Archive for: януари 10th, 2017

Агенцията по заетостта набира берачки на ягоди в Испания с чиста надница 38.70 евро

 

 

Агенцията по заетостта набира селскостопански работници за бране на ягоди в Испания, информира Дарик. Подходящите кандидатки са на възраст между 20 и 40 години, с опит в селското стопанство и способни да издържат на начина на бране на ягоди, както и високите температури през пролетта в парниците.

Крайната дата за кандидатстване в бюрото по труда в гр.Кюстендил е 13 януари 2017 година. Интервютата ще се проведат в периода 23-27.01.2017 г. Одобрените кандидати ще заминат за различни стопанства в Палос де ла Фронтера, провинция Уелва.

Брутна заплата 40.15 евро/ден, след удръжки за здравни осигуровки и ДОД – 38,70 евро. В края на месеца се удържат и вноските за социално осигуряване. Работи се по 6,5 часа. Местният работодател ще поеме разходите за жилището на работниците си, както и за прибирането им до България, ако останат до края на кампанията. Храната ще е за сметка на работниците. Пътуването до Испания е за сметка на работничката. Билетът до Испания се заплаща от работодателя и стойността му се удържа от първата заплата на работничката.

За допълнителна информация в Дирекция „Бюро по труда“ Кюстендил, ул.“Демокрация“ 44, етаж 7, стая 6 и Филиал „Изток“, ул.“Овощарска“ 1

 

 

Източник:Блиц

 

Обвиниха Иво Прокопиев като съучастник на Дянков по делото за продажбата на държавните акции в ЕВН

Иво Прокопиев Снимка: Ив. Григоров

 

 

Софийска градска прокуратура привлече като обвиняем Иво Прокопиев по делото за продажба на акциите на държавата в „ЕВН Електроразпределение България“ АД. Това съобщиха от държавното обвинение.

По досъдебното производство на Софийска градска прокуратура (СГП), по което бе привлечен като обвиняем бившият министър на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков и по което предстои предявяване на обвинение на бившия вицепремиер и министър на финансите Симеон Дянков, днес – 10.01.2017 г. СГП привлече като обвиняем Иво Прокопиев.

Той е обвинен в това, че в периода месец май – месец юни 2011 г., в съучастие като помагач със Симеон Дянков – заместник министър-председател и министър на финансите на Република България, умишлено го е улеснил да извърши престъпление по служба, свързано с приватизацията – престъпление по чл. 283а, т. 1, вр. чл. 282, ал. 2, вр. ал. 1, вр. чл. 20, ал. 4 вр. ал.1 от НК.

Иво Прокопиев е с мярка за неотклонение “Подписка“.

Разследването по делото продължава.

 

Канал 3 приипомня, че на 28 декември 2016 г. Софийска градска прокуратура привлече като обвиняем Трайчо Трайков – бивш министър на енергетиката, икономиката и туризма на Република България за това, че в периода месец май 2011г. – месец юни 2011 г., в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – министър, в качеството си на орган, упражняващ правата на държавата, като акционер в капитала на „ЕВН България Електроразпределение“ АД, и като принципал на „Държавна консолидационна компания“/ДКК/ ЕАД, не е положил достатъчно грижи за ръководенето, управлението, стопанисването и запазването на повереното му имущество и от това са последвали значителни щети за „ДКК“ ЕАД в размер на 20 829 200.00 лева.

Трайков дал съгласие продажбата на притежаваните от „ДКК“ ЕАД 51 612 акции от капитала на „ЕВН България Електроразпределение“ АД да се извърши от АПСК в нарушение на Стратегията за приватизация на електроразпределителните дружества, приета с Решение от 11.06.2003г. на Министерски съвет и е одобрена с Решение на Народното събрание на 29.07.2003г.

Съгласно тази стратегия е следвало да бъде осъществена печеливша продажба на остатъчния дял при повишаване показателите на дружеството и увеличаване на тяхната стойност. Деянието е умишлено, последвалата щета е в особено големи размери и случаят е особено тежък, съобщиха от прокуратурата.

Досъдебното производство на Софийска градска прокуратура е образувано на 17.04.2014 г. срещу управляващия и представляващ „Булброкърс” ЕАД за злоупотреба с доверие, както и срещу длъжностни лица от състава на МИЕТ, за умишлена безстопанственост.

Разследването на СГП е установило следната фактическа обстановка:

През 2011 г. българската държава, като миноритарен акционер в „ЕВН България Електроразпределение” АД взема решение за продажба на 51 612 бр. акции, представляващи 33 % от капитала на дружеството.

Мажоритарен собственик вече на „ЕВН България Електроразпределение“ АД е ЕВН АГ Австрия. През 2004 г. ЕВН АГ Австрия е придобил 67% от капитала на дружеството при цена на една акция 1412, 375 евро. Съгласно стратегията за приватизация на електроразпределителните дружества, продажбата на акциите на остатъчния държавен дял е следвало да бъде извършена по цени по- високи от продажната цена на мажоритарния дял при наличие на повишени показатели на дружеството. Разследването е доказало, че в периода 2004г. – 2011г. дружеството ЕВН е било с постоянно повишаващи се показатели и на печалба.

След проведена процедура за избор на инвестиционен посредник за продажба на пакет от 51 612 акции с номинална стойност 10 лв. всяка, представляващи 33% от капитала на „ЕВН България Електроразпределение“ АД, на 19.07.2011г. бил сключен договор с „Булброкърс” ЕАД. С договора АПСК възложила на „Булброкърс“ ЕАД дейности по подготовката на приватизационната сделка, както и изготвяне на „анализ за определяне стойността на предложените акции от капитала на дружеството“.

В нормативната уредба, регулираща процесите на приватизация, не фигурира понятието „анализ за определяне стойността на предложените акции“, а „приватизационна оценка“. Съгласно Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки, приватизационните оценки се изготвят от независими оценители. В конкретния случай АПСК в качеството си на орган по приватизация не е възложила директно изготвянето на „приватизационна оценка“, а е възложила изготвянето на „анализ за определяне на стойността на предложените за продажба акции“ при това опосредено – чрез договор за възлагане на инвестиционно посредничество с „Булброкърс“ЕАД . Това е било изрично указано на изпълнителния директор на АПСК от министър Трайков, както и от министър Дянков, в чийто ресор като вицепремиер по това време е била приватизацията.

Така приемането на оценката не е извършено по установения законов ред,а минималната начална продажна цена на една акция била занижена от 1777,48 лв., установена от назначената комплексна финансово-икономическа експертиза, на 1373,92 лв.

На 23.11.2011 г. изпълнителният директор на „Булброкърс“ ЕАД Р. Рачев депозирал в АПСК доклада за „анализ за определяне стойността на предложените акции от капитала на дружеството“. Десет работни дни по-късно – на 06.12.2011 г. изпълнителният съвет на АПСК одобрил представения от инвестиционен посредник „Булброкърс“ ЕАД анализ за определяне на стойността на предложените за продажба акции от капитала на дружеството „ЕВН България Електроразпределение” АД.

„Булброкърс” ЕАД предприели действия и по изготвяне и внасяне за одобрение и потвърждаване от страна на Комисията за финансов надзор /КФН/ Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на 156 400 бр. акции, издадени от „ЕВН България Електроразпределение” АД, както и за публично предлагане на 51 612 бр. акции от същата емисия.

В Проспекта било уточнено, че публичното предлагане на акциите на „ЕВН България Електроразпределение” АД ще се извърши на приватизационен пазар на Българска фондова борса чрез организиран „Смесен закрит аукцион” за продажба. Въпреки, че през 2008г. БФБ преминава на платформа за търговия Ксетра /Дойче Бьорзе/, към 2011 г. е взето решение приватизационните сделки да продължат да се извършват чрез смесен закрит аукцион на платформа РТС /руска търговска система/. Тази платформа за търговия допуска манипулация, тъй като сървърът за провеждането й се намира в сградата на БФБ и достъп до поръчките в реално време е възможен от служители на борсата. Това е установено в хода на разследването от назначените съдебно технически /компютърни/ експертизи.

От назначената по делото борсова експертиза се установява, че методът „смесен закрит аукцион“ противоречи на основните принципи на прозрачност и състезателност в борсовата търговия, ограничава реалната конкуренция между потенциалните купувачи и подлежи на контрол от регулатора Комисията за финансов надзор.

Важно обстоятелство от разследването е и фактът, че инвестиционният посредник „Булброкърс“ ЕАД е въвел в заблуждение инвестиционната общност и възможните купувачи на акциите, като са посочили в проспекта невярното обстоятелство, че мажоритарният собственик ЕВН АГ Австрия няма намерение за покупка на акции след допускането им за търговия.

В действителност мажоритарният собственик на ЕВН АГ Австрия е имал такива намерения, като бившите работодатели на министър Трайков – Щефан Шишковиц и Петер Лайр /членове на Управителния съвет на дружеството/ са договаряли с „Булброкър“ЕАД предстоящите действия по изкупуването на миноритарния дял на „ЕВН България Електроразпределение“ АД.

На 21.12.2011 г. на Българската фондова борса бил проведен първият смесен закрит аукцион по продажбата на държавния дял от „ЕВН България Електроразпределение” АД. На тази дата били продадени 51 022 бр. акции от дружеството, от всички предложени 51 612 броя с първоначална продажна цена на една акция 1373,92 лв. (или 98,86 % от предложеното количество акции, представляващи 33 % държавен дял от капитала на същото дружество). След този първи ден от аукциона за продажба останали само 590 бр. акции, представляващи 1,14 % от предложеното количество. Средната цена за тях, постигната на този ден от аукциона, била 1 632,56 лв. Основен купувач бил мажоритарният собственик на „ЕВН България Електроразпределение” АД, в лицето на EVN AG – Република Австрия, чрез инвестиционен посредник „Булброкърс” ЕАД.

На следващия ден – 22.12.2011 г. бил проведен вторият смесен закрит аукцион за продажба на останалото количество акции от капитала на „ЕВН България Електроразпределение” АД, като били продадени 531 отново на EVN AG – Република Австрия, чрез инвестиционен посредник „Булброкърс” ЕАД.

В нарушение на чл. 25 ал.1 от ЗПСК в първите два дни от проведения смесен закрит аукцион инвестиционният посредник „Булброкърс“ ЕАД е участвал като довереник и посредник както от страна на държавата в лицето на АПСК, така и от страна на мажоритарния собственик ЕВН АГ Австрия, от което „Булброкърс“ АД са спечелили над 1 000 000 лв.

