Работодателите отново атакуват добавката за стаж пред Комисията за защита от дискриминация

 

 

Работодателските организации отново атакуваха добавката за стаж, т.нар. клас прослужено време, като сезираха Комисията за защита от дискриминация.

Според Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата, Асоциацията на индустриалния капитал в България и Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България наличието на клас прослужено време дискриминира младите работници и служители. Освен това те посочват, че в неравностойно положение са поставени и държавните служители, тъй като за тях т.нар. клас беше отменен.

Ето и писмото, с което работодателските организации сезират КЗК:

 

ДО
КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

СИГНАЛ

от АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ (АИКБ), с БУЛСТАТ 121442528, регистрирано по ф.д. № 15 764/1996 по описа на СГС за 1996 г. със седалище в гр. София, Столична община, район „Оборище“ и адрес на управление ул. „Тракия“ № 15, представлявана от Васил Георгиев Велев, в качеството на председател на управителния съвет.

БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА-СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС (БСК), с БУЛСТАТ 831391124, регистрирана по ф. д. № 1885/1990 по описа на СГС за 1990 г. със седалище в гр. София, Столична община, район Триадица, ул. „Алабин“ № 16-20, представлявана от Божидар Василев Данев, в качеството на изпълнителен председател.

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА (БТПП), с БУЛСТАТ 000703066, регистрирано по ф. д. 15445/1991 по описа на СГС за 1991 г. със седалище в гр. София, Столична община, район Оборище, ул. „Искър“ № 9, представлявана от Цветан Атанасов Симеонов, в качеството на председател на управителния съвет.

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ-ГЛАСЪТ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС (КРИБ), с БУЛСТАТ 130439965, регистрирано по ф.д. № 9433/2000 по описа на СГС за 2000 г. със седалище в гр. София, Столична община, район Триадица, ул. „Хан Аспарух“ № 8, представлявана от Кирил Петров Домусчиев, в качеството на председател на управителния съвет.

ОТНОСНО: наличие на дискриминация в чл. 12 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (приета с ПМС № 4 от 17.01.2007 г., обн., ДВ, бр. 9 от 26.01.2007 г., в сила от 1.07.2007 г., доп., бр. 56 от 10.07.2007 г., в сила от 1.07.2007 г., изм. и доп., бр. 83 от 16.10.2007 г., в сила от 1.07.2007 г., изм., бр. 11 от 5.02.2008 г., изм. и доп., бр. 10 от 6.02.2009 г., бр. 67 от 21.08.2009 г., доп., бр. 95 от 2.12.2011 г., в сила от 15.03.2012 г., изм., бр. 106 от 30.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., бр. 21 от 13.03.2012 г., в сила от 15.03.2012 г., доп., бр. 49 от 29.06.2012 г., в сила от 1.07.2012) и в ПМС № 147/29.06.2007 г. (обн. ДВ, бр. 56 от 10.07.2007 г.)

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл. 50, т. 3 от ЗЗД

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА КОМИСАРИ,

Кодексът на труда, в чл. 244, т. 2 дава правото на Министерския съвет да определя видовете и минималните размери на допълнителните трудови възнаграждения. По силата на тази делегация с ПМС № 4 от 17.01.2007 г. е приета Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, а с ПМС № 147 от 29 юни 2007 г. е определен минималният размер на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит.

Чл. 12 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ) нормира заплащането на допълнително възнаграждение „за придобит трудов стаж и професионален опит“ и условията, при които се получава това възнаграждение. (Това допълнително възнаграждение е придобило известност като „възнаграждение за клас“).

С ПМС № 147/29.06.2007 г. се определя минимален размер на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит в размер на 0,6 на сто за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит).

С чл. 12 от НСОРЗ и с ПМС № 147/29.06.2007 г. се нарушава забраната за дискриминация, очертана в чл. 4 и чл. 37, ал. 2 от ЗЗД и по-специално тази, основана на възраст, лично и обществено положение, както и на работа в публичния и в реалния сектор:

• С нормативно допуснатото различие между общите възнаграждения на работниците за положен от тях еднакъв или равностоен труд се поставят в дискриминирано положение по-младите работници, които получават по-малък размер общо възнаграждение, тъй като поради липса, или наличие на по-малък трудов стаж и професионален опит получават по-малко допълнително възнаграждение за клас. Поради нормативните разпоредби на чл. 12 от НСОРЗ и на ПМС № 147/29.06.2007 г. работодателите не могат да спазят чл. 13 (осигуряване на еднакви условия на труд, без признаците по чл. 4, ал. 1) и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от НСОРЗ (осигуряване на равно възнаграждение за еднакъв или равностоен труд).

• Налице е и дискриминация, основана на работа в публичния и в реалния сектор, респ. – свързана с личното и обществено положение, тъй като за държавните служители допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит беше отменено (с промяната на чл. 67 от Закона за държавния служител, обн. ДВ, бр. 38/2012 г.).

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА КОМИСАРИ,

Като вземете предвид гореизложеното, се обръщаме към Вас с искане:

1. Да приемете за установено (на основание чл. 47, т. 1 от ЗЗД), че чл. 12 от НСОРЗ и ПМС № 147/29.06.2007 г. представляват дискриминация, основана на чл. 4, ал. 1 и чл. 37, ал. 2 от ЗЗД.
2. Във връзка с преустановяване на дискриминацията (чл. 47, т. 2 от ЗЗД) да дадете задължително предписание на министъра на труда и социалната политика по чл. 76, ал. 1, т. 1 от ЗЗД да внесе в Министерски съвет проект за отмяна на чл. 12 от НСОРЗ и на ПМС № 147/29.06.2007 г.

3. Да направите предложение до Министерски съвет (на основание чл. 47, т. 6 от ЗЗД) да преустанови действието на дискриминационните разпоредби, като приеме постановление, с което да отмени чл. 12 от НСОРЗ и ПМС № 147/29.06.2007 г.

Предлагаме да конституирате като участници в производството Министерство на труда и социалната политика и Министерски съвет.

София, 24 юли 2017 г.

С УВАЖЕНИЕ,

…………………………………………

ВАСИЛ ВЕЛЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АИКБ

………………………………………….
БОЖИДАР ДАНЕВ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БСК

…………………………………………
ЦВЕТАН СИМЕОНОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БТПП

………………………………………..
КИРИЛ ДОМУСЧИЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КРИБ

 

Comments are closed.