета. И в Рила нито един човек не ни спря. Всеки си доведе козичката, защото каза: „Тя е болна. Тя заразява и хората“. Има 51 човека болни. Те са все още болни и тогава се справихме само с ресурса на Агенцията по храните от Кюстендил, отдел „Заразни болести“. 10-12 човека бяхме и не сме били тъпана и сме се справяли. Сега цяла държава, с целия ресурс впрегнат, в една абсурдна ситуация, те се въртят в един омагьосан кръг и не знаят какво да правят“.

 

Източник:glasove.com

 

Бойко Борисов откри “Арена Шумен“

Снимка Фейсбук на Бойко Борисов

 

 

Премиерът Бойко Борисов откри новата зала „Арена Шумен“ и коментира къбитието във фейсбук.

„Всяка спортна зала дава нов тласък на развитието на спорта. Днес откриваме „Арена Шумен“, която ще радва жители и гости, като ще даде шанс градът да домакинства повече спортни мероприятия. Проектът е финансиран от републиканския бюджет с 8 млн. лева, като са облагородени и залесени и площите около залата – един прекрасен парк в момента“, написа премиерът Боисов.

 

Германия отмени санкциите срещу Турция

 

 

Германия вдигна икономическите санкции срещу Турция и отмени забраната за пътуване до страната, след като Анкара отмени продължилото две години извънредно положение в страната, съобщава АФП.

Санкциите срещу Турция бяха наложени през юли 2017 година, като начин да се окаже натиск върху Турция след задържането на германски защитник на човешките права и още петима активисти, включително ръководителят на „Амнести интернешънъл“. Берлин сложи лимит от 1,5 милиарда евро лимит на износа – мярка, която бе определена от германската опозиция като твърде мека. Външното министерство на Берлин премахна от сайта си предупреждението към германските граждани за висок риск от арест при посещението на Турция.

Български баби оплетоха чорапи за Меган и Хари! Те им изпратиха благодарствено писмо

Снимка Кадър Нова телевизия

 

На особена чест се зарадваха жителите на гоцеделчевското село Баничан, съобщи в репортаж Нова телевизия.

Преди два месеца местните жени оплели от прочутите баничански чорапи и ги изпратили като подарък за сватбата на британския принц Хари и актрисата Меган Маркъл. Дарът стигнал до кралството, впечатлил младоженците и те на свой ред изпратили благодарствено писмо до жителите на Баничан. В селцето сега, много се гордеят с кралското внимание.

Вълненият подарък за знатните кралски особи жените от Баничан изпращат, защото много харесват принц Хари и неговата вече съпруга Меган. В селцето решават да им оплетат по един чифт чорапи, тъй като в Баничан по-традиционен сватбен подарък няма.

С иглите жените много внимателно оформят размерите на чорапите, така че Хари и Меган да нямат проблеми когато ги обуват.

„За дукесата са дамските размери 37 – 38 номер, а за дука, за принц Хари направихме по-големи, мъжки размер. Определено ще ги стоплят, защото чорапите наистина са ни уникални, едновременно се плетат 5 цвята. Тези пет цвята можете да си представите колко дебеличко става, но в същото време е меко и пухкаво”, обяснява Румяна Джибова.

В Баничан първоначално не били сигурни, че скромният подарък изобщо ще стигне до кралския дворец. Дори очаквали заради грешно подаден адрес чорапите да се върнат отново в селото. Вместо това един ден на входната врата на Румяна Джибова се озовал странен плик, грижовно надписан за дамата от Баничан. В изискан стил Хари и Меган благодарят за подаръка от Баничан, като подчертават, че са възхитени от оказаното им внимание. До България изпращат и своя снимка, направена от кралския фотограф.

В Баничан се шегуват, че чорапите може да се превърнат в световен моден тренд, ако някога някъде Хари и Меган се покажат обути в тях.

Снимката и картичката от двореца вече са сред най-ценните вещи в читалището в Баничан. А Хари и Меган с един мил жест на внимание си спечелиха голямата любов на малкото гоцеделчевско селце.

И след кралското внимание животът в Баничан си продължава постарому – с малките радости на местните хора, с многото щъркели в селото и с надеждата, че старите занаяти няма да изчезнат, защото се ценят навсякъде в света.

 

Симеон Николов: Глобалният пакт за миграция на ООН ще има катастрофални последици за България

 

През последните 18 месеца в ООН бяха подготвени два ключови документа: Глобален пакт за бежанците и Глобален пакт за безопасна, организирана и редовна миграция, което безспорно е постижение на международната общност. Вторият бе приет на 13 юли 2018 г. от Общото събрание на ООН с цел, освен да създаде стандарти за безопасна и организирана миграция, да засили международното сътрудничество. Двата документа ще бъдат окончатено приети на 10–11 декември 2018 г., на конференция в Мароко.

Единствено САЩ обявиха предварително, че се оттеглят от втория документ, а на 18 юли и Унгария обяви същото под предлог, че споразумението представлява ”заплаха за света” и крие опасност страните да бъдат принудени да отворят границите си.

Външният министър на страната Петер Сиярто счита, че Глобалният пакт за миграция „противоречи на всякакъв разум и в пълна степен на интересите по сигурността на Унгария и намеренията за възстановяване на европейската сигурност“. Правителстовото нарече „екстремистки“ и „преднамерен“ този документ, който  стимулира по–голяма миграция и класифицира същата като „добро и неизбежно явление“.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, по време на посещението си във Великобритания, посъветва европейците: „По-добре внимавайте за себе си. Миграцията променя културата и средата за сигурност. Не вярвам, че това е добре за Европа и за нашата страна.“

В България съдържанието на Глобалния пакт за миграция не е познато, а за официалната позиция на страната ни не може да се каже повече от дежурното изчакване да застанем зад такава на ЕС.

Евродепутатът Илхан Кючюк прави изказване в Европарамента на 17 април 2018 г. и подчертава възможността ЕС да играе водеща роля  и да се обедини зад единна позиция, за да предложи обща европейска визия.

Ако надникнем, обаче, в тези 34 страници на  дългоочаквания документ с гръмкото заглавие Глобален пакт за миграция, наред с положителните регулации и сътрудничество срещу трафикантите, със сигурност ще се сблъскаме спостановки, които предизвикват доста тревожни въпроси. Още в изказването на генералния секретар на ООН Антониу Гутериш при представянето на Глобалния пакт за миграция имаше изрази, които са показателни за различията в оценките, като например, че „миграцията е положителен глобален феномен“.

Трудно биха се намерили положителни последствия от това предизвикателство. Но тук прозира и интенизивното лобиране на големите международни концерни, които присъстваха на последния Световен икономически форум, както и на добре платени неправителствени организации, като тези на небезизвестния Сорос.

Самото въведение оставя впечатлението, че документът пропагандира в полза на миграцията: „Ние признаваме, че миграцията е източник на благоденствие, иновации и постоянно развитие на нашия глобализиран свят“.

Нещо повече, правителствата се „задължават така да оформят пътищата за редовна миграция, че да бъде стимулирана мобилността на работната сила, като разширяваме и диверсифицираме наличието на такива пътища“. А това стимулиране на миграцията руши всякаква легитимност на едностранното представяне в позитивна светлина на последствията от миграцията.

Документът не би трябвало да има обвързваща юридическа стойност, а символичен характер, но формулировките в него са от рода на „страните се задължават“ да приемат, да осигуряват, да гарантират. Мигрантите трябва да получат достъп  до социалната осигурителна система. А би ли поела тази тежест всяка социална система при препоръчани отворени граници и регулиран поток, чийто размери не знаем?

На мигрантите, които нямат паспорти, трябвало да се издадат нови такива. Но нали Европа има вече горчивия опит с даване на нова самоличност на стотици хиляди мигранти, след което се оказа, че сред тях са се промъкнали много членове на „Ислямска държава“, които носеха със себе си телефоните със снимки на отрязани човешки глави?

В документа се изисква спазване „правата на засегнатите“ и се препоръчва споделена отговорност. Но ако за бежанците е приемливо да говорим за „засегнати“, как да приемем това и за икономическите мигранти или просто авантюристи, тръгнали да търсят по-добър живот?

А истински „засегнатите“ няма ли да са нашите граждани, за които няма и дума в документа? Страните се задължават да се борят срещу дискриминацията, особено на жените и децата.

Да, но те самите дискриминират жените си, защото идват от такива общества. Няма нито дума за техни задължения, за това, че би трябвало да признаят конституционния ред на страните, които ги приемат.

Изключително наивно звучи формулировката, че миграцията била средство за икономическо развитие на страните по произход и трябвало да се интегрира в политиката за развитие. Логиката била, че приемащите страни печелят от допълнителната работна ръка, а страните на произход на мигрантите – от паричните преводи. Макар че по-логично би било лекарите и инженерите да останат в родината си, а не да изпращат пари от Европа. Особено ако се съберат със семействата си, което впрочем е изискване на Глобалния пакт за миграция. Този проблем напълно се премълчава в документа.

Спорно е намерението за приемане на Закон за имиграция, включващ: създаване на общодостъпни информационни пунктове по най-важните маршрути с информация за помощ, опции и пътища за мигрантите, което организациите на Сорос вече го демонстрираха; стимулиране на събиране на семействата на мигрантите, без никакъв разчет за това каква огромна експлозия би представлявало то за мигранти от страни с голям брой деца и роднини; затварянето на мигрантите в лагери да се сведе най-много до кратко време и само като последно средство. Да се премине към индивидуално устройване на всеки мигрант.

Ако документът открито призовава за стимулиране на миграцията, за какво всъщност е гласувал българският представител в ООН и дали в ушите му не е звучала песента „Елате хиляди младежи…“? Поканата на Ангела Меркел от преди три години ще е невинна грешка в сравнение с това, което би последвало при този подход в Глобалния пакт за миграция.

Паралелно с одобряването на документа стартираха инициативи, които подсказват организирана подкрепа в информационно–пропаганден план, която ще се засилва до 10–11.12.2018 г., когато предстои окончатгелното му приемане.

Така, например, британският „Гардиън“ събщи за инициатива на стотици учени, които в открито писмо призовават да се прекратят краткосрочните мерки, довели до хуманитарни и политически кризи. Безспорно, че те са прави в някои констатации, но в писмото преобладават куп неверни и ненаучни твърдения с очевидната цел да ни убедят в необходимостта от отворени граници. Какво научно има в твърдението, че въздействието на миграцията върху демографията било краткосрочно, защото раждаемостта на мигрантите бързо се изравнявала с тази в приемащите страни.

Последните данни от западноевропейските страни обаче, показват точно обратното. В Германия, например, ражданията от жени-чужденки са три пъти по-високи от тези на немкините.

Миграцията възниквала между региони, а не между континенти. Твърдение, което изумява точно в момент, когато се очертава по-голяма заплаха от Африка, отколкото от Близкия Изток. Мигрантите представлявали само 3,4% от населението на земята – 246 млн. души, което било по-малко от 2017 г. и многократно по-малко от 19 век. Също невярно и едностранчиво твърдение, защото данните сочат категорично увеличаване към 2065 г. до 300 млн. само от Африка, при увеличаване на населението  с 1,2 млрд.

Стените нямало да спрат никого, били излишни. И нито дума за това каква е алтернативата, какви мерки трябва да се вземат в страните по произход на мигрантите. Предлага се бърз достъп на мигрантите до жилища, образование и пазара на труда, което гарантирало интегрирането им. Очевидно, че тези кабинетни автори едва ли са разбрали, че  по-голяма част от мигрантите не идват за да се интегрират, даже не идват за да работят.

Списание „Brand eins“ пък в материал под заглавие „Какво би станало, ако всички граници бяха отворени”, се позовава на четири научни изследвания, като твърди, че има генерална недооценка колко хора ще се отправят към по-богатите страни, защото през последните 100 години 97% от населението е живеело в собствените си страни, в които се е родило. Само че странно защо тези учени пропускат, че климатичните промени днес обезлюдяват някои страни, а информационните мрежи стимулират младите към решения да търсят възможности другаде.