С Решение от 01.04.2010 г. на Министерски съвет са одобрени мерки за подкрепа на заетостта, домакинствата, бизнеса и фискалната политика (т. нар. „антикризисна програма „Дянков”). В изпълнение на тази антикризисна програма през 2010г. е била структурирана „Държавна консолидационна компания” ЕАД (ДКК) с основен предмет на дейност придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества. Принципал на това дружество е бил министърът на енергетиката, икономиката и туризма Трайчо Трайков.

В изпълнение на цитираните антикризисни мерки Министерски съвет е приел Решение от 14.06.2010г. за прехвърляне на пакети от акции на търговски дружества с под 50% държавно участие, чрез внасяне на непарични вноски в капитала на ДКК. Идеята за структурирането на ДКК е била изцяло на Министерство на финансите, ръководено по това време от Симеон Дянков, с цел приходите от приватизация да постъпват най-напред в ДКК, а в последствие под формата на дивидент в централния бюджет. По този начин приходите, в това число и приходите от продажбата на държавния дял от трите електроразпределителни дружества ЕВН, Е.ОН и ЧЕЗ, са постъпили под формата на дивидент в държавния бюджет и същите не попадат в Сребърния фонд.

Това подпомага бюджета от гледна точка на бюджетен дефицит, т.е. тези приходи могат да бъдат използвани свободно, но ощетяват Сребърния фонд, в нарушение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол и Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система /т.нар. Сребърен фонд/ и от това са ощетени българските пенсионери.

По досъдебното производство през месец май 2016г. като обвиняем е привлечен изпълнителният директор на „Булброкърс“ ЕАД Р. Рачев с обвинение за злоупотреба с доверие.

Прокопиев изпрати през пиарите си позиция и обяви: „обвинението на прокуратурата срещу мен за абсурдно и нелепо, нямащо нищо общо нито с фактите , нито с правото. От постановлението на прокуратурата не разбрах, а и следователят не можа да ми обясни с какво съм помогнал на бившият финансов министър Симеон Дянков, нито какво конкретно съм извършил по сделката за борсова приватизация на ЕВН“.

 

 

Източник:епицентър.бг

 

Румен Радев посече ГЕРБ: В най-кратък срок ще назнача служебно правителство и ще разпусна парламента

 

 

 

Новоизбраният президент Румен Радев възнамерява да се придържа стриктно към Конституцията и в най-кратък срок след встъпването в длъжност да назначи служебно правителство, да разпусне НС и да насрочи парламентарни избори. Това се посочва в позиция на Радев, разпространена от неговия офис, информира БТА.

Всякакви опити да се удължава живота на 43-то Народно събрание под предлог несвършена работа са в разрез с Конституцията и произнасянето на Конституционния съд, смята Радев.

„На 11 януари се открива новата парламентарна сесия на 43-то Народно събрание. Още в средата на ноември в парламентарните комисии беше разпределен проект за решение във връзка с проведения на 6 ноември 2016 г. референдум, а по-късно и Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс.
Два месеца по тях нямаше движение. Междувременно народните представители ползваха парламентарната си ваканция, което е тяхно право, но и тяхно решение. Буди недоумение фактът, че темата се съживява дни преди разпускането на 43-то НС, съпроводена с искания за удължаване на неговата работа. На 22 януари предстои встъпването в длъжност на новоизбраните президент и вицепрезидент.

След това Конституцията ме задължава да извърша действия по назначаването на служебно правителство, разпускане на действащото Народно събрание и определяне дата за провеждане на предсрочни парламентарни избори.

В своето произнасяне от 22 ноември 2016 г. Конституционният съд определя тези действия на президента като „първостепенни и неотложни“. Вярвам, че в оставащите дни от своята работа уважаемите народни представители ще подходят отговорно и с уважение към волята на българските избиратели“, се посочва още в позицията.

„Ползвам случая да пожелая ползотворна работа на 43-то Народно събрание в оставащите дни до неговото разпускане“, посочва още Радев.

Позицията е изпратена до председателя на 43-то Народно събрание.

 

САЩ наложиха санкции на още руснаци, сред тях е и шефът на руския Следствен комитет

 

 

Съединените щати наложиха санкции по силата на т.нар. списък Магнитски на още петима руснаци, между които приближеният на президента Владимир Путин председател на руския Следствен комитет Александър Бастрикин и заподозрените убийци на някогашния агент на КГБ и по-късно опонент на Путин Александър Литвиненко – Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, предаде Франс прес.

Министерството на правосъдието и Държавният департамент обявиха, че са наложени санкции на общо седем души – петима руснаци, ливанец и иранец, съобщи Ройтерс. Според ТАСС двамата са функционери на шиитското движение Хизбула. Ливанецът е помощник на лидера на Хизбула – Хасан Насралла и отговаря за международните връзки на движението.

Списъкът „Магнитски“ е съставен по силата на американски закон от 2012 г. за замразяване на авоари в САЩ и налагане на икономически санкции на руснаци, които според Вашингтон са извършили сериозни нарушения на човешките права, отбелязва АФП.

Новите санкции срещу руснаците бяха наложени три дни след като САЩ оповестиха разсекретена оценка на разузнаването, свързваща президента Путин с хакерските атаки срещу електронна кореспонденция на лидери на Демократическата партия с цел оказване на влияние върху изборите в САЩ през ноември миналата година. Американски представители казаха, че новите санкции нямат никаква връзка с хакерските атаки, посочва Асошиейтед прес.

ТАСС цитира говорителя на Белия дом Джош Ърнест, че налагането на санкции срещу държавни ръководители е извънредна мярка. Ърнест каза това в отговор на журналистически въпрос защо на руския президент не са наложени санкции заради хакерските атаки, за които Вашингтон обвинява Москва. „Би било много необичайно САЩ да решат да наложат санкции срещу лидер на друга държава“, каза говорителят, цитиран от ТАСС.

 

 

Източник:Блиц

 

Видеооператорът Асен Петров е намерен мъртъв в Белград

Видеооператорът Асен Петров, който беше в неизвестност от няколко дни, е бил намерен мъртъв в Белград още на 6 януари. Това става ясно от информация на Интерпол, твърди News.bg.

Асен е бил отседнал в хостел в Сърбия, който е напуснал на 5 януари. Оттогава той беше в неизвестност.

Роднините и близките му призоваха за помощ за издирването му.

Туристическата компания, която е използвал, му е предложила да го закара до летището, но той не е отговорил.

Асен е пътувал с две момичета до Белград.

 

 

 

 

Каракачанов за циганския протест пред сградата на ВМРО: Хубава работа, ама циганска!

„Хубава работа, ама циганска“. Така лидерът на ВМРО коментира във „Фейсбук“ поредния ромски протест пред сградата на партията в центъра на София. Сбирката на ромите е организирана от партия ДРОМ на депутата от ДПС Илия Илиев, а недоволството им е от „насажданата от ВМРО расова дискриминация“

Каракачанов обаче не знае за какво точно протестират ромите. „Така и не стана ясно срещу какво протестират – уж равенство искат, а не искат да си плащат сметките, както всички българи. Уж искат да са европейски граждани, а я ми кажете къде в Европа се позволява спазването на „традициите“ деца да раждат деца?!“, пита лидерът на ВМРО.

По–рано днес предвожданите от Илия Илиев роми поискаха „лишаване от свобода за насаждане на расова омраза“ и обвиниха патриотите Волен Сидеров, Ангел Джамбазки и Валери Симеонов в подобни действия.

Според него с изказването си, че „трябва да се стопира професията циганин“ евродепутатът Джамбазки е обидил ромите. „Този човек няма никаква представа от социална политика“, категоричен бе Илиев. Той отбеляза още, че тече реклама, която призовава всички симпатизанти на Обединени патриоти към контрапротест.

Forbes: Руските милиардери забогатели с още $29 млрд. след победата на Тръмп

 

 

Общото състояние на руските милиардери е нараснало с 29 млрд. долара след победата на републиканеца Доналд Тръмп на изборите в САЩ през ноември миналата година. Оценката е на списание Forbes, цитирано от „Труд“.

На първо място изданието поставя шефа на газовата компания „Новатек“ Леонид Михелсон, чието състояние се е увеличило с $1,9 млрд., до общо $18,2 млрд. след победата на Доналд Тръмп. През март миналата година Forbes оцени състоянието на Михелсон на 14,4 млрд. долара.

Изданието също така отличава Генадий Тимченко, който притежава 23% от дяловете в „Новатек“. Стойността им се увеличи с 1,8 млрд. долара, след като през ноември акциите на дружеството поскъпнаха с 16%.

Тимченко продаде своя 43-процентен дял в „Гунвор“ – един от най-големите търговци в света на енергийни суровини, ден преди САЩ да го включат в списъка със санкционираните руски олигарси през март 2014 г.

Съсобственикът на „Сибура“ Кирил Шамалов също е посочен от изданието, но без конкретни цифри за състоянието му.

Според Forbes приходите на руските милиардери през периода след президентските избори в САЩ са се оказали по-големи, отколкото тези на богаташите в която и да е друга държава.

За сравнение, всеки американски милиардер е забогатял с 2,8%, а всеки руски – със 7,1%.

 

Проф. Божидар Димитров: Ако утре Македония се разпадне, ще ѝ помагаме да оцелее

 

 

Извинявам се на политическите кръгове в Турция, които са били огорчени от моите думи преди няколко дни, че тероризмът работи за туризма у нас. Аз не подкрепям тероризма. Това каза директорът на НИМ проф. Божидар Димитров в предаването „Лице в лице“ по БТВ.

Историкът обяви, че е „за“ президентска република, за каквато се бори Ердоган. „Защо да не опитаме да създадем такава и в България. Страната ни винаги е тръгвала напред, когато е имало подобно управление“, посочи проф. Димитров и даде примери: „При цар Борис, Стефан Стамболов, Александър Стамболийски. Демокрацията има много лица. Парламентарната демокрация показа, че се е изчерпала. Време е партийното роене да спре. При мажоритарния модел това може да се случи – ще останат 4-5 партии“, заяви той.

Проф. Божидар Димитров коментира и темата Македония и албанските искания за смяна на името й. „Искат да се смени името на държавата, националните символи и знамето. Исторически правилно би било да се кръстят Югозападна България. Това им искане обаче е застрашаващо за нас. Македония е единственото място, за което можем да получим исторически реванш. Лека-полека там тече процеса по ребългаризация. Истината е, че това ще ни лиши от тази възможност“, каза историкът.

