РИОСВ-Пазарджик отхвърли проекта за добив на волфрам във Велинград

 

Екоинспекцията в Пазарджик отхвърли реализирането на инвестиционното предложение за „Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център„, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Пазарджик, цитирани от БТА. Мотивите им са, че не са отчетени потенциалните замърсявания.

Директорът на екоинспекцията е подписал решение по Оценката за въздействие върху околната среда/ОВОС/, с което не одобрява осъществяването на инвестиционното предложение на „РЕСУРС-1″АД на територията на община Велинград.

От инспекцията посочват, че до решението се е стигнало след резглеждане на Експертен екологичен съвет на 27 септември 2017 г. На заседанието 19-членният съвет при РИОСВ-Пазарджик не е одобрил доклада за ОВОС, внесен от инвеститора, с 18 гласа „против“ срещу 1 „за“.

Мотивите на експертите са, че в доклада не са отразени съществуващите водохващания за питейно-битови нужди, които попадат в рамките на заявената площадка. Не са отчетени потенциалните въздействия върху повърхностните води и е напълно реалистично питейните води да бъдат замърсени от рудодобива. Същото се отнася и за атмосферния въздух в района на евентуална бъдеща мина.

Друг мотив за решението на експертите е, че липсват мерки за недопускане замърсяването на водоизточниците. Взето е предвид и становището на РЗИ – Пазарджик, според което дейността на мината ще доведе до сериозно отрицателно въздействие върху околната среда в района и до рискове за здравето на хората в близост до находището.

Екоинспекторите са взели предвид и внесените над 6000 писмени становища от граждани, обществени организации и юридически лица, които декларират принципно несъгласие. Хората са против реализацията на това инвестиционно предложение.

 

Comments are closed.