Според редовните допитвания на „Галъп“, в цял свят 14% от населението желаело да живее в друга страна, което прави около 710 млн. души. Преди 10 години този процент бил по-висок – 17%. В Сиера Леоне – 62%, в Хаити и Албания – 56%. Една пета искат да заминат за САЩ, 6% – за Германия, 5% – за Канада.

С идването им БВП щял да се увеличи с 67 до 147%. Как ще се вдигне производителността на труда с неквалифицирана работна ръка /очакванията в Германия тотално се провалиха/, не става ясно. Възнагражденията на местните граждани нямало да се намалят от идването на мигранти. А откъде Германия взема 87 млрд. евро през последните три години и за сметка на кого? Изследване на германската федерална банка от януари т.г. констатира например, че дошлите само от Източна Европа в Германия чужденци през последните години са изиграли голяма роля за стагнирането на заплатите и за негативното развитие на безработицата, което води до радикализиране на определени среди.

Още по-невероятно звучи твърдението, че било спорно дали престъпността ще се увеличи. В САЩ в периода 1990 – 2013 г., когато броят на мигрантите се е увеличил три пъти, престъпността била спаднала.

Но това тотално противоречи на данните от западноевропейските страни през последните години. В Швеция се стигна до въоръжени нападения срещу полицейски участъци. В Германия и Австрия категорично се увеличи броят на престъпления от мигрантските среди. Азбучна истина е бързото им съюзяване с местните криминални структури. Но нали най-трудно се пребоядисва това, което е съшито с бели конци.

Разбираемо е защо неолибералните глобалисти бързат да ни убедят колко добре би било да отворим широко границите си, да бъдат размити държавите и идентичността на нациите. Съзнавайки, че през следващите години е поставено под въпрос съществуването на техния модел, те стават все по-настъпателни и безцеремонни.

Глобалният пакт за миграция беше очакван и крайно необходим, но очевидно в подготовката му са спечелили превес именно тези сили и предупреждението на Унгария, че документът представлява „заплаха за света”, макар и да изглежда преувеличено, може да се окаже недалеч от истината, а до декември може и други страни да се оттеглят от него, например Австрия, Чехия, Словакия, Полша и др.

След като премиерът Бойко Борисов на 20 юли направи този трезв ход в парламента по отношение на евентуални споразумения за връщане на мигранти в България, подкрепен от 100% от  гласувалите депутати, дали ще допусне на 10–11 декември т.г. България да се присъедини към такъв документ на ООН, който би имал катастрофални последици за една малка страна, ако не се корегират горните неадекватни и нелогични постановки?

Симеон Николов

 

Източник: Епицентър.бг

 

Министърът на отбраната на САЩ Джеймс Матис: Не трябва да налагаме санкции на държави, купуващи руско оръжие

Снимка БГНЕС

 

Министърът на отбраната на САЩ Джеймс Матис се обяви в подкрепа на отказа за налагане на санкции срещу държави, които купуват оръжия от Русия, съобщава АФП, цитиран от БГНЕС

Изказването му дойде на фона на опасенията, че налагането на санкции, в частност на Индия и други съюзници в Азия, може да застраши приятелските им отношения със САЩ, които Вашингтон се опитва да задълбочи през последните години. Индия, която е водещият световен вносител на оръжия, купува военна техника и екипировка от Русия от десетилетия. Делхи преговаря с Москва за закупуването на установки Ес-400 за ракети земя-въздух за далечни разстояния.

„Русия трябва да понесе последствията от своето агресивно и дестабилизиращо поведение, както и за окупацията на Украйна“, посочва Матис в изявление. „Но ние трябва да изградим близки отношения с останалите държави по отношение на сигурността и да подкрепим усилията им към постепенен отказ от зависимостта им от руското оръжие“, допълва той.

 

ИзтИзточник БГНЕС

ИЗточник:БГНЕС

очник БГНЕС

 

Агенция за бежанците: Центровете в страната са почти празни

 

 

577 души са настанени в бежанските центрове в България. Това сочат данни на Държавната агенция за бежанците, съобщи БНТ. Агенцията информира, че това са едва 11% от капацитета, който страната ни притежава. Мигрантите, които търсят закрила от държавата ни, най-често са от Ирак, Сирия, Афганистан и Пакистан.

Общо 69 мигранти са влезли в България през 2018 г, сочат данни на агенцията. Изходящите трансфери са 31. През 2017 г. общо 4017 души са пристигнали у нас, а изведени са 148 от тях.

В центровете в столицата и Харманли бежанците са най-много.

„Информацията, която ние имаме за последната седмица, е нулев миграционен натиск по границата“, обясни Димитър Киров от агенцията за бежанците.

Броят на потърсилите закрила от 1 януари 2018 г, е 1439 души. Отказано е на близо 400 от тях. „В края на 2014 г. подадените молби за закрила са 11 080 до този момента агенцията е приемала до 1000 – 1300 търсещи закрила чужденци. Сами разбирате, че разликата е драстична почти 10 пъти отгоре“, посочи Киров.

Той допълни, че веднъж получили статут повечето бежанци тръгват към Западна Европа, независимо че страната ни предлага програми за интеграция и курсове по български език.

По думите на Киров, ако бъде постановен статут на бежанец или хуманитарен статут изборът е техен дали ще останат в страната ни.„Останалите с постановен отказ от международна закрила подлежат на връщане в държавите им по произход“, акцентира той.

България има капацитет да настани общо 5 190 души.

 

 

Източник:БГНЕС

 

Румен Радев почете 76-годишнината от разстрела на поета: Никола Вапцаров се осмели да предизвика историята от името на малкия човек

 

 

Преди 76 години на Гарнизонното стрелбище в София угасна един от най-ярките поети на България, написа президентът Румен Радев в профила си в социалната мрежа Фейсбук по повод годишнината от разстрела на поета Никола Вапцаров и неговите другари Антон Иванов, Петър Богданов, Георги Минчев, Атанас Романов и Антон Попов.

„Никола Вапцаров се осмели да предизвика историята от името на малкия човек, останал извън нейните празни контури. И ако днес стиховете му продължават да ни окриляват и смущават, то е, за да ни напомнят, че да хленчим не ще ни помогне. Че между нас и надеждата за утрешния ден са барикадите на живота, които единствено делата и ръцете ни могат да срутят.

Разстрелът не съкруши гласа на поета, не ни отне Вапцаровата убеденост в прогреса – технически, човешки, обществен, социален – напредък за всички, за безброя. Упованието, че дори когато животът без милост ни връзва крилата, с главите си можем да счупим ледовете, да снемем слънцето при нас. Защото вярата е също така нужна на човека, както и хлябът.

Оставил приживе само една стихосбирка, Никола Вапцаров доказа, че талантът не се измерва с обема на творчеството. И от дистанцията на отминалите години все по-ясно виждаме как със силата на своя стих и съвест поетът надживява палачите си – и физическите, и тези от ново време. Поклон пред паметта на Никола Вапцаров!“, написа президентът.

По-рано през деня в София се състоя и възпоменателен митинг-поклонение.

 

Маскирани обраха над 100 000 лв. от банка в Несебър

 

 

Обир за над 100 000 лева е бил извършен вчера в Несебър. Това съобщи „24 часа“ като цитира свои източници.

Банков клон е бил нападнат от маскирани лица призори в петък. Разбита е била каса. Точната сума все още се изяснява.

Издирват се двама души по случая. 

Обирджиите са проникнали през съседен офис в банката, разположена на партера на голям жилищен блок. В офиса също са били нанесени материални щети. Крадите влезли в кантора за недвижими имоти след счупване на прозорец, след което разбили с чук обща стена с тази на банковия офис.

Съседи от блока са чули шум, но никой не се обадил в полицията.

Банковите служители разбрали за случилото се, когато започнали да пристигат сутринта на работа.

 

Сидеров проверява проверките на Валери Симеонов, нямал му доверие

От Facebook

 

 

Лидерът на „Атака“ и председател на ПГ на „Обединени патриоти“ Волен Сидеров започва „проверка на ударите по българския туристически бизнес по Черноморието“.

От личния си Facebook профил Сидеров обяви, че няма доверие на „досега изнесената информация от вицепремиера Валери Симеонов.“

Така заведенията по морето стават жертва на конфликтите в Обединени патриоти, които се вихрят от седмица. „Атака“ и НФСБ се оказаха на различни позиции по редица ключови законопроекти.

„Смятам, че новият закон не е съобразен с актуалната обстановка по курортите и имам опасението, че новите мерки ще доведат до финансови щети за бюджета на Република България. Ще проверя дали действията на създадения набързо, по болшевишки, извънреден щаб, са законни. От информацията, която получих по Черноморието, съм склонен да мисля, че действията на щаба тормозят българския туристически бизнес избирателно. Искам да знам по какъв начин се взимат решения кой да бъде проверяван по курортите“, коментира Волен Сидеров.

Днес той също така призова руските туристи да получават визи у нас:

„Руските туристи трябва да получават визи тук, в България. А не да хабят нерви, пари и усилия, да пътуват до българско консулство, за да получат визи. От руските туристи България само печели“, убеден е лидерът на „Атака“.

 

Изписаха от болницата отровения с новичок британец

 

 

Изписаха 45-годишния Чарли Роули, който беше отровен с нервно-паралитично вещество новичок в английския град Еймсбъри, съобщи ТАСС.

Според здравните власти във Великобритания Роули не представлява риск за обществото.

Припомняме, Чарли Роули и партньорката му Даун Стърджес се отровиха с новичок на 30 юни. Състоянието и на двамата беше критично.

На 8 юли Стърджес почина.

Властите на Острова установиха, че веществото, с което са отровени двамата, е еднакво по състав като това, с което беше отровен бившият руски шпионин Сергей Скрипал и дъщеря му Юлия в град Солсбъри.

Отбелязваме 76 години от разстрела на поета Никола Вапцаров

 

 

Отбелязваме 76 години от разстрела на поета Никола Вапцаров. С рецитиране на негови стихове и поднасяне на цветя творци, общественици и политици почетоха паметта му.

Днес си спомняме за поета, който е може би една от най-оспорваните личности в българската литература. Но независимо дали харесваме неговите идеали, няма как да подминем неговият талант и саможертва. Вапцаров е човек, който обича моторните песни, но повече от всичко обича човека и свободата.

Анжел Вагенщайн – писател: С почитания и поклон към подвига на всички и особено към подвига на Вапрацаров , който съчета поезията, любовта към Родината и светла вяра в бъдещето, както той пише – „бронирана здраво в гърдите“.

Георги Златарев – актьор: Когато се задълбочиш във Вапцаров разбираш, че вътре може да се намери всичко – модерност, политика, любов, романтика. При Вапцаров дали пише за машините или за любимата си – усещащ любов. И няма миг, в който той да не е обичал хората, света.

 

Никола Йонков Вапцаров (1909 – 1942) е български поет, чието творчество е предимно със социална и хуманна тематика. Единствената издадена приживе стихосбирка на Вапцаров („Моторни песни“) излиза през 1940 г. Превеждана е на редица езици. Вапцаров сътрудничи на нелегалната тогава Българска комунистическа партия и е активен антифашист. През 1942 г. е арестуван и осъден на смърт по силата на Закона за защита на държавата за организиране на подривна дейност срещу установения държавен ред по време на война.Посмъртно е амнистиран след 1944 г.

Стихотворенията му са преведени на над 90 езика.

На конгресите на Световния съвет на мира в Париж и Прага през 1949 г. са учредени международни награди за мир, които да се раздават на изтъкнати радетели и борци за мир срещу войната. Вапцаров е удостоен посмъртно с тази престижна международна награда измежду десетки предложения от десетки страни. На 3 декември 1953 г. по време на Втория конгрес на мира почетният знак на наградата и грамотата са предадени на майка му Елена Вапцарова.