Директорът на Националния исторически музей отбеляза със съжаление, че извършеният геноцид над 1,5 милиона българи през 1944 г. не се е припомнило, а това не е било отбелязано. „Ако утре държавата Македония се разпадне ние нямаме план. Обществото трябва да е подготвено. Ако това се случи, ние няма да превземаме Македония, а ще й помагаме, за да оцелее. Не искам да я разделяме“, изтъкна проф. Димитров.

 

Експерти: ГЕРБ вкарват президента Радев в патова ситуация

Новоизбраният президент Румен Радев може да удължи живота на парламента, но в разумен срок. Искането на ГЕРБ е предизборен ход. Конституцията не съдържа изрични срокове, в които новоизбраният президент да разпусне НС, той назначава служебно правителство с указ и „в разумен срок“ трябва да разпусне парламента с друг указ, коментира пред БНР преподавателят по конституционно право Атанас Славов.

В неделя от партията на Бойко Борисов призоваха Радев да не бърза с разпускането на Народното събрание, за да има време да бъде приета мажоритарната система за гласуване, одобрена на референдума. Вчера от ГЕРБ дори заявиха, че в четвъртък внасят законопроект.

„Тоест, няма много време за удължаванетo. Разбира се, ако има политически консултации, които новият президент със сигурност ще направи, и там се постигне споразумение между партиите още колко живот да бъде даден на този парламент, може този срок да бъде изтеглен малко напред. Но, повече от няколко седмици, аз не виждам как може да бъде изтеглен този срок, защото тогава навлизаме в една много странна хипотеза на полупрезидентско управление, където президентът ще договаря с партиите в парламента изпълнението на функциите и на служебното правителство, което не е смисъла на Конституцията“, каза още той.

Славов уточни, че по закон няма изискване животът на референдума да е обвързан с парламента, в рамките на който е проведен. За сметка на това има конкретни срокове, които парламентът трябва да изпълни, за да вземе решения, които съответстват на изразената воля на референдума.

„В случая, в който сме – т.е. има проведен референдум, но той не е стигнал прага за задължителност, а поне докато не приключи делото във Върховния административен съд (Слави Трифонов обжалва решението на ЦИК, че 12 000 гласа не стигат допитването да е задължително – б.р.) такава е ситуацията, парламентът трябва в тримесечен срок да вземе решение какво ще прави, как, какви промени ще направи законодателството?“, добави юристът.

Атанас Славов смята, че НС може да приеме решение, че в бъдеще трябва да бъдат променени законите в съответствие с решенията от референдума.“Ако някой си прави пиар, казвайки как той е много за мажоритарно гласуване, но времето не му стига, за да изпълни волята на гражданите, това е по-скоро жалко, отколкото израз на съобразяване с волята на народа“, каза още Славов.

Подобна теза разви и политологът Стойчо Стойчев. „В момента, понеже всички останали партии с изключение на ГЕРБ се обявиха малко или много срещу предложенията, за които се гласува на референдума, особено за промяната в избирателната система, изглежда предизборно добре да се покажеш като единствената партия, която следва гласа на народа. Ако гласът на народа действително е такъв и ако ГЕРБ остане единственият защитник на тези правила, те биха получили някакъв по-добър резултат на предсрочните избори. Всичко, което се случва в момента, е голяма предизборна кампания“, каза той пред БНР.

Според Стойчев искането на ГЕРБ Румен Радев да не разпуска НС е предизборен ход: „Не се прикриват далавери, това е абсолютно предизборен ход. Като излезеш с аргумента: „Дай още една седмица на парламента, за да гласуваме това, което народът иска“, ако президентът Румен Радев в този момент откаже, той се показва като, едва ли не, противник на волята на народа. Ако пък удължи живота на парламента, тогава собствената партия, която го издигна, би трябвало да го обвини, че той помага на ГЕРБ да си прикрива далаверите. Просто в момента ГЕРБ го вкарват в някаква патова ситуация, от която той трудно би могъл да излезе.

Източник:епицентър.бг

Вашингтон: Би било безотговорно да разкриваме доказателствата за руските хакери

Джон Кърби

 

 

Би било безотговорно да привеждаме доказателствата, на чиято основа Вашингтон си направи извода за участието на Москва в хакерските атаки в хода на президентските избори в САЩ. Това заяви в понеделник (9 януари) говорителят на Държавния департамент на САЩ Джон Кърби, цитиран от RT.

Журналистите вече сравниха лишения от всякакви доказателства доклад на ЦРУ със знаменитото изказване на държавния секретар на САЩ Колин Пауъл в ООН, където той показа тръба с твърдение, че тя съдържа биологично оръжие, в подкрепа на думите си, че Ирак разполага с оръжие за масово поразяване. Както стана ясно по-късно, Саддам Хюсеин не е разполагал с подобно оръжие.

На брифинга в Държавния департамент в понеделник кореспондентът на RT Гаяне Чичакян попита Кърби дали обществото е длъжно да споделя неговата увереност в коректността на направените в доклада изводи, като се има предвид, че не са представени никакви доказателства.

„Струва ми се, че няма нищо чудно в това, че в разсекретената версия на извънредно секретния доклад от съображения за сигурност ще бъдат скрити източниците на данните и методите на работа. Смятам, че повечето американци разбират, че разузнаването няма право да разгласява подобна информация“, отвърна Кърби.

Журналистът подчерта, че в миналото разузнаването на САЩ е изразявало и „висока степен на увереност“, че Ирак разполага с оръжие за масово унищожение, но в резултат на тази невярна оценка избухна война, превърнала се в катастрофа.

„Според Вас в случая с Русия обществото не заслужава ли да получи доказателства?“, продължи Чичакян. Според Кърби обаче да се сравняват събитията от 2001 г. и докладът за „руските хакери“ е нецелесъобразно.

„Никой не казва, че през 2000 и 2001 г. нямаше грешки. Но това бе преди 15 години и оттогава много неща са се променили в разузнаването“, заяви говорителят на Държавния департамент.

 

 

 

Източник: Руски дневник

 

Намериха прострелян мъж в “Св. Св. Константин и Елена“!

Снимката е илюстративна

 

 

Преди няколко часа е било намерено мъртвото тяло на възрастен мъж. То е било в дома му – триетажна къща в к. к. „Св. Св. Константин и Елена“, в близост до хотел „Атлант“.

Източници на медията ни довериха, че мъртвият мъж е на 80 години и бездиханното му тяло е било открито от негови близки, които живеят в същата къща. Никой от тях не е чул изстрели. Отлично проверена информация сочи категорично, че смъртта е настъпила вследствие на огнестрелна рана – един изстрел в сърдечната област.

Работната група от криминалисти и експерти все още е на мястото на трагедията и продължава с извършването на процесуално-следствените действия.

 

 

Източник:Блиц

 

Нинова: Искането на ГЕРБ парламентът да не бъде закриван е имитация на работа

Искането на ГЕРБ за удължаване на работата на Народното събрание заради приемането на нов Изборен кодекс с мажоритарен избор, е имитация на работа. Това каза в Кюстендил лидерът на БСП Корнелия Нинова, предаде радио „Фокус”.

Според лидера на БСП това може да се определи като опит да се „яхне“ популистки народното желание, народният вот за промени. „Те можеха за два месеца, ако искаха наистина, да го направят. Можеха и през целия си мандат да го направят. Използват този народен вот , за да си правят пиар, както и доколкото е възможно да удължат срока на работа на този парламент, за да довършат започнатите далавери. В последните дни изнасяме такива случаи – обществени поръчки, концесии, раздаване на проекти, назначения. За нас това е абсолютна загуба на време за държавата и за народа в момент, когато трябва се вземат много отговорни решения и да се носи политическа отговорност”, каза Корнелия Нинова. Тя посочи, че БСП ще бъде категорично против това предложение. Тя призова да се пристъпи към конституционната процедура, която е на финала.

Според Корнелия Нинова настоящият парламент е политически изчерпан, изчерпан е и като доверие, и са необходими предсрочни избори. Тя заяви, че от БСП няма да подкрепят промените, които се предлагат от ГЕРБ в Изборния кодекс. „Нашето предложение ще бъде за смесена мажоритарно-пропорционална система, равна, 50 на 50. Тези неща не се правят и в последния момент, защото това е твърде сериозен въпрос и твърде сериозна реформа в изборното законодателство, има си технология”, каза Корнелия Нинова.

По думите й част от тази технология е и фактът, че референдумът е обжалван в съда, който все още не се е произнесъл. Съответно Централната избирателна комисия (ЦИК)също не се е произнесла, а парламентът има срок от 3 месеца, след произнасянето на ЦИК, за да вземе решение.

Корнелия Нинова заяви, че съставът на служебния кабинет е решение на президента Румен Радев, а БСП не участва в съставянето му и не предлага министри. По отношение на съставянето на листите на БСП за предсрочните парламентарни избори, тя заяви, че в момента се провеждат процедури по издигането на кандидатури и номинации в цялата страна. Определени са критериите, на които отговарят кандидатурите, а до 11 февруари е срокът, в който ще бъде посочен водачът на листата за областта.

БСП ще сигнализира главния прокурор за кмета на Рила по проблема с порочните практики на местни феодали- кметове на ГЕРБ, Нинова заяви, че има въпрос към Цветанов, който казал, че БСП ще прави кампания с фалшиви новини. „В тази кампания БСП ще предлага решения на проблемите, които те създадоха и оставиха. Питам го- фалшива ли е новината за повдигнатото обвинение днес на кмета на Пловдив за нарушения в обществени поръчки?“, попита председателят на БСП.

Нинова заяви, че такъв кмет на ГЕРБ има и в Рила, и БСП ще сигнализира за него главния прокурор. Този кмет е нарушавал процедури по строителство, в конфликт на интереси е, защото назначава семейството си на работа в общината. „Масови нарушения, злоупотреби, плашене на хората по общини. Това не са фалшиви новини. Те дойдоха от хората”, обясни председателят на БСП. Нинова бе категорична, че решението е- ревизия, разследване, отговорност и наказание на такива политически фигури на ГЕРБ. „Защото става дума за кражба на средства, необходими и в социалната сфера, и в здравеопазването, и в образованието”, обясни лидерът на социалистите. Тя подчерта, че една от целите на срещите е да бъдат чути хората- какво предлагат и какво казват.

Корнелия Нинова каза, че по време на изнесеното заседание са били обсъдени и национални въпроси. „Тревожната инфорамция от вчера е, че сме поискали помощ от Румъния и други съседни държави, защото не ни достига електроенергия и правителството е посегнало на студения ни резерв”, изтъкна Корнелия Нинова.

Тя постави и следните въпроси: „Показват ли тези факти правотата на твърденията ни, че България има нужда от нови мощности? Къде отиват твърденията на опонентите ни, че произвеждаме прекалено много енергия и няма къде да изнасяме, нямаме нужда от нови мощности?”. Тя добави, че става актуален въпросът за изграждане на нови мощности предвид намерението на БСП да развива икономиката и производството.

Парламентът е с изчерпано доверие. Да отиваме на предсрочни избори По повод предложението за удължаване работата на Народното събрание заради Изборния кодекс, Корнелия Нинова определи това желание като „опит да се яхне популистки народното желание за промени, защото те можеха да го направят от 13 ноември досега, ако наистина желаеха”.

Според нея тези, които искат удължаване на работата на НС си правят евтин ПР. „Искат да удължат колкото е възможно повече работата на парламента, за да могат да си довършат започнатите далавери, като ние през последните дни изнасяме множество факти за това”, подчерта Нинова.

По думите й сега е времето, когато трябва да се взимат много отговорни решения и да се носи политическа отговорност. „Опитват се да вменяват и на президента Радев да нарушава Конституцията, само за да останат те на власт. Ние категорично сме против всичко това и настояваме да се пристъпи към конституционна процедура. Този парламент е с изчерпано доверие, показа какво може. Нека да отидем на предсрочни избори и народът да си каже думата. След тези избори нека има ново правитество, което да гарантира развитие на България и преодоляване на бедността“, каза още лидерът на БСП.

Източник:епицентър.бг

Руските военни опровергаха слуховете, че грешка на втория пилот е довела до трагедията на Ту-154

 

 

Руското Министерство на отбраната опроверга публикацията на интернет изданието LifeNews относно причините за катастрофата на военния самолет Ту-154, съобщава БГНЕС.

В изданието и в други медии се появи материал, в който се твърди, че „е разкрита загадката за катастрофата на ТУ-154“. Като причина са посочени претоварване на самолета и грешка на втория пилот, объркал лостове за управлението на шасито и на закрилките.

„Всички публикувани от LifeNews слухове за уж установени причини за катастрофата на Ту-154 в Сочи са абсолютна глупост и измислица на изданието“, заяви говорителят на ведомството ген. Игор Конашенков.

„Смятаме за недопустимо и аморално да се опитваме като LifeNews голословно да обвиняваме някого и да измисляме някакви „изводи“ до приключване на разследването“, изтъкна още Конашенков.

По-рано министърът на транспорта Максим Соколов помоли медиите да се въздържат от публикации на непроверени сведения за падането на Ту-154 до огласяването на официалните изводи на комисията. Самолет падна в Черно море на 25 декември само минути след излитането от Сочи за Сирия. Всичките 92 души на борда загинаха.

Прокуратурата обвини кмета на Пловдив в престъпление по служба

Иван Тотев

 

 

Софийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняем Иван Тотев, кмет на община Пловдив, за престъпление по служба, от което са настъпили значителни вреди за общината в размер на 1 000 000 лева и случаят е особено тежък. Това съобщиха от пресцентъра на държавното обвинение.

В периода 30 април – 17 ноември 2014 г. в гр. Пловдив, като длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – кмет на община Пловдив и като възложител на обществени поръчки, Иван Тотев е нарушил служебните си задължения по повод изграждане на „Зоокът” – гр. Пловдив. Процедурата е проведена като пряко договаряне с изпълнителя в нарушение на Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Освен това тази процедура е проведена без да е одобрен идеен инвестиционен проект към момента на откриването й и не е била одобрена количествено–стойностна сметка за проекта. Не е бил изготвен комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществуващите изисквания на строежите и не е било издадено разрешение за строеж.

Тези изисквания на закона не са били изпълнени и към момента на сключване на договора за строителство на „Зоокът“–Пловдив с изпълнителя – „Запрянови 03” ООД. Това Иван Тотев е сторил с цел да набави облага за търговското дружество в размер на 1 000 000 лв. В този размер е и щетата за община Пловдив.

Досъдебното производство е образувано на 3 ноември 2016 г. от Окръжна прокуратура – Пловдив. С постановление на главния прокурор от 15 ноември 2016 г. е разрешено разследването да се проведе извън района на съда, компетентен да разгледа делото и е разпоредено СГП да осъществява ръководство и надзор върху досъдебното производство.

До момента са разпитани 14 свидетели, изискана е цялата документация от Община Пловдив във връзка с проведените процедури за изграждането на „Зоокът“ – Пловдив.

Иван Тотев е с мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 20 000 лева.

 

Депутатите от правната комисия бламираха ГЕРБ за бързането с референдума на Слави

Парламентарната правна комисия  не стигна до обсъждане на проект за решение за референдума. За това точката да се обсъди от комисията гласуваха 6 членове, докато 11 бяха против.

 Проектът на решение предлагаше Народното събрание да подкрепи народните представители да се избират с мажоритарна избирателна система с абсолютно мнозинство в два тура. Предлага се и въвеждането на задължителното гласуване на изборите и референдумите.

Освен това се предлагаше и подкрепа за това годишната държавна субсидия, отпускана за финансиране на политическите партии и коалициите, да бъде един лев за един получен действителен глас на последните парламентарни избори. Като четвърта точка, която предизвика и недоволството на членове от комисията, в проекта се предлагаше до края на 15 декември 2016 г.комисията да внесе доклад за второ гласуване на приетите на първо гласуване законопроекти, касаещи решенията по т. 1,2 и 3, Изборния кодекс.

 Проектът за решение относно проведения на 6 ноември 2016 г. национален референдум е внесен от Димитър Главчев, Десислава Атанасова и Данаил Кирилов на 14 ноември 2016 г. По време на предварителното обсъждане на точката, още преди дневния ред да бъде гласуван от комисията, Четин Казак от ДПС призова проектът за решение да отпадне, тъй като според него е закъснял. „Разглеждането и гласуването му е закъсняло вече. Било е внесено още на 14 ноември 2016 г. Всичко, което е предвиждал като срокове и ангажименти този проект, са безвъзвратно закъснели”, посочи Казак.

 Той изтъкна, че е безпредметно да се разглежда тази точка. „Нека да оставим подобен проект да бъде разглеждан от следващото НС, което ще има достатъчно дълъг живот и представителна политическа легитимност, за да се занимае с този въпрос”, призова още депутатът от ДПС.

 Явор Нотев от Атака също призова тази позиция и изтъкна, че освен това текстът съдържа и грешка с неразбираемо послание. „Няма как да гласуваме този текст с такъв срок. Да си направят труда вносителите да осъвременят текста”, коментира Нотев.

 Филип Попов и Михаил Миков от БСП също подкрепиха отпадането на предложението. Според Миков няма практическа необходимост от приемане на подобен проект за решение, а Попов подчерта, че такова решение няма да доведе до никакви правни последици.

От своя страна председателят Данаил Кирилов разясни, че точката е била включена в понеделник рано сутринта.

 „В неделя съм дал указания на експертите към правна комисия да уведомят членовете на комисията. Това е допълнителна точка, защото стремежът беше дневният ред да е максимално известен от възможно най-ранен момент. Тя е допълнителна, но не е извънредна и е съобразно правилника. Включена е поради обстоятелството, че при всички положения ПГ на ГЕРБ ще настоява за обсъждане на проекта от пленарна зала”, заяви Кирилов.

 Той подчерта, че проектът е включен вече и в седмичната програма на НС като точка първа. „Утре проектът ще бъде дискутиран в пленарна зала и е редно Правна комисия, която е водеща, да излезе с доклад. Обосновано е вместо утре Правна комисия да обяви, че не е допуснала до обсъждане този проект за решение, да го обсъдим по същество и да имаме гласуване. Към 14 ноември сме смятали, че най-краткото време за обсъждане на промяна на Изборния кодекс е 4 пленарни седмици приблизително. Това и по настоящем е един възможен работен график за обсъждане на законопроекти с това съдържание. Вносителите ще направим предложение за нов срок”, каза Данаил Кирилов.

 Той смята още, че 43-то НС би следвало да поеме ангажимента да изпълни изискванията си по закон и да изрази становище по постигнатия резултат по трите въпроса от референдума. От ГЕРБ апелираме да обсъдим проекта за решение, подчерта Кирилов.

Източник:епицентър.бг

Скандална издънка: Официалният сайт на кралското семейство обяви страшна вест: Елизабет II е мъртва (СНИМКА)

Официалният сайт на британското кралско семейство съобщи за смъртта на кралица Елизабет II. Веднага след това публикацията е била свалена, но в мрежата са останали скрийншотове на съобщението.

В официалното съобщение се посочва, че кралицата е починала в съня си, след като през последните седмици здравето й сериозно се е влошило.

Следва да се отбележи, че напоследък в медиите се появяват съобщения, че 90-годишната кралица има сериозни здравословни проболеми, заради които не е успяла да посети Рождественото богослужение на 25 декабря.

Припомняме, че наскоро Кралица Елизабет II отново беше обявена за мъртва, но този път от английската медия Би Би Си.

 

 

Източник:Блиц

 

Водите на Дунав замръзват, забраниха корабоплаването

Снимка: Дарикнюз

 

 

От днес е забранено корабоплаването по река Дунав в българо-румънския участък, съобщиха от дирекция „Речен надзор“ в Русе. Решението е съгласувано с дирекцията в Лом и с румънската страна, където ледоходът на места е 100 процента. В Сърбия корабоплаването е забранено от два дни заради силния вятър и леда, предаде кореспондентът на БГНЕС в Русе.

В българския участък на реката ледоходът е 70 процента и заедно с ниското ниво на реката на практика блокира движението на плавателни съдове.

„В момента нивото на Дунава при Русе е 18 см над условната кота нула, а това означава, че няма достатъчно вода за нормално корабоплаване в критичните участъци. На места може да се пътува с газене 16 дециметра. Никой от корабособствениците не е предвидил и не е натоварил съдовете си с такова газене към момента“, обясни капитан Иван Жеков от „Речен надзор“-Русе.