ГЕРБ удря Нинова: Ако провокациите в Шарково са инициирани от Нинова, ще сезираме прокуратурата!

 

 

Ако се докаже, че провокациите в Шарково са инициирани от Корнелия Нинова, ще сезираме прокуратурата, защото това е заплаха към националната сигурност, обяви депутатът от ГЕРБ Тома Биков.

ГЕРБ даде извънреден брифинг по същото време, докато социалистите представяха в НДК алтернативните си управленски проекти, наречени „Визия за България“. От управляващата партия твърдят, че притежават видео доказателство за ролята на Нинова в протестите в ямболското село Шарково.

Бившият депутат Антон Тодоров, който също бе участник в брифинга, обясни за какво става дума. „От 19 юли едно лице, което е един от най-активните организатори на тези действия, е пуснал видео. Този човек се казва Тодор Атанасов. Когато влезете в неговия профил във „Фейсбук“, ще видите това видео“, обърна се към медиите той.

„Очакваме отговор веднага от г-жа Нинова. Тя трябва да отговори на следните въпроси – познава ли този човек (Тодор Атанасов) и общувала ли е с него във времето, в което самата тя присъстваше в Странджа. Поддържала ли е контакти с други хора от групите, които организираха провокации в Странджа, и с хора, които отидоха там с луксозни автомобили и възпрепятстваха органите да си свършат работата? Давала ли е задачи на организаторите как да действат?“, атакува Биков, цитиран от „Фокус“.

Той обясни, че във видеото се казва, че Корнелия Нинова е казала на техните хора, като бъдат спрени от служители от службите, да остават на място и да не си тръгват. „Това означава да стоят при полицаите и да не си тръгват. Ако могат да стигнат до селото, да стигнат, а ако не да стоят там, където са. Питаме г-жа Нинова, има ли финансова обосновка тази акция? Призоваваме я да отговори веднага на тези въпроси и в зависимост от това ще преценим дали да се обърнем към Прокуратурата за разследване на тези провокативни действия. Защото това прилича на заплаха към националната сигурност на България“, каза още Биков.

„Преди няколко дни дадохме ясна информация, че според ГЕРБ тези провокации, които се случват в района на село Шарково, са инициирани от „Позитано“, президентът Румен Радев и „белградския беглец“. В социалните мрежи съществува видео, което доказа тези наши обоснования съмнения. От 19 юли едно лице, което е един от най-активните организатори на тези действия, е пуснал видео. Този човек се казва Тодор Атанасов. Когато влезете в неговия профил във „Фейсбук“, ще видите това видео. Той е един от най-активните организатори, които възпрепятстват органите на реда да влязат в огнището на чумата, което е там“, каза още Антон Тодоров.
Тодоров посочи, че казусът е изключително сериозен, тъй като за първи път ГЕРБ получава видео доказателство за своите твърдения. „Този човек казва, че Корнелия Нинова им дава ясно разписан „екшън план“ какво да правят, за да възпрепятстват полицията. Корнелия Нинова беше в много активен телефонен обмен, макар и седейки в една каручка по чехли. Тя беше в село Шарково и контролираше всичко това активно. Въпросът ни е – тя комуникира ли с този човек? И в зависимост нейния отговор ще решим дали да подадем сигнал до Прокуратурата, защото по всичко изглежда, че има организиран опит за възпрепятстване на служби, на МВР, на БАБХ. Изглежда като нещо, което е чист сценарий“, обясни той.

 

САЩ дават още 200 млн. долара за отбрана на Украйна

 

 

Пентагонът ще отпусне допълнително 200 млн. долара на въоръжените сили на Украйна за обучение, консултантска помощ и екипировка, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БНР.

Средствата са предназначени за оптимизиране на командването и управлението на силите, подсигуряване на комуникациите и медицинско лечение. Новата военна помощ съвпада с опитите на правителството в Киев да доближи въоръжените си сили по функционалност със силите на страните от НАТО.

Като цяло американската военна помощ за Украйна през последните 4 години възлиза на над 1 милиард долара, по данни на  Пентагона.

 

Германски експерт събра най-прочутите сбъднати пророчествата на Ванга за видни личности и световни събития

 

 

Твърди се, че е предрекла не само безчет лични съдби, но и ключови за цял свят събития. Ванга е една от най-необикновените фигури на 20 век, пише германският експерт К. Неринг и разказва за отношенията ѝ с елитите в НРБ, съобщава Дойче веле. Д-р Кристофер Неринг е директор на научния отдел към Германския музей на шпионажа в Берлин и автор на редица изследвания по темата за сътрудничеството между българската ДС и източногерманската ЩАЗИ. Ето какво пише германският експерт в статията си за пророчицата:

В ничията земя на световната история, в триъгълника между България, Гърция и Македония, прекарва живота си една от най-необикновените фигури на 20 век. Ванга приема в малката си двуетажна къща в Петрич хора от цял свят – и им пророкува бъдещето. При нея идват президенти, хора на изкуството, обикновени селяни. В началото само от България, по-късно от целия Източен блок, накрая от цял свят. Питат я за бъдещето си, за професионалната кариера, за болести, за Бог, за смъртта, за бъднините на човечеството.

Преди президентските избори през 1997 при Ванга идва и човек на име Петър Стоянов, който си е подсигурил ефектен телевизионен съпровод. „Ти ке си следващият президент на България, но си обграден с много лукави хора. (…) Как ке се справиш с това? Не, няма да можеш“, му казва тогава Ванга. И наистина: Петър Стоянов печели президентските избори, а Ванга се оказва права в съмнението си. Защото този президент не оставя някакъв сериозен отпечатък.

Пътят на Ванга

„Петричката врачка“ има видения още в младостта си. На 13-годишна възраст попада в буря, ранява се тежко и в крайна сметка ослепява. Тогава започва „да вижда“ по друг начин: до нея достигат свръхестествени и паранормални видения, има предчувствия, сънища и пророчества, облечени в метафори, като виденията ѝ са под силното влияние на православните образи и мистика.

През войната се омъжва за Димитър Гущеров. Младото семейство се премества в Петрич, където Ванга остава до края на живота си. Виденията ѝ се множат и постепенно добиват публичност. Вестниците и хорските приказки я правят все по-популярна – и в синхрон раздуват предсказанията ѝ. Поради което и до днес не се знае кое е вярно и кое – не.

Такава е и историята с царя. Роднини на Ванга разказват, че когато Борис Трети я посетил през 1941 година, тя му предсказала ранна смърт. И наистина: цар Борис умира съвършено неочаквано през 1943 година, непосредствено след среща с Хитлер.

После идват новите времена. Комунизмът тръгва да разчиства безпросветната християнска мистика: партията на мястото на поповете, социализъм вместо пророчества. Под ръководството на Комунистическата партия вече нямат никакво място не само Раят и Адът, но и всякакви абстрактни видения, пророчества и свръхестествени възможности. Така партията и ДС забраняват дейността на Ванга. Къщата ѝ е под наблюдение, посетителите се броят. До Петрич се пътува с открит лист, а хората, които искат да идат при Ванга, не получават такова разрешение. Държавна сигурност се опитва чрез съпруга ѝ да я убеди да зареже ясновидството. Но Ванга остава вярна на себе си: разговаря с всекиго, който идва в дома ѝ, отговаря на всеки един въпрос.

През 1960-те години натискът на режима върху този необичаен „враг“ постепенно отслабва. Ванга дори си намира един съвсем неочакван закрилник на най-високите етажи на комунистическата власт. Не кой да е, а самата Людмила Живкова, дъщеря на партийния и държавен ръководител Тодор Живков, се превръща в неин най-голям фен.

Людмила Живкова и нейната слабост към Ванга

Хората одумват Живкова колкото за тежненията ѝ към окултното, мистиката и спиритуализма, толкова и за привързаността ѝ към лукса. Дали ще е будизъм, кабала, древни изкуства или антикварни предмети – за дъщерята на Първия няма табута. В крайна сметка комунистическият елит сам си копае гроба, а Живкова се превръща в синоним на корупцията, шуробаджанащината и кухата пропаганда. Телохранителите от ДС, които осигуряват закрилата и обгрижването на елитните семейства, са длъжни да задоволяват дори най-ексцентричните желания.

През 1970-те години Живков издига дъщеря си до върховете на политическата йерархия. В партийните структури дори се говори, че иска да я нагласи за своя наследничка. В културната сфера са отменени някогашните стриктни политически ограничения, а според вкуса на Людмила Живкова на мода излиза сияйният български национализъм, гарниран с доза мистика. Квинтесенция на всичко това са организираните от нея помпозно-патриотични тържества по повод 1300-годишнината на България. Живкова впряга в своята каруца дори Държавна сигурност, която трябва да ѝ събира културни ценности от цялата страна и дори да ги краде от чужбина.

Към баба Ванга Людмила Живкова има особена слабост. Нейните видения подхождат на настроенията както сред обикновените българи, така и сред комунистическия елит. Защото този елит се намира в духовна и ценностна криза: за пред хората непрестанни клетви за вярност към социализма, а у дома всичко натъпкано със западни стоки, за чието набавяне са необходими все повече средства и дори престъпни машинации. Вече няма в какво да се вярва, религията е надмогната, а социализмът издъхва, тъй че добре дошли се оказват всякакви алтернативи, дори „паранормалното“.

В София Живкова основава „Институт по сугестология“ – дори самото име говори за псевдонаука. В този институт се документират и „изучават“ и пророчествата на Ванга. Под ръководството на известния психолог Георги Лозанов се търсят начини да се разбере с каква честота се сбъдват предсказанията на Ванга и в кои точно области тя познава най-често. Успоредно с това при пророчицата непрекъснато се устройват „частни аудиенции“ за Живкова и нейния антураж. Според твърденията на Лозанов, 80% от посетителите на Вангаказвали, че тя е познала бъдещето им.

Ванга – звезда и в СССР

Превъзнасяна от Живкова и нейните езотерични кръгове, Ванга в крайна сметка става звезда и вСъветския съюз. Обществените и културни симптоми там са същите като в България, а московската лечителка Джуна се превръща в руски аналог на българската баба Ванга. През 1981 година списание „Шпигел“ пише, че дори самият Брежнев за известно време се изправил на крака благодарение на „био-полетата“ на Джуна.

Покрай многообразните българо-съветски отношения при Ванга идват и високопоставени посетители от СССР. Роднини на пророчицата си спомнят, че през 1980-те години тя приема посетители по цял ден. Има списъци с чакащи, а държавата дори поема целия мениджмънт – разбира се, срещу малка такса. В края на 1970-те години са допуснати и първите телевизионни записи на нейните частни аудиенции. По-късно са направени още много документални филми за нея. А изреченото от Ванга пред камерата и до днес е всъщност най-благонадеждният източник за нейните видения.

Когато през 1985 година Горбачов става Генерален секретар на ЦК на КПСС, Ванга заговаря за залеза на съветската империя. Но тази нейна мисъл не е особено оригинална – същото мислят по това време и редица политолози, които със сигурност не притежават ясновидски способности. А когато (като Ванга) имаш толкова много контакти с комунистическите елити, когато те ти споделят и най-интимните си въпроси, страхове и мисли, тогава целият политически обрат едва ли може много да те изненада.

Световно-политическият обрат в началото на 1990-те години ни най-малко не притъпява публичния ентусиазъм около Ванга. При нея започват да прииждат още повече журналисти, политици и търсачи на Смисъла. През 1990-те години Ванга предсказва на Дмитрий Медведев голяма политическа кариера. И ето: речено-сторено.

„… и невинна кръв ще се пролее като река“

През 1989 от нея избликва още едно видение: „Страх, страх! Американските братя ще паднат, накълвани от птици железни. Вълци ще вият в гората и невинна кръв ще се пролее като река“. Това предсказание е интерпретирано като видение за атентатите от 11 септември 2001 година. Впоследствие, разбира се. Твърди се също, че Ванга е „видяла“ и чернокож американски президент. Да, Барак Обаме беше избран за президент на САЩ, но пророчеството ѝ, че в Америка ще се стигне до втора гражданска война, така и не се сбъдна.