За да се спре ледоходът към пристанищата в Русе, започна изграждането на преграда на реката с помощта на секции на БРП. Това не е нова идея, за първи път е била приложена през 2012 г.

„Закотвят се група секции близо до българския бряг и по този начин отклоняват водния поток и ледохода встрани от българския бряг, така че се получава една свободна от лед полоса около 50-60 метра“, каза Жеков. Докато забраната за корабоплаването е в сила, по реката ще се пропускат единствено съдове, които извършват аварийно-спасителни дейности.

От началото на миналия век река Дунав е замръзвала напълно 28 пъти. През последните сто години най-дългият период с ледови явления по Дунава е бил 89 дни – от 21 декември 1953 г. до 19 март 1954 г. Последният ледоход пък е наблюдаван през зимата на 2014 г.

 

Николай Ненчев забърка Румен Радев за скандала с “РСК Миг“

 

 

Военният министър Николай Ненчев забърка и се оправда с Румен Радев за скандала с „РСК Миг“. Както е известно, именно заради това му бе повдигнато обвинение от прокуратура, че е причинил щети на „РСК Миг“. „Ощетил съм руска фирми и затова български прокурор ми повдига обвинение. Какво е това“, попита Ненчев в ефира на Би Ти Ви.
Ненчев каза, че именно новият президент го посъветвал да ремонтираме двигателите на „Миг-овете“ в Полша, защото там щяла да ни бъде по-евтино.
„Не ме интересува „РСК Миг“. Аз съм защитили българския интерес. Имахме споразумение с руската компания. Там имаше висока цена и не бе добре. Говорих с много хора и те ми казаха, че руснаците също така не спазват сроковете. Опитах се да преговарям с „РСК Миг“, но те ми казаха, че не само няма да намаляват цената, а тя ще расте. Румен Радев има доклад, с който ни насочи към Полша. 1 милион е по-ниска цената на поляците от тази на „РСК Миг“. Спестихме 6 милиона лева. Какво е лошото в това“, каза Ненчев.
Той отправи и остра критика към главния прокурор Сотир Цацаров и се запита дали той не е проводник на руската хибридна война у нас.

 

Източници от МВР! Ислямисти стават германци с български шофьорски книжки

Десетки джихадисти от редовете на „Ислямска държава“ чергаруват из Западна Европа с фалшиви български шофьорски книжки, твърди „България Днес“, като се позовава на вископоставени източници от МВР. От тях става ясно, че потенциалните атентатори използват крадени лични документи от българи, които след известно време легализират като немски чрез консулствата ни в Германия.

Схемата е разработена от години, изключително проста е, ефективна и поради това трудно може да се проследи, споделят криминалисти. В нея са включени както каналджии, така и организирани джебчийски групи, които тарашат главно в столицата. Членовете на „Ислямска държава“ се свързват с трафиканти, които да ги прекарат през турско-българската граница. След като преминат браздата, терористите се установват за известно време в София. Там каналджиите ги свързват за работещи за тях цигани джебчии. Поръчките към тарашите са изцяло и само за валидни шофьорски книжки. За предпочитане са документи на млади хора, които често забравят своевременно да подадат жалба до органите на реда или пък ченгетата не образуват преписки за тях.

След като джихадистите се сдобият с подходящия документ, той се фалшифицира. Използва се прост метод на заличаване на данните на оригиналната книжка. Изготвя се стикер, на който са записани фалшиво арабско име, град на местожителство, главно от Югозападна България. Стикерът се залепя прилежно отгоре и книжката е готова.

Новият български шофьор веднага стяга багажа и духва. За да се избегне рискът по ГКПП-тата, ислямистите напуската страната по отъпканите канали, смесвайки се с бежанците. Целта им е да достигнат до Германия. Там се свързват с други радикалисти и известно време пребивават в тайни квартири. В много редки случаи фалшифицирането на документите се извършва и там.

Тази възможност се избягва, първо, заради цената, второ, заради спецификата на кирилицата. След няколко месеца до година се пристъпва и към действие за легализиране. Както в редица европейски държави, така и в Германия подмяната на свидетелството за управление на МПС се осъществява по пощата.

Документът се поставя в плик и се изпраща до българското консулство, като за обратна връзка се посочват улични пощески кутии. Чиновниците извършват проверка в българските регистри на лицето, подало заявление за подмяна на книжката му. Ако то съществува в регистрите у нас, до два месеца му се издава немско свидетелство за управление. Често служителите пропускат да отправят запитване до българските власти и направо допускат за издаване новия документ. Той отново се праща по пощата до посочения адрес. По този начин, за по-малко от половин година, бъдещият терорист вече е с легално немско удостоверение за самоличност. Използват се именно шофьорски книжки, тъй като в Германия те са напълно достатъчни за легитимация на лицето пред властите. Другото преимущество е и фактът, че за подмяната не се изисква лично присъствие, а само плик и пощеска марка.

В последните няколко месеца следователите у нас са се натъкнали на няколко подобни случая. От консулствата в Германия и Франция са сигнализирали за мъже с арабски имена, които желаят да си подменят българските книжки. Проверка в регистрите у нас показала обаче, че подбни хора въобще не съществуват в правния мир.

Българи масово връщат свидетелства

Статистиката на КАТ показва, че годишно около 13 000 шофьори връщат своите шофьорски книжки. През изминалата 2016 година това са сторили близо 23 000 наши сънародници. Информацията бе съобщена на пресконференция от шефа на Пътна полиция комисар Бойко Рановски. Връщането на български свидетелства за правоуправление на МПС е косвен признак за размерите на емиграцията на българи в чужбина.

 

 

 

Източник:Блиц

 

Цигани с тъпани протестират пред ВМРО, воеводите събраха контрапротест

 

 

Полиция блокира част от центъра на София. Ченгетата са навсякъде около централата на партия ВМРО, предава novini.bg.

 Причината е протестът на партия ДРОМ, чиито лидер е депутатът от ДПС Илия Илиев.

 Той протестира заради постоянните, според ДРОМ, обиди на евродепутата Ангел Джамабазки към ромите.

 Пред централата на ВМРО вече събраха десетки роми с тъпани. Кючеци огласят протеста на ДРОМ. Изненадващо обаче ВМРО организира контрапротест. Той е предвождан от самия Ангел Джамбазки.

 Воеводите се опитват да надвикат ромите с патриотични песни. Плътни полицейски кордони разделят двата лагера.

Открито писмо на Николай Бареков до създателите на “конкурентната“ на „Презареди България“ нова партия “Да България“ (“Продай България“)

Евродепутатът Николай Бареков изпрати отворено писмо до създателите на „конкурентната“ на „Презареди България“ нова партия „Да България“. Ето какво пише Бареков:

Няколко разлики между такива низвергнати като мен и лъскавите „умни и красиви“ типажи като Христо Иванов и спонсора му Прокопиев.

1. Никога не съм бил във властта и никога не съм бил министър в правителството на Борисов или някое друго.
2. За разлика от Прокопиев никога не съм редил задкулисни сделки с Борисов или с други политици като Иван Костов или Георги Първанов. И за разлика от него и фамилия Берберяни никога не съм съден за неплатени данъци. Не съм приватизирал без пари държавни фирми и концесии за милиарди. Нямам заменки тип „кон за кокошка“ – срутени панелки срещу златни имоти в центъра на София за милиони.
3. Никога не съм правил трикове на избирателите си. Не съм гласувал за кабинета Борисов 2 и не съм гласувал 20 милиарда дълг за децата ни. Доказано!
4. Моята партия беше ограбена от Борисов и олигархията, а реформаторите гласуваха с тях.
5. Никога не съм гласувал с ГЕРБ, БСП и ДПС за никаква псевдо „съдебна реформа“
6. Никога не съм бил коалиционен партньор с агент Гоце
7. За разлика от Прокопиев и Христо Иванов нямам роднини, майки и бащи партизани, братовчеди – агенти на ДС и комунисти, обслужващ персонал на Тодор Живков из резиденциите му.
8. Не се срамувам, че съм познавал Цветан Василев. Но питам къде отидоха ограбените милиарди от КТБ. Питам Василев и питам кабинета в оставка, който обеща да разследва и накаже виновните. Прокопиев срамува ли се ортаклъка си с Василев сега? Доколкото помня, преди щяха да се убиват един другиго.
9. Защо телевизиите на статуквото БТВ и Нова обслужват едновременно властта на статуквото и проекта на Прокопиев – Иванов, а мен обругават и клеветят или игнорират? Кой, ако не приватизаторът с РМД-тата Прокопиев е част от статуквото?
10. Защо Прокопиев, Борисов, Марешки, Сидеров и Каракачанов не обявят още отсега бъдещата си коалиция? Един от друг ли се срамуват?

Господин Прокопиев, знам от години, че мечтаехте да си имате лична партия, а в бизнеса да заемете мястото на Илия Павлов, Емил Кюлев, Георги Илиев и Цветан Василев. Да бъдете патрон. Все пак се знаем с вас и съпругата ви от години. Знам, че настоящият прокурор ви пречи да заметете следите си и тези на аверите ви Трайчо и Дянков. Знам го и ви влизам в положение. Защото лично аз съм подавал десетки сигнали срещу вашите престъпни бизнеспрактики в прокуратурата. Вие манипулирате борсовата търговия, което е престъпление, наказуемо с доживотен затвор в любимите ви САЩ. Вие и „Каолин“ отровихте водата и разболяхте от рак с веществото арсен стотици жители на град Меричлери. Защо тези сигнали все още не са превърнати в обвинителни актове срещу вас и вашите съучастници? Не се ли срамувате вие, едно от лицата на статуквото, ограбило българите, да правите антикорупционна партия за лично ползване? Вие сте голям циник, но явно имате и голям политически чадър над себе си.
Колкото и да искате, няма да станете политик. И вашите подставени лица също не стават за политици. За политиката трябва интелигентност, харизма и много работа конкретно за хората. Питайте сегашния ви съдружник Цветан Василев, той ви познава отлично и знае най-добре.