Когато умира през 1996 година, Вангелия Пандева Гущерова отдавна вече се е превърнала в медийно събитие. Дълбоко потънала в християнската мистика, тя финансира изграждането на православната черква „Света Петка Българска“. Пак по нейно желание къщата ѝ в Петрич се превръща в дом-музей. И до днес „Петричката врачка“ възбужда въображението на безчет хора. Филми, книги и сайтове в интернет проследяват нейните видения и се опитват да ги свържат с действително настъпили събития. Години след смъртта ѝ животът на Ванга доказва, че в кризисни времена „паранормалното“ се радва на отлична конюнктура.

 

Източник:Блиц

 

Нинова: Не на джендър-идеологията в българските училища!

 

 

„Не на джендър идеологията. Ботев ни е по-скъп от Робинзон Крузо. Семейните ценности са ни по-скъпи от третия пол. България и българското общество не приема тази идеология. Не я вкарвайте в училищата. Губим децата си. Промиват им главичките с псевдоценности. Трябва да дадем отпор на това с истинските ни ценности. Призовавам за образователна система, адаптирана и обърната към дигиталното поколение“.

Това заяви лидерът на БСП по време на разширеното съвещание на Националния съвет, на което тя представя алтернативата за управление на страната „Визия за България“. Залата избухна в аплаузи.

„БСП започва разговор за бъдещето на България. Ние поставяме началото на един процес, който няма да бъде лек. Днес ние предлагаме алтернатива не на ГЕРБ, а на системата на прехода. Днес ние се обръщаме към народа си. – да сложим край на прехода и да посочим друг път за развитие на България. Чуйте идеите ни, ако има желание – по Вазовски, който с каквито идеи, може да си включи в този процес. Знаем, че ще има съпротива“, посочи в началото на своето експозе Нинова и подчерта, че  тази система ни убива, както са казали майките на деца с увреждания, и тя не може да бъде кърпена повече.

По думите й тази система е създадена в годините на прехода, за което всички партии имат принос.

„Можем ли да събудим и обединим националната си енергия, да сложим край на прехода и да очертаем хоризонт, друг път за развитие на България. Имаме ли сили да се освободим от разделението от миналото – българи срещу българи и да се обединим българи за бъдещето“, попита Нинова.

Тя посочи, че БСП не претендира, че са най-умните, всезнаещи и единствени. „Днес се обръщаме към всеки наш сънародник. Чуйте идеите ни. Ако имате желание, по Иван-Вазовски, който с каквито сили и компетенции разполага, да се включи в този процес. Някои от идеите ни ще бъдат оспорвани и нека да бъде така. Някои от идеите ни ще ядосат определени кръгове и интереси. Ще има съпротива. Предупреждаваха ни за това. През цялото време казвах на екипите, които работеха: „Не се стъписвайте пред имена и групировки“, каза Нинова. Тя посочи, че им е казала да мислят за интереса на българина и за суверенитета на България.

В обстойното си изложение Нинова предложи да се спре с разграбването на националните богатства – стратегически предприятия да бъдат забранени не само за приватизация, но и за концесии.

БСП предлагат промени в четири ключови сфери – икономика и доходи, регионално развитие, здравеопазване и образование. „Предлагаме да спрем разграбването на националните богатства“, заяви Нинова и допълни, че в момента не обществото, а малцина се възползват от тях. Тя каза, че БСП не е против концесионирането, но балансът е бил нарушен и трябва да се възстанови.

От БСП предлагат онези стратегически обекти, които са забранени за приватизация, да бъдат забранени и за концесия. „Да не се дават на концесия БДЖ, летища и пристанища, „Български пощи“, многопрофилни болници, плажовете, ВиК сектора, НДК, филмова индустрия, БЕХ и др. Тези предприятия да не се управляват на партиен, квотен принцип, а на конкурсно начало, настояват от левицата.

България да развива с участието на държавата стратегически отрасли на икономиката като енергетика, електроника, земеделие, машиностроене, фармация, химическа промишленост.

Голяма грешка да смятаме, че мигрантите могат да решат кадровия проблем на бизнеса, не- трябва да си създаде кадри, посочи Нинова.

Нинова се обяви да намаляване на ДДС върху храните, поиска таван на субсидиите и насочване на субсидии към производството на зеленчуци, плодове и месо.

Соцлидерът не скри, че е притеснена от демографската криза, от грешната система на образование и др. Тази система ни убива, подчерта Нинова. Икономически кръгове си купили политици от всички цветове и това е скритата държава.  Да спрем разграбването на националните богатства, призова лидерът на червените.

Тя атакува новия закон за концесиите, който е скрита приватизация. Лидерът на червените поздрави КЗК за забраната на сделката на „Инерком“ с ЧЕЗ.

Каква икономика искаме да развиваме, пита тя. Лидерът е против икономиката на парче и се обяви за родното производство.

Безплатни детски градини, един учебник на един клас, са част от идеите в сферата на образованието.

Обръщайки се специално към Сергей Станишен лидерът на БСП поиска дебат за ревизия на решението ня конгреса на БСП за членството на България в Еврозоната.

Нинова подчерта, че България не е готова, че по милост да ни пратили в чакалнята на чакалнята на Еврозоната и че редица икономически светила ни съветват да не влизаме в този клуб на богатите държави.

„За еврозоната и приемането на еврото нашата партия на конгреса е решила – да, но виждате какво се случва в момента. Оставете това, че Европа ни отряза. Нека да проведем разговора за България, за българката икономика и за стандарта на живот, за българските цени и живота на обикновения човек, коментира лидерът на БСП. Ако в обсъжданията се установи, че не сме готови, трябва да се събере червения конгрес и да ревизира решението си, обясни Нинова.

Трябва да сме адекватни към промяната, каза още Нинова.

Защо правим това по този различен начин?

Защото 29 години политически грешки, грабеж на национални богатства, сговор между власт и пари, между леви и десни ни доведоха до стряскащите думи на доц. Петър Иванов, директор на Демографския институт към БАН: „България е в клинична демографска смърт“. България изчезва“, заяви още Нинова.

От БСП аргументират изготвения проектодокумент с нуждата от нова перспектива за страната. Според опозицията изтъкваните като успешни макроикономически достижения не само не представят реалното състояние на страната, но и крият системни проблеми, които трябва да се решават.

„Един от най-големите проблеми на страната ни са регионалните различия, довели до обезлюдяване на цели региони и струпване на населението в големите градове. Със всички тежки последици за това – пустеещи земеделски земи и напускащи страната българи. Ето защо, оттук нататък, предлагаме всички политики да пречупваме през регионите“, допълни лидерът на БСП.

От левицата настояват страната ни да поеме нов път към устойчив икономически растеж, базиран на потребление и износ. Според визията на левицата той включва инвестиции в нови и с висока добавена стойност производства, както и прилагане на секторна стратегия за привличане на инвестиции в страната. Анализирана е още необходимостта от благоприятна бизнес среда и развитието на „зелена“ икономика, която да намали екологичните рискове.

От БСП обръщат специално внимание на кадрите и работната ръка, като предпоставка за развитието на икономиката. „Голяма грешка е да се смята, че мигрантите ще ни решат проблема с работната ръка. Държавата върви по пътя на най-лекото съпротивление: „Нямаме – ще си внесем“. Не! Нямаме – ще си произведем“, призова Нинова.

В проекта „Визия за България“ се обръща внимание на българското производство, избягването на двойния стандарт при храните, както и необходимостта от намаляването на ДДС при храните. В сферата на здравеопазването на БСП предлагат гарантиран достъп до безплатно и навременно медицинско обслужване на здравноосигурените лица, както и държавно гарантиран базов пакет от медицински услуги, заплащан с публични средства, за неосигурените.

Сред една от първите и неотложни задачи, според левицата, е спасяването на българското училище. Те настояват за улесняване на достъпа да образование на децата в малките селища и от бедните семейства, както и разширявания на персонализирания учебен процес, съобразен с отделния ученик и с неговите възможности. Приоритет е поставен и в областта на вътрешната сигурност, обществения ред и борбата с корупцията. „Пари има, но много се краде. Политиката се храни от кражбите“, смята лидерът на БСП.

Край на бягството на държавата, смяна на договорените правила между политическите субекти, за това настоява още Нинова. Тя предупреди, че тези идеи ще срещнат жесток отпор – това ще е отпор т на 10 млрд лева на паралелната държава. Пожелавам смелост и неп

 

САЩ отхвърли предложението на Путин да има референдум за Източна Украйна

 

 

САЩ отхвърлиха днес предложението на Русия съдбата на Източна Украйна да се реши на референдум като казаха, че той няма да е лeгитимен, тъй като районът не е под контрола на украинското правителство.

Предложението се появи в дните след срещата на върха в понеделник между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин в Хелзинки. „Администрацията не смята да подкрепи референдум в Източна Украйна“, каза Гарет Маркис – говорител на Съвета по национална сигурност при Белия дом. Маркис добави: „Организиране на т.нар. референдум в част от Украйна, която не е под правителствен контрол, няма да е легитимно“. От Белия дом подчертаха също, че мирното споразумение от Минск, подписано през 2015 г., не включва възможност за референдум.

Очаква се европейските съюзници на САЩ също да се противопоставят на провеждането на референдум в Донбас, който е под властта на проруските сепаратисти, предаде БТА, цитирайки АП. Вчера агенция Блумбърг съобщи, като се позова на две неназовани лица, присъствали на изказването на президента Путин пред руските посланици и постоянни представители в Москва, че в Хелзинки руският лидер предложил провеждане на референдум за уреждане на конфликта в Източна Украйна, припомня ТАСС.

 

Кеворк Кеворкян: Чумосване. Просят си боя

 

 

Телевизионните репортери все се чудят, защо искат да ги бият или поне да счупят камерите им.  Отговорът е лесен: защото обикновените хора ги приемат като адвокати на Властта.  Никога обаче един министър или депутат няма да им посегне, защото само им се мазнят.

Тия дни имаше чудесен повод някой репортер да си изпроси боя от вицепремиера Валери Симеонов – и така да стане герой поне за един ден. Но пропуснаха и този златен шанс. В новините на Би Ти Ви показаха, как изгониха от заседание на Тристранния съвет омбудсмана на Републиката Мая Манолова.  Всички зрители видяха този резил.  Но след това взе думата Симеонов – и репортерите покорно го слушаха, докато той ги назидаваше, че това е фалшива новина.  Никой от тях дори не гъкна.

Този епизод бе ново свидетелство за разпадното веселие във Властта.  Някои хора там очевидно здраво се стараят да оглавим класацията за най-идиотска държавна администрация в света. Преди време Симеонов даде на прокуратурата свой колега министър, сега гонят омбудсмана, утре като нищо ще изгонят и Падишаха от заседание на кабинета, засега го пощипват по всеки повод, сетне му се извиняват – Майтап бе, Пади, патриотите говорят вече на три езика – един или двама от тях плюят, третият маже.

Отлични условия за репортери, които наистина си търсят боя.  Обаче те се репчат на очумените селяни-бедняци.

Те пък пак изгониха телевизионен екип – не им вярват, това е единствената причина. И са прави хората.  Не са сигурни, какво ще остане от думите им, как ще ги омачкат, дали изобщо ще ги разберат.

Грозен беше натискът на репортер на Би Ти Ви да научи, кой организира протеста на потърпевшите от евтаназията на заразени животни.  Какво значение има, кой е – който ще да е, хората трябва да бъдат чути.  Сега и цензори на протестите ли ще ставате?

Понеже се страхуват от Властта, медиите все гледат да заметат някак Истината.  Напоследък се изхитриха да прилагат един нов номер: просто огласяват поредния факт/скандал, набързо го претупват и хукват към следващия.  Така малките истини не могат да прераснат в Голяма.