Господа Иванов и Прокопиев, искате ли искрено операция „Чисти ръце“ в следващия парламент? Тогава предложете на вашите бъдещи партньори наравно с КТБ и Булгартабак парламентът да разследва приватизацията на „Каолин“, цялата приватизация от времето на Иван Костов и Агнешките главички, продажбата на държавни акции чрез Булброкърс на Фондовата борса и приватизацията на енергийните монополи (ЕВН, ЧЕЗ и пр), на които Прокопиев беше личен консултант.
Защо отговорихте с шикалкавене на въпроса дали ще замените Реформаторския блок като следваща патерица на ГЕРБ? Явно решенията се диктуват в ухото на послушкото Христо Иванов от неговите началници, които се интересуват само от икономическата си изгода. Тъжната истина е, че новата „антикорупционна партия“, известна като „Продай България“, ще служи за разменна монета, ако въобще влезе в парламента, на своите задкулисни ментори. Прокопиев мечтае да влезе в ролята на олигарх, който да балансира между истинските партии. Тези опити на богаташите да стават политици винаги завършват с пълен крах за тях самите. Ако не вярва, Прокопиев да се обърне за съвет към Белград. Въпросът е докога ще взимате избирателите за наивници, а прокуратурата ще ви оставя да безчинствате безнаказано с откраднатите от приватизацията пари.

 

 

Източник:Блиц

 

Скандалът се разраства! Христо Стоянов с тежки думи към Стефан Цанев: А когато пишеше хвалебствени стихове за комунизма?

 

Христо Стоянов

 

 

По повод разпространено днес в медиите отворено писмо от именития драматург и писател Стефан Цанев, който заяви, че ще откаже наградата на Министерство на културата – „Златен век“, един от най-четените български писатели Христо Стоянов реши да му отвърне със същото.
Ето какво пише Стоянов  (публикуваме текста  без редакторска намеса):

 

ОТВОРЕНО ПИСМО ДО СТЕФАН ЦАНЕВ

 

Не зная как да се обърна към теб… А страшното време настава тогава, когато някой не може да бъде идентифициран. Не мога да ти кажа „колега“, не, защото си по-добър писател от мен, а защото тази професия, освен всичко, включва и морални императиви. А такива на тебе ти липсват. Не мога да се обърна със „Стефане“, защото си по-възрастен от мен. Не мога да кажа „господине“, защото подобно обръщение съдържа в себе си „Господ“, а ти си бил винаги далече от него и ценностната система на религията. Да кажа „другарю“ – твърде унизително, защото аз имам и другари, и приятели…
Така че „отварям“ писмото си към теб без обръщение. Т.е., не остойностявам твоето битие тук и сега. За малко щях да напиша, че не остойностявам „личността“, но такава няма.

 

От днес ти отново влизаш в медийното пространство, отказвайки наградата на Министерството на културата „Златен век“. Съвсем официално отказваш това, което, както се оказва, въобще не ти е присъждано. Дори няма предложение да бъдеш награждаван. Въпреки това намираш за нужно да откажеш „Златен век“, да не би пък случайно някой да се сети да ти я даде. А и мотивът да не приемеш награда, за която не си предлаган, е, че Димитър Иванов – бивш шеф на Шести отдел на Държавна сигурност я бил получил. Да.

 

Би бил достоен отказ, ако по времето, когато Димитър Иванов е бил шеф на Шести отдел на ДС, ти пишеше хвалебствени стихове за Партията. По-долу ще цитирам няколко. Защо тогава не спря да пишеш в знак на протест – достойният Иван Радоев 17 години не публикува по онова време нито един стих. Тогава, когато ти със стихове и драматургия подкрепяше режима, Иван Радоев хващаше своя рак, публикувайки поемата „Феникс“… Там имаше стихове и за „шепотниците“: „Тогава ме срещна един приятел. Един стар приятел и каза: Реших да стана член на Партията. Писна ми да ме тъпчат, ще тъпча аз“… Това бяха стихове и за милиционерите, какъвто е бил Димитър Иванов. Ама ти не написа тези стихове.

 

Ти подражаваше на Евтушенко и Маяковски. Тогава, когато Иван Радоев хващаше своя рак мълчешком – ама какво забелижимо мълчание, нали – та тогава, когато бачо Иван хващаше рак, ти получаваше своите хонорари и съвсем по традицията на „българското дисидентство“ успя да си купиш два апартамента и вила в Балчик. До сега още не си казал, че принудително си бил заселен в Балчик. Колко писатели можеха да си позволят по онова време такова недвижимо имущество? И, докато ти придобиваше недвижимо имущество като апартаменти и вили, Иван Радоев постепенно приближаваше към заветните си два квадратни метра райска площ. Съобразяваше се с повелите на Партията и като Главен драматург на театър „София“… А Главният драматург беше и главен цензор на театъра, който Кольо Георгиев, най-малкият, едва шестнадесетгодишен, осъден на смърт от фашисткия съд преди Девети септември, та тогава, когато Кольо се опитваше от този театър да направи българската „Таганка“ и дисидентско свърталище, ти пишеше: „Когато говориш скучно за Комунизма, значи говориш против Комунизма“…
Меко казано, гнус ме е да ти пиша това писмо. Заради това то е адресирано по-скоро към тези, от които ти добре успя да скриеш дори комунистическото си сърце. Вечно удобният Стефан Цанев.

 

Но, за да не съм голословен, ето стиховете ти, които по-скоро подкрепяха режима на Димитър Иванов:

Един поет пише стихове за Комунизма/върху бюрото на Столипин./ Хубаво е бюрото./И стиховете са хубави./ Аз съм за такава традиция!”,
„Хей, червеи във вратовръзки – напред!/Вие прогресивно затлъстявате./Вратите, през които влизате,/ са тесни за излизане./ Няма връщане. Затуй напред/ И викайте за всеки случай:/ – Да живее комунизма! Напред“,
„Дори да се превърна в скитник/ и да остана без другари-/ ще спя във парка със Уитман,/ с Маяковски и Вапцаров./ И сутринта ще се завърна с подути слепоочия,/ категоричен като изгрев!/ И с изгрева, макар неточно/ ще римувам комунизма!/”,
”Когато говориш скучно за комунизма/ значи говориш против комунизма”…

 

Ето, само заради тези стихове не би трябвало да бъдеш предлаган за Държавно отличие. Не заради друго, а заради твоята съпричастност по този начин към бившата Държавна сигурност. Защото какво по-силно съпричастие към нея от тези стихове. И да отказваш непредложена награда сега заради Димитър Иванов е просто продължаването на цинизма, наречен Стефан Цанев…

 

 

 

Източник:епицентър.бг

 

Тръмп готви зет си за старши президентски съветник

Новоизбраният президент на САЩ Доналд Тръмп има намерение да назначи зет си Джаред Къшнър за старши съветник на държавния глава, съобщава телевизия Си Ен Би Си. В. „Уолстрийт джърнъл“ вече съобщи, че Къшнър може да заеме поста на един от ключовите съветници на Белия дом. Вестникът обаче не изключи възможността той да се ограничи с ролята на неофициален помощник на тъста си и да се откаже от длъжност в президентската администрация. Дотогава медиите предполагаха, че Къшнър може да бъде бъдещият началник на канцеларията на Доналд Тръмп в Белия дом.

Новоизбраният президент обаче посочи за този пост председателя на Националния комитет на Републиканската партия Райнс Прибъс, припомня ТАСС. Бившият републикански сенатор от Канзас Робърт Доул беше назначен на поста заместник на преходния екип на новоизбрания президент, съобщи говорителят на преходния екип Шон Спайсър, цитиран от ТАСС. Тази новина засега не е потвърдена от други агенции.

От 1969 г. до 1996 г. Робърт Доул беше сенатор, а от 1985 г. беше лидер на републиканците в Сената. През 1996 г. той бе кандидатът на партията за президент, но загуби предизборната надпревара срещу Бил Клинтън. В момента е член на консултативния съвет на фондация за изграждане на мемориал на жертвите на комунизма във Вашингтон.

На среща с медиите във фоайето на „Тръмп тауър“ в Ню Йорк новоизбраният президент изрази увереност, че посочените от него кандидатури ще бъдат одобрени от Конгреса на САЩ, защото притежават най-високи качества.

Спайсър съобщи днес, че изслушванията на предложените от Тръмп кандидати пред Сената започват утре. Първи ще бъде изслушан Джеф Сешънс, предложен за министър на правосъдието. Тръмп се срещна днес с милиардера Джак Ма в „Тръмп тауър“. След срещата новоизбраният президент заяви пред медиите, че тя е преминала отлично и очаква двамата да работят прекрасно заедно. Джак Ма, основател и председател на съвета на директорите на интернет компанията „Алибаба груп“ добави, че двамата са обсъждали предимно дребния бизнес.

„Говорихме как да помогнем на 1 милион малки фирми, предимно в Средния Запад“, подчерта той. Ма, чието състояние се оценява на 27,2 милиарда долара, нарече Тръмп „много умен и открит човек“. „Ние също смятаме, че отношенията между Китай и САЩ трябва да укрепнат и да станат по-дружелюбни“, добави китайският милиардер, подчертавайки, че е споделил с Тръмп идеите си за подобряване на търговските отношения между двете страни, пише БТА.

 

СНИМКИ от архивите показаха как са изглеждали силните на деня, преди да се прочуят!

Путин и Обама на срещата на Г-8
Ние обичаме да ви изненадваме със стари снимки на известни личности в началото на тяхната кариера и творчески път – днес имаме особена селекция. Вижте как са изглеждали някои от най-влиятелните личности в света, преди да станат известни:

Борис Елцин

Борис Елцин

Силвио Берлускони

Берлускони

Михаил Горбачов

Горбачов

Доналд Тръмп

Доналд Тръмп

Кралица Елизабет II

Елизабет Втора

Владимир Путин

Путин

Мишел Обама

Мишел Обама

Буш – младши

Джордж Буш

Владимир Жириновски

Жириновски

Хилъри Клинтън

Хилъри Клинтън

Уго Чавес

Уго Чавес

Фидел Кастро

Фидел Кастро

Уинстън Чърчил

Уинстън Чърчил

 

Ернесто Че Гевара

Че Гевара

Маргарет Тачър

Маргарет Тачър

Барак Обама

Барак Обама

Кейт Мидълтън

Кейт Мидълтън

Източник: zajenata.bg

 

Даниел Вълчев: Ако Христо Иванов иска да върне Радан Кънев във властта – жалко

Колкото повече българи участват в политическия живот, толкова по-добре. Това каза в предаването „Лице в лице“ по bTV Даниел Вълчев от Реформаторския блок по повод новия политически проект на бившия министър на правосъдието Христо Иванов „Да, България“.

„Ако проектът е избрал да върви по свой път – браво, ако целта е Радан Кънев да се върне във властта – жалко“, заяви Вълчев. Обществата с десетилетия се борят срещу корупцията, тук са нужни системни усилия. Такива обаче са нужни и в образованието, и в здравеопазването. Освен да се борим с корупцията, хората трябва да ядат, децата им да са здрави и да ходят на училище“, посочи Вълчев, визирайки заявената основна цел на „Да, България“ – борба с корупцията.

Той съобщи, че на първото си заседание за годината утре Реформаторският блок ще приеме календар с програмата си до изборите. „До края на януари – началото на февруари трябва да проведем конгрес, да си изберем национален щаб и да действаме по нашата програма“, уточни Вълчев. По думите му страната ни е изправена пред три сериозни проблема, по които трябва да се работи приоритетно.

Първият е влошаването на човешкия фактор – нацията застарява и става все по-болна. Второто нещо е инфраструктурата – ние строим лошо. Третото нещо е редът. Ние не умеем да живеем по правила, струва ни се глупаво. Ако не се хванем като общество и да осъзнаем, че няма кой да свърши тази работа вместо нас, не е добре“, подчерта Даниел Вълчев.

 

Спецслужби хванаха Франция в доставки на ракети за “Ислямска държава“ (ВИДЕО)

Спецслужби засякоха доставки на оръжие за терористите от «Ислямска държава» от Франция

По време на бойните действия на север от сирийската провинция Хама, спецслужбите откриха склад с въоръжение на бойците от ИДИЛ и формирования на »Джебхат-ан-Нусра» (*терористични групировки забранени в Русия и редица страни).

Източник на Федерална новинарска агенция (ФАН) е изпратил в редакцията видео, на което са фиксирани доказателства за доставки на оръжие на терористите западно производство.

На видеото се виждат десетки управляеми ракети от най-ново поколение, френско производство, мини за 81 мм миномет, боеприпаси и друго въоръжение. От кадрите се вижда, че въоръжението е съвсем ново, съдейки по опаковките и е доставено съвсем скоро.

Управляемите ракети са способни да унищожават не само танкове, но и граждански цели — самолети, автобуси, и т.н., което позволява на терористите да извършват атентати по отношение на мирните жители. След оръжейния скандал, в който беше забъркано името на България съвсем тенденциозно, за отвличане на вниманието, все повече експерти разбират, че всъщност НАТО и ЦРУ използват всяка възможност да въоръжават терористите в Сирия, при това, опитвайки се не само да останат незабелязани, но и разчитайки, че други ще носят тяхната отговорност.

 

 

Източник:News Front

България спешно поискала електроенергия от Румъния, Букурещ ни отрязали

 

 

Румънският министър на енергетиката Флориан-Тома Петку заяви днес, че в неделя вечерта България е поискала спешна помощ за доставка на електроенергия заради проблеми със системата. „Държейки сметка за деликатната ситуация, в която може да се озове Румъния, ние не се ангажирахме с това и им казахме, че не можем да помогнем“, заяви днес Петку след заседание на енергийния зимен команден щаб, съобщава агенция Медиафакс, цитирана от БТА.

Министърът посочи, че заради ниските температури днес и утре се очакват исторически рекорди в потреблението на електроенергия в страната, и поради тази причина производството се увеличава. По думите му това допълнително усилие няма да се отрази на сметките за ток на населението.

Флориан-Тома Петку съобщи, че потреблението на електроенергия ще надхвърли обема от 9,500 мегавата дневно, а потреблението на газ може да достигне 74 милиона куб.м. дневно. По думите му това е исторически рекорд, тъй като досега достиганият максимум е бил 71,2 милиона куб.м. газ.

Консумацията на електроенергия тази сутрин в Румъния е била с десет на сто по-висока в сравнение със същия ден на предходната година, достигайки 9,247 мегавата, съобщи националната компания Транселектрика, цитирана от агенция Аджерпрес.

В Букурещ и в почти всички окръзи на Румъния днес е обявен оранжев код на опасност заради студа. Максималните температури ще бъдат от минус 15 до минус 10 градуса, а минималните се очаква да спаднат до минус 29 градуса.

 

Експерт с шокираща версия за електронна диверсия, повалила Ту-154 в Черно море

 

 

Известният руски писател-националист Едуард Лимонов публикува писмо, което е получил от свой приятел – авиационен експерт във връзка с катастрофата на военния Ту-154, при който загинаха 93-ма души, заедно с екипажа. Ето и мнението на експерта, което дава една друга гледна точка, публикувана в rusvesna.su.

„Разбиването на самолета във въздуха на височина около 600 метра е очевидно при разпиляване на остатъците от самолета в радиус от над километър. Ако самолетът беше паднал цял във водата, частите му трябваше да са разпръснати на по-малко от 120 метра, а това не е станало.

Спомнете си, например, че куршум от австрийския пистолет Глок-17 лети под водата не повече от 5 метра и то при скорост 350 метра в секунда – имам личен опит. Самолетът е падал със скорост не по-голяма от 150 метра в секунда, но частите му са много по-големи от малкия куршум. Затова и смятам, че частите на самолета са падали във водата, като преди това са се разбили във въздуха. Разбити от външно, механично въздействие.

Самолетът по принцип е подсигурен петкратно да издържа силата на вибрациите. Вие всички сте летели и знаете, че самолетите леко преминават в зоната на турбулентност и при превоз на пасажери.

А сега си представете, че самолетът при скорост не повече от 360 километра в час или 100 метра в секунда се разбива на части. При падането същите тези части могат да увеличат още скоростта си до 150 метра в секунда, но да пропаднат под водата на дълбочина 60 метра или да се разпръснат в радиус от километър – това е просто невъзможно.

Всичко това означава, че самолетът е бил разбит много преди да падне, и то от външно, механично въздействие.
Мисля, че да се признае направо такова механично външно въздействие като електронно – предизвикан взрив би било почти невъзможно заради политическите последствия. Самолетът е на Министерство на отбраната и… Би било тривиално предателство на земята, на мен също ми е много тъжно да пиша за всичко това, но нещата няма как да бъдат обяснени по друг начин, освен, че е имало външна намеса. А аз разбирам от всичко това, защото разбирам и от съпротивление на материалите, по този предмет винаги имах отличен.

На мен ми се струва, че разследването ще замете всички тези следи. Страхувам се, че никой няма да проговори за електронно оръжие. По-скоро ще припишат вината на задкрилките, грешка на пилотите, ято птици, некачествен авиационен керосин, силно подводно течение и т. н.

Но нито една от тези причини не би могла да доведе до там, че самолетът да се разбие и да разпръсне частите си в радиус от километър. Между другото, обърнете внимание, че през последно време Русия се гордее и навсякъде се хвали със средствата си срещу радиоелектронни оръжия. А след един такъв скандал ще трябва да се дадат някои отговори.

Сега вече има портативни устройства за радиоелектронна борба (РЕБ), които потискат и сриват действието на всякаква електроника – телефони, WI-FI, спътникова навигация и дори дистанционните на талевизорите в радиус от няколко метра. Едно такова устройство тежи едва 150 грама.

Сега си представете един натовски кораб – мощността на подобен импулс за РЕБ, който той би могъл да изпрати, е достатъчен да изпепели цялата електроника на самолета, което би довело до претоварване и блокиране на системите за управление на лайнера и неговата дезориентация.

Също можем да си представим и какви поразии би предизвикало едно 5-килограмово устройство за РЕБ, подхвърлено на борда на самолета преди полета.

Надявам се, че не съм прав, но нека да видим, обещаха, че скоро ще излезе анализ за това какво е причинило тази авария.”

 

 

Източник:Блиц

 

Дъщерите на Слай блеснаха като Мис “Златен глобус“

 

 

Холивудският екшън актьор Силвестър Сталоун е подготвил най-малката си дъщеря за изявата й като Мис „Златен глобус“ заедно с двете й по-големи сестри, съобщи Контактмюзик.

Ролята на Мис „Златен глобус“ е да помага при връчването на отличията. Обикновено се поверява на дъщеря на холивудска звезда. Носителката на титлата се избира от Асоциацията на чуждестранната преса в Холивуд, която присъжда наградите „Златен глобус“.
Честта да придружават наградените на 74-ата церемония се падна на трите дъщери на Силвестър Сталоун от брака му с Дженифър Флавин – 14-годишната Скарлет, 18-годишната Систийн и 20-годишната София.

Най-малката от тях, Скарлет, е споделила за „Ю Ес уикли“, че пръв съветник в подготовката й за шоуто е бил баща й. „Той ме посъветва да говоря ясно и отчетливо и да внимавам за стойката си. Освен това баща ми много се притесняваше да не падна и дори ме караше да ходя по един час дневно на токчета“, разказва тийнейджърката.

 

Боян Чуков: Тежко компрометирани личности нанасят имиджови щети на Румен Радев

Тежко компрометирани политици сами лансират имената си като евентуални министри в служебния кабинет, за да ударят новоизбрания президент Румен Радев. По този начин те му нанасят тежки имиджови щети. Така бившият дипломат Боян Чуков коментира на страницата си във „Фейсбук“ лансираните в медиите имена за бъдещи служебни министри.

Публикуваме мнението му:

„В националните медии се завъртяха поредица от имена, които президентът Румен Радев щял да назначи, за да формират служебния кабинет. До този момент няма никакво официално потвърждение на нито едно от имената.

 Естествено, противниците на Румен Радев коментират все едно, че въпросните лица вече са министри в служебния кабинет. В подобни моменти се пускат „сондажни новини“ за да се тества общественото мнение. Някои сами си организират „споменаване“ в медиите за да напомнят за себе си. Тежко компрометирани личности също се пускат в „оборот“ с цел нанасяне на имиджови щети на Румен Радев.

 Истината е, че въпреки официалната декларация на БСП, че няма нищо общо със служебното правителство…на практика от неговия състав ще зависи до голяма степен електоралния вот на българите на предстоящите парламентарни избори.

 Затова нека имаме търпение и коментираме сериозно едва след като съставът на служебното правителство бъде обявен официално пред медиите. Тогава редица надежди, съмнения, прогнози могат да се сбъднат или опровергаят. Още малко да почакаме!“

Източник:епицентър.бг

Отново стрелба в Орландо! Градът е под обсада! (СНИМКИ)

Полицията в американския град Орландо, щата Флорида, издирва мъж, застрелял по-рано най-малко двама полицейски служители и успял да избяга от местопрестъпрестъплението, предадоха световните информационни агенции.