Например, повтарят като папагали, че контрабандата на цигари е почти нулева.  И, след известно време, без да им мигне окото, съобщават, че през миналата година над 200 /двеста/ милиона лева са загубите на държавата от нелегален внос на цигари.  Оставят двата факта в насипно състояние и хукват към следващата правда.

Или съобщават, че над 40% от българите не биха подали сигнал за корупция.  Пак по същото време научаваме, че 25% е делът на сивата икономика у нас. И никой не си прави труда да направи връзка между едното и другото. Всяко нещо, което изисква усилие, по-голямо от това за една прозявка, ги оставя безразлични.

Сивата икономика, извън всичко останало, превръща и обикновените хорица в съучастници в престъпление, разяжда морала им, заразява ги с чума, не по-малко страшна от оная по животните.  Какво сега, и хората ли ще евтаназират?  Искам да кажа, извън традиционните методи, с които ги морят – безпаричие, недолекуване и целият останал репертоар.

Врявата около чумата даде възможност да се замете още един позорен факт: според проучване на Евростат, 42% от смъртните случаи у нас е можело да бъдат предотвратени. 42 процента!  Ако свържем този факт с срамната ни лидерска позиция в различни класации за смъртност, ще се изправим пред нещо нечувано.

Проблемът е, че ония репортери, които уж си търсят боя, гледат на Народа като на един прост пълнеж към мизерните си новини, като на ненужен миманс, който се натрапва в „Историческите“ дела на Властта.  А за нея отделният Човек отдавна е загубил цената си – забелязват го, колкото да нагласят поредния водевил.

И опозицията търкаля постни игрички.  Последният Вот на недоверие предизвика само иронични подмятания, заради липсата изобщо на смислени дебати – и съвсем справедливо, защото опозицията се държи като някакъв канцеларски плъх, който записва единствено прегрешенията на Властта, тя е някакъв усърден летописец на претенции, толкова.  Удобно и за едните, и за другите.

И никой не брои Народа като опозиция – а не е ли тъкмо той същинската опозиция?  Гласът му обаче се чува като нещо нечленоразделно – писъци по избити животни, плач от издавени села и пр. – всичко това се слива в протяжният вой на един обезверен и дори анимализиран Народ – няма кой да го преведе обаче този вой на езика на Разума.

Когато не се чува Народа, тогава всичко може да се изговори.  Отдавна не съществува мярка за приличие.  Някой може да надува перки край автомобила „Бугати“ за пет милиона, който току-що си е купил.  Но и през ум не му минава, че това е безтактно, парвенюшко, истински големите пари не крещят, те шепнат – както казваше един автор.

Друг богаташ ни съобщава, че от неговата камбанария България била цъфнала и вързала, така му изглеждала.  Само от вестник „Галерия“ му казаха да си наляга парцалите – и защо.  Другите медии си замълчаха, понеже той им подхвърля по някоя наградка.  България е цъфнала и вързала, но тук-там все се намира по някой несретник – като онзи клошар от село Балван, който изведнъж се оказа собственик на фирма с милионни задължения, принадлежала по-рано на онзи от камбанарията.  Е, да, когато си се отървал по толкова артистичен начин от борчовете си, можеш да говориш, каквото ти падне, пък и да подхвърляш по някой кокал и на гладниците от медиите.

Изтърбушиха публичното говорене, оскотиха го, държат се с него като серийни изнасилвачи.

Бъчварова, например, казва: „Не сме имали по-подготвени министри“. Това не се нуждае от коментар. Тя пък направо се гаври с публиката.

Мнозина са в плен на екзалтацията – обаче най-често тя е принудена, притворна.  Най-тежката й форма е, когато екзалтантът е повярвал на собствените си недомислици.  Все едно, че говорят сами на себе си.  Хвалят се като неизлечими комплексари.  Да полудееш от изсилванията им.

„България промени имиджа си, повярваха и се вслушаха в нас“ – казва Лиляна Павлова.  Сякаш България до Председателството е била някакво диво място, катун за примитивни, недонаправени хора.

Според Радев, вътрешният министър, изобщо не личало, че охраняват Председателството – стотици хиляди софиянци са свидетели и потърпевши тъкмо от обратното.  В същото време, стана ясно, че 114 лица, издирвани от Интерпол, са получили български паспорти.  Това не го казва някой недобит от тукашната свобода на словото репортер, а авторитетния „Нувел обсерватьор“.  Споменава се още, че поне един министър и един вицепремиер са в схема за придобиване на българско гражданство – но никой не намери време да се похвали и с тази афера.

И да ви кажа, добре, че Юн-кяр все е подпийнал.  С някой трезвеник щяхме да имаме доста по-големи ядове.

Всеки повод да се измъкнат от Чумата, във всичките й проявления, им е добре дошъл на телевизиите.  Сега пък се заплеснаха по Тръмп – не ви дават да припарите до едни мъртви овце – а вие все се бутате там, където не ви е мястото.

Чоплиха общата пресконференцията на Тръмп и Путин, повече от чумата.  Набутаха и психолог в една емисия – според него, езикът на тялото на двамата президенти говорел, че нищо не са постигнали.  Въпросните психолози сякаш оглушават, докато ги облизва телесния език.  Тръмп и Путин бяха повече от ясни: отношенията ни са добри, няма руска намеса при избора на Тръмп.  „Не – казват нашите гарги.– Имаше“.  На една от тях дори й се прииска импийчмънт на Тръмп, а ако е възможно – направо евтаназия.  Дори Путин се наложи да каже, че също е работил в разузнавателна служба и знае как се правят понякога „досиета“, като това за руската връзка на американския президент.

И, разбира се, в Би Ти Ви не минаха без любимия спец на Теодора Енчева – Стефан Тафров.  Той ще спаси демокрацията в САЩ.  Добре, че никой не обръща внимание на гаргите.

 

Кеворк Кеворкян, Фейсбук

 

И производителите на патици готвят протест срещу БАБХ. Искат оставката на Дамян Илиев

 

 

След протестите на овцевъди и козевъди, към подобни действия се насочват и производителите на водоплаващи птици в България, които не са доволни от промени в наредба на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Професионалната им организация обяви, че планира протестни действия в рамките на закона, ако не бъдат удовлетворени исканията им. Става дума за промяна в наредба на БАБХ, която се отнася до мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта инфлуенца или грип при птиците. В Раковски в петък те гласуваха декларация, която ще депозират в Министерството на земеделието и храните още в понеделник.

Конкретният повод, който ги гневи, е начинът на дезинфекция на патиците и заселване и помещенията, в които се отглеждат, предава кореспондентът на БГНЕС от Пловдив.

260 ферми за патици има в страната, най-голямата част от тях се намират на територията на община Раковски. Това е основен поминък за голяма част от населението в региона. Производителите на патици настояват и за оставката на изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев заради несправяне със служебните задължения.

През април във фермите им бяха умъртвявани патици, обещаните компенсации още не са изплатени.

 

Източник БГНЕС

 

Франция и Русия извършиха съвместна хуманитарна операция в Сирия

 

 

Франция и Русия извършиха миналата нощ съвместна хуманитарна операция в бивш бунтовнически анклав в Сирия, който бе отвоюван през април от правителствените сили, предаде Франс прес, цитирана от Новини.бг.

Руски военен транспортен самолет, натоварен с 50 тона медицински материали и продукти от първа необходимост, излетя от летище „Шатору“ в Централна Франция към руската база „Хмеймим“ в Западна Сирия, съобщи летищната управа.
Това е първата съвместна операция в Сирия между Русия и западна страна. Помощите ще бъдат раздадени днес в района Източна Гута край Дамаск под надзора на Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси, съобщиха френските власти.

Стотици бунтовници и цивилни, евакуирани от южната сирийска провинция Кунейтра, пристигнаха днес в територии под контрола на бунтовници в северозападната част на страната. Това съобщи Сирийският център за наблюдение на човешките права. По данни на центъра става дума за общо 2800 души.

Евакуацията от Кунейтра – провинция, която граничи с анексираната от Израел част на Голанските възвишения – бе извършена след договореното от Москва и прието от бунтовниците споразумение за капитулация. Споразумението включва спиране на огъня, бунтовниците да предадат средната и тежката си артилерия, връщане на институциите в Кунейтра под държавен контрол и изтегляне на бойците, отказващи да капитулират, към други територии под бунтовнически контрол.

 

Нинова: Не предлагаме алтернатива на ГЕРБ, а алтернатива на системата

 

 

Не предлагаме алтернатива на ГЕРБ, а алтернатива на системата, създадена в годините на прехода, за която всички партии имаме принос. Това каза лидерът на БСП Корнелия Нинова. Нинова представи проекта „Визия за България“, изготвен от БСП и предлагащ нов модел за развитие на страната.

В изготвянето му са участвали членове на Националния съвет на партията, народни представители, членове на общински и областни структури на партията, както и представители на граждански организации.

„Днес не се обръщаме към политическите се опоненти, днес се обръщаме към народа си. Можем ли да събудим и обединим националната си енергия? Да сложим карай на прехода, да очертаем хоризонт и друг път за развитие на България“, посочи Корнелия Нинова в началото на изказването си.

Лидерът на БСП призова за обединение на обществото по всички ключови въпроси, които са важни за страната. Предложенията за промяна на левицата в четири сектора – икономика и доходи, регионално развитие, здравеопазване и образование.

България не може да претендира за истински интегративен проект, ако не представи основни социални права и жизнени стандарти на всички свои граждани. България има нужда от нова перспектива, досега изтъкваните като успешни макроикономически достижения на страната, като постигнат икономически ръст, намален текущ бюджетен дефицит или дори излишък, както и нивото на задлъжнялост на държавата, не само не представят реалното състояние на страната, но и крият системни проблеми, които трябва а се решават. Задълбочава се неравенството, увеличават се хората, които живеят под прага на бедността. По данни на министерството на финансите годишните доходи на 33 339-те най-богати българи за 2017 г., които възлизат на 5,376 млрд. лв. годишно в пъти надминават доходите от труд на всички работещи в цели сектори. В тежка демографска криза сме.

Това се казва в уводната част на проекта „Визия за България“, която Националният съвет на БСП представя днес за широко национално обсъждане.

 

В уводната част на документа се дават някои основни характеристики за икономическото състояние на страната, когато е била приета за член на ЕС и сега.

„Когато България се присъедини към ЕС по мащаб икономиката ни беше 400 пъти по-малка от средноевропейската. За десет години тя нарасна, като успя да стане триста пъти по-малка. Това е много слаб напредък“, се отбелязва в документа.

В същото време по покупателна способност страната не успя да отлепи от нивото, с което влезе в ЕС. За десет години покупателната способност в страната се засилва от 46 % на 49% от средноевропейската. В рамките на икономическия клуб, към който принадлежи българската икономика се оказва малка и слабо развита, ускорено с високата си степен на отвореност към ЕС. Това означава, че тя е уязвима към външни шокове и слаба, за да се справя с вътрешните. Единствено през 2007 – 2008 г. се развива с по-високи темпове в сравнение с „богатите“ и тогава общественото благосъстояние е най-осезаемо. Очевидно е, че на страната ни е необходимо ускорено, но устойчиво развитие. Днес българското население е най-застрашено от бедност и социално изключване в Европа. Доходите на 20-те процента най-богати са близо осем пъти по-големи от 20-те процента най-бедни. Огромният дял на българите, живеещи в бедност и социално изключване, съчетани със социалните неравества, поставят на риск самите основи на обществото и държавата, се казва в документа.

 

Красимир Велчев призна: Обсъжда се ремонт на кабинета!

 

 

Обсъжда се ремонт на кабинета, призна в предаване на БНТ зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ Красимир Велчев. Основната му теза обаче бе, че БСП създава напрежение и цели да има предсрочни избори за парламент, заедно с евроизборите.

Велчев бе гост на предаването „Денят започва с Георги Любенов“.

„В БСП тактиката явно е такава, че подготвят нещата. Тяхната идея – и те не я крият – е пролетта заедно с евроизборите да стане така, че да има и парламентарни“, каза в ефира на БНТ заместник – председателят на ПГ на ГЕРБ.