Това е станало в близост до магазин от веригата „Уолмарт“. В самия магазин сержант Дебра Клейтън се е опитала да залови издирвания Маркейт Лойд при опит за кражба. Тогава той я е застрелял и е избягал с крадена кола, която е изоставил малко по-късно. Колата е била открита от органите на реда.

При гонката е загинал и друг полицай.

Разпространена е снимката на търсеното лице. Става ясно, че той е стар познайник на полицията. Миналата година е бил задържан по подозрение, че е убил бившата си приятелка, която е била бременна.

Заради операцията по издирването и залавянето му, 17 училища в района са били затворени.

Това са обявили в профила си в „Туитър“ от полицията, където почитат паметта на убитите си колеги и обявяват ден  на траур.

Те отбелязват, че сержант Клейтън е ветеран със 17-годишен опит.

Нападението е било извършено около 9 часа местно време сутринта в понеделник, но официално за него е било съобщено около 3 часа по-късно.

Все още не се съобщават повече детайли по случая.

Стана ясно, че губернаторът на щата е прекратил извънредно свои ангажименти и се завръща заради случилото се.

 

Страх в Галиче! Пуснаха Чоков и сина му от ареста

Ценко Чоков и синът му излизат от ареста. Това реши съдия Емил Желев от спецсъда, предаде 24 часа.

Той обясни, че основната причина е влошеното здравословно състояние на Чоков. Кметът на Галиче се оплака от редица заболявания, сред които дори клаустрофобия от килията.

Съдия Желев допълни, че максималният срок на задържането изтича след 10 дни и обясни, че прокуратурата е приключила разследването и е готова да го вкара в съда.

Те са обвинени като престъпна група за изнудвания и палежи.

Решението не е окончателно и може да се обжалва.

 

Борисов събира актива на ГЕРБ на извънреден предизборен конгрес в Пловдив

Елитът на ГЕРБ се събира на извънреден предизборен конгрес в Пловдив. Няма да бъдат обсъждани промени в партийния правилник, а резултатите от вота за президент, грешките, както и стратегия за предстоящите предсрочни избори.

 На 20 и 21 януари Бойко Борисов, заместниците му, народните представители, евродепутатите, кметовете, областните управители, председателите на структурите по места ще обсъдят задачите, които трябва да изпълнят преди изборите за нов парламент, разкриха от ГЕРБ, съобщава ПИК.

Заседанието в града под тепетата се провежда два дни преди новият президент Румен Радев да встъпи в длъжност. Работната среща ще набележи конкретните стъпки за подобряване на организационния план за представянето на вота напролет.

Пред актива на ГЕРБ ще бъде представен и анализ на изборните резултати на ГЕРБ от изминалия вот за „Дондуков“ 2, като няма да се пропуснат и допуснатите грешки, съобщиха още източниците ни.

Очаква се Румен Радев да изнесе първата си реч в Народното събрание на 19 януари, четвъртък. Така ГЕРБ ще се запознае в пленарна зала с нагласите на новия държавен глава и ще може на базата на тях още на следващия ден да набележи стратегията си за предстоящите парламентарни избори.

 

Times плете конспирация: Тръмп ще поднесе на Путин Украйна на тепсия, вързана и разфасована

Поредният брой на британското списание Times излезе с публикация под заглавие „Наивната голяма сделка”. Журналисти от изданието много страдат по повод бъдещите отношения на президентите Доналд Тръмп и Владимир Путин.

Скоро обвитият в дим авионосец „Адмирал Кузнецов” ще пресече Ламанша, изпълнил задачата си в Сирия, съобщава изданието на непросветените си читатели. В това Times вижда сигнал на Путин към Белия дом, че е готов да сключи сделка със САЩ, например да продължи властта на Башар Асад в Сирия.

„Нееднократните хвалебствени думи на Тръмп за Путин и неговите самоотвержени опити да предпази Москва от критики и да принизи ролята й в хакерската намеса на изборите в САЩ сочат, че той подготвя път именно за мащабно помиряване с Кремъл” – продължават да страдат анализаторите в Times.

Русия може да помогне САЩ при достигане на външнополитическите приоритети (разгром на ИД, сдържане на Иран и противопоставяне на Китай) в замяна на признаване на статут на свръхдържава, пише британското издание.

Намаляване на напрежението по такъв начин ще донесе токсични последствия: Украйна ще бъде поднесена на Путин на поднос, вързана и разфасована.

Според анализаторите, сделката Путин-Тръмп относно Украйна снема въпроса за статута на Крим от световния дневен ред за срок от поне 20 г., за да не пречи уреждането на военния конфликт в Донецка и Луганска области. „С руската анексия тихо ще се примирят” – предупреждава Times, уточнявайки, че и санкциите сигурно ще отменят.

При това тези отстъпки няма да донесат мир в Европа, счита Times.

„Ще бъде връх на идеализма да се счита, че господин Путин някога ще стане честен гарант за стабилността на Украйна” – настоява Times.

 

 

 

Източник:Блиц

 

Казахстанската Ванга за 2017-а: Китай става №1, още 3 мандата за Путин, тежки времена за ЕС и САЩ

Казахстанската Ванга, или както е истинското ѝ име Вера Лион е смятана за една от най-големите пророчици на нашето време и пряка заместничка на петричката ясновидка. Нейните думи, базирани на виденията й, винаги се следят с голям интерес.

Предсказанията на Лион за 2017 г. също са прелюбопитни, съобщи u-f.ru. Първата й прогноза е, че за Европа и САЩ предстоят „тежки времена”. „Западът е прогнил отвътре, той се заигра с дявола, продаде душата си. Това не се харесва на висшите сили и ще има наказание за тези страни”, казва Лион.

Според нея, водеща сила на планетата ще стане Китай, тъй като тази страна няма да бъде засегната от глобалната икономическа криза. „Ще има много нови инвестиции в Хонконг, това ще гарантира на тази страна приходи, силна армия и процъфтяващ пазар”, казва ясновидката.

Тя обяви, че очаква съюз между Русия и Китай, а хората ще търсят в тези страни защита, след като светът преживее поредната икономическа катастрофа. За Путин тя предсказа още три мандата и го предупреди за недобросъвестни чиновници, които се намират близо до него.

Вера Лион предсказа „зомбиране” на Украйна от САЩ. Постоянна безработица, възможен е фалит на правителството в Киев, но се очаква там да се появи силен лидер, който ще спаси страната от гибел.

 

 

Източник:Блиц

 

Дончева със съвет към Радев: Разкарай тълпата лъскачи на обувки, които ти се мятат нахално!

 

 

Партията на Христо Иванов е опит да се преопакова и ребрандира Реформаторския блок и старото СДС. „Да, България“ няма техническо време да се регистрира до изборите и може да изпуснат сроковете, до 7 февруари няма никакво време, а за регистрация на партия трябва време.

Това обяви лидерката на „Движение 21“ Татяна Дончева пред Би Ти Ви.

Тя подчерта, че няма да има нито вливане във формацията на Хросто Иванов, нито някакво коалиране на този етап.

Борба с корупцията и радикална съдебна реформа, това  ние поставихме и предложихме преди три години. Имаме място за партньорство с хората на Христо Иванов по конституционната и съдебна реформа във времето. Няма да се явяваме заедно на избори, допълни Дончева.

„Място за партньорство има, но това вероятно ще стане във времето напред“, каза тя. Дончева обърна внимание, че Движение 21 е формацията, която е поставила борбата с корупцията и радикалната съдебна реформа за съдбоносни за нацията въпроси. „Ние ги поставихме преди 3 години, а аз преди 10 поставих ключия въпрос с корупцията. Никога обаче Движение 21 не е претендирало да бъде единствено и изключително за това“, заяви още Дончева. Накрая тя заяви, че Протестна мрежа никога не е искала леви в организацията си. Смята за „мъгляви“ изказванията по телевизия. „Вярвайте ми, това е пребрандиране на Реформаторския блок“, отбеляза Дончева.

Тя коментира и „стълпотворението“ пред кабинета на новият президент Румен Радев. Да се справиш с тълпа лъскачи на обувки, които ти се мятат безцеремонно и нахално, е трудно, но да ги разкараш, е задължително, обяви Дончева.

На президентските избори е станало това, което е станало, то няма нужда да бъде коментирано. Когато давате държавата на един човек, мислете тогава! Когато сте мислили и сте я дали на човека, който сте избрали, вие имате вече някакви очаквания и трябва да си зададете въпроса – тази работа за този човек ли е?

Това бе коментиът ѝ по повод избора за президент.

Тя бе категорична, че ролята на Румен Радев му е дадена и независимо дали са подходящи Корнелия Нинова, Илияна Йотова или жена му Десислава да му влият, той вече е избран за новия пост.

„Този човек има 4-годишен мандат, дайте да го оставим да работи, защо трябва да натоварване с очаквания?! Ние сме поели риска, възлагайки работата“, коментира Татяна Дончева пред бТВ.

Тя даде пример, че когато викне водопроводчик у дома, не му виси на главата дали ще той ще си свърши работатата. Затова, по думите й, трябва да видим как ще се справи Радев с новите му задължения.

Иначе според Дончева не трябва да се разсъждава за изминалите събития, включително дали Бойко Борисов е можело да не подава оставка.

Лидерът на Движение 21 смята, че има политическа криза.

Тя коментира, че не е работа на Румен Радев да се меси в обществената поръчка за Тол системата. „Това работа ли е на президента да възрази срещу обшествена поръчка, освен, че някой лобист на БСП му я пробутал“, отбеляза тя.

По повод новия служебен кабинет, Дончева смята, че президентът Росен Плевнелиев е постъпил разумно, отказвайки да назначи временно правителство. Тя коментира, че има конституционна разпоредба, която има луфтове. Добави, че е смешно да се съставят два служебни кабинета за толкова кратко време.

Пошегува се, че може на някого да му се е искало да види снимката си като служебен министър, но в никакъв случай, това не е държавническо поведение и го определи като „глупаво“.

Татяна Дончева е убедена, че отговорността за президента идва в момента, в който той е избран и не трябва да се чака встъпването му в длъжност. Тя припомни, че преди години преди да влезе на „Дондуков“ 2 Петър Стоянов е отишъл при хората, за да ги успокои и е поел отговорност за държавата.