„Има хора от опозицията, които непрекъснато държат под напрежение и в парламента отношенията и работата вървят трудно по тази причина. Защото е на принципа да се върви на инат“, бяха точните думи на Красимир Велчев.

Не знам какво целят с това, след като всичко в държавата върви добре – и икономика, и външна политика, заяви още председателят на ПГ на ГЕРБ. По думите му, това не е държавническо мислене.
„През тези шест месеца наблюдавахме едно изкуствено повишаване на напрежението, за да се покаже пред Европа и пред нашите партньори, че в България не всичко е толкова стабилно, колкото е в действително“, каза още той.

Според него помощник на „левицата“ в мисията им за сваляне на правителството е президентът Румен Радев, в чиито изказвания често прозира това, което предишния ден е казано от БСП, от Нинова или хората от партията.

Той допусна, че е възможен „ремонт“ на кабинета.

„Има министерства, където или нищо не е направено, или са направени грешки“, коментира Велчев.

 

Застреляха на улицата личния кардиолог на Джордж Буш-старши

Снимка Ютюб

 

 

Личният кардиолог на 41-вия президент на САЩ Джордж Буш-старши – Марк Хаускнект, е бил убит при улична стрелба в Хюстън. Заподозрян за извършител е около 30-годишен мъж, който все още не е заловен от полицията, съобщи „Канал 3“.

В петък малко преди 9 часа сутринта д-р Марк Хаускнект отивал с велосипед на работа. В района на Тексаската педиатрична болница той се разминал с друг колоездач, като при маневрата е възможно да му е пресякъл пътя. Секунди след това станало и най-страшното. Другият мъж спрял, обърнал се, извадил пистолет, произвел два изстрела срещу 65-годишния лекар и след това избягал от местопрестъплението с велосипеда си. Обилно кървящият д-р Хаускнект бил закаран по най-бързия начин в болница, но само за да може колегите му да установят, че е мъртъв.

На извънреден брифинг заместник-директорът на местната полиция Трой Финър обясни, че разследващите все още не могат да оповестят дали убийството е планирано или стрелбата е резултат от разменени реплики заради засичането с велосипедите. Той обаче не отрече възможността любителски видеозаписи на очевидци да помогнат за установяване причината за кръвопролитието.

Малко след изказването на Финър излезе и писмено съобщение с описание на убиеца – около 30-годишен мъж с бял цвят на кожата, възможно и латинос. Бил е с бяла бейзболна шапка, сиво яке-ветровка, къси шорти и е карал маунтин байк в светъл цвят.

Официално изявление от името на 94-годишния Джордж Буш направи и неговият говорител Джим Макграт. „Президентът Буш е дълбоко натъжен от трагичните обстоятелства около безвременната кончина на д-р Марк Хаускнект. Той изпраща своите най-искрени съболезнования на неговото семейство, колегите му в болницата и неговите приятели“, обяви Макграт и добави цитат от Буш: „Марк беше фантастичен кардиолог и добър човек. Винаги ще бъда благодарен за неговите извънредно състрадателни грижи. Ще се молим за неговото семейство.“

 

Задържаха трима каналджии и осем чужденци в Искърското дефиле

 

 

Задържаха трима българи при операция на служители от Главната дирекция „Национална полиция“ и РУ – Своге, в района на Искърското дефиле.

Българите са наблюдавани известно време и вчера те направили опит незаконно да изведат от страната осем души – четирима мъже, три жени и момиче – по техни думи, иракчани, всички без документи за самоличност. По предварителни данни, чужденците са били преминали незаконно на наша територия, като целта им е била да достигнат до Западна Европа.

Двама от задържаните са се придвижвали с лека кола, а след тях третият е управлявал джип с осемте мигранти. След преследване от полицейските органи двете коли са спрени на пътя Лакатник-Вършец, в района на село Миланово.

Тримата българи са задържани. С постановление на прокуратурата са им наложена мерки за неотклонение до 72 часа. Работата по изясняването на случая продължава под надзора на Районна прокуратура – Своге.

 

Властта е непреклонна, ще евтанизират стадото на баба Дора

 

 

Ветеринарният лекар за стадото в Болярово ще бъде сменен, за да може безпрепятствено да бъдат взети втори проби от животните, съобщи министърът на земеделието и храните Румен Порожанов след снощното заседание на оперативния щаб за борба с чумата. 

Смяната се наложи заради съмнения в обективността на ветеринаря, предаде БНР.

По време на снощния кризисен щаб в МВР от земеделското министерство са били категорични – животните трябва да бъдат умъртвени, защото се намират в огнище, където е констатирана чума.

В Шарково ще трябва да има евтаназия за животните. „Няма промяна в начина на действие. Не сме взели решение кога. Трябва да ограничим достъпа и ще се вземе допълнително решение“, обясни Порожанов.

Около обора на баба Дора има жива верига от млади мъже. Тя също е непрекронна – няма да си даде животните, защото не вярва на държавата.

Доброволците не вярват на държавата и се заканват да направят всичко по силите си, за да попречат на ветеринарните власти.

Докато те пазят добитъка на възрастната стопанка, има все по-сериозни съмнения, че заразата е стигнала и до друго населено място – Болярово.

МЗХ изпраща ветеринари от София, които да вземат повторна проба от една от фермите. Ани Петрова не допуска властите при животните си, защото твърди, че протоколът от първата проба е подправен.

Вътрешният министър Валентин Радев каза, че в интернет ще бъдат качени и координатите на зоните за сигурност.

Браншовите организации и местните кметове ще разясняват опасностите от разпространяване на чумата, „за да няма обществено нагнетяване“, каза Радев.

Той добави, че МВР е готово да проверява съмнения за укриване на животни, ако Агенцията по безопасност на храните поиска.

 

ЦРУ: Китай води тиха студена война срещу САЩ

 

 

Високопоставен експерт от ЦРУ заяви, че Китай води „тиха студена война“ срещу САЩ, използвайки всичките си ресурси, за да замени Америка като водещата сила на света. Според него Пекин не иска да води открита война, но настоящото му правителство работи по много фронтове да подкопае САЩ по начини, които са различни от добре документираните дейности с подобна насоченост, използвани от Русия, пише New York Times.

„Бих казал, че те това, което водят срещу нас е студена война“, заяви Майкъл Колинс, заместник-помощник-директор на Центъра за мисиите на ЦРУ в Източна Азия, по време на форум, посветен на сигурността, провеждащ се в курорта Аспен в щата Колорадо.
Присъства загриженост за всеобхватните усилия на Китай да открадне бизнес тайните и високотехнологичните изследвания, провеждани в САЩ. Китайската армия се разраства и се модернизира, а САЩ, както и други нации, се оплакват от изграждането на военни постове на Китай на островите в Южнокитайско море.
„Бих казал, че това е Крим на Изтока“, коментира Колинс.
Думите му следват предупрежденията за издигането на Китай. Тревогата се появява, докато Вашингтон се нуждае от помощта на Китай за прекратяване на ядрената конфронтация със Северна Корея.
В сряда директорът на ФБР Кристофър Рей заяви, че Китай, от гледна точка на контраразузнаването, представлява най-широката и най-голяма заплаха, пред която е изправена Америка. Той допълни, че ФБР разследва икономически шпионаж във всичките 50 американски щата, който може да бъде проследен обратно до Китай.

Директорът на националното разузнаване Дан Коутс също предупреди за нарастващата китайска агресия. По-специално, според него, САЩ трябва да изпреварват усилията на Китай да краде бизнес тайните и академичните изследвания.
Франклин Милър, бивш старши директор по въпросите на отбранителната политика и контрола върху въоръженията в Съвета за национална сигурност, заяви, че развитието на оръжията в Китай подчертава необходимостта с Пекин да се поддържат връзки.

 

 

Източник „Фокус“

 

БСП представя проекта си “Визия за България“

 

 

БСП ще представи днес в 13 часа, в зала 3 на НДК, проекта си за управленска програма „Визия за България“.Проектодокументът ще бъде разгледан на Национално съвещание, в което участват членове на НС на БСП, народни представители, председатели на областни и общински съвети на БСП, кметове, коалиционни партньори, представители на граждански организации, експерти, журналисти.

Ще бъдат разисквани предложения в четири ключови сфери-  икономика и доходи, регионално развитие, здравеопазване и образование, в които се  залага нов модел на развитие и нови политики.

След представянето на проекта „Визия за България“, той ще бъде подложен на широко обществено обсъждане с коалиционни партньори, НПО, браншови, професионални, научни , синдикални организации и граждани. Целта е, с консенсус, да бъде оформен нов модел за развитие на България.

 

Проф. Александър Маринов: Пак готвят измъкване от властта. Но този път “стомната“ може да не издържи

 

 

Скандалите в управляващата коалиция може да са симптом, че пак ни подготвят измъкване от властта. Но този път „стомната“ може да не издържи. Поредица от мини кризи силно разклаща управлението.

Така политологът проф. Александър Маринов коментира политическата ситуация в момента – провалените сделки за ЧЕЗ и Нова телевизия, скандалите в ОП, чумата по животните. Той развива тезите си в интервю за „Фокус“.

Политологът предполага, че съществува връзка, макар и не директна, между чумата по животните и провалените сделки за ЧЕЗ и Нова телевизия. И това е липсата на комуникация.

Липсата на информация, липсата на аргументация за едно или друго решение или за липсата на действие от страна на държавното управление рязко засилва кризата, категоричен е проф. Маринов.

Лошото управление на държавата поражда лавина от все по-сериозни проблеми, категоричен е професорът.

„Ние не си задаваме въпроса, какво стои зад съдбата на животните. Зад кравата Пенка и зад козичките на баба Дора. Че една голяма част от държавата ни е оставена абсолютно на самотек“, казва той. И обръща внимание, че във връзка с чумата по дребния добитък висят със страшна сила поредица от въпроси – защо се стигна дотук и каква е гаранцията, че утре пак няма да се появи и няма да има ново масово клане.

Българското общество се радикализира, но не под влияние на някаква идеология, а под влияние на все по-тежките условия на живот, въпреки че управляващите ни твърдят, че живеем все по-добре, казва още Александър Маринов.

Ето и цялото интервю на проф. Александър Маринов пред Цоня Събчева за Радио „Фокус“:

– Обратите по сделките за ЧЕЗ и на Нова телевизия, нанесени чрез безпрецедентната забрана на Комисията за защита на конкуренцията за осъществяването им, захлупиха високия градус на кризата с чумата по дребния рогат добитък. Какво диктува дневния ред на държавата? Следва анализът на проф. Александър Маринов. Проф. Маринов, как да тълкуваме обратите по сделката с ЧЕЗ на фона на кризата с чумата?
– Вероятно има някаква дълбока връзка по протичането на тези кризисни събития, въпреки че тя не е съвсем на повърхността. Не са свързани причинно тези събития, иначе имат своя дълбок подтекст, както казах, а именно натрупалите се хронични слабости, пороци в управлението на държавата. Има и още един общ белег на тези събития или тези процеси. Липсата на информация, неяснота, липсата на аргументация за едно или друго решение или за липсата на действие от страна на държавното управление. Което обстоятелство рязко засилва кризата. Между другото министърът на земеделието каза една точна мисъл преди няколко дни. Той каза: имахме една малка криза, но поради липсата на информация тя се превърна в голяма криза. Та тези, има и други между другото – може още четири-пет неща да посочим само от сряда и четвъртък, всички тези проблеми, мини или по-големи кризи се наслагват и от една страна, силно разклащат управлението, а от друга страна, би трябвало да подскажат на обществото, че това не е някаква лоша съдба, а просто лош начин на управление на държавата и е крайно време да се замислим, защото последиците стават все по-сериозни и по-сериозни.

– Някак случайно съвпадат във времето двете събития, които избрах. Изненадващо КЗК обявява забрана на иначе абсурдна по генезиса си сделка, кризата с чумата а-ха лека-полека да заглъхне и изскача последният скандал, произведен от министър Порожанов, който накрая призна, че в стадото на баба Дора няма чума. Тя го пита, а защо излъгахте. И министърът мълчи. Ето как съвпадат събитията и човек почва да си мисли различни неща – дали едното не е предизвикано от другото. Не е ли така?
– Да, може да съществува такава версия, че за да се отвлече вниманието от едно събитие се подклажда истерия около друго. Но аз съм казвал и друг път, това първо, е изключително трудно да се направи. Тъй като потокът, пороят от събития не може да бъде контролиран. И второ, няма в България такива големи майстори на манипулацията и на комуникационната манипулация. Просто имам чувството, че тази липса на координация, хаотичност, стремежът всяка една институция, всеки един ръководител да се оправя сам за себе си, да не носи отговорност, да я прехвърли някому другиго създава водовъртеж от събития, водовъртеж от версии. И отново повтарям, поради невъзможността, неспособността да се комуникира разумно, открито, аргументирано с обществото, обществото става много мнително. Става мнително и това прави изключително трудно провеждането на каквато и да било политика от страна на управлението.

– Как ще се развие ситуацията по ЧЕЗ, ако ВАС отмени акта на КЗК и разреши сделката?
– Ами ето ви един пример как един проблем се решава с неадекватни средства. Вместо да се разглежда по същество, вместо да се търсят сериозни доводи защо не трябва да се случи тази сделка, се намесва Комисията за защита на конкуренцията, която може би няма най-пряко отношение към този въпрос. Защо, аз не мога да разбера, четох, признавам си, четох кратките съобщения, но не ми стана много ясно аргументацията. Не ми стана. Това така или иначе и досега е съществувало. Какво означава, че ЧЕЗ въобще не може да бъде продадена ли? Между другото също важи и за Нова телевизия. От тези аргументи на комисията имам чувството, че или тези фирми, така да се каже, не могат да бъдат продадени въобще, или те трябва първо да се съсипят или да се разпаднат, да нямат такова влияние в обществото или на пазара и тогава вече могат да бъдат продадени. Аз отново се връщам към този голям пропуснат шанс да се разгледа сериозно и задълбочено проблемът, шанс, какъвто представляваше парламентарната комисия. По една или друга причина, въпреки че комисията разполагаше с много материали и аз имам чувството, че нейният председател имаше желание да свърши работа докрай, това не се случи. Не беше допуснато. И сега започват едни сложни комбинации, които между другото не са само вътрешни за страната ни. Знаем, че новото правителство на Чехия започна сериозни промени в мениджмънта на ЧЕЗ, има и някакви нови виждания, и ние сме намесени в кръг от събития, които вече не са под наш контрол. Но при всяко положение стои открит въпросът, защо държавата, държавното ръководство, политическите ръководители отказват да се произнесат, да систематизират аргументите за и против тази сделка. Защото тя може да не е последната и най-вероятно няма да бъде последната, ако не се извлекат съответните изводи. Всичко може да бъде продадено по този начин, уви, казвам в България. Това е големият въпрос, а не тази казуистика на КЗК. Сега ще видим, може би ще има по-подробни аргументи.

– Проф. Маринов, лъвчетата Масуд и Терез, кравата Пенка, козичките на баба Дора не превръщат ли действителността ни в нереална, не я ли превръщат в мултипликационен филм?
– Как да ви кажа, той е по-скоро едно филмче на ужасите, което е между границата, между страшното и смешното и тази граница е много тънка и много лесно се преминава. Защото зад животинките стоят съдбите на хората. Ние много често се впечатляваме и се активизираме от такива драматични моменти, не си задаваме въпроса, какво стои зад съдбата на животните. Зад кравата Пенка и зад козичките на баба Дора. Че една голяма част от държавата ни е оставена абсолютно на самотек. И тук искам да кажа, че наред с всички други спорове и аргументи във връзка с чумата по дребния добитък, виси със страшна сила поредица от въпроси – защо се стигна дотук и каква е гаранцията, че утре пак няма да се появи и няма да има ново масово клане? Защо не се зададе въпросът, взети ли са мерките за превенция и профилактика? Доколкото знам, за тези цели са били изхарчени доста пари. Защо няма резултат? Толкова ли е трудно да се предприемат някакви мерки или няма желание, или просто това е някаква имитация на мерки? Общо-взето зад този случай в Югоизточна България стои цял огромен кръг от проблеми на малкия бизнес, на хората от селските райони, които и без това са онеправдани и са натикани в ъгъла, в тинята на живота, защото никой за тях не мисли, освен когато настъпи някаква такава трагедия.

– На преден план излиза безразличието на институциите.
– Да, точно така е.

– И тяхната абсолютна незаинтересованост.
– Да, безразличие, безсърдечност, безотговорност. Защото в края на краищата правителството, неговите членове, различните администрации носят отговорност за това, което се случва в държавата. Сега пак имаме някакъв проблем и се опитват да ни внушат, че всички са си свършили работата. И това е някакво природно бедствие, едва ли не. Но не е просто природно бедствие. Ние между другото и с природните бедствия работим по същия начин. Защото се случват наводнения, случват се свлачища, катастрофи. И всичко заглъхва за няколко дни до следващото бедствие. Нищо не се променя, нищо не ни прави по-способни да реагираме по-добре на тези събития.

– Чумата в Югоизточна България даде политически измерения. Какви са те?
– Съвсем естествено е. И обяснението е логично. Ние сме говорили на тази тема с вас. Лошото управление на държавата поражда лавина от все по-сериозни проблеми. И когато хората са притиснати от тези проблеми, те тръгват да търсят правата си, за да защитават интересите си и да търсят сметка от тези, които би трябвало да решават проблемите. Появиха се едни кадри от с. Шарково, които напомнят на картините и на филмите за селските бунтове в Дуранкулак или за Септемврийското въстание 1923 г.

– Да, попът размахал кол, и така разярен води хората.
– Т.е. ние имаме много превратна представа, внушавана от част от медиите. Представа, която се генерира на жълтите павета или в големите градове. Ние сме свикнали да се отнасяме пренебрежително към останалата част от страната. Не само там, а и на много други места, българското общество се радикализира. То се радикализира не под влияние на някаква идеология, а под влияние на все по-тежките условия на живот, въпреки че управляващите ни твърдят, че живеем все по-добре. И българските политически партии, особено тези в парламента, са извън контекста. Те не са в час. Те не могат да разберат дори и тези, които се опитват да реагират, да използват един или друг смисъл ставащото, те не могат да разберат, че и най-радикалното им остро говорене от трибуната на парламента или в кулоарите на парламента отдавна е задминато от радикализирането на обществото по простата причина, че хората нямат избор, няма накъде да отстъпват и тръгват напред, за да се защитават. Това е политическият контекст.

– Вицепремиерът Валери Симеонов допусна възможност за нови избори и връщане на БСП и ДПС на власт. Дали сътресенията в малката коалиция могат да доведат до развалянето на голямата или това е само покер анонс?
– То е сътресение, което също има някакви по-дълбоки корени. Имам чувството и то не само чувство, а просто един преглед на събитията от последните седмици, че започват едни движения, да не кажа едни размествания на пластовете, които много вероятно да са свързани с предстоящи, иначе отричани, развития. Да кажем този закон, който сам по себе си отново е скандален. Това е поредният от очевидно лобистките закони, които освен всичко останало, се правят в разрез с фундаментални принципи на правото. Още един пореден закон с обратно действие.

– За кой от всички говорите?
– Говоря за промените в Закона за приватизацията. Значи, каквото и да се решава, каквото и да се решава със закон, то може да има сила оттук нататък. Т.е. не би трябвало да се отразява върху конкретния казус с Български морски флот. Защото това е абсурд. По същия начин всеки може да поиска преразглеждане на условията по сделката и респективно облекчаване на съответните задължения. Сега, защо ГЕРБ и една част от „Обединени патриоти“ участваха в тази история, ние доказателства нямаме, но можем да имаме основателни съмнения. Тъй като няма никакви солидни аргументи относно начина, по който беше приета тази промяна и нейната логика, нейната аргументация. Аз имам чувството, че има връзка между такива събития. Да кажем подобни политически решения и смяната на собствеността на някои медии. Аз имам усещането, че започва разместване, в което вече въпреки, че се отричат едни възможни предсрочни избори или падане на правителството, започват да се подбират позиции за следващи политически изпитания. Да се формират нови съюзи, да се развалят стари съюзи, да се търсят съюзници, не само политически, а и икономически и т.н. Т.е. тези размествания на пластовете на фона на слабите институции, които не решават проблемите на хората, са симптоматични, че отново ни подготвят едно измъкване от властта, което се случи вече няколко пъти. Но аз смятам, че този път стомната няма да издържи, а ще се пръсне на хиляди парченца. Защото интересите на 100 или 1000 души в държавата, не могат да бъдат залог за съдбата на цялото общество.

 

Спасиха над 450 мигранти в Средиземно море край Испания

 

Службата за морско спасяване в Испания информира, че 20 юли е бил един от най-натоварените дни за спасителите досега през настоящия месец.

На 20 юли, петък, спасителната служба е спасила около 450 души, опитали да прекосят Средиземно море от Северна Африка към Испания, съобщи АП.

Общо 274 нелегални мигранти са спасени в Гибралтарския проток. Мигрантите се придвижвали в 17 лодки.

В Алборанско море, което се намира в най-западната част на Средиземно море, са спасени други 156 мигранти. Те се придвижвали в 3 лодки.

По данни на Международната организация по миграция на ООН от началото на 2018 г. до средата на настоящия месец юли над 18 000 мигранти са достигнали Испания по море.

 

Еленко Божков: Решението на КЗК обслужва “Инерком“

 

 

Комисията за защита на конкуренцията нямаше видими причини да излезе с такова решение за „Инерком“ и сделката за ЧЕЗ. Това каза пред „Хоризонт“ енергийният експерт Еленко Божков, който коментира спирането на сделката за закупуването на активите на ЧЕЗ България.

Според експерта, аргументацията на КЗК „за тази концентрация, за която се говори и по хоризонтала, и по вертикала, е изключително несъществена“.

Той припомни решението на КЗК, в което се казва, че ако се включат фотоволтаичните централи на Гинка Върбакова, които са 6 на брой с обща мощност 20 мегавата, заедно с 5-те мегавата от фотоволтаици на ЧЕЗ, това ще повлияе силно на пазара.

„Делът на нищожните 36 хиляди мегаватчаса, които „Инерком“, заедно с ЧЕЗ, биха произвели или са произвели през 2017-а,  е една хилядна от процента спрямо цялата произвеждана енергия в България, която е 40 милиона мегаватчаса за миналата година. Това не може да повлияе на пазара“, категоричен бе Божков.

Според него забраната на сделката от страна на КЗК е „една подготвена акция и мероприятие за минимизиране на щетите на „Инерком“, като същевременно се отговаря на обществените очаквания, че тази сделка няма да се състои или просто ще се забрани“:

Според експерта по този начин се спестяват 5 млн. евро на дружеството „Инерком“.

„Когато тази сделка се забрани от КЗК, първо ще се спестят едни пет милиона евро, които ще бъдат върнати на „Инерком“. Това са петте милиона евро, които те са внесли като гаранция за участието си в търга. Това е минимизиране на една щета“, обясни той.

Много е вероятно да няма обжалване във ВАС, а и да има, ще бъде потвърдено решението на КЗК, смята Еленко Божков. По-малко вероятно е „Инерком“ да се раздели фиктивно с активите си, които пречат, и сделката да продължи без тях, ако могат да намерят кой да ги финансира, допълни той.

Божков е на мнение, че държавата трябва да изкупи обратно 100% от активите на ЧЕЗ.

 

20.7.792 г.: Войските на хан Кардам разгромяват византийците на Константин VІ край Маркели

 

 

На 20 юли 792 г. войските на хан Кардам разгромяват войските на византийския император Константин VІ край крепостта Маркели, намираща се западно от Карнобат на 7 км. Тази блестяща победа слага край на водената война.

По онова време този район е зает с вековни лесове и крепостта Маркели е транзитен пункт по пътя за Константинопол. Изградена е на доминиращата височина над околния терен. Опасана е от няколко стени и валове, с ровове между тях. Изградена система за снабдяване с вода от близката рекичка Мочурица.

Крепостта заема западния край на възвишението Хисар, което е част от южните хълмове на Източна Стара планина. Крепостта възниква през късната Античност и първоначално е защитавана от крепостна стена, а през Средновековието и от изградени мощни земни отбранителни валове. Естествени защитни прегради към крепостта са скалните откоси в северозападната част и река Мочурица, която е и неин основен водоизточник с плиткото си скалисто дъно, без затлачвания и заблатяване.

Изборът на мястото на крепостта Маркели от стратегическа гледна точка, показва много добро познаване на общогеографските особености на един обширен район с радиус 30-40 километра, включващ основната Старопланинска верига и източния край на Средна гора. Крепостта има зрителна връзка с много укрепени селища в околността, включително с Бакаджиците край Ямбол.

Маркели има много добра видима връзка и с Мокренския проход, с района на Върбишкия проход, с местността Яйлата в Ришкия проход и други.

Не случайно още в древността Маркели винаги заема важно място в политическия живот на Балканите. Тук са сключвани мирни договори, крепостта е отправна точка за войските, поемащи в поход, впоследствие се е обособила като епископски център.

Край Маркели стават и няколко големи битки, за които летописците разказват в хрониките си. През шестдесетте години на VIII век, по време на управлението на българския хан Винех от рода Вокил, тук става едно от първите големи сражения. Хан Винех е първият представител на новата династия, сменила династията Дуло в управлението на България. Той си позволява да поиска от Византия да изплати данък за построени крепости. Последва категоричен и надменен отказ за плащане на дългове от страна на Константинопол и това дава повод на българските управници да нарушат мира.

Последвалите събития бележат началото на дълъг период на войни между България и Византия. В първото сражение при Маркели през 756 г. българската войска е разбита.

През юли 792 г. Константин VI излиза от столицата и пристигна пръв с войските си край българо-византийската граница, където веднага се заема с укрепяването на Маркели. Византийският хронист Теофан Изповедник свидетелства, че хан Кардам скоро се появява с войските си, като заема съседните височини. Времето минава в разузнаване и приготовления. „Въодушевен и убеден от лъжепророци, че победата ще бъде на негова страна“, императорът излиза от лагера и на 20 юли дава решително сражение на българите. Но още при маневрирането той разстройва редиците на войската си (напада безредно) и претърпява тежко поражение.

В боя загиват десетки висши византийски аристократи. Убит е и придворният астролог Панкратий, който в навечерието на битката оптимистично уверява императора, че разположението на звездите му предвещава сигурен успех.

Хан Кардам празнува голяма победа – той пленява целия вражески обоз заедно с императорския шатър и цялата прислуга. Запазени са свидетелства, че самият император е уловен с аркан (ласо) от български войник и повлечен към стана на Кардам. Според хронистите от онова време Константин VI се спасява на косъм от плен, след като негов верен войник се притича на помощ и успява да помогне на императора да се измъкне от зловещата примка. Константин VI едва успява да се спаси и пристига като беглец в столицата.

Следва да се отбележи, че и двамата владетели ръководят войските си, но те не са равностойни по жизнен и военен опит: Константин VІ е едва на 18 г. и император от 2 г., а срещу него противостои 57-годишният Кардам, който е български владетел вече 15 г.

Постигнатата победа укрепва позициите на Кардам и довежда до сключване на мирен договор, според който Византия се задължава да плаща на България годишен данък. Отначало Константин VI праща дължимата сума редовно. През 796 г. обаче той неочаквано решава да се откаже от унизителното си задължение. Българският хан веднага отправя към него гневно послание: „Или ми плати данъка, или ще дойда при Златните врати и ще опустоша цяла Тракия.“  Отговорът е придружен от кърпа с конски тор вместо злато: „Изпратих ти данък, какъвто ти подобава. Ти си стар и аз не искам да се мориш чак дотук. Аз ще дойда до Маркели, а ти излез насреща. И каквото Бог отсъди.“

Размяната на закани е последвана и от двете страни от решителна подготовка за война. Императорът обаче не само не стига до Маркели, ами е принуден да се спре северно от Адрианопол, тъй като хан Кардам вече разположил войските си в близките гори. В продължение на цели 17 дни Константин VІ напразно призовава българския владетел на бой, „но той не се решава да излезе от укрепленията си“ – твърди Теофан Изповедник. Вероятно през тези дни са водени преговори за мир, защото е подновен договорът от 792 г.

Двете години самостоятелното властване на Константин VI преминават в неуспешни войни с българите в Тракия. Високомерен, безразсъден и неопитен, в резултат на военните неуспехи той си спечелва името на слаб пълководец и настройва срещу себе си повечето от своите бивши поддръжници.

През 792-3 г., по подозрение в заговор за вземане на властта, императорът наказва с ослепяване и заточение видният арменски военачалник Алексий Музалон и чичовците си – кесарят Никифор и четиримата му братя. Това води до избухването на бунт срещу императора сред арменските части в Мала Азия. През 795 г. Константин става още по-непопулярен поради развода с първата си съпруга Мария Амнийска. До края на властването си той окончателно губи обществена подкрепа.

През юли 797 г. Константин VI става жертва на заговор, организиран от майка му Ирина. По нейна заповед сваленият император е ослепен в същата пурпурна стая на двореца, където е роден, и умира няколко дни по-късно.

Крепостта Маркели обаче остава. През 811 г. император Никифор Геник също я използва за изходна точка при злополучния си поход в България, в който е разбит във Върбишкия проход от войските на хан Крум и губи живота си. Крепостта Маркели отново е превзета от българите и превърната в най-големия български военен лагер на юг от Стара планина.

Византийската писателка Ана Комнина пише, че в 1089 г. баща ѝ император Алексий I Комнин, след покоряването на България, използва Маркели за база при операциите си срещу печенезите и куманите. Вероятно Маркели е разрушена при куманското нападение над Византийската империя през 1090 година.

Данни за крепостта
• Обща площ на крепостта, заключена между отбранителните валове от изток и юг, и река Мочурица – 460 декара;
• Площ на оградената от крепостната стена територия – 14,6 декара;
• Обща дължина на крепостната стена по най-вероятното трасе – 530 метра;
• Надморска височина на най-високата точка от обекта до източната крепостна стена – 225,5 метра.

/По материали в интернет/

 

Изненадващо: САЩ заговориха за подялба на Косово

 

 

Посланикът на САЩ в Прищина Грег Делауие заяви късно снощи, че решението за евентуална подялба на Косово между Белград и Прищина зависи от двете страни, предава белградското радио „Б92“, цитирано от „Фокус“.

Заявлението противоречи на предишните американски позиции, коментира сръбската медия, когато от Вашингтон смятаха евентуално разделяне на най-младата балканска държава за опасна опция.
Делуие взе участие в предаването „Рубикон“ на прищинската телевизия KTV и не спомена червените линии на Вашингтон за разделянето на Косово, както направи през декември. Той заяви също, че подкрепата на САЩ за независимостта на Прищина е „непоколебима и ще продължи“.

Попитан дали отхвърля подялбата на страната, американският дипломат отговори:
„Казвам, че няма да говоря какви ще са елементите от окончателното споразумение, нито ще говоря за това, кой трябва да води преговорите в Брюксел, нито пък за спомагателни детайли, като каква в коя стая трябва да се водят или формата на масата. Най-вече мисля, че тук изпреварваме дискусията, която действително трябва да водим тук и смятам, че косовските политически партии трябва да вземат по-дейно участие в този процес. Всички трябва да влязат в играта и да обсъдят тези неща“, заяви Делауие.

„Косово трябва да определи какви са целите му и да се опита да постигне някакъв консенсус за тези цели и именно върху това съм съсредоточен в момента“, подчерта американският дипломат.

На въпрос какви трябва да бъдат червените линии от страна на Косово в диалога със Сърбия, дипломатът отговори:
„Не мисля, че е добре да говоря толкова много за червени линии, това си зависи от Косово. Мисля, че това е уникален момент в историята на страната, когато тя може да помогне за определянето на бъдещето на страната, на кососките деца и тя трябва да остави настрана нервите, напрежението и противоречията, които характеризират отношенията между Косово и Сърбия през последните няколко години. Мисля, че е важно да се фокусирате върху това, как да направите по-добро бъдещето за всички граждани на Косово, както и за гражданите на Сърбия и да намерите начин да постигнете нормализацията, за която работите от толкова много време“, заключи Делауие.

 

Румен Петков: Кой “счупи гръбнака“ на премиера?! Решението за Северна Македония е под външен натиск

 

 

Решението за името Северна Македония е плод на външен натиск, като е продиктувано от аргумента за разширяването на НАТО. Това каза в Благоевград лидерът на ПП АБВ Румен Петков, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Пирин.

„Ние подкрепяме участието на Македония в ЕС и в НАТО, но въпросът е цената, която ще плати България и региона. Ако се върнем назад във времето виждаме, че всички решения на наша територия, които са взимани под външен натиск, са с цената на много човешки жертви, напрежение, разрушение и връщане на региона изцяло назад“, каза Петков. По думите му в момента ние сме в Северна Македония и няма разногласия по този въпрос.

„Професор Проданов каза, че ние граничим със себе си, а ние даже не граничим със себе си, ние просто сме у нас. Когато се правят такива внушения и се и се внушават такива предпоставки – резултатите са налице. Приключилото вчера изследване на общественото мнение в Македония показва, че 55% са категорично против смяната на името, 75% от православните са против смяната на името, т.е. смяната на името трябва да се подкрепя от албанците. Ако за разширяването на НАТО , цената е разделянето на обществото в съседната наша държава, ще фаворизираме Албания, но това означава ли, че 30% ще решат съдбата на Македония“, каза Петков. По думите му македонският министър-председател заема позицията за референдум, който ще е със съвещателен характер и няма да е задължителен за населението.

„Нали нямаме съмнение, че албанската общност ще излезе като един да гласува. Скептичен съм, че православните християни ще се втурнат да участват в референдума, така масивно, организирано и резултатно, както ще го направят албанците. Трябва да си даваме сметка, че когато се предвиждат такива процеси и българската държава съзнателно отсъства. Външно министерство заяви, че всички имена за нас са приемливи и с един зоологически ентусиазъм прегърнаха и „Илинденска Македония“, „Северна Македония“. Министър- председателят още по време на нашето председателство, отстъпи активните преговори в ръцете на Ципрас. Мултидисциплинарната комисия се е занимала с едно – да заяви стая, в която да се събира и да приеме някои правила, които на този етап са нелегални за работата си“, каза Петков.

По думите му 50 от най-солидните представители на академичните среди на България подготвиха и разпространиха достатъчно деликатно един текст, който е достатъчно аргументиран и трябва да бъде чут от институциите. “От комисията нито откликнаха на нашия апел да се събере и да подготви едно общо виждане, което да бъде представено на българската и на македонската страна, нито зае някаква позиция до сега, което ми навява съмнението, че в тази комисия има определена степен на зависимост. Лидерът на ГЕРБ каза преди две години , че географското понятие „Северна Македония“ е абсолютно неприемливо за нас, а какво стана за две години. Кой му скърши гръбнака, че днес да приветства Северна Македония? Има неща, за които ние българите трябва да си даваме ясна сметка, че са недопустими. Когато ние се стремим да отсъстваме някой ще взима решенията, но ние ще плащаме сметката. Нашият апел е комисията по най- бързият начин да покани на среща тези български патриоти, да изслуша техните аргументи и да направи всичко, което и е вменено с този договор и с разпоредбата, за да защитят институциите, ако не искаме този низ от предателства и провали да има своя естествен финал“, каза Петков.